Kế hoạch hoạt động cá nhân của Phó hiệu trưởng

Thứ hai - 08/10/2018 08:28
Để chuẩn bị cho một năm học mới mỗi đ/c đều phải lập ra một kế hoạch để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường, được phân công phụ trách các hoạt động chính của nhà trường Kế hoạch của PHT gồm các nhiệm vụ chính : Công tác CM; Công tác PCGD; Công tác Đoàn thể; Hội đồng trường ..
                            
UBND HUYỆN QUỐC OAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH CẤN HỮU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số        / KH-CH
 
 
Cấn Hữu, ngày 10  tháng 9  năm 2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2018 – 2019
Phần I:  CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
          Thực hiện Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 3676/SGD&ĐT-GDPT ngày ngày 31/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2018-2019;
- Căn cứ Quyết định số 3853 /QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019;
          - Căn cứ hướng dẫn số 246 / PGD&ĐT-TH ngày 10 /9 /2018 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp tiểu học;
          - Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018;
- Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục và tình hình thực tế năm học 2018 - 2019 của trường TH Cấn Hữu
Phần II : ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
 1. Những thuận lợi và khó khăn:
1.1 Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng giáo dục đào tạo và các cấp Uỷ đảng chính quyền, các đoàn thể của địa phương.
- Nhà trường có truyền thống về việc dạy và học của giáo viên và học sinh.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên có tinh thần đoàn kết, có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt.
- Đại đa số phụ huynh đã quan tâm  đến việc học của con em mình.
1.2 Khó khăn:
 - Điều kiện cơ sở vật chất nhà trường có 4 khu còn có nhiều khó khăn chưa đáp ứng được yêu cầu giáo dục.
- Trình độ dân trí chưa đồng đều, một số ít phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình.
2. Thực trạng của nhà trường:
  *  Quy mô trường, lớp, học sinh:
  -  Nhà trường có 4 điểm trường, gồm 28 lớp, 832 học simh ( Có 10 học sinh khuyết tật; 4 em không đánh giá )
 
Khèi 1 Khèi 2 Khèi 3 Khèi 4 Khèi 5 Tæng số
Líp HS Líp HS Líp HS Líp HS Líp HS Líp HS
7 233 5 162 5 153 6 165 5 119 28 832
   *  Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 
  Tæng sè §¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp Đảng viên
Ban giám hiệu 2 1 1 1 0 2
Giáo viên,TPT 41 39 12 29 0 17
Nhân viên 8 5 1 3 4 3
        Céng 51 45 14 33 4 22
  *  Cơ sở vật chất.
  -   Tổng diện tích đất là 11.185 m2.
 
 • Có 29 phòng học, 3 nhà vệ sinh giáo viên, 4 nhà vệ sinh học sinh.
 • Có 4 giếng khoan có hệ thống nước sạch đảm bảo vệ sinh.
 • 4 điểm trường có tường bao, cổng trường, có sân chơi và cây xanh thoáng mát.
 3. Thành tích của trường năm học 2017 - 2018:
   3.1 Giáo viên :  Tổng số  : 40 đ/c  
    - Đánh giá chuẩn : 40 đ/c
Xuất sắc : 23 đ/c =  60%
Khá        :  15 đ/c =  31%
Đạt          : 2 đ/c   =  9%
Đánh giá CC,VC, NLĐ: 49 đ/c ( 1 giáo viên hợp đồng huyện chưa đủ thời gian đánh giá)  ;   HTXSNV : 6 đ/c = 12%
             HTTNV    : 41 đ/c  = 84 %
            HTNV      : 2 đ/c     = 4%
  3.2 : các cuộc thi GV :
             - Giải nhất hội thi TPT giỏi cấp Thành Phố( Đ/c Ngô Thị Ngọc Anh)
           - Giải ba Hội thi CNTT Thành phố ( Đ/c Sỹ Thị Hiền)
           - Giải KK GVgiỏi khối 2 ( Đ/c Đỗ Thị Hòe)
           - 1 giải ba Bài giảng Elearning cấp huyện – Tổ 5
3.1.3 Hc sinh:
-    Hoàn thành chương trình bậc tiểu học: 124/124 em  = 100% (2 HS khuyết tật)
 
 • Học sinh được lên : 723 / 727em  =  đạt 99,5% ( cả HSKT)
 • Thi tiếng anh trên mạng cấp Trường : 25/ 35 em đạt mức điểm  cao
 • 2 học sinh thi Tiếng Anh cấp Thành phố
 • Thi giải toán trên mạng cấp Trường : 105 em tham gia, có 48 em đạt điểm công nhận 16 em được 300 điểm.
 • Giáo lưu Tiếng ANh VpBox : 1 giải nhì , 6 giải KK
Phần III : PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
                            VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN            
 A . NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
      Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống. Thực hiện thiết thực, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.
      Chỉ đạo hiệu quả việc tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh, chủ động rà soát, điều chỉnh, tinh giảm nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học, đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục; đảm bảo các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và phần mềm điện tử trong công tác quản lý, dạy -  học và đánh giá học sinh tiểu học.
      Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm , lương tâm đạo đức nhà giáo; mỗi thầy, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1) Mục tiêu, chỉ tiêu
- Tỉ lệ CBQL được đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng đạt loại  HTTNV : 2 = 100%;
- Tỉ lệ GV được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp: xếp loại Xuất sắc  23 =  60%
-  CBGV,NV tham gia bồi dưỡng thường xuyên và được đánh giá xếp loại : 100%
- 100% CBGV,NV tự giác, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .
2. Giải pháp
- Thực hiện tốt chỉ thị số 40- CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng và chỉ thị của Thành uỷ, Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
- Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu và thực hiện hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học. Tăng cường tổ chức các chuyên đề về dạy các môn học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và phát huy tính tích cực của học sinh ở tất cả các khối lớp. Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho giáo viên và cán bộ quản lý.
 - Thực hiện đánh giá giáo viên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành theo quyết định số 14/2007/QĐ/BGD-ĐT ngày  04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ tổ khói trong năm học theo kế hoạch bồi dưỡng CM .
- Tổ chức tốt các chuyên đề theo kế hoạch của phòng của cụm.
3. Thực hiện kế hoạch và nâng cao chất lượng giáo dục.
1. Chỉ tiêu :
                a) Về phẩm chất
 
TT Nội dung Tốt Đạt Cần cố gắng
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
1 Chăm học chăm làm 456 55% 368 44.5 % 4 0.5%
2 Tự tin, trách nhiệm 456 55% 368 44.5% 4 0.5%
3 Trung thực, kỷ luật 456 55% 372 45% 0 0
4 Đoàn kết, yêu thương 456 55% 372 45% 0 0
            b)  Về năng lực 
 
TT Nội dung Tốt Đạt Cần cố gắng
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
1 Năng lực tự phục vụ, tự quản 456 55% 368 44.5% 4 0.5%
2 Hợp tác 456 55% 368 44.5% 4 0.5%
3 Tự học và giải quyết vấn đề 456 55.% 368 44.5% 4 0.5%
            c) Về kiến thức:
 
TT Môn học Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
1 Toán 456 55% 368 44.5% 4 0.5%
2 Tiếng Việt 414 50% 410 49.5% 4 0.5%
3 Khoa  học - TNXH 414 50% 414 50% 0 0
4 Lịch sử- Địa lý 141 50% 141 50% 0 0
5 Tiếng Anh 217 50% 217 50% 0 0
6 Tin học 217 50% 217 50% 0 0
7 Đọa đức 414 50% 414 50% 0 0
8 Mỹ Thuật 414 50% 414 50% 0 0
9 Âm Nhạc 414 50% 414 50% 0 0
10 Thể dục 414 50% 414 50% 0 0
11 Kỹ Thuật 414 50% 414 50% 0 0
            +  HS hoàn thành chương trình lớp học: 99.5% (828 HS đánh giá)
            +  HS hoàn thành chương trình Tiểu học đạt…100..% ( 118 HS)
             2. Giải pháp:
2.1.Thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục
          + 28/28 líp ®­îc häc hai buæi/ngµy. ( 10 buæi/tuÇn).
          + X©y dùng ch­¬ng tr×nh, thêi khãa biÓu hai buæi  hîp lý, ®óng quy ®Þnh.
            + Thèng nhÊt ch­¬ng tr×nh, néi dung d¹y häc hai buæi  trong c¸c tæ khèi ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng.
            + BGH duyÖt & chÞu tr¸ch nhiÖm néi dung, ch­¬ng tr×nh buæi 2.
            + Kh«ng yêu cầu học sinh làm thêm bài tập ở nhà. Không b¾t Ðp häc sinh häc thªm, vi ph¹m néi dung ch­¬ng tr×nh .
            + BGH cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tèt ch­¬ng tr×nh, néi dung d¹y häc ë tõng khèi líp, ®¶m b¶o chÊt l­îng buæi d¹y & ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn néi dung ch­¬ng tr×nh .
           + Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c¸c m«n häc mét c¸ch linh ho¹t ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cÇn ®¹t vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n theo ®óng “ H­íng dÉn d¹y häc theo chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng cña ch­¬ng tr×nh”.T¨ng c­êng viÖc  d¹y häc tÝch hîp ; gi¸o dôc kü n¨ng sèng;gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng;bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶; Quyền và bổn phận trẻ em; B×nh ®¼ng giíi; An toµn giao th«ng; phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch; phßng chèng HIV/AIDS …vµo c¸c m«n häc và hoạt động giáo dục, ®¶m b¶o hîp lý, hiÖu qu¶, kh«ng g©y ¸p lùc ®èi víi häc sinh và giáo viên. Tăng cường giáo dục lịch sử và địa lý địa phương giúp cho học sinh thêm hiểu biết và giáo dục tình cảm và tình yêu quê hương.
2.2 Kiểm tra đánh giá  học sinh.
- Kiểm tra nhận thức đánh giá Năng lực, Phẩm chất của học sinh phù hợp với lứa tuổi học sinh, tránh nhận xét, đánh giá Năng lực, Phẩm chất của trẻ quá nặng nề, không phù hợp tâm lý trẻ. Việc bồi dưỡng năng lực, phẩm chất cho học sinh phải đồng thời gắn  với việc dạy văn hóa và các hoạt động giáo dục khác trong và ngoài nhà trường.
 - §¸nh gi¸ học sinh theo ®óng Th«ng t­ 30/2014/TT-BGD&§T ngµy 28/8/2014 cña  BGD&§T vÒ viÖc Quy định ®¸nh gi¸ häc sinh tiÓu häc. §èi víi hs cã hoµn c¶nh khã kh¨n, häc sinh khuyÕt tËt ®¸nh gi¸ theo Th«ng t­ 39/2009/TT BGD&§T ngµy 29/12/2009 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o  vÒ Quy ®Þnh gi¸o dôc hoµ nhËp cho trÎ em cã hoµn c¶nh khã kh¨n.
          + BGH chỉ đạo tổ chuyên môn ra đề kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ đảm bảo đúng quy định. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm duyệt đề và nộp đề, đáp án, kết quả về Phòng GD đúng lịch.
          + KiÓm tra cuối kỳ I, cuối năm và xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5  theo hướng dẫn Thông tư 30 sửa đổi và thông tư 22.
- KiÓm tra, ®¸nh gi¸ häc sinh c¨n cø vµo chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng cña ch­¬ng tr×nh., việc kiểm tra, đánh giá phải góp phần làm giảm sự học tập quá tải ở học sinh. Thực hiện đánh giá học sinh theo hướng động viên, khuyến khích, ghi nhận sự tiến bộ hằng ngày của từng học sinh, giúp học sinh cảm thấy tự tin và vui thích với các hoạt động học tập.
 -Tăng cường đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, trong đó chú trọng nhận xét cụ thể của giáo viên về những nội dung học sinh đã thực hiện được và những nội dung chưa thực hiện được để có kế hoạch động viên, giúp đỡ học sinh kịp thời.
2.3 Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém.
      + Chó träng båi d­ìng c¸c ®èi t­îng häc sinh trong líp. GVCN chủ động kế hoạch thúc đẩy chất lượng học kiến thức nâng cao trong các giờ học để học sinh được bồi dưỡng theo hướng phân hóa đối tượng.
      + Tổ chức tốt việc kiểm tra  giữa kỳ với khối 4,5 môn Toán-  TV và cuối kỳ I của các khối lớp để có kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu, kém vươn lên trong học kỳ II. Ở từng môn học, từng lớp học, không vì thành tích mà giáo viên vi phạm nguyên tắc chính xác, khách quan trong đánh giá học sinh
2.4 Giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn:
            + Quan t©m tíi ®èi t­îng hs yÕu, häc sinh khuyÕt tËt trong c¸c líp häc. §éng viªn gióp ®ì kÞp thêi ®Ó c¸c em tiÕn bé, ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l­îng ®¹i trµ ®­îc n©ng cao.
             + Lập sổ theo dõi quá trình học tập cho HS khuyết tật có kết hợp chăm sóc sức khỏe cho các em.
2.5.Tổ chức  hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa:
       Liªn ®éi tËp trung tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc cho häc sinh vÒ truyÒn thèng lÞch sö, v¨n hãa cña d©n téc, cña tæ chøc §oµn TNCS Hå ChÝ Minh, §éi TNTP Hå ChÝ Minh. §æi míi néi dung, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng §éi phï hîp, s¸t thùc víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ nhµ tr­êng. Lồng ghép các nội dung giáo dục KNS , hoạt động trải nghiệm trong các tiết HĐTT &  ĐNGCK.
        Tæ chøc c¸c cuéc thi TDTT,  c¸c cuéc thi móa h¸t, v¨n nghÖ, trß ch¬i d©n gian, b¸o t­êng vµo c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m.
2.6.Tổ chức các hội thi, cuộc thi, giao lưu
   - X©y dùng kÕ ho¹ch vµ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch båi d­ìng häc sinh gi¶i to¸n trªn internet c¸c khèi líp 1,2,3,4,5 (th¸ng 10), ®¶m b¶o ®ñ c¸c yªu cÇu ®Ó c¸c em tham dù k× thi  cÊp HuyÖn, cÊp Thµnh phè ( nếu có )gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn
   - Thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp Tr­êng (th¸ng 11), chän vµ båi d­ìng gi¸o viªn dù thi cÊp HuyÖn theo tinh thÇn d¹y ®ñ m«n ë c¸c khèi líp vµ phÊn ®Êu ®¹t gi¶i.
   - Båi d­ìng häc sinh líp 3,4,5 cã n¨ng khiÕu m«n TiÕng Anh, nh»m trang bÞ cho c¸c em vèn kiÕn thøc nhÊt ®Þnh, phÊn ®Êu cã tõ 7 ®Õn 10 häc sinh tham dù  kú thi ¤lympic tiÕng Anh c¸c cÊp và Thi tiếng Anh trên internet. Giao lưu Tiếng anh với các trường trong thành phố VPBOX
   - Liªn ®éi phèi hîp víi gi¸o viªn chñ nhiÖm tæ chøc cho häc sinh tham gia đầy đủ c¸c cuéc thi theo chñ ®Ò, ®¶m b¶o yªu cÇu gi¸o dôc toµn diÖn häc sinh.
2.7 Đổi mới phương pháp dạy học
- Tæ chøc d¹y häc theo h­íng phát huy năng lực của học sinh, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh, phï hîp víi tõng ®èi t­îng häc sinh. Thèng nhÊt chØ ®¹o ch­¬ng tr×nh, tµi liÖu tham kh¶o vµ so¹n,gi¶ng bµi phù hợp đối tượng học sinh trong líp ë c¸c m«n häc buæi 2.
- Tập trung chỉ đạo dạy-học và tổ chức các hoạt động đối với HS lớp 1.
  + §èi víi c¸c tæ chuyªn m«n: TËp trung chØ ®¹o ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc trªn c¬ së ®¶m b¶o chuÈn kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng c¸c m«n häc. Gi¸o viªn ph¶i chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹nh gi¶ng d¹y b¸m s¸t yªu cÇu c¬ b¶n vÒ chuÈn kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cña tõng bµi. KÕ ho¹ch d¹y - häc ph¶i thÓ hiÖn râ nh÷ng ho¹t ®éng cña ThÇy vµ trß.
 + KÕt hîp hµi hoµ c¸c h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc d¹y häc sao cho giê häc trªn líp nhÑ nhµng vµ cã hiÖu qu¶ cao, kh«ng d¹y qu¸ t¶i, gi¶m yªu cÇu häc thuéc lßng, nhí m¸y mãc nhiÒu sù kiÖn, sè liÖu, c©u c¨n, bµi v¨n mÉu; coi träng thùc hµnh vËn dông, khuyÕn khÝch kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña häc sinh. Gi¸o viªn líp 4,5 cÇn h­íng dÉn  vµ rÌn luyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng ghi vë vµ tù häc.
 + Bé phËn chuyªn m«n cña tr­êng chñ ®éng x©y dùng hÖ thèng c©u hái, bµi tËp kiÓm tra, ®¸nh gi¸ theo chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®Ó gi¸o viªn c¸c tæ tham kh¶o, häc sinh luyÖn tËp vµ vËn dông s¸ng t¹o c¸c néi dung ®· häc.
2.8 Nâng cao chất lượng giảng dạy và sinh hoạt tổ chuyên môn
+ Tổ chức hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn  nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt động đánh giá học sinh, tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học…
+ Tích cực tham gia các hoạt động của sinh hoạt tổ chuyên môn theo cum trường nhằm phát huy tinh thần học hỏi giao lưu của các trường bạn để áp dụng trong giảng dạy của trường mình một cách hiệu quả nhất.
4. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục.
          a) Kế hoạch thời gian năm học :
    Căn cứ Quyết định số: 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; đối với cấp Tiểu học, cụ thể:
 
Học kì I Học kì II Kết thúc năm học
Ngày bắt đầu  HK I Ngày kết thúc HK I Nghỉ
HK I
Ngày bắt đầu HK II Ngày kết thúc HK II    
06/9/2017
(Thứ Năm)
03/01/2018
(Thứ Năm)
04/01/2018
(Thứ Sáu)
07/01/2019
(Thứ hai)
17/5/2019
(Thứ Sáu)
24/5/2019
(Thứ Sáu)
                   

B/ KÕ ho¹ch theo nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng:
N¨m häc 2018-2019 lµ Phã hiÖu tr­ëng gióp HiÖu tr­ëng phô tr¸ch c«ng t¸c chuyªn m«n,  ®oµn thÓ x· héi, c«ng t¸c y tÕ häc ®­êng, BHYT häc sinh, c«ng t¸c th­ viÖn, thiÕt bÞ tr­êng häc. Phô tr¸ch tæ 2-5, sinh ho¹t chuyªn m«n víi tæ 5.
     I -Chỉ đạo các đoàn thể
             1- Kế hoch
              - Ch đa c¸c đoàn th kin toàn t chc, ho¹t ®éng ngay t đầu năm hc .
               - ChØ ®¹o c¸c đoàn thêr x©y dng kế hoch hot động ca tng đoàn th ngay trong th¸ng 9 năm  2018.
              - T chc tt  H« ngh CNVC, Đại hi  chi đoàn, Đại hi liªn đội .
               - Ch đạo tt c¸c hot động ngoi kho¸ trong năm hc, thc hin tt c¸c cuc vn động trng t©m, duy tr× n nếp sinh hot tng th¸ng, häc kú,c¶ n¨m. Làm tt c«ng t¸c thi đua khen thưởng, b×nh xÐt đ¸nh gi¸ GV & HS theo đóng quy chế h­íng dÉn cña Bé GD&§T ®· ban hµnh .
                - Tham mưu vi l·nh đạo, chÝnh quyn : to s©n chơi lành mnh cho hc sinh tiu hc . - thi “Tiếng hát thầy và trò cấp trường”. Các trò chơi dân gian , chợ quê …….
                - Kim tra vic s dng qu ca tng đoàn th theo đóng quy chế chi tiªu ni bộ            
               - Ch tiªu phn đấu trong năm hc 2018- 2019:
                 + C«ng đoàn : v÷ng m¹nh cấp huyện
                 + Chi đoàn : vng mnh.
                 + Liªn đội : mnh cp Thành ph.
              2- Bin ph¸p :
                 - X©y dng tt n nếp t ch, ch động lp kế hoch hot động ca tng đoàn th s¸t vi thc tin nhà trường . x©y dng tt phong trào thi đua, ni dung thi đua phi s¸t thc và hiu qu .
                   - Nm vng hoàn cnh, điu kin ca tng gi¸o viªn, để ph©n c«ng gióp đỡ kp thi hiu qu, to cho gi¸o viªn yªn t©m c«ng t¸c và hoàn thành tt nhim v .
                - BGH gi¸m s¸t kim tra vic thc hin kế hoch hot động ca tng đoàn th .
               - Phi hp vi Đoàn TN và Tổng phụ trách, BCH c«ng đoàn t chc tốt các hot động đoàn th, hot động ngoi kho¸, c¸c cuc thi trong năm bo đảm yªu cu ni dung phong phó và cht lượng gi¸o dc tt .
                - Cùng với các t chc đoàn th địa phương, ban nghành, ban đại din cha m hc sinh để làm tt c«ng t¸c x· hi ho¸ gi¸o dc, x©y dng m«i trường gi¸o dc lành mnh toàn din .
      II. ChØ ®¹o chuyªn m«n tæ2,3, 4,5:
           1-KÕ ho¹ch vµ nhiÖm vô.
       - ChØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch chuyªn m«n cña tæ tr­ëng khèi 2-5, cña tõng gi¸o viªn trong tæ x©y dùng kÕ ho¹ch c¸ nh©n so¹n, gi¶ng d¹y b¸m s¸t yªu cÇu c¬ b¶n vÒ chuÈn kiÕn thøc vµ kü n¨ng cña tõng bµi ®óng ch­¬ng tr×nh – thêi khãa biÓu.
                - ChØ ®¹o chuyªn m«n tæ 2-5 theo h­íng ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc: ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o, phï hîp víi ®èi t­îng häc sinh. So¹n vµ gi¶ng bµi theo nhãm ®èi t­îng häc sinh trong líp ë c¸c m«n häc buæi 2.
     - DuyÖt kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y cña tæ tr­ëng chØ ®¹o tæ tr­ëng duyÖt kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y cña tõng tæ viªn hµng tuÇn.
     - ChØ ®¹o tèt nÒ nÕp sinh ho¹t chuyªn m«n cña tæ : 2 lÇn / th¸ng.
     - Tæ chøc 8-10 chuyªn ®Ò cña tæ trong n¨m .
     - KiÓm tra ®¸nh gi¸ hå s¬ 100% thµnh viªn cña tæ 2 lÇn/ mçi häc kú.
      - Dù giê 100% gi¸o viªn trong tæ, ®¸nh gi¸ theo chuÈn gi¸o viªn tiÓu häc mçi häc kú tõ 1-2 lÇn . Tæ chøc thao gi¶ng 100% gi¸o viªn trong tæ mçi ®ång chÝ tõ 2- 3 tiÕt/ n¨m .
     - T¨ng c­êng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c so¹n gi¶ng.
      - Sö dông ®å dïng d¹y häc cã hiÖu qu¶, tù b¶o qu¶n ®å dïng cña líp, cã tham gia lµm thªm ®å dïng d¹y häc míi tõ 2-3 ®å dïng / n¨m häc.
      - X©y dùng nÒ nÕp cho gi¸o viªn chñ nhiÖm líp cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, cã uy tÝn víi phô huynh häc sinh. BiÕt th­¬ng yªu vµ quý mÕn häc sinh, gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh. C«ng b»ng trong ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh theo ®óng th«ng t­ 30& thong tư 22 cña Bé GD&§T, ngµy 22/ 9 /2016.
      - PhÊn ®Êu trong n¨m häc 2 tæ ®¹t lao ®éng tiªn tiÕn, cã 5 ®¹t GVG cÊp huyÖn vµ 23 gi¸o viªn giái cÊp tr­êng.
        2- BiÖn ph¸p thùc hiÖn.     
     - Ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng gi¸o viªn trong tæ. Häc tËp kü quy chÕ lµm viÖc, quy chÕ chuyªn m«n, nhiÖm vô n¨m häc vµ c¸c th«ng t­ h­íng dÉn vÒ chuyªn m«n.
     - Th¶o luËn kü c¸c chØ tiªu phÊn ®Êu cña nhµ tr­êng ,tõ ®ã ®Ó lµm c¨n cø x©y dùng chØ tiªu phÊn ®Êu cña tæ , cña mçi líp vµ  tõng gi¸o viªn trong tæ 2+3.
     - Duy tr× nÒ nÕp ra vµo líp ®óng giê, n¾m v÷ng ®èi t­îng häc sinh,thùc hiÖn tèt c«ng t¸c th«ng tin 2 chiÒu gi¸o viªn – BGH vµ ng­îc l¹i.
     - Phèi kÕt hîp víi gia ®×nh phô huynh vµ ban cha mÑ häc sinh ®Ó lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc häc sinh toµn diÖn.
     - Tuyªn truyÒn tèt c¸c chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, ph¸p luËt cña §¶ng, Nhµ n­íc, ChÝnh phñ vµ Bé GD&§T tíi c¸c thµnh viªn trong tæ. N¾m v÷ng hoµn c¶nh, t©m t­ nguyÖn väng tõng thµnh viªn trong tæ, ®éng viªn kÞp thêi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn yªn t©m, lµm tèt c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng.
     - Phèi kÕt hîp víi tæ tr­ëng chØ ®¹o theo kÕ ho¹ch cña tæ. KiÓm tra ®ét xuÊt vÒ hå s¬ gi¸o ¸n. duyÖt kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y tõng tuÇn theo ®óng ch­¬ng tr×nh vµ thêi kho¸ biÓu.
    - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy chÕ chuyªn m«n. Duy tr× nÒ nÕp sinh ho¹t chuyªn m«n, nÕp tù häc, tù båi d­ìng, gióp ®ì nhau ®Ó cïng tiÕn bé.
    - ChØ ®¹o tæ chøc tèt c¸c chuyªn ®Ò theo kÕ ho¹ch.
    - Tæ chøc tèt viÖc thao gi¶ng 100% gi¸o viªn qua c¸c ®ît thi ®ua.
     - TiÕn hµnh b×nh xÐt thi ®ua cuèi mçi häc kú vµ cuèi n¨m häc theo ®óng tiªu chuÈn vµ  tiªu chÝ  cña nhµ tr­êng.
    - ChØ ®¹o viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh cuèi mçi häc kú vµ cuèi n¨m häc theo ®óng th«ng t­ 22 (sửa đổi của thông tư 30) cña Bé GD&§T. Hoµn thµnh c¸c b¸o c¸o , biÓu mÉu, sæ ®iÓm vµ häc b¹ cho häc sinh cuèi kú, cuèi n¨m kÞp thêi cho BGH.
    - Tæ chøc ho¹t ®éng sinh ho¹t hÌ, båi d­ìng häc sinh yÕu trong hÌ ®¹t kÕt qu¶      .     
 III - Qu¶n lý chØ ®¹o c«ng t¸c th­ viÖn vµ thiÕt bÞ cña tr­êng.
            1- KÕ ho¹ch chØ  ®¹o.
    - ChØ ®¹o cho nh©n viªn th­ viÖn vµ nh©n viªn thiÕt bÞ x©y dùng kÕ ho¹ch c¸ nh©n theo ®óng nhiÖm vô, ®óng quy chÕ lµm viÖc cña BGH. Duy tr× nÒ nÕp s¾p xÕp, sö dông, b¶o qu¶n , giê giÊc lµm viÖc cña phßng th­ viÖn vµ thiÕt bÞ th­êng xuyªn, cã tÝnh khoa häc, ®¸p øng phôc vô tèt cho gi¸o viªn vµ häc sinh trong n¨m häc 2016-2017.
    - Th­êng xuyªn cËp nhËt kiÓm kª, rµ so¸t thùc tr¹ng vÒ tµi s¶n th­ viÖn vµ thiÕt bÞ d¹y häc, cã ®ñ sæ s¸ch theo dâi kÞp thêi theo ®óng th«ng t­ sè 15/2009/BGD&§T.
     - B¶o ®¶m  tr¸nh nhÇm lÉn, tÈy xo¸, b¶o ®¶m chÝnh x¸c sè liÖu thèng kª cô thÓ khi cho m­în, thu nhËn l¹i tµi liÖu SGK, s¸ch tham kh¶o, ®å dïng gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn vµ häc sinh. Cã biªn b¶n thanh lý tµi s¶n khi háng- qu¸ niªn h¹n sö dông. Tr­êng hîp bÞ mÊt, thiÕu khi kiÓm kª ph¶i lµm râ tr¸ch nhiÖm, ph¶i båi th­êng cho nhµ tr­êng.
    - Thùc hiÖn viÖc kiÓm kª, b¸o c¸o cuèi kú, cuèi n¨m cho BGH, ®Ó BGH x©y dùng kÕ ho¹ch b¸o c¸o víi phßng GD&§T bæ xung vµ lËp dù trï mua s¾m kÞp thêi ®¸p øng cho viÖc d¹yvµ häc ®¹t kÕt qu¶ trong n¨m häc.
    - TriÓn khai phong trµo tu bæ ®å dïng hiÖn cã vµ tù lµm ®å dïng d¹y häc, mçi gi¸o viªn tõ 1-2 ®å dïng trong n¨m häc.
2- BiÖn ph¸p thùc hiÖn .
     - TiÕn hµnh kiÓm kª l¹i SGK& s¸ch tham kh¶o, tµi s¶n, thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc, bé ®å dïng häc to¸n- häc tiÕng viÖt cña häc sinh ®Çu th¸ng 7/ 2018 ®Ó c©n ®èi lËp kÕ ho¹ch mua s¾m kÞp thêi phôc vô n¨m häc 2018-2019.
              - BGH triÓn khai mua SGK, bé ®å dïng häc tËp cho häc sinh, mua bæ sung thiÕt bÞ d¹y häc phôc vô n¨m häc míi tõ gi÷a th¸ng 8/2018.
     - ChuÈn bÞ ®ñ SGK, tµi liÖu gi¶ng d¹y,thiÕt bÞ d¹y häc vµ v¨n phßng phÈm cho gi¸o viªn trong th¸ng 8/2018, ph¸t kÞp thêi cho gi¸o viªn.
     - Phn đấu 100% gi¸o viªn s dng thiết b đồ dùng  cã hiÖu qu¶ trong dy & hc được cp ph¸t.
    - Nh©n viªn th­ viÖn, nh©n viªn thiÕt bÞ niªm lÞch trùc ®Ó gi¸o viªn biÕt tiÖn viÖc giao dÞch: m­învµ tr¶ SGK, s¸ch tµi liÖu-thiÕt bÞ ®å dïng gi¶ng d¹y& häc tËp trong n¨m häc.
    - BGH kiÓm tra hå s¬ l­u tr÷ cña th­ viÖn & thiÕt bÞ 3 lÇn/n¨m.chØ ®¹o tèt viÖc tu bæ, b¶o qu¶n vµ niªm iÕt ®Çu s¸ch,®å dïng gióp nh©n viªn thuËn tiÖn cho ho¹t ®éng vµ giao dÞch hµng ngµy.
             - ChØ ®¹o cho c¸c tæ chuyªn m­în, sö dông- b¶o qu¶n, tham gia söa ch÷a ®å dïng thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn cã, lµm thªm ®å dïng d¹y häc míi.
             - Tham mưu vi hiu trưởng mua sm mi cho thư vin vÒ s¸ch, thiÕt bÞ  ®å dïng phôc vô cho ®¹y vµ häc ®ñ theo tiªu chÝ .
             - Thư viện có đủ bàn ghế cho GV-HS đọc mi tun là : 100 lượt người đọc .
             - Phn đấu dn thư vin- thiết b  đạt chun ca huyn  vµ thµnh phè.
   

IV- Công tác ytế học đường:
          1.Kế hoch :
   - Giao cho nh©n viªn y tế lªn kế hoch y tế hc đường cho năm hc 2018- 2019.
              - Chun b đủ CSVC cho ytế hc đường : mt phßng riªng cã bµn ghÕ, gường kh¸m và điu tr cp cu ban ®Çu, cã t thuc, đủ c¬ sè thuc th«ng dng và mt s trang b kh¸c .
             - Cã s theo dâi bnh tt, s kh¸m bnh và cp ph¸t thuc cho HS .
             - Đảm bo h thng  đủ ¸nh s¸ng – qut m¸t cho c¸c phßng hc .
              - Đảm bo đủ bàn ghế đóng quy c¸ch cho GVvà HS,  bng chng lo¸ bo v an toàn sc kho cho hc sinh .
              -Đảm bo đủ nước ung hp v sinh cho gi¸o viªn và hc sinh.                                                BGH tham mưu vi Ban cha m HS cã hp đồng thuª người v sinh, đảm bo v sinh lp hc – s©n trường – nhà v sinh – nước ra sch s trước gi hc 20 phót .
            - Kinh phí dự kiến cho công tác Y tế năm học 2017-2018 là :10 000 000đ 
2- Bin ph¸p :
              - T chc kh¸m sc kho cho hc sinh toàn trường trong tháng 9/2017, ph©n loi bnh tt, t chc kh¸m bnh cho gi¸o viªn và CBNV trong năm hc v bnh ngh nghip.
-             - Trin khai c«ng t¸c phßng chng suy dinh dưỡng và chng bÐo ph× cho hc sinh. B¸o c¸o và theo dâi S HS đi kh¸m cha bnh và điu tr, t×nh trng ngh m , s HS tham gia bo him, s tin, thuc đ· s dng
      - Thường xuyªn b sung – kim tra hn s dng t thuc theo đủ  c¸c loi thuc th«ng thường. trong danh mc thuc thiết yếu ti trường häc quy ®Þnh . T chc cho hc sinh hc tp bng c¸c h×nh thc ngoi kho¸ , chÝnh khãa tuyªn truyn GDSK như: Tp hun sơ cp cu, ph biến c¸ch phßng, chng c¸c bnh mïa hÌ, mïa đ«ng, phßng chng st xut huyết, bnh lao phi, bnh dch gia sóc, gia cm, c¸c bnh truyn nhimTuyªn truyn phßng chèng: c¸c TÖ n¹n, Ma tuý, HIV- AIDS, phßng dÞch Sëi Rubella, Sốt xuất huyết. Gi¸o dc d©n s,
         - Lng ghÐp c¸c hot động bo v m«i trường trong c¸c m«n hc  c¸c hot động cña C«ng ®oµn, Chi ®oµn, Liªn ®éi trong nhà trường.
     - B¶o ®¶m v sinh s©n trường, xung quanh nơi hc c«ng tr×nh v sinh, trng c©y, trng hoa, chăm sãc  hoa, c©y 4 khu trường, khai th«ng cng r·nh tho¸t nước
     - Phi hp vi địa phương gii táa c¸c qu¸n hàng rong trước cng trường, kh«ng cho HS ăn quà vt, ung nước kh«ng hp v sinh. Thường xuyªn kim tra viÖc cung cp nước sinh ho¹t ë 4 khu tr­êng.
     - Tăng cường gi¸o dc HS vic t rÌn luyn ý thức th©n thiÖn với m«i trường th­êng xuyªn hàng ngày ch¨m sãc vµ bảo vÖ m«i trường c©y xanh, c¶nh quan tr­êng líp häc lu«n “ Xanh- Sạch- Đẹp”. Duy tr× thường xuyªn nÒ nÕp rÌn luyÖnn thÓ dục thÓ thao để n©ng cao sc kho.
     - Trường t kim tra: N­íc uèng c«ng t¸c phôc vô n­íc sinh ho¹t ë 4 khu tr­êng, vÖ sinh m«i trường cảnh quan, nhà vÖ sinh,  kim tra:  01 ln/ th¸ng.
      *Ni dung kim tra: V sinh trường hc, c¸c bin ph¸p phßng chng dch bnh khi l©y lan rng, ¸nh s¸ng phßng hc, , c¸c khuyÕt tt, bnh ph biến trong HS, , nước ung cho HS,  nh©n viªn phc vụ. (Chng nhn vÒ An toµn vÖ sinh n­íc uèng, an toµn thùc phÈm, phiếu kh¸m sc kho .)    
             - Thành lp Ban ch đạo Y tế trường hc M«i trường gm : (BGH + T trưởng + Nh©n viªn y tÕ + Gi¸o viªn ch nhim).
             - Cã kế hoch thc hin, kim tra và phi hp gi÷a UBND x· , Nhµ tr­êng và Trm y tế x· t chc hot động đạt hiu qu .
             - Báo c¸o hàng th¸ng, định k× np v PGD-ĐT
V/ Công tác bán trú :
   Tham mưu cho HT tổ chức tốt công tác bán trú cho học sinh tại điểm trường chính, đảm bảo an toàn và hiệu quả cao trong hoạt động bán trú, tuyên truyền để phụ huynh, học sinh thấy được ích lợi của công tác bán trú trong việc chăm sóc sức khỏe và phát triển năng lực của trẻ.
    Trên đây là kế hoạch công tác chuyên môn và chỉ đạo đoàn thể năm học 2018-2019, nếu trong quá trình thực hiện có gì cần thay đổi sẽ tổ chức họp với ban chuyên môn và xin ý kiến Lãnh đạo nhà trường để giải quyết thực hiện.

 
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….…
…………………………………….…
NGƠI LẬPNguyễn Thị Xuân
                                    KẾ HOẠCH  THÁNG
* Th¸ng 8/2018:
- KiÓm kª toµn bé tµi s¶n th­ viÖn vµ thiÕt bÞ hiÖn cã trong nhµ tr­êng. LËp dù to¸n tr×nh BGH xem xÐt vµ cho mua bæ sung SGK- SGV, thiÕt bÞ, bé ®å dïng häc to¸n- häc tiÕng viÖt phôc vô n¨m häc 2018-2019.
 - Tham m­u cïng víi UBND X· vµ tr­ëng th«n tæ chøc tèt Héi nghÞ phô huynh ®Ó th«ng b¸o, bµn b¹c vµ thèng nhÊt vÒ c«ng t¸c x· héi ho¸ XD CSVC phôc vô con em nh©n d©n cho n¨m häc míi.
 - ChuÈn bÞ ®ñ SGK&®å dïng thiÕt bÞ-v¨n phßng phÈm cho gi¸o viªn , häc sinh.
 - TuyÓn sinh vµo líp 1.
 - TriÓn khai lµm phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc.
- Triển khai công tác bán trú đến Phụ huynh học sinh, xây dựng kế hoạc tổ chức bán trú, chuẩn bị CSVC phục vụ bán trú….

*Th¸ng 9/2018:
- Tæ chøc tèt lÔ khai gi¶ng.
- duy tri, kim tra n nếp ra vào lp và n nếp hot động các đoàn th trong nhà trường.
- Hoàn thành kế hoch c¸ nh©n, kế hoch tng đoàn th , kế hoch ca t chuyªn m«n khi  lớp.
- KiÓm tra viÖc cÊp ph¸t SGK, thiÕt bÞ vµ v¨n phßng phÈm cho gi¸o viªn kp thi .
          - Duy tr× nÒ nÕp so¹n gi¶ng vµ hå s¬ sæ s¸ch cña gi¸o viªn trong tæ 2 -5
- KiÓm tra ®ét xuÊt các gi¸o viªn.
- Hoạt động ngoài giờ lên lớp : Dạy “ Sống đẹp”
- Tổ chức học tập và triển khai 8-10 chuyên đề chuyên môn.
- Cïng BCH c«ng ®oµn vµ BGH tæ chøc tèt ; Héi nghÞ Viªn chøc n¨m häc 2018 2019 cui thang 9
- X©y dng kế hoch và trin khai hot động y tế hc đường, phßng chng tai nn thương tÝch hc sinh, t chc kh¸m sc kho cho hc sinh, v sinh an toàn thc phm và duy tr× nước sch, n nếp v sinh trường lp 4 khu trường hc.
- Kiểm tra thực hiện nề nếp ăn bán trú cho HS
 *Th¸ng 10/2018:
- Duy tr× nÒ nÕp chuyªn m«n tổ.       
- Tæ chøc tèt §¹i héi Chi ®oµn, ®¹i héi Liªn ®éi tr­êng, ®¹i héi chi ®éi.
          - Ch đạo  t chuyªn m«n lªn lch đ¨ng ký vµ dy  thao gi¶ng chµo mõng ngµy 20/10 & 20/11.
          - Tiếp tc ging dy “ Gi¸o dc nếp sng thanh lch – văn minh” cho hc sinh, bt đầu t tun 7.
- KiÓm tra& phª duyÖt hå s¬ tæ CM.
- Kim tra và dù giê đột xut 8 gi¸o viªn t 2-3, thanh tra toµn diÖn 2 gi¸o viªn.
- Tæ chøc chuyªn ®Ò tæ CM về Dạy bộ sách Đạo đức cho HS TH, tõ 1-2 chuyªn ®Ò .
- Ch đạo chi đoàn và liªn đội t chc tuyªn truyn gi¸o dc đạo đức, truyn thng lch s Th §« ngày 10/10.
- Chỉ đạo TPT – Đoàn thanh niên tổ chúc Hoạt động trải nghiệm cho học sinh
*Th¸ng 11/2018:
-         - Tiếp tc thao gi¶ng chào mng ngày 20/11 ca 9 gi¸o viªn còn li trong t 2-5.
- Tæ chøc thi ®Þnh kú lÇn 1 ®óng quy ®Þnh.
- KiÓm tra nếp ăn ngủ bán trú.
- KiÓm tra ®ét xuÊt 10 gi¸o viªn, thanh tra toàn din 2 gi¸o viªn .
- Tæ chøc ho¹t ®éng chµo mõng ngµy 20/11, tæ chøc lÔ kû niÖm 20/11.
- S¬ kÕt thi ®ua ®ît 1 chµo mõng 20/11. Ph¸t ®éng thi ®ua ®ît 2 chµo mõng ngµy thµnh lËp qu©n ®éi 22/12.
*Th¸ng 12/2018:
- Duy tr× tèt nÒ nÕp d¹y vµ häc, n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc.
- Thi ®ua rÌn ch÷ gi÷ vë.
- KiÓm tra ®ét xuÊt dù giê 10 gi¸o viªn .
- KiÓm tra 100% toàn din hå s¬ gi¸o ¸n cña tæ 2-3.
- Tæ chøc  chuyªn ®Ò tæ 2,3
- Tæ chøc lµm ®å dïng d¹y häc cña tæ 2- 3.
- Sinh ho¹t tËp thÓ chµo mõng ngµy thµnh lËp qu©n ®éi 22/12.
- S¬ kÕt thi ®ua ®ît 2.
*Th¸ng 01/2019:
 - Thùc hiÖn kiÓm tra ®Þnh kú lÇn 2.
 - Thi ®å dïng d¹y häc cÊp tr­êng.
 - B×nh xÐt thi ®ua cña tæ 2. DuyÖt thi ®ua häc kú I cña tr­êng.
 - S¬ kÕt thi ®ua häc kú I, triÓn khai ph­¬ng h­íng häc kú II.
 - B¶o qu¶n tèt CSVC trong dÞp nghØ tÕt nguyªn ®¸n.
 - Tæ chøc trång c©y xanh bãng m¸t ë c¸c khu tr­êng.
 - Ph¸t ®éng thi ®ua ®ît 3 chµo mõng ngµythµnh lËp §¶ng 3/2 và 26/3.
  - Kiểm tra nếp rèn chữ - Giữ vở của học sinh
 - Thùc hiÖn ®óng ch­¬ng tr×nh thêi kho¸ biÓu: Bắt đầu học kỳ I: 06/9/2018 -  kÕt thóc häc kú I : ngµy 3/1/2019,
             B¾t ®Çu häc kú II : ngµy 7/1/2019,
*Th¸ng 02/2019:
- Duy tr× tèt nÒ nÕp d¹y& häc sau tÕt nguyªn ®¸n.
- Dù giê, kiÓm tra ®ét xuÊt 11gi¸o viªn. Thanh tra toµn diÖn 2 gi¸o viªn.
- S¬ kÕt thi ®ua ®ît 3, tæ chøc ho¹t ®éng chµo mõng §¶ng ta 78 tuæi!(1930-2018).    
 - Tæ chøc 1 chuyªn ®Ò luyn viết ch đẹp ( đ/c Hng L4).
- T chc trng c©y xanh bæ xung cho c¸c khu tr­êng
*Th¸ng 03/2019:
 - §Èy m¹nh thi ®ua D¹y tèt - Häc tèt, kim tra 100% h sơ t CM.
 - Thao gi¶ng chµo mõng ngµy 8/3 cña tæ 8 tiÕt.
 - Thao gi¶ng chµo mõng ngµy 26/3 cña tæ 8 tiÕt.
           - Dù giê kiÓm tra đột xut 8 GV.
 - KiÓm tra ®Þnh kú lÇn 3.
  - ChuÈn bÞ tèt c¸c m«n thi cho Héi khoÎ Phï §æng cña Tr­êng & cña HuyÖn.
  - Cùng BCH công đoàn t chc l k nim chµo mõng ngµy 8/3 & BCH chi đoàn t chc tt hot động ngµy thµnh lËp §oµn 26/3.
            - Thanh tra toµn diÖn 2 gi¸o viªn.
            -  Chỉ đạo Đoàn TN , Đội TN Tổ chúc hoạt động trải nghiệm : “Chợ quê” cho học sinh
*Th¸ng 04/2019:
  - TËp trung chØ ®¹o tæ chuyªn m«n x©y dùng kÕ ho¹ch «n tËp cuèi n¨m.
  - Duy tr× tèt nÒ nÕp d¹y & häc.
  - Dù giê c¸c GVcßn l¹i. KiÓm tra 100% hå s¬ gi¸o viªn trong tæ CM .
            - Thanh tra toµn diÖn 2 gi¸o viªn.
  - ChØ ®¹o hoµn thµnh s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña c¸c gi¸o
  - Kim tra tù ®¸nh gi¸ thư vin và thiết b nhà trường ̀n 2
 *Th¸ng 05/2019:
  - TËp trung n©ng cao chÊt l­îng d¹y & häc.
  - Hoµn thµnh kÕ ho¹ch «n tËp, ®¶m b¶o tèt c¸c yªu cÇu.
    - KiÓm tra ®Þnh kú lÇn 4.
  - KiÓm tra chÕ ®é cho ®iÓm, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i hs 100% gi¸o viªn .
            - DuyÖt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, hoµn thiÖn hå s¬ thi ®ua.
  - DuyÖt kÕt qu¶ n¨m häc khèi 1 ®Õn khèi 4.
  - XÐt c«ng nhËn hs líp 5 hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh tiÓu häc.
            - KiÓm tra ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn cuèi n¨m.
  - Ch đạo c¸c tæ chuyªn m«n, c¸c ®oµn thÓ tng kÕt ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng trong n¨m. hoàn thiện xong trước ngày 17 tháng 5 năm 2019.
  - Tæng kÕt n¨m häc 2018- 2019.
  - KÕt thóc năm học ngày 24/5/2019.
  - Bµn giao CSVC, häc sinh vÒ ®Þa ph­¬ng. 
*Th¸ng 06/2019: 
             - Hoàn thiện tự kiểm định nội bộ nhà trường
             - Hoµn thiÖn  hå s¬ sæ s¸ch cña n¨m häc.
  - Lp kÕ ho¹ch hot động hÌ ca chi đoàn và liªn đội cho hc sinh.
*Th¸ng 7, 8/2019:
  - TriÓn khai kÕ ho¹ch ho¹t ®éng HÌ 2019
  - Phèi hîp víi Tr­êng MÇm non lµm tèt c«ng t¸c tuyÓn sinh líp 1 n¨m häc  2019-2020 ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu,kÕ ho¹ch .
  - Phèi hîp víi BGH Tr­êng THCS CÊn H÷u ®Ó bµn giao häc sinh líp 5 ®· hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh TiÓu häc n¨m häc 2018-2019 đầđủ , đóng quy định .
  - Tæng kÕt vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng HÌ 2019
  - ChuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cho khai gi¶ng n¨m häc míi 2019 2020 .
 
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….…
…………………………………….…
NGƠI LẬP
                                                                                        Nguyễn Thị Xuân

CÔNG TÁC THÁNG  CỤ THỂ NĂM HỌC 2018 – 2019
 
Tháng Nội dung công tác Người Cộng tác  
T 9/2018

 
- Ổn định tổ chức, biên chế lớp học, phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên nhân viên.
- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
- Xây dựng và duyệt kế hoạch Cm ; Quy chế CM.
BGH – Tổ CM

 
 
- Xây dựng TKB các sổ sách theo dõi trong năm.
- Chỉ đạo và hướng dẫn các tổ CM trong XD kế hoạch năm học cho tổ khối.
 Tổ trưởng CM  
- Kiểm tra đồ dùng, dụng cụ học tập.
- Ổn định nề nếp học sinh trong toàn trường.
- Tổ chức tuyên truyền tháng an toàn giao thông đối 100 % học sinh. 
 
Đ/c TPT  
-  Hoàn thiện công tác tuyển sinh và cập nhâth học sinh chuyển đi- chuyển đến


-  Chỉ đạo các tổ Thực hiện chuyên đề
- Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục. 
Đ/c Định


- CM phối hợp với VP.

 
 

T10/2018

 
- Hỗ trợ HT Hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục.      BGH
 
 
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên. Tổ chức thẩm định giáo viên giỏi, thao giảng 20/11.      BGH  - Tổ CM  
 - Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, huyện chuyên đề giáo dục ĐĐ HỒ CHÍ INH HCO học sinh TH
-  Thực hiện chuyên đề.   
-TTCM + BGH
 
 
   
- Tổng hợp đăng ký thi đua nộp phòng. Đ/c : CTCĐ  

T11/2018
 
- Tiếp tục tổ chức thao giảng thẩm định chọn giáo viên giỏi chào mừng ngày 20/11. Chọn cử giáo viên giỏi tham gia dự thi huyện. BGH – Tổ CM


 
 
- Thực hiện chuyên đề ;
-  Kiểm tra giữa kỳ lớp 4-5 môn Toán – TV.
- Tổ CM  
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.     
- Kiểm tra đánh  giá phong trào “Vở sạch chữ đẹp” ở cấp trường.  
- Giáo viên CN
 
 
Phát động các phong trào “Bông hoa điểm tốt”, “Hội vui học tập” đối với 100% Thiếu nhi trong Liên đội.
- Làm công tác “Kế hoạch nhỏ” đợt 1.
Đ/c TPT

 
 
T12/2018 - Tổ chức thi  VSCĐ đợt 1.
- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên. 
Ban giám hiệu  
- Thi giáo viên giỏi cấp huyện. Giáo viên +    BGH  
- Giao lưu giải Toán trên Internet cấp trường.
 - Tổ chức chuyên đề
Tổ CM  - BGH
 
 

T1/ 2019
- Kiểm tra định kỳ cuối kỳ1.
- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên.
- Sơ kết học kỳ I triển khai nhiệm vụ kỳ II.
BGH – Tổ CM  
T2/ 2019 - ổn định nề nếp, sĩ số học sinh trước và sau Tết Ban giám hiệu  
- Kiểm tra nề nếp chuyên môn.
- Dự giờ thăm lớp giáo viên.
- Tổ chức thi vở sạch chữ đẹp đợt 2.
Tổ CM  
-  Giao lưu Tiếng Anh trên Internet    
T3/2019 - Kiểm tra đột xuất giáo viên và kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.    BGH- TCM  
- Tổ chức cho học sinh đi tham quan học tập.  Đ/c Bí thư và TPT
BGH+đoàn
 
T 4/2019 - Kiểm tra nề nếp dạy và học.
- Thu và xét sáng kiến kinh nghiệm.
Ban giám hiệu  
 • Tổ chức ôn tập cuối năm.
GV CN – Tổ CM  
 • Làm kế hoạch nhỏ đợt 2
Đ/c TPT  
T 5/2019 - Kiểm tra chế độ cho điểm và đánh giá xếp loại HS
- Ôn tập cuối năm
- Kiểm tra định kỳ cuối năm. 
- Duyệt kết quả lên lớp, ở lại.
- Xét thi đua năm học.
- Tổng kết năm học đối với giáo viên và học sinh.
- Tổ chức phát thưởng cho học sinh, bàn giao học sinh cho ban chấp hành đoàn quản lý.
- Có kế hoạch kiểm kê mức chất lượng tối thiểu.


- BGH + GV
- Ban thi đua


 
 
   
 T 6/2019 - Giáo viên và học sinh nghỉ hè.    
Tháng 7&8/ 2019 - Hoàn thiện báo cáo kiểm kê mức chất lượng tối thiểu của trường năm 2018.
- Tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020.
-  Bàn giao học sinh lớp 5 cho trường THCS.
- Chuẩn bị cho năm học 2019-2020.
BGH _ Ban Tuyển sinh  
- Phối hợp với các cấp các ngành đoàn thể để tổ chức ôn tập văn hoá và sinh hoạt Đội BGH và GVCN  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

ĐTKH

Một số SKKN năm 2019

Thời gian đăng: 20/05/2019

lượt xem: 61 | lượt tải:0

KH- THCH

KẾ HOẠCH THI ĐỊNH KÌ

Thời gian đăng: 03/05/2019

lượt xem: 67 | lượt tải:67

QĐ/ THCH

Các quyết định thi định kì và danh sách phân công làm thi học kì II - 2018-2019

Thời gian đăng: 03/05/2019

lượt xem: 88 | lượt tải:63

Số 292/CV-PGDDT

Hội thi giai điệu tuổi hồng Cấp Huyện năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 18/10/2018

lượt xem: 107 | lượt tải:82

QD số 3913/QD-UBND

Quy định tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với công chức, viên chức

Thời gian đăng: 18/10/2018

lượt xem: 165 | lượt tải:85

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 193 | lượt tải:48
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Video
Thống kê
 • Đang truy cập20
 • Hôm nay795
 • Tháng hiện tại83,988
 • Tổng lượt truy cập1,226,325
Liên kết website
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây