KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC CẤN HỮU

Thứ sáu - 05/10/2018 08:41
UBND HUYỆN QUỐC OAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẤN HỮU                      Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số :         /KH-THCH                  Cấn Hữu,  ngày 12  tháng  9  năm 2018
                                                      
                                             KẾ HOẠCH
                              THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
                                          
                                                                                         PHẦN I
                                        NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
 Căn cứ Quyết định số 3853 /QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019; Công văn số 3676 /SGD&ĐT Hà Nội ngày 31/8/2018 của SGD&ĐT Hà Nội
           Căn cứ hướng dẫn số 246 / PGD&ĐT-TH ngày 10/9/2018 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 cấp tiểu học;
           Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018
 Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục và tình hình thực tế, trường TH Cấn Hữu xây dựng kế hoạch năm học 2018 - 2019 như sau:
                                                    PHẦN II
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
 I. Những thuận lợi và khó khăn:
1.1 Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng giáo dục đào tạo và các cấp Uỷ đảng chính quyền, các đoàn thể của địa phương.
- Nhà trường có truyền thống về việc dạy và học của giáo viên và học sinh.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên có tinh thần đoàn kết, có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt.
- Đại đa số phụ huynh đã quan tâm  đến việc học của con em mình.
1.2 Khó khăn:
 - Điều kiện cơ sở vật chất nhà trường có 4 khu còn có nhiều khó khăn chưa đáp ứng được yêu cầu giáo dục.( thiếu phòng học,phòng chức năng )
- Trình độ dân trí chưa đồng đều, một số ít phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình.
2. Thực trạng của nhà trường:
  *  Quy mô trường, lớp, học sinh:
  -  Nhà trường có 4 điểm trường, gồm 28 lớp, 832 học simh ( Có 10 học sinh khuyết tật; không đánh giá 4 em )
 
Khèi 1 Khèi 2 Khèi 3 Khèi 4 Khèi 5 Tæng số
Líp HS Líp HS Líp HS Líp HS Líp HS Líp HS
7 233 5 162 6 153 6 165 5 119 28 832

   *  Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 
  Tæng sè §¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp Đảng viên
Bangiám hiệu 2 1 1 1 0 2
Giáo viên,TPT 41 39 12 29 0 17
Nhân viên 8 5 1 2   3
        Céng 51 45 14 32   22

   *  Cơ sở vật chất.
  -   Tổng diện tích đất là 11.185 m2.
 
 • Có 26 phòng học, 3 nhà vệ sinh giáo viên, 4 nhà vệ sinh học sinh.
 • Có 4 giếng khoan có hệ thống nước sạch đảm bảo vệ sinh.
2. Thành tích của trường trong  năm học qua:

 
TOÁN TIẾNG VIỆT
HTT HT CHT HTT HT CHT
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
339 47 378 52.4 4 0.6 273 37.9 444 61.6 4 0.5
NĂNG LỰC PHẨM CHẤT
TỐT ĐẠT CCG TÔT ĐẠT CCG
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
295 40.6 425 58.9 3 0.5 344 47.7 374 51.8 4 0.5


a. Giáo viên : 40 đ/c giáo viên.
       Trong đó có 20 GV đạt GV giỏi cấp trường.
 
 • 1 GV đạt giải Khuyến khích cấp huyện.
 • 1 Gv đạt giải nhất Hội thi GV TPT giỏi cấp Thành phố
 • 1 GV đạt Giải ba về CNTT cấp thành phố.
 • 1 bài giảng Elearning đạt giải nhì cấp huyện được chọn đi thi Thành phố .
Kết quả thực hiện các cuộc thi của ngành được phòng GD & ĐT đánh giá cao.
 b. Học sinh :
          * Tổng số học sinh: 727 ( 10 học sinh khuyết tật).
           Số học sinh lên lớp thẳng : 723 em = 99.4% 
          HS hoàn thành chương trình Tiểu học  124 em = 100% .
          Học sinh khen thưởng Xuất sắc : 187 em
          Học sinh khen thưởng từng môn : 151 em
                                             Phần III
                                           PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
 A . NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
      1. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống. Thực hiện thiết thực, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.
      2. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc quy hoạch mạng lưới trường lớp một cách phù hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Tích cực đổi mới hơn nữa công tác quản lí, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ  giáo viên đáp ứng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí. Chú trọng đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực.
      3.  Chỉ đạo hiệu quả việc tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh, chủ động rà soát, điều chỉnh, tinh giảm nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học.
      4. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa(SGK) mới , nhất là đối với lớp 1.
       5. Duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phát huy quy mô trường, lớp, học sinh và nâng cao chất lượng dạy học hai buổi/ ngày, công tác bán trú, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, truyền thông và phần mềm điện tử trong công tác quản lý, dạy – học và đánh giá.
       6. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm , lương tâm đạo đức nhà giáo; mỗi thầy, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.
       7.  Tham mưu với các cấp lãnh đạo có kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất xây mới phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị mới, hiện đại đáp ứng yêu cầu của đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
       8. Phát động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hưởng ứng phong trào " sáng – xanh – sạch – đẹp, tuyến đường nở hoa" chung tay xây dựng nông thôn mới.
 B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
      1. Thực hiện chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục
 Nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung vào các nhiệm vụ.
      - Thường xuyên tổ chức quán triệt trong đội ngũ thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, tạo cơ hội động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa iên quyết đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo
      - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/06/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; chỉ đạo giáo GV tuyệt đối không tổ chức dạy thêm học thêm; Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/05/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, lớp.
      - Thực hiện tốt việc bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh " ngồi nhầm lớp", không để học sinh bỏ học.
      - Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại công văn số 5548/BGDĐT ngày 23/08/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các sơ sở giáo dục; tại thông tư số 29/2012/TT- BGDĐT ngày 10/09/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.
* Mục tiêu, chỉ tiêu
-  Tỉ lệ CBQL được đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng đạt loại  HTTNV : 2 = 100%;
-  Tỉ lệ GV được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp: xếp loại Xuất sắc  24 =  61%
-  CBGV,NV tham gia bồi dưỡng thường xuyên và được đánh giá xếp loại : 100%
- 100% CBGV,NV tự giác, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .
* Giải pháp
     - Thực hiện tốt chỉ thị số 40- CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng và chỉ thị của Thành uỷ, Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
     - Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu và thực hiện hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học. Tăng cường tổ chức các chuyên đề về dạy các môn học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của tất cả các khối lớp. Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho giáo viên và cán bộ quản lý.
      - Thực hiện đánh giá giáo viên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành theo quyết định số 14/2007/QĐ/BGD-ĐT ngày  04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
      - Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động dạy học, đặc biệt là trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời với việc nâng cao  năng lực và nghiệp vụ sư phạm trong giáo dục học sinh.
      - Thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong năm học theo kế hoạch bồi dưỡng của các cấp lãnh đạo.
      - Tổ chức tốt các chuyên đề theo kế hoạch của phòng.
2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung hoạt động '' Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực "
     - Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Thực hiện Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GDĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học; Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của ngành giáo dục.
      - Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, trong đó cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để giáo dục học sinh một cách thiết thực, hiệu quả.
      - Nhà nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm lo giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường; tuyên truyền giáo dục về lịch sử địa phương, đặc biệt truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến; Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Hà Nội; triển khai thí điểm dạy học bộ tài liệu An toàn giao thông, hoạt động trải nghiệm cho học sinh Hà Nội.
       - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Quốc  Oai về việc triển khai trồng hoa, cây xanh trên địa bàn xã, thị trấn tạo cảnh quan môi trường nông thôn mới, hưởng ứng phong trào "Sáng, xanh, sạch, đẹp, tuyến đường nở hoa" trên địa bàn huyện Quốc Oai.  Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp sáng, xanh, sạch, đẹp; tổ chức cho học sinh thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường; có đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên, chỗ vệ sinh phù hợp cho học sinh khuyết tật.
       - Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ, các bài tập thể dục tại chỗ trong học tập, sinh hoạt cho học sinh.
       - Tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào ngày 05/9/2018 (với cả phần lễ và phần hội) gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.
       - Tổ chức 1-2 “Tuần làm quen” đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới ở Tiểu học và vui thích khi được đi học.
       - Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trước khi ra trường.
II. Thực hiện kế hoạch, chương trình.
1.  Kế hoạch thời gian năm học :
    Căn cứ Quyết định số: 4766/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; đối với cấp Tiểu học, cụ thể:
 
Học kì I Học kì II Kết thúc năm học
Ngày bắt đầu  HK I Ngày kết thúc HK I Nghỉ
HK I
Ngày bắt đầu HK II Ngày kết thúc HK II    
06/9/2018
(Thứ năm)
03/01/2019
(Thứ năm)
04/01/2019
(Thứ sáu)
07/01/2019
(Thứ hai)
17/5/2019
(Thứ Sáu)
24/5/2019
(Thứ Sáu)
                   
      - Tổ chức học 2 buổi/ngày tiếp tục thực hiện theo Công văn số 8750/SGDĐT-TH, ngày 03/9/2009 của Sở GDĐT Hà Nội. Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau:
      - Thời lượng: không quá 7 tiết văn hóa/ngày, các tiết học chính khóa theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 xếp tối đa vào buổi học thứ nhất (buổi sáng) của các ngày học trong tuần. Giáo viên hướng dẫn học sinh tự học và tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài học tại lớp và sử dụng có hiệu quả tài liệu bổ trợ, tuyệt đối không yêu cầu học sinh làm thêm bài tập ở nhà.
       - Đảm bảo thời lượng tối thiểu có 1 tiết/ngày học sinh tự học có hướng dẫn; các tiết tự học có hướng dẫn cùng các tiết học liên kết và tăng cường bổ trợ được xếp vào các giờ học buổi chiều của các ngày học trong tuần
2. Chương trình  
* Tiếp tục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; công văn số 9832/BGDĐT-GDTH, ngày 01/9/2006 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP, ngày 01/9/2011 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ,ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học.
      - Việc điều chỉnh nội dung dạy học đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trên nguyên tắc: đảm bảo tính ổn định, tính logic, tính hệ thống của chương trình; đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp thực tế, điều kiện tổ chức dạy học, đổi mới cách thức các hoạt động giáo dục nhẹ nhàng, tự nhiên hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo đồng thời từng bước thực hiện định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
      - Tiếp tục thực hiện tích hợp vào các môn học và hoạt động giáo dục (về bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; GD kĩ năng sống ...). Tăng cường giáo dục lịch sử, địa lý địa phương giúp cho học sinh thêm hiểu biết và giáo dục tình cảm và tình yêu quê hương.
      - Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn (SHCM) thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Quan tâm đến hình thức SHCM theo cụm trường. Động viên giáo viên tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối”.
      - Tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh theo công văn số 1915/BGD&ĐT-GDTrH ngày 05/5/2017 của Bộ GD&ĐT. Không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả cấp quản lý.
* Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh Tiểu học
        - Chủ động thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy định đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhằm giúp giáo viên khắc phục khó khăn về kỹ thuật khi thực hiện đánh giá học sinh, đặc biệt tập trung vào nội dung biên soạn các mức câu hỏi, bài tập trong đề kiểm tra định kì đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, định hướng phát triển năng lực học sinh và tập trung vào nội dung đánh giá thường xuyên: chủ yếu nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy móc việc ghi chép nhận xét; tránh khen thưởng tràn lan.
       - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm túc quy chế sử dụng phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ đánh giá học sinh, giúp giáo viên dành nhiều thời gian quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.
       - Nhà trường tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22.
       - Phát triển và nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ, Tin học, chuẩn bị tốt cho việc triển khai các môn học này với tư cách là môn học bắt buộc trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới.  
* Dạy Tiếng Anh:
      - Tiếp tục triển khai chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học ban hành theo quyết định số 3321/QĐ-BGD ĐT, ngày 12/8/2010 và các văn bản hướng dẫn Bộ GD&ĐT, văn bản hướng dẫn Sở GD&ĐT Hà Nội, văn bản hướng dẫn Phòng GD&ĐT.
     - Căn cứ nhu cầu tự nguyện của học sinh, phụ huynh học sinh và điều kiện đảm bảo về giáo viên, cơ sở vật chất, nhà trường đã xây dựng đề án phối hợp với chương trình liên kết tổ chức dạy thí điểm, làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1,2 ở tất cả các điểm trường
     - Giáo viên giảng dạy có trình độ chuyên môn theo quy định khung năng lực ngoại ngữ , tích cực bồi dưỡng thường xuyên về phương pháp dạy học, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì, chú trọng học qua mạng và tự học của giáo viên, tăng cường sinh hoạt chuyên môn trong các tổ chuyên môn và cụm trường.
     - Về tài liệu dạy học: Thực hiện công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học tiếng Anh tiểu học; 
* Dạy học Tin học:
     - Tăng cường điều kiện về đội ngũ và cơ sở vật chất, đảm bảo tất cả  học sinh lớp 3,4,5 được học Tin học. Nhà trường chủ  động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên tin học để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học môn Tin học ở cấp Tiểu học.
      - Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập.
* Tiếp tục thực hiện vận dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" ở môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1,2,3 môn Khoa học ở lớp 4,5 theo Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, và Công văn số 3535 /BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác.  Mở rộng phạm vi triển khai thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên - Xã hội, môn Khoa học thông qua việc áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột. Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện và giao quyền cho giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp. Giáo viên được chủ động bố trí thời gian hợp lý để hướng dẫn học sinh học tập. Yêu cầu GV lập kế hoạch bài dạy có áp dụng phương pháp BTNB
* Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới
      Theo công văn số 2070/CV BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở TH. BGH tạo điều kiện cho Giáo viên áp dụng dạy Mỹ thuật theo Phương pháp mới, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Chủ động theo dõi, rút kinh nghiệm, hỗ trợ kĩ thuật kịp thời đối với các giáo viên gặp khó khăn; tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ thuật sinh hoạt chuyên môn theo trường, cụm trường, để giáo viên được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp. Tiếp tục mở rộng tập huấn cho giáo viên theo “Tài liệu dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học”..
* Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém.
       - Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém ngay từ đầu năm học đẻ tạo môi trường học tập tốt nhất cho HS.
*Giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn :
      - Thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Nắm chắc số liệu trẻ em khuyết tật trong độ tuổi tiểu học, huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập. 
       - Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục khuyết tật. Tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật, Đề án Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2012- 2020 theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
      - Hướng dẫn giáo viên vào website: www.giaoduchoanhap.edu.vn để tham khảo tài liệu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ khuyết tật đồng thời chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, học tập của giáo viên khi dạy các lớp có học sinh khuyết tật.
      - Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong các cơ sở giáo dục; điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, đánh giá xếp loại cho phù hợp với mỗi đối tượng học sinh khuyết tật và đánh giá theo sự nỗ lực và tiến bộ của học sinh là chủ yếu.
*Tổ chức  hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa..
     - 100% Thiếu nhi trong Liên đội, xây dựng trường học an toàn. Thực hiện tốt kế hoạch chương trình giảng dạy an toàn giao thông cho học sinh.
    - Tổ chức tốt các phong trào thể dục thể thao, các hoạt động văn nghệ, múa hát tập thể, tham quan dã ngoại.
     - Liên đội tổ chức lễ phát động chủ đề năm học gắn với khai giảng năm học mới.
     - Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.
     + Tổ chức cho thiếu nhi trong Liên đội “Thắp nến tri ân” tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Liên đội nhận chăm sóc một di tích lịch sử, văn hoá của địa phương.
     + Tổ chức liên hoan các trò chơi dân gian;
     + Thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện phụ trách”. Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra công tác Đội và phong trào Thiếu nhi của các cấp bộ đoàn.
      + Tổ chức nhiều tiết học trải nghiệm cho HS nhằm nâng cao tính ứng dụng kiến thức vào cuộc sống cho trẻ.
*Tổ chức các hội thi, cuộc thi, giao lưu
   Tổ chức và tham gia các hội thi theo quy định của phòng giáo dục
      -  Hội thi giáo viên dạy giỏi 
      -  Thi thiết kế bài giảng Elening
      -  Tổ chức hội thi giao lưu “An toàn giao thông”,
      -  Giao lưu tiếng Anh
   Giải pháp:
      - Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn mục tiêu, kế hoạch dạy học từ lớp 1 đến lớp 5 theo chương trình và SGK mới. Thực hiện tốt nội dung công văn về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp Tiểu học.
     - Phân công GV có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm giảng dạy lớp 1.
     - Thực hiện nghiêm túc chương trình, thời khoá biểu, dạy đúng, dạy đủ các môn học theo quy định.
     - Xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày dạy đúng, đủ số tiết theo quy định.
  Thời lượng tối đa không quá 7 tiết giáo dục văn hóa/ngày. Giáo viên hướng dẫn học sinh tự học và tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài học tại lớp và sử dụng có hiệu quả tài liệu bổ trợ, tuyệt đối không yêu cầu học sinh làm thêm bài tập ở nhà.
     - Thiết bị : Bổ sung  kịp thời danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư số 15/2009 ban hành ngày 16/7/2009 của Bộ GD& ĐT
* Đổi mới phương pháp dạy học
      -  Phân công giáo viên hợp lý, tổ chức tốt các chuyên đề
      - Thực hiện nghiêm túc chương trình , thời khóa biểu, dạy đúng, dạy đủ các môn học theo quy định.
b) Về dạy học theo chuẩn kiến thức k năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và đổi mới phương pháp dạy học:
      - Thực hiện chương trình các môn học một cách linh hoạt, đảm bảo các yêu cầu cần đạt về kiến thức và kỹ năng cơ bản theo đúng “Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình”. Định hưởng phát triển năng lực học sinh. Tăng cường việc dạy học tích hợp kỹ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường  trong tất cả các phân môn . Tổ chức các hoạt động NGCK- Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
     - Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết học thiết thực và hiệu quả.
     - Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ, đổi mới  phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. Kế hoạch dạy - học thể hiện rõ những hoạt động của giáo viên và học sinh.
. Chỉ tiêu :  * Về phẩm chất
 
TT Nội dung Tốt Đạt Cần cố gắng
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
1 Chăm học chăm làm 397 48% 427 51.5% 4 0.5%
2 Tự tin, trách nhiệm 381 46% 443 53.5% 4 0.5%
3 Trung thực, kỷ luật 397 48% 427 52% 0 0
4 Đoàn kết, yêu thương 397 48% 427 52% 0 0
* Về năng lực 
 
TT Nội dung Tốt Đạt Cần cố gắng
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
1 Năng lực tự phục vụ, tự quản 340 41% 484 58.5% 4 0.5%
2 Hợp tác 340 41% 484 58.5% 4 0.5%
3 Tự học và giải quyết vấn đề 340 41.% 484 58.5% 4 0.5%
* Về kiến thức:
 
Môn học TT Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành
  SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ  
Toán 1 389 47% 435 52.5% 4 0.5%  
Tiếng Việt 2 315 38% 509 61.5% 4 0.5%  
Khoa  học - TNXH 3 331 40% 497 60% 0 0  
Lịch sử- Địa lý 4 315 38% 509 62% 0 0  
Tiếng Anh 5 356 43% 472 57% 0 0  
Tin học 6 331 40% 497 60% 0 0  
Đọa đức 7 331 40% 497 60% 0 0  
Mỹ Thuật 8 290 35% 538 65% 0 0  
Âm Nhạc 9 331 40% 497 60% 0 0  
Thể dục 10 331 40% 497 60% 0 0  
Kỹ Thuật 11 331 40% 497 60% 0 0  
                     
            +  HS hoàn thành chương trình lớp học: 99,5%
            +  HS hoàn thành chương trình Tiểu học đạt : 100%
III. Sách thiết bị.
 
 1. Sách giáo khoa
- Nhà trường tiểu học xây dựng tủ sách dùng chung, bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả các học sinh đều có sách giáo khoa tối thiểu để học.
     - Giáo viên và nhân viên thư viện hướng dẫn sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường, tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.
     - Huy động các nguồn kinh phí để thực hiện việc cấp sách giáo khoa đối với học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh là con liệt lỹ, con thương binh.
     - Tùy tình hình thực tế nhà trường xây dựng tủ sách lớp học, áp dụng mô hình " thư viện xanh, thư viện thân thiện" , phát triển văn hóa đọc... phù hợp với điều kiện thực tế.
     - Hiệu trưởng  nhà trường chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn sử dụng tài liệu tham khảo, bổ trợ ở các lớp để đảm bảo học sinh học tập thiết thực, hiệu quả.
 
 1. Thiết bị dạy học
       - Căn cứ thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009, công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo, ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức tiến hành việc thống kê, rà soát, sắp xếp, sửa chữa, bổ sung các thiết bị dạy học(TBDH) . Xây dựng giải pháp quản lý nhằm khai thác sử dụng hiệu quả và bảo quản tốt các TBDH , đặc biệt là tủ đồ dùng dạy học(Đ DDH) tại các lớp và các TBDH hiện đại, gắn trách nhiệm của giáo viên với việc bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học. Phát huy hiệu quả đầu tư, sử dụng hợp lý cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
       - Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách kết hợp với các nguồn xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học, thư viện, vườn trường, thiết bị thể dục thể thao, cảnh quan môi trường.
        - Nhà trường xây dựng, áp dụng các mô hình thư viện thân thiện, thử viện mở, thư viện xanh phù hợp với điều kiện thực tế cà sử dụng có hiệu quả sách, tài liệu hiện có. Phối hợp với địa phương tổ chức ngày hội về Đọc sách, giới thiệu sách, triển lãm sách... với mục đích tạo phong trào đọc sách trong HS, GV, trong cộng đồng và nhiều hoạt động khác nhằm thu hút HS đến với thư viện.
        - Đẩy mạnh phong trào làm ĐDDH và phát hiện, nhân rộng những sáng kiến, sáng tạo của GV về tự làm TBDH ở các môn học. Tổ chức hoạt động tự sưu tầm, tự làm đồ dùng học tập của HS ( thông qua học bộ môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Mỹ thuật, Thủ công) và tổ chức triển lãm các thành quả của GV và HS trong công tác này.


IV. Công tác PCGD tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia
1. Chỉ tiêu chất lượng phổ cập GDTH ; Xây dựng  trường chuẩn Quốc gia.
     -  Phấn đấu học sinh  trong toàn trường  học đúng độ tuổi đạt 99% trở lên.
     - Không có học sinh bỏ học.
     - Hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị đạt phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 theo nghị định 20/2014-NĐ-CPcủa chính phủ ngày 24/3/2014 và thông tư 07 về CMC mức độ 2
      - Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo tiếp tục đầu tư CSVC để  phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia  mức độ 1 vào năm học 2019 - 2020
2. Các biện pháp thực hiện
      - Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Rà soát, huy động 100% số trẻ trong độ tuổi đến trường nhất là học sinh lớp 1.
     - Làm tốt công tác tuyên truyền vận động và tạo mọi cơ hội để các em có hoàn cảnh khó khăn được học tập.
     - Kết hợp với các chính quyền địa phương để tiến hành rà soát, bổ sung danh sách và số liệu học sinh khuyết tật đã điều tra hàng năm để thực hiện tốt quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật theo quyết định số 23/2006/QĐ BGD& ĐT ngày 22/5/2006 của Bộ GD& ĐT về việc chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật.
     - Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo để  xây dựng các phòng học và phòng chức năng còn thiếu.
     - Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, quản lí số liệu về PCGDTHĐĐT. Thực hiện tốt công tác điều tra, cập nhật dữ liệu của phần mềm CMC - PCGD 2016.
 V. Nâng cao chất lượngđội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí, tích cực đổi mớic công tác quản lí.
1. Công tác xây dựng, bồi dưỡng  đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên;
 a. Chỉ tiêu phấn đấu.
 *  Chỉ tiêu phấn đấu phân loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên
      -  Xếp loại XS:  50%
      -  Xếp loại khá: 50%

*  Đánh giá viên chức:
      - Hoàn thành XS: 25%
      - Hoàn thành tốt: 75%
*  Đánh giá chuẩn hiệu trưởng phó hiệu trưởng loại : xuất sắc 100%
b. Biện pháp thực hiện.
      - Thực hiện tốt chỉ thị số 40- CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng và chỉ thị của Thành uỷ, Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
      - Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu và thực hiện hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học. Tăng cường tổ chức các chuyên đề về dạy các môn học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của tất cả các khối lớp. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho giáo viên và cán bộ quản lý.
      - Thực hiện đánh giá giáo viên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành theo quyết định số 14/2007/QĐ/BGD-ĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
      - Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động dạy học, đặc biệt là trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời với việc nâng cao  năng lực và nghiệp vụ sư phạm trong giáo dục học sinh.
      - Thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý, nhân viên trong năm học theo kế hoạch bồi dưỡng của các cấp lãnh đạo.
      - Tổ chức tốt các chuyên đề theo kế hoạch của phòng.
2. Công tác thi đua khen thưởng.
a) Mục tiêu : Để động viên khích lệ các tổ chức và cá nhân trong nhà trường ở mỗi cương vị công tác và học tập của mình.
b) Chỉ tiêu :
* Tập thể nhà trường:
            + Đối với Trường: đạt trường tiên tiến cấp huyện.
            + Đối với Công đoàn: Mạnh cấp huyện. 
            + Đối với Chi đoàn: vững mạnh.
            + Đối với Liên đội: Mạnh cấp huyện       
* Cá nhân của nhà trường  : 90% - 95 % LĐTT;  CSTĐ cơ sở 10 %         
* Học sinh được nhà trường khen thưởng:
           + Khen HS Xuất sắc 23% trở lên.
           + Khen từng mặt: 22%  trở lên.
c) Giải pháp :
      - Thực hiện tốt việc dân chủ hoá trường học.
      - Phối hợp chặt chẽ với công đoàn trường để làm tốt công tác động viên thi đua  khen thưởng trong nhà trường trên tinh thần nghiêm túc thực hiện cuộc vận động Hai không của ngành.
      - Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong năm học có hiệu quả, đánh giá thi đua đảm bảo công bằng khách quan có tác dụng tích cực để động viên và thúc đẩy các phong trào của nhà trường.
3. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường, an ninh, an toàn trường học, y tế học đường, tổ chức bán trú,
      - Tổ chức kiểm tra rà soát - Xây dựng kế hoạch đề xuất tu sửa, cải tạo CSVC  mua sắm bổ sung. các thiết bị dạy học còn thiếu.  
      - Tăng cường hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục hiện có. Có sổ sách theo dõi quá trình sử dụng, mượn trả đồ dùng dạy học. Thực hiện quản lý tài sản, thiết bị dạy học theo quy định hiện hành.
 * Chỉ đạo y tế học đường xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác y tế học đường trong nhà trường như:
       + Tổ chức khám sức khỏe cho 100% học sinh.
       + Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.
       + Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Phòng chống các loại dịch bệnh. Đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn. Xây dựng cảnh quan môi trường Xanh- Sạch - Đẹp
      + Làm tốt phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực ".
* Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa về phòng chống tai nạn thương tích đối với 100% Thiếu nhi trong Liên đội, xây dựng trường học an toàn. Thực hiện tốt kế hoạch chương trình giảng dạy an toàn giao thông cho học sinh.
* Xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp
* Tổ chức bán trú thực hiên nghiêm các quy định về công tác bán trú, đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm4. Công tác kiểm tra nội bộ, kiểm định chất lượng giáo dục
a. Công tác kiểm tra nội bộ :
 Thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên môn và quản lý chất lượng giáo dục, tăng cường kỷ cương nề nếp đối với các tổ chức, cá nhân.
       + Trong năm học, ban giám hiệu nhà trường kiểm tra đột xuất 100% giáo viên trong nhà trường.
       + Kiểm tra toàn diện 13 giáo viên.
       + Kiểm tra theo chuyên đề 100% số giáo viên.
       + Kiểm tra thiết bị dạy học 2 lần / năm
       + Kiểm tra thư viện 1 lần / năm
       + Kiểm tra CSVC 2 lần /năm
       + Kiểm tra công tác y tế 1 lần /năm
       + Kiểm tra toàn diện nhà trường 1 lần /năm
b. Xây dựng kế hoạch và triển khai tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng
       - Tăng cường CSVC và kinh phí cho công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng
       - Rà soát bổ Sung BCĐ
       - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên
       - Làm tốt việc mã hóa các tiêu chí
5. Công tác truyền thông.
a) Mục tiêu : Để cho tất cả các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân và phụ huynh học sinh đều quan tâm đến công tác giáo dục; hiểu rõ về quan điểm của Đảng và nhà nước đối với công tác giáo dục về tầm quan trọng của giáo dục tiểu học.
b) Giải pháp 
     - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
     - Tuyên truyền trong các lần họp phụ huynh học sinh.
     - Tuyên truyền bằng sổ liên lạc điện tử giữa nhà trường và gia đình.
     - Tuyên truyền trong các giờ học chính khóa và ngoại khóa.
V. Công tác xã hội hóa
a) Mục tiêu :
        Để cho tất cả các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân và phụ huynh học sinh đều quan tâm đến công tác giáo dục.
b) Giải pháp:                                            
       -  Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh, để cho tất cả các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân và phụ huynh học sinh đều đều tin tưởng vào nhà trường.
       -  Tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về công tác xã hội hóa giáo dục.
       -  Thực hiện tốt công tác công khai, dân chủ đối với phụ huynh học sinh.

 C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
       -  Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quản lý, chỉ đạo, thực hiện các nội dung được phân công theo kế hoạch.
       -  Các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường để cụ thể hóa kế hoạch cho cá nhân, tổ chức phù hợp với nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thường xuyên, định kì, đột xuất theo yêu cầu của nhà trường và yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
       -  Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của Phòng GD ĐT Quốc Oai. Căn cứ vào những thuận lợi, khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Trường Tiểu học Cấn Hữu xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018- 2019; Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm học đã đề ra.

CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 2018 – 2019
 
Tháng Nội dung công tác Người PT
T 9/2018

 
- Ổn định tổ chức, biên chế lớp học, phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên nhân viên.
- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
- Xây dựng và duyệt kế hoạch năm học
- Tổ chức ăn bán trú cho HS tại khu trường chính

Ban giám hiệu 
- Hoàn thiện báo cáo đầu năm nộp phòng.
- Tổ chức  hội nghị cán bộ, viên chức
 BGH + CTCĐ
- Kiểm tra đồ dùng, dụng cụ học tập.
- Ổn định nề nếp học sinh trong toàn trường.
- Tổ chức tuyên truyền tháng an toàn giao thông đối 100 % học sinh. 
 
Đ/c TPT
-  Đăng ký thi đua. Phát động thi đua.


- Thực hiện chuyên đề
- Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục. 
- Triển khai kế hoạch trồng hoa ở các điểm trường.
CTC Đoàn

- CM phối hợp với TPT.
- Đ/c Xuân

T10/2018

 
- Hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục.      BGH
 
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên. Tổ chức thẩm định giáo viên giỏi, thao giảng 20/11.
 - Tổ chức đại hội Chi đoàn , liên đội,  đêm hội trăng rằm
     BGH và BCHđoàn, các khu
 - Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, huyện chuyên đề giáo dục ngoài giờ lên lớp
-  Thực hiện chuyên đề.   
-TTCM + BGH
 
- Tổ chức các hoạt động giáo dục Chào mừng ngày giải phóng Thủ đô.                                       Đ/c TPT  
- Tổng hợp đăng ký thi đua nộp phòng. Đ/c : CTCĐ

T11/2018
 
- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20 - 11.
- Tiếp tục tổ chức thao giảng thẩm định chọn giáo viên giỏi chào mừng ngày 20/11. Chọn cử giáo viên giỏi tham gia dự thi huyện.
Ban giám hiệu


 
- Thực hiện chuyên đề - Đ/c Xuân
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.   Đ/c Xuân
- Tổng kết công tác thi đua. 
- Kiểm tra đánh  giá phong trào “Vở sạch chữ đẹp” ở cấp trường.
 Đ/c : CTCĐ
- Giáo viên
 
Phát động các phong trào “Bông hoa điểm tốt”, “Hội vui học tập” đối với 100% Thiếu nhi trong Liên đội.
- Làm công tác “Kế hoạch nhỏ” đợt 1.
Đ/c TPT

 
T12/2018 - Tổ chức thi  VSCĐ đợt 1.
- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên. 
Ban giám hiệu
- Thi giáo viên giỏi cấp huyện. Giáo viên +    BGH
- Đoàn, đội tổ chức kỷ niệm ngày 22 - 12.
- Giao lưu giải Toán trên Internet cấp trường.
 - Tổ chức chuyên đề
- Đ/c TPT

- Đ/c Xuân

T1/ 2019
- Kiểm tra định kỳ cuối kỳ1. Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên.
- Sơ kết học kỳ I triển khai nhiệm vụ kỳ II.
BGH
T2/ 2019 - Xây dựng kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán.
- ổn định nề nếp, sĩ số học sinh trước và sau Tết
Ban giám hiệu
- Kiểm tra nề nếp chuyên môn.
- Dự giờ thăm lớp giáo viên.
- Tổ chức thi vở sạch chữ đẹp đợt 2.
Đ/c Xuân
- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2. Làm tốt công tác nhân đạo từ thiện đối với Thiếu nhi trong Liên đội.
-  Giao lưu giải Toán và Tiếng Anh trên Internet
Đ/c TPT
Đ/c Xuân
T3/2019 - Kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8 - 3.
- Kiểm tra đột xuất giáo viên và kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.   
Ban giám hiệu
- Tổ chức kỷ niệm ngày 26/3; tổ chức hội thi" chỉ huy đội giỏi" ngày 24/3
- Tổ chức cho học sinh đi tham quan học tập. 
Đ/c Bí thư và TPT
BGH+đoàn
T 4/2019 - Kiểm tra nề nếp dạy và học.
- Thu và xét sáng kiến kinh nghiệm.
Ban giám hiệu
 • Tổ chức ôn tập cuối năm.
GV dạy
 • Làm kế hoạch nhỏ đợt 2
Đ/c TPT
T 5/2019 - Kiểm tra chế độ cho điểm và đánh giá xếp loại HS
- Ôn tập cuối năm
- Kiểm tra định kỳ cuối năm. 
- Duyệt kết quả lên lớp, ở lại.
- Xét thi đua năm học.
- Tổng kết năm học đối với giáo viên và học sinh.
- Tổ chức phát thưởng cho học sinh, bàn giao học sinh cho ban chấp hành đoàn quản lý.
- Có kế hoạch kiểm kê mức chất lượng tối thiểu.


- BGH + GV
- Ban thi đua


 
- Thực hiện các chương trình kiểm tra công tác Đội và phong trào Thiếu nhi của các cấp bộ đoàn.
- Kết nạp đội viên mới khối 3.
- Phối kết hợp với đoàn xã tổ chức liên hoan cháu ngoan Bác Hồ cho các em học sinh.
 
Đ/c TPT
 
 T 6/2019 - Giáo viên và học sinh nghỉ hè.  
Tháng 7&8/ 2019 - Hoàn thiện báo cáo kiểm kê mức chất lượng tối thiểu của trường năm 2019.
- Tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020.
-  Bàn giao học sinh lớp 5 cho trường THCS.
- Chuẩn bị cho năm học 2019 -2020.
BGH
- Phối hợp với các cấp các ngành đoàn thể để tổ chức ôn tập văn hoá và sinh hoạt Đội BGH và GV
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

ĐTKH

Một số SKKN năm 2019

Thời gian đăng: 20/05/2019

lượt xem: 61 | lượt tải:0

KH- THCH

KẾ HOẠCH THI ĐỊNH KÌ

Thời gian đăng: 03/05/2019

lượt xem: 67 | lượt tải:67

QĐ/ THCH

Các quyết định thi định kì và danh sách phân công làm thi học kì II - 2018-2019

Thời gian đăng: 03/05/2019

lượt xem: 88 | lượt tải:63

Số 292/CV-PGDDT

Hội thi giai điệu tuổi hồng Cấp Huyện năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 18/10/2018

lượt xem: 107 | lượt tải:82

QD số 3913/QD-UBND

Quy định tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với công chức, viên chức

Thời gian đăng: 18/10/2018

lượt xem: 165 | lượt tải:85

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 193 | lượt tải:48
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Video
Thống kê
 • Đang truy cập17
 • Hôm nay871
 • Tháng hiện tại84,064
 • Tổng lượt truy cập1,226,401
Liên kết website
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây