Báo cáo sơ kết học kỳ I

Thứ tư - 17/01/2018 16:31
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 -2018
Báo cáo sơ kết học kỳ I
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẤN HỮU
 
Số:    /BC-THCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              
                 Cấn Hữu, ngày 10  tháng 01  năm 2018
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017 -2018
  I. VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:
       Tổng số lớp: 26 lớp (729 HS)      Trong đó có:
STT Khối lớp Tổng số học sinh Học 2 buổi ngày Học tin Học ngoại ngữ HS khuyết tật
Số lớp Số HS HS nữ Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS
1 Lớp 1 5 163 55 5 163     5 153
2 Lớp 2 5 156 72 5 156     5 145 1
3 Lớp 3 6 167 77 6 167 6 167 6 167  2
4 Lớp 4 5 119 66 5 119 5 119 5 119  3
5 Lớp 5 5 124 59 5 124 5 124 5 124 2
Cộng 26 729
(10KT)
329 26 729
(10KT)
16 410 26 708(2KT) 10KT
-         Toàn trường không có học sinh bỏ học.
-         So với cùng kì năm trước tăng 29 học sinh.                               
1. Đội ngũ CBQL-GV:
* Tổng số CBQL-CBGV-NV: 49
Trong đó:
- CBQL: 02 ;GV: 38 ; NV: 08 ; TPT: 01.
- CBQL: 01 (nữ) ; Đạt chuẩn: 100%; Trên chuẩn: 100%
 + Số Giáo viên dạy các môn:
          - GV Âm nhạc : 03 ( TPT : 01)
          - GV Mỹ thuật : 02                                      - GV ngoại ngữ : 02        
          - Tin học : 02                                               - Thể dục : 2
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
Nhiệm vụ 1: Đổi mới công tác QLGD, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
- Công khai minh bạch, lấy ý kiến đồng thuận nhất trí mọi kế hoạch trên tinh thần vì quyền lợi của học sinh và sự phát triển của nhà trường.
- Tăng cường chỉ đạo bằng văn bản, thông tin, thông báo, tạo cơ sở pháp lý để các thành viên trong hội đồng nhà trường có ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
- Xây dựng trách nhiệm của BGH và giáo viên trong nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
          - Thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo thời gian và trách nhiệm công việc. Các cá nhân, tổ, khối, CBQL thực hiện nghiêm túc theo bảng phân công nhiệm vụ năm học, chịu trách nhiệm về công việc được giao trước nhà trường.
- Kết quả cụ thể về công tác chuyên môn và các phong trào giáo viên tham gia:
* Cấp trường:
       + Hàng tháng nhà trường nghiêm túc tổ chức sinh hoạt chuyên môn dưới các hình thức: toàn trường, tổ, khối. Tổng số chuyên đề các trường đã thực hiện như sau:
TSCĐ T % K % TB %
8 6 60% 2 40% 0 0
 
       Các chuyên đề cụm: 2 ( Tiếng Việt theo hướng Pt Năng lực) ; ( Khoa học : PP bàn tay nặn bột )
       - Khối 1,2: Dạy học Tiếng Anh theo mô hình liên kết : 10lớp ( 305 học sinh)
       - Các khối : Áp dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” trong dạy học các môn học . Tích hợp dạy học hoạt động giáo dục Đạo đức với các nội dung giáo dục nhằm tăng cường kĩ năng sống cho học sinh.
         + NKTC: Dạy Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch
        +  Giao lưu GV dạy giỏi cấp trường: 20/39 đ/c dự thi đạt GV dạy giỏi cấp trường; đạt 20/20 đ/c ( 100%)
       + Thiết kế bài giảng điện tử Elearning cấp trường: 4 sản phẩm.
         Kết quả: 01 sản phẩm đạt giải ba cấp huyện . – Lớp 5.                           
 Cấp quận:
- Tham gia đầy đủ các chuyên đề do Phòng , cum tổ chức .
   + Thi GVDG 01 đ/c. Tổng 1GV đã hoàn thành bài thi lý thuyết cấp huyện.
* Tồn tại:
          - BGH cần có giải pháp hiệu quả hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Một số giáo viên chưa tự tin trong các hoạt động phong trào chuyên môn. Từ đó kết quả thi GV giỏi cấp trường, huyện còn hạn chế.
Nhiệm vụ 2. Triển khai thực hiện tốt các chương trình GD và KT đánh giá HS
1. Triển khai thực hiện tốt các chương trình giáo dục.
- Phương pháp bàn tay nặn bột ; Dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh.
- Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới.
- Dạy học Tiếng Anh liên kết.
2. Kiểm tra đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT và TT 22/2016/TT-BGH&ĐT
-  Làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc đánh giá của thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT tới giáo viên, tranh thủ sự ủng hộ, tăng cường sự đồng thuận và phối hợp của Hội CMHS
          - Tham gia tập huấn có hiệu quả lớp tập huấn dạy học và soạn bài theo hướng PTNL, nâng cao năng lực bồi dưỡng kĩ năng đánh giá và xếp loại học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT. Cập nhật thông tin trên Phần mền quản lý diaos dục Hà Nội đảm bảo tiến độ.
          - Tổ chức các chuyên đề, hội thảo, dự giờ, các hoạt động giáo dục để giáo viên có thể chia sẻ cách thức đánh giá để cùng rút kinh nghiệm.Có kế hoạch kiểm tra tư vấn giúp đỡ giáo viên trong việc thực hiện thông tư 30 và TT22.
 
 
* Tồn tại:
          Quá trình theo dõi đánh giá thường xuyên học sinh của một số giáo viên còn hạn chế.
Nhiệm vụ 3. Thực hiện có hiệu quả việc ƯDCNTT trong quản lý và dạy học.
  - Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường. Tạo điều kiện để giáo viên được bồi dưỡng, tự bồi dưỡng kiến thức tin học.
- Xây dựng và sử dụng giáo án có ứng dụng công nghệ thông tin. Kiểm tra việc sử dụng đổ dùng dạy học hiện đại của giáo viên (2 tivi có kết nối cổng CPU được trang bị) Lắp 3 máy chiếu phụ vụ học tập ở các khu lẻ và Tiếng Anh liên kết.
- Động viên khuyến khích giáo viên tham gia các cuộc thi do Sở, Phòng tổ chức về việc Ứng dụng CNTT trong giảng dạy như: thiết kế bài giảng E-Learning, phần mềm dạy Tiếng anh theo liên kết và dạy trong phòng học Tiếng Anh ...
- Sử dụng có hiệu quả câc phần mềm EQMS ,S-ffice và phần mềm phổ cập giáo dục trong việc khai thác cập nhật thông tin, báo cáo, thống kê và thực hiện nhiệm vụ phổ cập.
- Giáo viên đã sử dụng Đồ dùng dạy học hiện đại trong quá trình lên lớp tạo sự hứng thú học tập cho HS.
- Kết quả đánh giá hoạt động giao ban qua mạng, thông tin quản lý hàng tháng: Xếp loại tốt.
- Bước đầu thực hiện sổ liên lạc Điện tử khá hiệu quả.
* Tồn tại:
- Trong quá trình giảng dạy việc sử dụng ĐDDH hiện đại của một số giáo viên chưa thường xuyên. Còn ngại nhán tin cho Phụ huynh.
- BGH cần sát sao hơn nữa trong việc chỉ đạo kiểm tra sử dụng ĐDDH của GV
Nhiệm vụ 4. Nâng cao chất lượng GD  đại trà, chất lượng học sinh giỏi các cấp.
          - Thực hiện nghiêm túc việc bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên, quản lý đảm bảo chất lượng. Hàng tháng nhà trường có kế hoạch triển khai tới các tổ việc theo dõi chất lượng mức độ đạt được của học sinh theo TT30, có đánh giá báo cáo cụ thể lưu trong hồ sơ chuyên môn.
          - Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong  việc quản lý giáo dục học sinh.
          - Có giải pháp cụ thể kèm học sinh chưa đạt chuẩn KTKN (kèm riêng vào các buổi chiều trong tuần).
- BGH quản lý nghiêm túc thực hiện đúng quy chế các kì kiểm tra chất lượng, phản ánh kết quả thi một cách trung thực.
          - Qua kết quả kiểm tra định kỳ I, chất lượng học sinh đạt chuẩn theo kiến thức kĩ năng các môn học:
          + Môn Toán: đạt 96.8 %                               + Môn T.Việt : đạt 98.2%
  - Thực hiện tốt việc triển khai các hoạt động về An toàn giao thông, hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh, giáo dục quyền và bổn phận của trẻ em, chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc răng miệng, giáo dục thể chất, phòng chống tai nạn và thương tích, phòng chống đuối nước cho học sinh theo hướng lồng ghép vào các môn học, kết hợp sử dụng các tài liệu đã có để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn.
* Tồn tại:
          - Một số em học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức các môn học trong đợt kiểm tra kỳ I . Cụ thể: Môn Toán : 23 HS (3.2%); Môn T.Việt: 13 HS ( 1.8%)
          - Ý thức tự học của một số học sinh chưa được phát huy.
          - Một số phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc học tập của con. Việc phối kết hợp với nhà trường trong HDUD còn hạn chế.
Nhiệm vụ 5. Thực hiện hiệu quả  HĐNK, công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
- Xác định rõ vai trò trách nhiệm của BGH, giáo viên, TPT Đội trong việc thực hiện nhiệm vụ HĐNK, công tác đội và phong trào thiếu nhi.
- Thực hiện theo chủ đề, chủ điểm của năm học. Xây dựng kế hoạch hoạt động theo tháng, tuần cụ thể tất cả các hoạt động.
- Tổ chức thành lập các CLB, lập kế hoạch triển khai hoạt động. Tham gia các hội thi, các đợt giao lưu Sở, Phòng tổ chức đạt kết quả.
- Triển khai có hiệu quả các hoạt động về giáo dục an toàn giao thông, quyền và bổn phận trẻ em. Chăm sóc giáo dục thể chất, phòng chống tai nạn và thương tích, phòng chống đuối nước cho học sinh.
 
a. Hoạt động nhân đạo, từ thiện
- Ủng hộ mua tăm tre nhân đạo: 1500 gói = 3 750 000 đồng
_ KH nhỏ : ......................................đồng
- Gv ủng hộ cả năm : 34 030 000 đồng
b. Phong trào thiếu nhi, văn hoá văn nghệ.
*Cấp trường :
Nhà trường đã thành lập các câu lạc bộ như : Cờ vua, đá cầu, CLB Tiếng Anh, CLB Mĩ thuật, CLB âm nhạc.
- Tổ chức thành công hội thi TD TT đã thành công tốt đẹp. Văn hóa văn nghệ chào mừng ngày PNVN – 20/11 thành công thể hiện được sự đoàn kết trong nhà trường.
* Cấp quận:
- Giao lưu TD TT: Đạt giải KK cấp cụm.
- Th Hội Thi Quy chế dân chủ cấp cụ có nhiều sự đầu tư thể hiện sự cố gắng của tập thể anh chị em trong trường.
c. Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp như: Khai giảng, Vui trung thu, Lễ Giáng sinh ; tuyên trường về ngày 22/12 Các hoạt động tổ chức đều được huyện đoàn, phòng GD&ĐT đánh giá cao;
- Chỉ đạo các khối lớp chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các sân chơi nhỏ theo từng chủ điểm. Các cuộc giao lưu Giai điệu tuổi hồng, cờ vua, đá cầu đều được tổ chức từ 100% các khối lớp.  Các bài múa hát tập thể được triển khai ở cả 4 khu 100% HS toàn trường tham gia.
- Tổ chức dạy học HĐNGCK  nhằm bồi dưỡng kĩ năng cho HS trong học tâp cũng như trong thực tế cuộc sống ứng xử thường ngày.
* Tồn tại:
     - Sự phối kết hợp trong công tác hoạt động ngoại khoá của một số giáo viên chưa thực sự linh hoạt.
Nhiệm vụ 6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác PCGDTH và xóa mù chữ. Duy trì trường chuẩn Quốc gia.
- Tuyên truyền cho CBQL- GV: Luật Giáo dục Tiểu học; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em;...Triển khai thực hiện Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục, kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 39/2009/TT- BGD ĐT về “ Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”; Quyết định số 23/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 22/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Luật người khuyết tật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011).
- Chỉ đạo làm tốt công tác  phổ cập hoàn thành trên phần mếm đúng quy định.
          -  Huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật ra lớp chuyên biệt hoặc hòa nhập.
- Theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ  về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục, kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
+ Phổ cập giáo dục Tiểu học: đạt mức độ 3
+ Về công tác Xóa mù chữ: Đạt mức độ 2   
Nhiệm vụ 7. Triển khai thực hiện tốt công tác dạy 2 buổi/ngày, vệ sinh học đường, công tác an toàn - an ninh trường học.
1. Công tác dạy 2 buổi /ngày.
      -Lập tờ trinh đăng kí với PGD Quận về việc thực hiện dạy 2buổi /ngày.
      -Chỉ đạo xây dựng TKB đúng công văn 76/SGDĐT-GDTH ngày 30/1/2015, công văn 941/SGDĐT-TH ngày 4/9/2016 của Sở GD&ĐT Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ.
      - Quy định giáo viên không giao bài tập về nhà cho học sinh học 2 buổi /ngày.
2. Công tác vệ sinh học đường.
- Chỉ đạo nhân viên y tế lập kế hoạch về công tác y tế học đường trong đó chú trọng tới việc thực hiện vệ sinh trường lớp vệ sinh môi trường,vệ sinh cá nhân học sinh bằng những việc làm cụ thể.
-Theo dõi đánh giá tổng kết tuyên dương phát huy tinh thần thi đua xây dựng trường lớp sạch đẹp.
-Tổ chức khám sức khỏe định kì cho giáo viên và học sinh.
3. Công tác an toàn an ninh trường học
- Lập kế hoạch thực hiện kiểm tra định kỳ trang thiết bị trong lớp học và các phòng chức năng có liên quan đến hệ thống điện trong nhà trường.
- Chỉ đạo TPT Đội lập kế hoạch tuyên truyền về an toàn khi tham gia giao thông.Triển khai tháng an toàn giao thông.
- Thực hiện công tác phòng chống cháy nổ trong nhà trường.
- Thực hiện tuyên truyền trong học sinh về phòng chống tai nạn đuối nước..
* Tồn tại:
          - Công tác vệ sinh học đường: Một số học sinh chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh trong nhà trường.
Nhiệm vụ 8. Tăng cường công tác tự kiểm tra đánh giá, công tác thi đua khen thưởng.
1. Công tác tự kiểm tra đánh giá:
          - Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra các hoạt động của nhà trường theo năm, tháng, tuần.
          - Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại giáo viên, đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn  .
          - Đề ra quy chế nội quy hoạt động của từng công việc.
     - Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế.
     - Kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học.
     - Kiểm tra công tác dạy thêm trong và ngoài nhà trường.
- Kiểm tra hồ sơ, toàn diện giáo viên:
       + Việc đánh giá, kiểm tra hồ sơ GV được thực hiện nghiêm túc theo từng tháng. Qua kiểm tra có đánh giá, tư vấn, rút kinh nghiệm. Phong trào giữ VSCĐ thực hiện kiểm tra, đánh giá chéo giữa các lớp lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. Tháng 12, toàn trường đã tổ chức chấm Hồ sơ GV và VSCĐ các lớp. Kết quả cụ thể: Tổng số bộ Hồ sơ đánh giá: 38 bộ. Trong đó: Loại A: 31 bộ; Loại B: 7 bộ. Phong trào VSCĐ kiểm tra đánh giá đúng theo kế hoach đề ra.
- Công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề của các nhà trường
STT TS GV đứng lớp Kiểm tra chuyên đề Kiểm tra toàn diện
GV được KT % XL tốt GV được KT % XL tốt
1 38 38 100 22 7 58% 5
- Kiểm tra các hoạt động của nhà trường:
2. Công tác thi đua khen thưởng:
     - Thực hiện đúng các hướng dẫn pháp luật, các văn bản thi đua khen thưởng
     - Xây dựng tiêu chí thi đua  tập thể cá nhân.
- Tổ chức đăng kí thi đua. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt hiệu quả trong các hoạt động và phong trào thi đua.
- Các hoạt động tự kiểm tra đánh giá của nhà trường đều được kiểm tra theo kế hoạch và có biên bản lưu nhà trường.
- Theo dõi các hoạt động có kế hoạch biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt hiệu quả trong các hoạt động và phong trào thi đua.
- Có biện pháp kịp thời với các trường hợp vi phạm quy chế.
          * Tồn tại:
          - Do kinh phí còn khó khăn nên việc động viên khen thưởng của nhà trường đối với tập thể và cá nhân còn hạn chế.      
Nhiệm vụ 9. Thực hiện tốt công tác XHH giáo dục.
- Ban giám hiệu cùng với Đoàn thể kết hợp thống nhất cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động phụ huynh học sinh tham gia hỗ trợ tự nguyện đóng góp.
          - Vận động các mạnh thường quân và các phụ huynh có điều kiện hỗ trợ cho nhà trường với tinh thần tự nguyện.
          - Tham mưu với chính quyền địa phương, Phòng GD& ĐT hỗ trợ cho nhà trường để thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.
III. Nhiệm vụ tiếp theo của năm học 2017-2018
            - Duy trì tốt nề nếp, kỷ cương trong dạy và học.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học.
          - Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong việc thực hiện tổ chức các hội thảo chuyên môn cấp trường, cấp Quận, tham gia dự giờ học tập rút kinh nghiệm qua các hội thảo chuyên môn cấp Quận, cấp Thành phố.
- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh - lấy kết quả học tập của học sinh để đánh giá giáo viên.
- Nâng cao hiệu quả giờ lên lớp, chất lượng giáo dục HS .
          - Tăng cường biện pháp quản lý, hình thức kiểm tra, kiểm định chất lượng HS.
IV. Đề xuất:
          - Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo nhà trường xin đề nghị với các cấp, các ngành một số vần đề sau:
     - Tiếp tục xây dựng, đầu tư cho nhà trường một số phòng chức năng để  duy trì các tiêu chuẩn của trường Phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức 1 và chuẩn bị cơ sở vật chất công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2019.
V. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm:
     - Tiếp tục nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn và tay nghề đội ngũ giáo viên về việc thực hiện đổi mới PPDH qua kiểm tra, dự giờ để tư vấn thúc đẩy.
- Tiếp tục bồi dưỡng về ý thức, trách nhiệm của CBGV-NV đối với công việc được giao.
     - Nâng cao chất lượng các tiết sinh hoạt tập thể và duy trì tốt nề nếp dạy và học.
     - Tích cực bồi dưỡng các học sinh yếu về các mặt học tập và chưa phát triển được năng lực cùng phẩm chất. Chú trọng rèn ý thức tự học của học sinh.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, công bằng trong việc đánh giá xếp loại, đảm bảo theo quy chế và tiêu chí thi đua.
                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Tác giả bài viết: Nguyễn Quý Ích

Nguồn tin: Giáo dục dạy và học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

ĐTKH

Một số SKKN năm 2019

Thời gian đăng: 20/05/2019

lượt xem: 61 | lượt tải:0

KH- THCH

KẾ HOẠCH THI ĐỊNH KÌ

Thời gian đăng: 03/05/2019

lượt xem: 67 | lượt tải:67

QĐ/ THCH

Các quyết định thi định kì và danh sách phân công làm thi học kì II - 2018-2019

Thời gian đăng: 03/05/2019

lượt xem: 88 | lượt tải:63

Số 292/CV-PGDDT

Hội thi giai điệu tuổi hồng Cấp Huyện năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 18/10/2018

lượt xem: 107 | lượt tải:82

QD số 3913/QD-UBND

Quy định tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với công chức, viên chức

Thời gian đăng: 18/10/2018

lượt xem: 165 | lượt tải:85

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 193 | lượt tải:48
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Video
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay800
  • Tháng hiện tại83,993
  • Tổng lượt truy cập1,226,330
Liên kết website
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây