Giáo án Lớp 2 (Tuần 5 - 10)

TuÇn 5
Thø hai ngµy 4 th¸ng 10  n¨m 2010
to¸n
38+25
A.Môc tiªu:
-BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100,d¹ng 38+25
-BiÕt gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp céngc¸c sè víi sè ®o cã ®¬n vÞ dm
-BiÕt thùc hiÖn phÐp tÝnh 9 hoÆc 8céng víi mét sè ®Ó so s¸nh hai sè.
- Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn cho häc sinh.
B. §å dïng d¹y häc:
 -5 bã 1 chôc que tÝnh vµ 13 que tÝnh.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
GV
I- KiÓm tra bµi cò:3'
-2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn :48+ 5, 29+8
- GV nhËn xÐt cho ®iÓm:
II- D¹y bµi míi:35'
1-GTB:(ghi tªn bµi lªn b¶ng)
2- PhÐp céng 38+25.
* B­íc 1: Giíi thiÖu:
-GV nªu bµi tËp : Cã 38 que tÝnh, thªm 25 que tÝnh n÷a. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh?
-§Ó biÕt cã tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh ta lµm ntn?
*B­íc 2: T×m kÕt qu¶:
-GV yªu cÇu HS sö dông que tÝnh ®Ó t×m kÕt qu¶.
-Cã tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh?
-VËy 38 +25 b»ng bao nhiªu?
*B­íc 3:§Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh
-Yªu cÇu 1HS lªn b¶ng ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh c¸c HS kh¸c lµm bµi ra nh¸p
-Yc HS kh¸c nh¾c l¹i
 
3- LuyÖn tËp:
Bµi 1:
-YC HS lµm bµi vµo vë. 3 HS lªn b¶ng lµm.
-GV nhËn xÐt cho ®iÓm
Bµi 3:
-Gäi 1HS ®äc ®Ò bµi:
-GV vÏ lªn b¶ng vµ hái: Muèn biÕt con kiÕn ph¶i ®i hÕt ®o¹n ®­êng dµi bao nhiªu dm ta lµm ntn?
-YC HS tù gi¶i vµo vë ,1 HS lªn b¶ng lµm
 
 
Bµi 4:
-Bµi to¸n yc ta lµm g×?
 
 
-GV yªu cÇu 3HS lªn b¶ng lµm c¶ líp lµm vë
-GV nhËn xÐt cho ®iÓm.
D- Cñng cè dÆn dß:2'
-NhËn xÐt tiÕt häc
-VÒ nhµ c¸c em lµm bµi tËp.
HS
 
-2 HS thùc hiÖn
 
 
 
 
 
-L¾ng nghe vµ ph©n tÝch ®Ò to¸n
 
 
-Thùc hiÖn phÐp céng 38 +25
 
 
-Thao t¸c trªn que tÝnh
 
--63 que tÝnh
-B»ng 63
 
 
-HS thùc hiÖn
 
 
-3HS nªu l¹i c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh
 
 
- HS nªu yªu cÇu
-3 HS lµm
-HS nhËn xÐt
 
-1HS ®äc
-Thùc hiÖn phÐp céng:
28 dm +34 dm
 
-Gi¶i
Con kiÕn ®i ®o¹n ®­êng dµi lµ:
28+34= 62 (dm)
§¸p sè :62 dm
 
-HS nªu yªu cÇu
-§iÒn dÊu >, < = vµo chç trèng thÝch hîp.
-3HS lµm
 
 
 
 
tËp ®äc
ChiÕc bót mùc (2 tiÕt)
I-Môc ®Ých yªu cÇu:
-BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng ,b­íc ®Çu biÕt ®äc râ lêi nh©n vËt trong bµi .
-HiÓu ND :c« gi¸o khen ngîi b¹n Mai lµ c« bÐ ch¨m ngoan, biÕt gióp ®ì b¹n(tr¶ lêi ®­îcCH 2,3,4,5)
- Gi¸o dôc: HS ngoan, biÕt gióp ®· b¹n bÌ
II- §å dïng d¹y häc:
Tranh minh ho¹ bµi ®äc trong SGK
III-C¸c ho¹t ®énh d¹y häc:
GV
A- KTBC:3'
-Gäi 2HS ®äc nèi tiÕp nhau bµi MÝt lµm th¬ vµ tr¶ lêi c©u hái g¾n ND bµi
-GV nhËn xÐt cho ®iÓm.
B- D¹y bµi míi:35'
1-GTB:(ghi tªn bµi lªn b¶ng)
2-LuyÖn ®äc:
a) GV ®äc mÉu toµn bµi:Giäng kÓ chËm r·,giäng lan buån ,giäng Mai døt kho¸t,pha chót nèi tiÕc,giäng c« gi¸o dÞu dµng th©n mËt
b) H­íng dÉn HS luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ.
*§äc tõng c©u.
 
*§äc tõng ®o¹n tr­íc líp.
 
-GV gióp HS hiÓu nghÜa c¸c tõ míi: håi hép ,loay hoay,ng¹c nhiªn.
 
 
*§äc tõng ®o¹n trong nhãm
*Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm.
*C¶ líp ®äc ®ång thanh
3-H­íng dÉn HS t×m hiÓu bµi:
C©u 1: Nh÷ng tõ ng÷ nµo cho biÕt Mai mong ®­îc viÕt bót mùc?
C©u2 : ChuyÖn g× x¶y ra víi Lan?
 
C©u 3:V× sao Mai loay hoay m·i víi c¸i hép bót ?
C©u 4: Khi thÊy m×nh ®­îc viÕt bót mùc,Mai nghÜ vµ nãi thÕ nµo?
C©u 5 : V× sao c« gi¸o khen Mai ?
 
HS
 
-2 HS ®äc
 
 
 
 
 
-HS l¾ng nghe
 
 
 
 
 
-HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng c©u trong bµi.
-HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng ®o¹n trong bµi chó ý ®äc ®óng 1 sè c©u.
.ThÕ lµ trong líp /chØ cßn m×nh em/viÕt bót ch×.//
.Nh­ng h«m nay / c« còng ®Þnh cho em viÕt bót mùc / v× em viÕt kh¸ råi.//
 
-HS nèi tiÕp ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp.
-C¸c nhãm thi ®äc tõng ®o¹n c¶ bµi
 
-2HS tr¶ lêi
 
-Lan ®­îc viÕt bót mùc nh­ng l¹i quªn bót Lan buån gôc ®Çu khãc nøc në
-V× nöa muèn cho b¹n m­în nöa l¹i tiÕc
-Mai thÊy tiÕc nh­ng råi em vÉn nãi "cø ®Ó b¹n Lan viÕt tr­íc"
-V× Mai ngoan biÕt gióp ®ì b¹n bÌ
   
* GV kÕt luËn: Mai lµ 1 c« bÐ tèt bông, ch©n thËt.Em còng tiÕc khi ph¶i ®­a bót cho b¹n m­în,tiÕc khi biÕt c« gi¸o còng cho m×nh viÕt bót mùc ( mµ m×nh ®· cho b¹n m­în mÊt råi) nh­ng  Mai lu«n hµnh ®éng ®óng v× em biÕt nh­êng nhÞn gióp ®ì b¹n.
4- LuyÖn ®äc l¹i:
-2,3 nhãm ( mçi nhãm 4 HS ) tù ph©n vai thi ®äc toµn bµi
-GV nhËn xÐt cho ®iÓm
5-Cñng cè dÆn dß:2'
-NhËn xÐt tiÕt häc
-VÒ nhµ c¸c em ®äc l¹i c©u chuyÖn
 
 
®¹o ®øc
Gän gµng ng¨n n¾p ( tiÕt 1)
I-Môc tiªu:
- BiÕt cÇn ph¶i gi÷ gän gµng, ng¨n n¾p chç häc, chç ch¬i ntn
-Nªu ®­îc Ých lîi cña viÖc gi÷ gän gµng ,ng¨n n¾p chç häc,chç ch¬i
-Thùc hiÖn gi÷ gän gµng ,ng¨n n¾p chç häc. chç ch¬i
- HS yªu thÝch m«n häc.
II-Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:
-Bé tranh th¶o luËn nhãm H§1 tiÕt 1
-Dông cô diÔn kÞch H§1 tiÕt 1
-VBT
III-C¸c H§ d¹y häc:
TiÕt 1
Ho¹t ®éng 1:Ho¹t c¶nh ®å dïng ®Ó ë ®©u?
* Môc tiªu: Gióp HS nhËn thÊy lîi Ých cña viÖc sèng gän gµng ng¨n n¾p
*KÞch b¶n (SGV)
1- GV chia nhãm vµ giao kÞch b¶n ®Ó c¸c nhãm chuÈn bÞ
2-Qua ho¹t c¶nh trªn em rót ra bµi häc g×?
-1 nhãm HS tr×nh bµy ho¹t c¶nh
-HS th¶o luËn sau khi xem ho¹t c¶nh
-HS tr¶ lêi
* Gv kÕt luËn :TÝnh bõa b·i cña b¹n D­¬ng khiÕn nhµ cöa lén xén lµm b¹n mÊt nhiÒu thêi gian t×m kiÕm s¸ch vë, ®å dïng khi cÇn ®Õn.Do ®ã c¸c em nªn rÌn luyÖ thãi quen gän gµng ng¨n n¾p trong sinh ho¹t
Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhËn xÐt néi dung tranh
* Môc tiªu: Gióp HS biÕt ph©n biÖt gän gµng ,ng¨n n¾p ch­a gän gµng ,ng¨n n¾p
* C¸ch tiÕn hµnh
1- GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm : nhËn xÐt néi dung vµ sinh ho¹t cña c¸c b¹n trong mçi tranh ®· gän gµng, ng¨n n¾p ch­a v× sao?
-GV mêi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy
-HS lµm viÖc theo nhãm
 
 
 
--C¸c nhãm lªn tr×nh bµy tr­íc líp
-HS nhËn xÐt
GV kÕt luËn :N¬i häc vµ sinh ho¹t cña c¸c b¹n trong tranh 1,3 lµ gän gµng ng¨n n¾p
-N¬i häc tËp vµ sinh ho¹t cña c¸c b¹n trong tranh 2.4 lµ ch­a gän gµng ng¨n n¾p v× ®å dïng ,s¸ch vë ®Ó kh«ng ®óng n¬i quy ®Þnh
Ho¹t ®éng 3: Bµy tá ý kiÕn
*Môc tiªu :Gióp HS biÕt ®Ò nghÞ , bµy  tá ý kiÕn cña m×nh víi ng­êi kh¸c
* C¸ch tiÕn hµnh
1- GV nªu t×nh huèng (SGV)
-GV gäi mét sè HS lªn tr×nh bµy ý kiÕn
-NGhe vµ ph©n tÝch ®Ò
-HS tr×nh bµy c¸c HS kh¸c bæ sung
* GV kÕt luËn:Nga nªn bµy tá ý kiÕn víi mäi ng­êi trong gia ®×nh ®Ó ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh
IV-Cñng cè dÆn dß;2'
-NhËn xÐt tiÕt häc
-VÒ nhµ c¸c em häc bµ
 
 
 
Thø ba ngµy  5  th¸ng 10  n¨m 2010
to¸n
TuyÖn tËp
 
A-Môc tiªu:
-Thuéc b¶ng 8 céng víi mét sè
-BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100, d¹ng 28 + 5, 38 + 25
-BiÕt gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t víi mét phÐp céng
-GD häc sinh tÝnh chÝnh x¸c cÈn thËn
B-C¸c ho¹t ®éng DH:
Ho¹t ®éng d¹y
I- KTBC:3'
-2HS lªn b¶ng lµm BT3
-GV nhËn xÐt cho ®iÓm
II- D¹y bµi míi :35'
1- GTB ( ghi tªn bµi lªn b¶ng)
2-LuyÖn tËp:
Bµi 1:
 Yªu cÇu HS nhÈm vµ nèi tiÕp nhau ®äc ngay kÕt qu¶ cña tõng phÐp tÝnh
-GV nhËn xÐt chung
Bµi 2:
-Gäi 1HS ®äc yªu cÇu
-Hs lµm bµi vµo vë .2HS lªn b¶ng lµm
-Gäi HS nhËn xÐt bµi cña b¹n
 
-GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng
Bµi 3:
-YC 1HS nªu ®Ò bµi
-GV h­íng dÉn HS lµm ,1HS lªn b¶ng lµm líp lµm vë « ly
 
--NhËn xÐt cho ®iÓm
III-Cñng cè dÆn dß:2'
-NhËn xÐt tiÕt häc
-VÒ nhµ c¸c em häc bµi
Ho¹t ®éng häc
 
-2HS lµm
 
 
 
 
 
- HS lµm bµi miÖng
 
 
 
-1HS ®äc
-HS lµm bµi
-HS nhËn xÐt bµi cña b¹n vÌ c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh
 
 
--Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau
-Gi¶i
Sè kÑo cña c¶ hai gãi lµ:
28 +26=54 (c¸i kÑo)
§¸p sè: 54 c¸i kÑo
 
 
   
 
 
 
kÓ chuyÖn
ChiÕc bót mùc
I- Môc tiªu
 -Dùa theo tranh kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn ChiÕc bót mùc(BT1)
-HS yªu thÝch m«n kÓ chuyÖn
II-§å dïng d¹y häc:
Tranh minh ho¹ trong SGK
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng d¹y
1-KTBC:3'
-2HS nèi tiÕp nhau kÓ l¹i c©u chuyÖn " BÝm tãc ®u«i sam"
-Gv nhËn xÐt cho ®iÓm HS
2-D¹y bµi míi:35'
a) GTB (ghi tªn bµi lªn b¶ng)
b)H­íng dÉn HS kÓ chuyÖn:
*KÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖntheo tranh
-GV nªu yªu cÇu cña bµi
 
-Gv h­íng dÉn HS nãi tãm t¾t néi dung tõng bøc tranh
 
 
 
 
 
 
 
-KÓ chuyÖn trong nhãm
-KÓ chuyÖn tr­íc líp ; GV cho c¸c nhãm cö ®¹idiÖn thi kÓ chuyÖn tr­íc líp
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt cho ®iÓm
3-Cñng cè d¨n dß:2'
-NhËn xÐt tiÕt häc
-DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn
Ho¹t ®éng häc
 
-HS kÓ
 
 
 
 
 
-HS quan s¸t tõng tranh trong SGK ph©n biÖt c¸c nh©n vËt (Mai ,Lan ,C« gi¸o)
-Hs nãi tãm t¾t néi dung tõng bøc tranh
Tranh 1: c« gi¸o gäi lan lªn bµn lÊy bót mùc
Tranh 2: Lan khãc v× quªn bót ë nhµ
Tranh 3:Mai ®­a bót cña m×nh cho Lan m­în
Tranh 4:C« gi¸o cho Mai viÕt bót mùc. C« ®­a bót cña m×nh cho Mai m­în
-HS nèi tiÕp nhau kÓ chuyÖn trong nhãm
-HS thi kÓ gi÷a c¸c nhãm
 
 
ChÝnh t¶ (tËp chÐp)
ChiÕc bót mùc
A-Môc tiªu
-ChÐp chÝnh x¸c ,tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ (SGK)
-Lµm ®­îc BT2 ;BT(3) a/b
B-§å dïng d¹y häc:
-B¶ng phô viÕt néi dung ®o¹n cÇn chÐp
-B¶ng quay bót d¹ viÕt néi dung BT2,BT3
-VBT
C-C¸c ho¹t ®énh d¹y häc:
Ho¹t ®éng d¹y
I- KTBC:3'
-2HS viÕt b¶ng líp ,c¶ líp viÕt b¶ng con nh÷ng tõ : dç em, ¨n giç ,dßng s«ng ,rßng r·
-GV nhËn xÐt cho ®iÓm
II- D¹y bµi míi:35'
1- GTB:(ghi tªn bµi lªn b¶ng)
2-H­íng dÉn tËp chÐp:
a) H­íng dÉn HS chuÈn bÞ:
-GV treo b¶ng phô ®· viÕt néi dung ®o¹n chÐp
-GV h­íng dÉn HS chuÈn bÞ
-HS tËp viÕt tªn riªng trong bµi
 
-T×m nh÷ng chç cã dÊu phÈy trong ®o¹n v¨n
b) HS chÐp bµi vµo vë.
c) ChÊm ,ch÷a bµi
-GV chÊm 5,7 bµi nhËn xÐt
3- H­íng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶:
Bµi tËp 2:
-GV gióp HS n¾m yªu cÇu cña bµi
 
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng : tia n¾ng ,®ªm khuya, c©y mÝa
BT3: (lùa chän )GV chän cho líp lµm BT 3a
-GV nªu yªu cÇu cña bµi
-GV ph¸t riªng phiÕu vµ bót d¹ 2,3 Hs lµm
 
-C¶ líp vµ Gv nhËn xÐt vµ chèt l¹i lêi gi¶i ®óng:nãn- lîn -l­êi- non
4-Cñng cè dÆn dß:2'
-NHËn xÐt tiÕt häc
-VÒ nhµ c¸c em häc l¹i bµi
Ho¹t ®éng häc
 
-HS viÕt
 
 
 
 
 
 
 
-2,3 HS nh×n b¶ng ®äc ®o¹n chÐp
 
 
-HS viÕt b¶ng con nh÷ng tiÕng dÔ viÕt sai: bót mùc ,líp
-1 HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n
 
 
 
 
 
 
 
 
-2,3 HS lµm BT trªn b¶ng phô ,c¶ líp lµm vë BT
 
 
 
 
-HS lµm VBT
-HS lµm trªn phiÕu d¸n lªn b¶ng líp sau ®ã ®äc kÕt qu¶
 
 
 
ThÓ dôc
ChuyÓn ®éi h×nh hµng däc thµnh ®éi h×nh vßng trßn vµ ng­îc l¹i. ¤n 4 §T cña bµi TD ph¸t triÓn chung
I- Môc tiªu :
-BiÕt c¸ch thùc hiÖn 4 §T v­¬n thë ,tay, ch©n ,l­ên cña bµi TD ph¸t triÓn chung
-Häc c¸ch chuyÓn ®éi h×nh hµng däc thµnh vßng trßn vµ ng­îc
-BiÕt c¸ch ch¬i vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña trß ch¬i
 -Gi¸o dôc HS ý thøc tæ chøc kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn.
II.Chuaån bò
 • Ñòa ñieåm: saân tröôøng
  III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
   I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân …giậm       Đứng lại ……đứng
Trò chơi:Diệt các con vật có hại.
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
    II/ CƠ BẢN:
aChuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

-Thành  vòng tròn,đi thường…..bước        Thôi
-Thành 4 hàng dọc)……Tập hợp
 Nhận xét
b.Ôn 4 động tác TD:Vươn thở,tay,chân và lườn
 Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
c.Trò chơi:Kéo cưa lừa xẻ

 G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát      Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn 4 động tác TD đã học
6p
 
 
 
 
 
 
28p
10p
  2-3lần
 
 
 
 
 
 
 
 
10pt
  2-3lần
 
 
    8p
 
 
 
 
 
 
    6p
 
 
 
 
Đội Hình
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
              GV
 
 
 
 
 
 
Đội hình học mới động tác TD
*     *     *     *     *     *     * 
    *     *     *     *     *     *     * 
*     *     *     *     *     *     * 
    *     *     *     *     *     *     * 
GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đội Hình xuống lớp
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
              GV
 
 
 
Thø t­ ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2010
TOAÙN
:Hình chöõ nhaät, hình töù giaùc.
  I. Muïc tieâu:
 • NhËn d¹ng ®­îc vµ gäi ®óng tªn h×nh ch÷ nhËt ,h×nh tam gi¸c.                       
 • BiÕt nèi c¸c ®iÓm ®Ó cã h×nh ch÷ nhËt h×nh tam gi¸c.
 • Häc sinh yªu thÝch m«n häc
II.Chuaån bò.
-Hình chöõ nhaät, hình töù giaùc.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu.
Giaùo vieân Hoïc sinh
I- KTBC: 3'
 
-Nhaän xeùt – ñaùnh giaù.
II-Bµi míi:35'
1- GTB: 1'
-DÉn d¾t ghi tªn bµi:
2-Néi dung bµi :
H§1: Giíi thiÖu h×nh ch÷ nhËt, h×nh tø gi¸c:(17')
-Ñöa ra moät soá hình chöõ nhaät
-Ñaây laø hình gì?
giôùi thieäu teân hình.
 
 
 
-Giôùi thieäu veà hình töù giaùc.
 
 
 
 
 
 
 
*GV c¸c h×nh cã 4 c¹nh 4 ®Ønh ®­îc gäi lµ h×nh tø gi¸c
*H×nh ch÷ nhËt vµ h×nh vu«ng lµ c¸c h×nh ®Æc biÖt
3-LuyÖn tËp :17'
-Baøi 1:Laøm baûng con.
 
 
-Chaám treân baûng –2 HS  leân noái.
-GV chÊm ®iÓm nhËn xÐt
Bµi 3:Gv vÏ h×nh lªn b¶ng
-Yeâu caàu laøm vaøo vôû.
-Gv nhËn xÐt cho ®iÓm
4- Cñng cè dÆn dß:2'
-Nhaän xeùt – tieát hoïc.
-Daën Hs vÒ nhµ häc bµi
-2HS ñoïc baûng coäng, 9, 8
-Laøm baûng con. 38 + 45; 49+27
 
 
 
-Nhaéc laïi teân baøi hoïc.
 
 
-Quan saùt.
-Hình chöõ nhaät.
-Noái tieáp ñoïc teân hình chöõ nhaät.
ABCD, MNPQ, IEGH.
-Nhaéc laïi vieát teân hình vaøo baûng con.
-Ñoïc teân hình töù giaùc: CDEG, PQRS.
-Ghi vaøo baûng con:Hình töù giaùc KHMN.
-Töï chaám ñieåm theo HD cuûa GV.
-Veõ vaøo baûng.
-Ñoïc teân hình, Hình chöõ nhaät ABCD, Hình töù giaùc MNPQ.
 
 
 
 
-Quan saùt SGK.
-HS vÏ vµo b¶ng con tù chÊm ®iÓm theo h­íng dÉn cña Gv.
-2 HS lªn nèi
 
-2 HS lªn b¶ng lµm
 

 
 
 
TËp ®äc
Muïc luïc saùch
I.Muïc tiªu
1.§äc rµnh m¹ch v¨n b¶n cã tÝnh chÊt liÖt kª
2. B­íc ®Çu biÕt dïng môc lôc s¸ch ®Ó tra cøu (tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái 1,2,3,4)
3. Hs yªu thÝch m«n TiÕng ViÖt
 II. §å dïng d¹y häc:
- Tranh minh ho¹
- QuyÓn s¸ch: TuyÓn tËp truyÖn thiÕu nhi
III- C¸c ho¹t ®énh d¹y häc:
A.Bµi cò:4'
4 HS lªn b¶ng ®äc 4 ®o¹n bµi tËp ®äc:ChiÕc bót mùc
- NhËn xÐt  cho ®iÓm
B. Bµi míi:34'
1. Giíi thiÖu:
2. LuþÖn ®äc:
a. §äc mÉu:
- GV ®äc mÉu 1 lÇn, giäng ®äc to râ rµng rµnh m¹ch
b. LuyÖn ®äc
- Giíi thiÖu c¸c tõ cÇn luyÖn ®äc vµ cho HS ®äc
- y/c HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng c©u theo thø tù
- 2 - 3 HS ®äc l¹i c¶ bµi
3. T×m hiÓu bµi:
- y/c HS ®äc  thÇm l¹i bµi tËp ®äc
- TuyÓn tËp nµy cã tÊt c¶ bao nhiªu truyÖn?
- §ã lµ nh÷ng chuyÖn nµo?
 
 
 
- TuyÓn tËp nµy cã bao nhiªu trang?
- TruyÖn: ng­êi häc trß cò ë trang nµo?
- TruyÖn Mïa qu¶ cä cña t¸c gi¶ nµo?
- Môc lôc s¸ch dïng ®Ó lµm g×?
 
4. LuyÖn ®äc bµi:
- Gäi 3 HS luyÖn ®äc l¹i bµi vµ hái mét sè c©u vÒ néi dung
C. cñng cè - dÆn dß:2'
- NhËn xÐt  tiÕt häc
- VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi luyÖn tõ vµ c©u
 
- §äc vµ tr¶ lêi c©u hái
 
 
 
 
 
 
- Theo dâi GV ®äc vµ ®äc thÇm
- 1 HS kh¸ ®äc 2 lÇn
 
- 3 - 5 HS ®äc c¸ nh©n- líp ®äc ®ång thanh
- TiÕp nèi nhau ®äc tõng c©u ®Õn hÕt bµi
 
 
 
7c©u chuyÖn
 
- Mïa qu¶ cä, h­¬ng ®ång giã néi, B©y giê b¹n ë ®©u?, ng­êi häc trß cò, bèn mïa, V­¬ng quèc v¾ng nô c­êi, nh­ con cß vµng trong cæ tÝch
- 96 trang
- trang 62
- Quang Dòng
- T×m nhanh ®­îc chuyÖn ë trang nµo cña t¸c gi¶ nµo
 
- 5 7 HS tËp tra cøu                                       
 
 
 
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
Tªn riªng .C©u kiÓu :Ai lµ g×?
I. Muïc tiªu
-Ph©n biÖt ®­îc c¸c tõ chØ sù vËt nãi chung vøi tªn riªng cña tõng sù vËt vµ n¾m ®­îc quy t¾c viÕt hoa tªn riªng ViÖt Nam (BT1); b­íc ®Çu biÕt viÕt hoa tªn riªng ViÖt Nam (BT2)
-BiÕt ®Æt c©u theo mÉu :Ai lµ g×? (BT3)
 -Gi¸o dôc cho HS lßng yªu thÝch m«n häc
II. §å dïng d¹y häc:
- B¶ng phô ghi s½n néi dung bµi tËp 1
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
A. Bµi cò:3'
- y/c HS t×m mét sè tõ chØ tªn ng­êi vËt
- NhËn xÐt - cho ®iÓm
B. Bµi míi 35'
1. Giíi thiÖu
2. Bµi tËp
* Bµi 1:
- Treo b¶ng phô vµ y/c HS ®äc
- T×m thªm c¸c tõ  gièng c¸c tõ ë cét 2
- C¸c tõ ë cét 1 dïng ®Ó lµm g×?
 
 
- C¸c tõ ë cét 2 cã ý nghÜa g×?
-GV ®äc phÇn ®ãng khung trong SGK
 Bµi 2:
- Gäi 1 HS ®äc y/c
- 4 HS lªn b¶ng
- HS ®äc  tªn c¸c dßng s«ng t×m ®­îc
- NhËn xÐt - cho ®iÓm
- T¹i sao l¹i ph¶i viÕt hoa tªn cña b¹n vµ tªn cña dßng s«ng?
* Bµi 3: - Gäi HS ®äc y/c
-Gv h­íng dÉn HS n¾m yªu cÇu cña bµi gäi 2.3 Hs lªn b¶ng lµm líp lµm vë VBT
-GV nhËn xÐt cho ®iÓm
C. Cñng cè - dÆn dß:2'
- NhËn xÐt tiÕt häc
- vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau
 
- 2 HS lªn b¶ng
- 3 HS lªn b¶ng ®Æt c©u cã tõ chØ ng­êi, chØ vËt vµ g¹ch d­íi c¸c tõ ®ã
 
 
 
- §äc c©u mÉu
- §äc bµi
- Gäi tªn 1 lo¹i sù vËt
- 3 - 5 HS nh¾c l¹i - c¶ líp ®äc ®ång thanh
- Gäi tªn  riªng cña mét sù vËt cô thÓ
- 3 - 5 HS nh¾c l¹i - c¶ líp ®äc ®ång thanh
-®äc bµi theo y/c
- 2 HS viÕt tªn 2 b¹n  trong líp, 2 HS viÕt tªn mét dßng s«ng
 
-HS TL
 
-§Æt c©u theo mÉu
-2,3 HS lµm
 
 
Thø n¨m ngµy 7  th¸ng 10   n¨m 2010
TOAÙN
Baøi toaøn veà nhieàu hôn.
I. Muïc tieâu:
 -Bieát caùch giaûi vaø trình baøy baøi giaûi bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n
-  Gióp Hs say mª m«n to¸n
II.Chuaån bò
-Baûng caøi, boâng hoa, hình vuoâng.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu.
Giaùo vieân Hoïc sinh
1-KTBC:3'
-Veõ hình chöõ nhaät, hình töù giaùc leânbaûng.
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
2-Bµi míi:35'
*Giôùi thieäu baøi.
Ho¹t ®éng 1:Giíi thiÖu bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n.
-HD thöïc hieän treân baûng caøi.
+Haøng treân coù 5 quûa cam, haøng döôùi nhieàu hôn haøng treân 2 quaû cam.
+haøng  treân coù maáy quaû?
+haøng döôùi nhö theá naøo vôùi haøng treân?
“Nhieàu hôn” laø soá cam haøng döôùi coù soá cam baèng soá cam haøng treân vaø hôn 2 quaû.
 
-Baøi toaùn hoûi gì?
-muoán bieát haøng döôùi coù .. . quaû cam ta laøm nhö theá naøo?
 
 
 
 
Ho¹t ®énh 2: Thùc hµnh
Baøi 1: Yeâu caàu.
-Baøi toaùn cho bieát gì?
 
 
-Baøi toaùn hoûi gì?
 
 
 
 
 
 
Bµi 3:
-yeâu caàu.
Baøi toaùn cho bieát gì?
 
-baøi toaùn hoûi gì?
Yeâu caàu HS leân so saùnh chieàu cao
-Em hieåu cao hôn trong baøi coù nghóa nhö theá naøo?
-
Muoán bieát Ñaøo cao …cm ta laøm ntn?
-Thu vôû chaám
3- Cñng cè dÆn dß .2'
-Nhaän xeùt giôø hoïc.
-Daën HS.vÒ nhµ häc bµi
 
-Ghi teân hình vaøo baûng con.
 
 
 
-Nhaéc laïi teân baøi hoïc.
-Theo doõi.
 
 
 
 
-5 quả
-Haøngdöôùi nhieàu hôn 2quaû
 
 
-3HS nhaéc laïi ñeà toaùn.
 
 
-Haøng döôùi coù bao nhieâu quaû?
-Laáy 5 + 2 =7 quaû.
-Neâu lôøi  giaûi: Soá quaû cam ôû  haøng döôùi laø.
-Hµngdöôùi coù soá quaû cam laø.
5+ 2 =7 (quaû)
§¸p sè: 7 qu¶ cam
 
 
-2HS ñoïcyeâu caàu.
-Hoaø coù: 4boâng hoa.
-Bình coù nhieàu hôn Hoaø: 2 boâng hoa.
-Bình coù … boâng hoa.?
Neâu caùch giaûi
-Laøm vaøo baûng con.
-Bình coù soá boâng hoa laø
4 + 2 =6boâng hoa.
Ñaùp soá : 6 boâng hoa.
.
.
-2HS ñoïc baøi.
Maän cao 95cm
Ñaøo cao hôn Maän 3cm
-Ñaøo cao : ….cm?
 
-Cao hôn trong baøi gaàn nhö nhieàu hôn.
95 +3
-Giaûi vaøo vôû.
 
 
 
ChÝnh t¶
C¸i trèng tr­êng em
I. Môc tiªu
- Nghe viÕt chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng hai khæ th¬ ®Çu bµi :C¸i trèng tr­êng em
- Lµm ®­îc BT 2a/b ,hoÆc BT 3 a/b
- Giaùo duïc HS tính caån thaän, reøn chöõ giöõ vôû
II. §å dïng d¹y häc:
- B¶ng cã ghi s½n bµi tËp 2 vµ 2 khæ th¬ ®Çu
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 
A. Bµi cò:3'
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp
- NhËn xÐt - cho ®iÓm
B. Bµi míi:35'
1. Giíi thiÖu
2. H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶
a. Ghi nhí néi dung ®o¹n th¬
- Treo b¶ng phô vµ ®äc 2 khæ th¬ cÇn viÕt
- T×m nh÷ng tõ ng÷ t¶ c¸i trèng nh­ con ng­êi
b. H­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy
- Mét khæ th¬ cã mÊy dßng th¬?
- Trong 2 khæ th¬ ®Çu cã mÊy dÊu c©u, ®ã lµ nh÷ng dÊu c©u nµo?
- T×m nh÷ng ch÷ c¸i ph¶i viÕt hoa vµ cho biÕt v× sao ph¶i viÕt hoa?
- §©y lµ bµi th¬ 4 ch÷. VËy chóng ta ph¶i tr×nh bµy thÕ nµo cho ®Ñp?
c. H­íng dÉn viÕt tõ khã:
- §äc c¸c tõ khã vµ y/c HS viÕt c¸c tõ nµy vµo b¶ng
d. §äc, viÕt, so¸t lçi, chÊm bµi
3. H­íng dÉn lµm bµi chÝnh t¶
* Bµi 2a:
- Gäi 1 HS ®äc y/c
- Gäi 1 HS lµm bµi mÉu
- NhËn xÐt
* Bµi 3:
- Chia líp thµnh 3 nhãm. Mçi nhãm t×m nh÷ng tiÕng cã chøa n/l, hoÆc en/eng, hoÆc im, iªm
- Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy
- Tuyªn d­¬ng c¸c nhãm t×m nhiÒu tiÕng
C.Cñng cè - dÆn dß:2'
- NhËn xÐt tiÕt häc
- DÆn HS vÒ nhµ lµm bµi tËp
-
 2 HS lªn b¶ng lµm - c¶ líp lµm nh¸p
 
 
 
 
 
- HS ®äc ®ång thanh
 
-NghÜ, ngÉm nghÜ, buån
 
 
 
 1 khæ th¬ cã 4 dßng th¬
- Cã 1 dÊu chÊm vµ 1 dÊu chÊm hái
 
- C, M,S,Tr,B v× ®ã lµ ch÷ ®Çu dßng th¬
 
- ViÕt bµi th¬ vµo gi÷a trang vë, lïi vµo 3 «
 
- ViÕt vµo b¶ng con
 
 
 
 
 
- 1 HS lªn b¶ng ®iÒn - líp lµm vë
 
 
- HS ho¹t ®éng theo nhãm . Cö 2 b¹n nhanh ®Ó ghi  c¸c tiÕng mµ nhãm t×m ®­îc
 
 
TAÄP VIEÁT
Chöõ hoa D.
I.Môc tiªu
 -Bieát vieát chöõ hoa D(1 dßng c÷ võa ,1dßng cì nhá ),ch÷ vµ c©u øng dông D©n ( 1dßng cì võa ,1 dßng cì nhá). D©n giµu n­íc m¹nh 3 lÇn
 -Giaùo duïc HS tính caån thaän, oùc thaåm myõ. Coù yù thöùc reøn chöõ.
II. Ñoà duøng daïy – hoïc.
B¶ng phô cã ghi s½n ch÷ D
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
A. Bµi cò:3'
- Gäi HS lªn b¶ng
- NhËn xÐt
B. Bµi míi 35'
1.  Giíi thiÖu
2. D¹y viÕt ch÷ hoa
H­íng dÉn HS quan s¸t nhËn xÐt
- + Ch÷ D hoa gåm cã nh÷ng nÐt nµo?
 
 
3. H­íng dÉn viÕt côm tõ øng dông
- TiÕn hµnh theo c¸c b­íc ®· giíi thiÖu
- y/c HS më s¸ch vµ ®äc D©n giµu n­íc m¹nh, gi¶i thÝch ý nghÜa côm tõ
- HS nhËn xÐt vÒ ®é cao cña c¸c ch÷ trong côm  tõ øng dông
- ViÕt b¶ng ch÷ D©n
4. H­íng dÉn viÕt vµo vë
- Theo dâi HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt vµ chØnh söa lçi cho HS
5. ChÊm ch÷a
- TiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ c¸c tiÕt tr­íc
C. Cñng cè - dÆn dß:2'
- NhËn xÐt tiÕt häc
- VÒ nhµ tËp viÕt vµ chuÈn bÞ bµi sau
 
- 2 HS viÕt ch÷ C - 2 HS viÕt tõ Chia
- Líp viÕt b¶ng con
 
 
 
 
- 1 nÐt th¼ng ®øng vµ nÐt cong ph¶i nèi liÒn nhau
- 3 - 5 HS nh¾c l¹i
 
- Thùc hiÖn y/c
 
 
- Ch÷ D, g,h cao 2,5 li. C¸c ch÷ cßn l¹i cao 1 li
 
 
 
TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI.
Cô quan tieâu hoaù.
I.Muïc tieâu:
-Nªu ®­îc tªn vµ chØ ®­îc vÞ trÝ c¸c bé phËn chÝnh cña c¬ quan tiªu ho¸ trªn tranh vÏ hoÆc m« h×nh
-Gi¸o dôc HS cã ý thøc b¶o vÖ c¬ quan tiªu ho¸.
II.Ñoà duøng daïy – hoïc.
 • Caùc hình trong SGK.
III.Caùc hoaït ñoäâng daïy – hoïc chuû yeáu.
 
Giaùo vieân Hoïc sinh
1-KTBC: 4'
-YC HS neâu: Laøm gì ñeå cô vaø xöông phaùt trieån toát?
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
2-Bµi míi:34'
*Khëi ®éng : Trß ch¬i chÕ biÕn thøc ¨n: 3-5'
-HD caùch chôi
+Nhaäp khaåu:Ñöa tay phaûi leân mieäng(®­a thöùc aên vaøo mieäng)
+Vaän chuyeån: Tay traùi ñeå phía döôùi coå keùo daàn xuoáng ngöïc( theå hieän ñöôøng ñi cuûa thöùc aên)
+Cheá bieán: 2 tay ñeå tröôùc buïng laøm ñoäng taùc nhaøo loän thöùc aên.
-Toå chöùc cho HS chôi:
Laàn 1:Gv vöøa hoâ vöøa laøm ñoäng taùc.
-Laàn 2: chæ laøm ñoäng taùc.
- Laàn 3:laøm theo khaåu leänh cuûa GV
-Laàn 4:vöøa hoâ nhöng khoâng laøm ñuùng ñoäng taùc.
-KÕt thuùc troø chôi:Yeâu caàu HS noùi xem em ñaõ hoïc ñöôïc gì sau troø chôi.
-Giôùi thieäu baøi
 
Ho¹t ®éng 1: 12' ChØ ®­êng ®i cña thøc ¨n trªn s¬ ®å tiªu ho¸
 
 
 
 
 
 
-Ñöa moâ hình tranh veõ cô quan tieâu hoaù
 
-Chæ vaø noùi ñöôøng ñi cuûa thöùc aên trong cô quan tieâu hoaù.
*KÕt luËn :Thøc ¨n vµo miÖng råi xuèng thùc qu¶n , d¹ dµy ,ruét non vµ biÕn thµnh chÊt bæ d­ìng ®­îc thÊm vµo m¸u ®i nu«i c¬ thÓ ,c¸c chÊt cÆn b· ®­¬c ®­a ra ngoµi
Ho¹t ®éng 2: C¬ quan tiªu ho¸
-Yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm 4 HS
 
 
 
-Giaûng veà quaù trình tieâu hoaù
-Yeâu caàu HS chæ ra caùc boä phaän cuûa cô quan tieâu hoaù
-Keå teân caùc cô quan tieâu hoaù?
 
-Keå teân caùc tuyeán tieâu hoaù?
Yeâu caàu laøm baøi taäp 2
-Chaám vôû baøi taäp, nhaän xeùt.
 
 
3- Cñng cè dÆn dß:2'
-Daën HS vÒ nhµ häc bµi
 
-2 HS neâu
-Nhaän xeùt, boå sung.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Laøm theo
-Laøm theo.
-Töï laøm
-Laøm theo khaåu leänh cuûa GV
-2-3 HS noùi.
 
 
 
-Neâu .
-Caùc caëp HS quan saùt moâ hình cô quan tieâu hoaù ñoïc chuù thích vaø traû lôøi caâu hoûi: Thöùc aên sau khi vaøo mieäng ñöôïc nhai, nuoát roài ñi ñaâu?
-Quan saùt.
-Chæ vaø noùi teân caùc boä phaân cuûa cô quan tieâu hoaù
-Noùi ñöôøng ñi cña thöùc ¨n trong èng tiªu ho¸
 
 
 
 
 
-Noái caùc teân cô quan vaøo hình veõ
-Laøm vieäc vaøo vôû baøi taäp(baøi -ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo
-Nghe.
-Chæ tranh 5-6 HS
 
-Mieäng, haàu, thöïc quaûn, daï daøy, ruoät non, ruoät giaø.
-Tuyeán nöôùc boït, gan tuùi maät, tuî
-HS laøm baøi vaøo vôû.
-Chöõa baøi
-Taäp chæ laiï sô ñoà cô quan tieâu hoaù.
 
 
THEÅ DUÏC
  §éng t¸c bông chuyÓn ®éi h×nh hµng ngang thµnh ®éi h×nh vßng trßn vµ ng­îc l¹i
 • I- Môc tiªu :
-¤n 4 §T ®· häc vµ häc ®éng t¸c bông cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung
-Häc chuyÓn ®éi h×nh hµng ngang thµnh ®éi h×nh vßng trßn vµ ng­îc l¹i yªu cÇu thùc hiÖn nhanh vµ trËt tù
-HS yªu thÝch thÓ thao
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
 • Địa điểm : Sân trường . 1 còi  .
     III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
   I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ….giậm       Đứng lại …….đứng
Khởi động
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
    II/ CƠ BẢN:
aChuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

-Thành  vòng tròn,đi thường…..bước        Thôi
-Thành 4 hàng ngang……Tập hợp
 Nhận xét
b.Học động tác bụng

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
 Nhận xét
c.Ôn 5 động tác TD đã học
 Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát
Hệ thống lại bài học
- Yêu cầu nội dung về nhà
6p
 
 
 
 
 
 
28p
9p
2-3lần
 
 
 
 
 
 
 
 
9p
4-5lần
 
 
 
 
 
 
10p
 
 
6p
 
 
 
 
Đội Hình
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
              GV
 
 
 
 
 
 
 
Đội hình học mới động tác TD
*     *     *     *     *     *     *   *     *     *     *     *       
*     *     *     *     *     *       
    *     *     *     *     *     *       
GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đội Hình xuống lớp
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
              GV
 
 
 
Thöù saùu ngaøy 8 thaùng10  naêm 2010
TOAÙN
Luyeän taäp.
I. Muïc tieâu.
-BiÕt gi¶i vµ tr×nh bµy bµi gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h­n trong c¸c t×nh huèng kh¸c nhau
-Gi¸o dôc HS tÝnh cÈn thËn.
 
II. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu.
 
.Giaùo vieân Hoïc sinh
1- KTBC:5'
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
2- Bµi míi:30'
a) Giíi thiÖu bµi:
 b) H­íng dÉn HS lµm BT
Bµi 1:
-Yeâu caàu
-Baøi toaùn cho bieát gì?
Baøi toaùn hoûi gì?
 
 
 
 
-GV nhËn xÐt
Bµi 2:
-Ghi toùm taét leân baûng.
 
 
 
 
 
-GV nhËn xÐt cho ®iÓm
Bµi 4:
-Yeâu caàu
 
 
-HD HS toùm taét baèng ñoaïn thaúng.
-Chaám baøi (5-7 bµi) nhËn xÐt
3- Cñng cè dÆn dß: 2'
DÆn HS vÒ nhµ häc bµi
-2 HS leân giaûi baøi 1-2.
 
 
 
 
-2 HS ñoïc
Coác:   6 buùt chì
-Hoäp nhieàu hôn coác 2 buùt chì
-Hoäp coù:… buùt chì?
-Giaûi vaøo baûng con
-Trong hoäp coù soá buùt chì
 6 + 2 = 8(buùt chì)
  Ñaùp soá: 8 buùt chì.
 
 
-2-3 HS döïa vaøo toùm taét ñoïc ñeà
-Giaûi vaøo vôû
-1 HS lªn b¶ng lµm
Gi¶i
Bình coù soá böu aûnh laø
11 + 3= 14(böu aûnh)
Ñaùp soá:   14böu aûnh
2-3 HS ñoïc
-Töï ñaët caâu hoûi- tìm hieåu ñeà
-HS nªu c¸ch vÏ b»ng ®o¹n th¼ng
-HS gi¶i vµo vë
                 
.
 
 
 
TAÄP LAØM VAÊN
Traû lôøi caâu hoûi- ñaët teân cho baøi Luyeän taäp veà muïc luïc saùch.
I.Môc tiªu :
1 Dùa vµo tranh vÏ ,tr¶ lêi ®­îc c©u hái râ rµng ,®óng ý (BT1) ; b­íc ®Çu biÕt tæ chøc c¸c c©u hái thµnh bµi vµ ®Æt tªn cho bµi (BT2)
2- BiÕt ®äc môc lôc 1 tuÇn häc,ghi ( hoÆc nãi )®­îc tªn c¸c bµi tËp ®äc trong tuÇn ®ã (BT3)
3- Hs yªu thÝch m«n häc
II.Ñoà duøng daïy – hoïc..
TranhvÏ minh ho¹ c©u chuyÖn ë  bµi tËp 1
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 
A. Bµi cò:5'
- 4 HS lªn b¶ng kiÓm tra
 
 
 
 
 
- NhËn xÐt - cho ®iÓm
B. Bµi míi:33'
1. Giíi thiÖu
2- H­íng dÉn HS lµm BT:
 Bµi  tËp:1
* Bøc tranh 1:
- B¹n trai ®ang vÏ g×?
* Bøc tranh 2:
- B¹n trai nãi g× víi b¹n g¸i?
* Bøc tranh 3:
- B¹n g¸i nhËn xÐt nh­ thÕ nµo?
* Bøc tranh 4: Hai b¹n ®ang lµm g×?
- V× sao kh«ng nªn vÏ bËy?
 
 Gäi vµ nghe HS tr×nh bµy
- Gäi HS nhËn xÐt
- ChØnh söa cho HS
- Cho ®iÓm nh÷ng HS kÓ tèt
* Bµi tËp 2:
- Gäi 1 HS ®äc y/c
- Gäi tõng HS nãi tªn truyÖn cña m×nh
-GV nhËn xÐt kÕt luËn: Kh«ng vÏ lªn t­êng; §Ñp mµ kh«ng ®Ñp .....
* Bµi tËp 3
- y/c HS ®äc y/c
- y/c HS ®äc môc lôc  tuÇn 6, s¸ch tiÕng viÖt 2/1
- y/c Hs ®äc c¸c bµi tËp ®äc
- NhËn xÐt
C. Cñng cè - dÆn dß:2'
- NhËn xÐt tiÕt häc
- VÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn cho ng­êi th©n nghe
 
- 2 HS lÇn lù¬t ®ãng vai TuÊn trong truyÖn BÝm tãc ®u«i sam ®Ó nãi lêi sin lçi ®èi víi b¹n Hµ
- 2 HS ®ãng vai Lan trong truyÖn ChiÕc bót mùc ®Ó nãi lêi c¶m ¬n ®èi víi Mai
- HS d­íi líp theo dâi
 
 
 
 
 
 
- B¹n ®ang vÏ 1 con ngùa lªn bøc t­êng ë  tr­êng häc
- M×nh vÏ cã ®Ñp kh«ng?
 
- VÏ lªn t­êng lµm xÊu t­êng, líp
- QuÐt v«i l¹i bøc t­êng cho s¹ch
- V× vÏ bËy lµm bÈn t­êng xÊu m«i tr­êng xung quanh
- Suy nghÜ
- 4 HS tr×nh bµy nèi tiÕp tõng bøc tranh
 
 
 
- §äc bµi theo y/c
-NhiÒu HS nèi tiÕp nhau ph¸t biÓu ý kiÕn
-
 
- ®äc y/c
- ®äc thÇm
- 3 HS ®äc to c¸c bµi tËp ®äc
- HS lËp môc lôc c¸c bµi tËp ®äc
 
 
THUÛ COÂNG.
:Gaáp maùy bay ñuoâi rôøi.(tiÕt 1)
I Muïc tieâu.
GÊp ®­îc m¸y bay ®u«i rêi hoÆc mét ®å ch¬i tù chän ®­n gi¶n phï hîp .C¸c nÕp gÊp t­¬ng ®èi ph¼ng
- Yªu thÝch m«n gÊp h×nh.
II Chuaån bò.
 • Quy trình gaáp maùy bay, vaät maãu, giaáu maøu.
 • Giaáy nhaùp, giaáy thuû coâng, keùo, buùt …
III Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu.
Gv HS
Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn HS quan s¸t nhËn xÐt :7'
-Giôùi thieäu vaø ñöa maãu maùy bay ñuoâi rôøi
-Maùy bay ñöôïc söû duïng laøm gì?
-Môû phaàn ñaàu, caùnh maùy bay maãu cho ñeán veà luùc ban ñaàu
-Muoán gaáp ñöôïc maùy bay ñuoâi rôøi caàn giaáy nhö theá naøo?
 
Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn thao t¸c mÉu: 20'
-HDHS gaáp töøng böôùc
+B1:Caét giaáy HCN baèng 1 hình vuoâng, 1 HCN
+ B2:Gaáp ñaàu vaø caùnh maùy bay
+ B3:Laøm thaân vaø ñuoâi maùy bay
+B4:Laép maùy bay hoaøn chænh vaø söû duïng
-Treo quy trình gaáp maùy bay ñuoâi rôøi
-Gaáp laïi laàn 2, gaáp chaäm ñöôïc böôùc naøo GV chØ lªn tranh quy tr×nh
-Yeâu caàu HS leân thöïc haønh laïi thao taùc gaáp ñaàu vaø caùnh maùy bay
Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh 20'
-Yªu cÇu HS nªu c¸c thao t¸c gÊp
-Chia lôùp theo baøn vaø yeâu caàu HS thöïc haønh gaáp ñaàu vaø caùnh maùy bay. GV theo doõi, giuùp dôõ.
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
IV- Cñng cè dÆn dß:
-Daën HS vÒ nhµ tËp gÊp m¸y bay ®u«i rêi giê sau th­cl hµnh
 
 
-Quan saùt.
-Chôû khaùch, chôû haøng.
-Quan saùt.
-1 tôø giaáy HCN , gaáp laïi laáy HV ®Ó gÊp ®Çu th©n
+HCN ñeå laøm thaân ñuoâi.
 
-Quan saùt.
 
 
 
 
 
Quan saùt
-Quan saùt, theo doõi.
 
-2 HS thöïc haønh
 
-Neâu caùc thao taùc.
-Thöïc haønh gaáp.
-Trình baøy saûn phaåm.
 
-

Sinh ho¹t
S¬ kÕt tuÇn 5
I. Môc tiªu
- HS n¾m ®­îc ­u, khuyÕt ®iÓm trong tuÇn, trong th¸ng vÒ nÒ nÕp vµ vÒ häc tËp.
- §­a ra ph­¬ng h­íng phÊn ®Êu trong th¸ng tíi, tuÇn tíi.
II. C«ng viÖc chuÈn bÞ:  
- ND sinh ho¹t.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. æn ®Þnh tæ chøc.1'
2. Bµi míi :32'
H§1 : GV nªu yªu cÇu vµ nhiÖm vô tiÕt häc
H§ 2 : Néi dung.
a. KiÓm ®iÓm nÒ nÕp trong tuÇn.
- Cho c¸c  tæ th¶o luËn
 
- §¹i diÖn c¸c tæ tr×nh bµy.
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung:
* ¦u ®iÓm:
    §i häc ®óng giê
    Chó ý nghe gi¶ng
    Ch÷ viÕt cã nhiÒu tiÕn bé
* Tån t¹i:
    Mét sè em cßn hay mÊt trËt tù
    Ch­a ch¨m häc
    Ch­a cã ý thøc gi÷ vÖ sinh chung
b. §­a ra ph­¬ng h­íng phÊn ®Êu trong tuÇn tíi.
- Cho HS th¶o luËn vµ nªu ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng tuÇn tíi.
 
 
GV nhËn xÐt, bæ sung.
c. Vui v¨n nghÖ (nÕu cßn thêi gian)
- Cho HS tham gia biÓu diÔn v¨n nghÖ.
3. Cñngcè dÆn dß :2'
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung.
- H­íng dÉn HS vÒ nhµ «n l¹i c¸c bµi tËp…
 
 
 
- HS chó ý l¾ng nghe.
 
 
- C¸c tæ th¶o luËn ®Ó nªu ra ®­îc ­u khuyÕt ®iÓm trong tuÇn cña tæ  m×nh…
- 3 HS ®¹i diÖn cña tõng tæ nªu nèi tiÕp
- Líp nhËn xÐt, bæ sung.
 
- HS kiÓm ®iÓm
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS th¶o luËn ®­a ra ý kiÕn cña tæ m×nh:
    Thùc hiÖn tèt nÒ nÕp
    Thi ®ua giµnh nhiÒu ®iÓm tèt
    Thi ®ua gi÷ vë s¹ch ch÷ ®Ñp
    Gi÷ VS chung, ...
 
 
 
 

tuÇn :6
Thø hai ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2010
To¸n
7 COÄNG VÔÙI MOÄT SOÁ
7 + 5
I- Môc tiªu :
   -Giuùp HS  :.
 -Bieát caùch thöïc hieän pheùp coäng coù nhôù daïng  7 + 5  , lËp ®­îc b¶ng céng 7 víi mét sè
      - NhËn biÐt trùc gi¸c vÒ tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp céng
       -BiÕt gi¶i vµ tr×nh bµy bµi gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n
       -Gi¸o dôc häc sinh tÝnh chÝnh x¸c cÈn thËn
II- §å dïng d¹y häc
-Que tÝnh , b¶ng gµi
III_ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1. Kieåm tra baøi cuõ  :3'
- Goïi 2 HS leân baûng thöïc hieän BT 2 vµ BT4
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS .
2. Daïy – hoïc baøi môùi :35'
2.1 Giôùi thieäu baøi :
GV giôùi thieäu ngaén goïn teân baøi vaø ghi ñeà baøi leân baûng .
2.2 Pheùp coäng 7 + 5  :
Böôùc 1 : Giôùi thieäu
- GV neâu baøi toaùn : Coù 7 que tính, theâm 5 que tính nöõa. Hoûi taát caû coù bao nhieâu que tính ?
- Hoûi : Muoán bieát coù taát caû bao nhieâu que tính ta phaûi laøm nhö theá naøo ?
Böôùc 2 : Tìm keát quaû
- Yeâu caàu HS söû duïng que tính ñeå tìm keát quaû .
- 7 que tính theâm 5 que tính laø bao nhieâu que tính ?
- Yeâu caàu HS neâu caùch laøm cuûa mình
Chuù yù : Neáu HS khoâng tìm ñöôïc keát quaû, GV höôùng daãn 7 vôùi 3 laø 1 chuïc que tính, 1 chuïc vôùi 2 que tính rôøi laø 12 que tính .
Böôùc 3 : Ñaët tính, thöïc hieän pheùp tính
- Yeâu caàu 1 HS leân baûng töï ñaët tính vaø tìm keát quaû .
- Haõy neâu caùch ñaët tính cuûa con .
 
 
- Con tính nhö theá naøo ?
 
 
2.3 -Häc thuéc lßng b¶ng céng
-GV cho HS häc thuéc lßng b¶ng céng theo h×nh thøc tõng nhãm ,bµn ,tæ
2.4 -LuyÖn tËp
Bµi 1:
- Yeâu caàu HS  töï laøm baøi .
 
 
 
Bµi 2:
- Goïi 2 HS leân baûng laøm baøi, moãi HS laøm 3 con tính .
- Hoûi 2 HS leân baûng caâu hoûi sau :
- Neâu caùch thöïc hieän 8 + 7
 
- Neâu caùch thöïc hieän 8 + 8
 
Bµi 4:
Yeâu caàu  HS ñoïc ñeà  baøi .
- Baøi toaùn cho bieát nhöõng gì ?
- Baøi toaùn yeâu caàu tìm gì ?
- Laøm caùch naøo ñeå bieát soá tem cuûa hai baïn ?
- Taïi sao ?
 
 
- Yeâu caàu HS  laøm baøi .
 
IV-Cñng cè dÆn dß : 2'
-NhËn xÐt tiÕt häc
-DÆn dß HS
- Nghe vaø phaân tích ñeà toaùn .
 
 
 
- Thöïc hieän pheùp coäng 7 + 5  .
 
 
- Thao taùc treân que tính ñeå tìm keát quaû ( ñeám ) .
- Laø 12 que tính .
 
- Traû lôøi .
 
 
 
 
- Ñaët tính :
 
 
- Vieát 7 roài vieát 5 xuoáng döôùi, thaúng coät vôùi 7. Vieát daáu + vaø keû vaïch ngang ( 3 HS traû lôøi ) .
- 7 coäng 5 baèng 12, vieát 2 vaøo coät ñôn vò thaúng coät vôùi 7 vaø 5, vieát 1 vaøo coät chuïc ( 3 HS traû lôøi ) .
 
 
 
 
-HS töï laøm baøi caù nhaân. Sau ñoù, 2 HS ngoài caïnh ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi cuûa nhau
- Laøm baøi taäp .
 
 
- 8 coäng 7 baèng 15, vieát 5 thaúng coät vôùi 8 vaø 7, vieát 1 vaøo coät chuïc.
- 8 coäng 8 baèng 16, vieát 6 thaúng coät vôùi 8 vaø 7, vieát 1 vaøo coät chuïc
1 HS ñoïc ñeà baøi .
- Haø coù 8 con tem, Mai coù 7 con tem .
- Soá tem cuûa 2 baïn .
- Thöïc hieän pheùp tính 8 + 7  .
 
- Vì 8 vaø 7 laø soá tem cuûa töøng baïn. Muoán tính soá tem cuûa caû hai baïn ta phaûi coäng hai soá vôùi nhau .
-HS ghi toùm taét , trình baøy baøi giaûi vaøo Vôû baøi taäp .
 
 
TËp ®äc
MÈu giÊy vôn
I. Môc tiªu:
- BiÕt nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu chÊm, dÊu phÈy, gi÷a c¸c côm tõ; b­íc ®Çu biÕt ®äc râ lêi nh©n vËt tronh bµi
-HiÓu ý nghÜa : ph¶i gi÷ g×n tr­­êng líp lu«n s¹ch ®Ñp ( tr¶ lêi ®­îc CH 1,2,3)
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc gi÷ g×n chung.
II. §å dïng d¹y häc:
- Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc
- B¶ng phô ghi néi dung tõ ng÷, c©u cÇn luyÖn ®äc
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 
Ho¹t ®éng d¹y
A. Bµi cò ;3'
- Gäi 2 HS lªn b¶ng häc thô«c lßng vµ tr¶ lêi vÒ néi dung bµi: C¸i trèng tr­êng em
B. Bµi míi:35'
1. Giíi thiÖu:
2. LuyÖn ®äc:
a. ®äc mÉu
- GV ®äc mÉu 1 lÇn
 
b. H­íng dÉn ph¸t ©m  tõ khã dÔ lÉn
- y/c HS  tiÕp nèi nhau ®äc tõng c©u trong bµi
c. H­íng dÉn ng¾t giäng
- y/c HS ®äc, t×m c¸ch ®äc ®óng c¸c c©u khã ng¾t  giäng, c©u cÇn thÓ  hiÖn t×nh c¶m sau ®ã cho líp luyªn ®äc c¸c c©u nµy
d. §äc  tõng ®o¹n
- y/c HS tiÕp nèi nhau ®äc theo ®o¹n  Sau ®ã nghe vµ chØnh lçi cho c¸c  em
- KÕt hîp gi¶i thÝch c¸c tõ khã
- Chia nhãm vµ y/c HS ®äc tõng nhãm
- Gäi 1 HS ®äc c¶ bµi
e. ®äc ®ång thanh
Ho¹t ®éng häc
 
- 1 HS ®äc thuéc lßng bµi C¸i trèng tr­êng em
 
 
 
 
 
 1 HS ®äc mÉu lÇn 2.C¶ líp theo dâi vµ ®äc thÇm theo
 
- Mçi HS ®äc tõng c©u cho ®Õn hÕt bµi
 
 
- LuyÖn ®äc c¸c tõ khã dÔ lÉn
- T×m c¸ch ®äc vµ luyÖn ®äc c¸c c©u
 
 
 
 TiÕp nèi nhau ®äc ®o¹n 1,2,3,4,cho ®Õn hÕt bµi
- §äc chó gi¶i
- Thùc hiÖn y/c
- §äc c¶ bµi tr­íc líp
 
 
                                                            TiÕt 2
 
3. T×m hiÓu bµi:
- y/c HS ®äc thÇm ®o¹n 1
- MÈu giÊy vôn n»m ë ®©u? Cã dÔ thÊy kh«ng?
- y/c HS ®äc thÇm ®o¹n 2
- C«  gi¸o y/c c¶ líp lµm g×?
 
- y/cHS ®äc ®o¹n 3:
+ T¹i sao c¶ líp l¹i x× xµo?
 
- Khi c¶ líp ®ang h­ëng øng lêi cña b¹n trai lµ mÈu giÊy vôn kh«ng biÕt nãi th×  chuyÖn g× x¶y ra?
- V× sao b¹n g¸i l¹i lµm nh­ vËy?
 
 
- §ã cã ®óng lµ lêi cña mÈu giÊy vôn kh«ng?
- VËy ®ã lµ lêi cña ai?
- T¹i sao b¹n g¸i nãi ®­îc nh­ vËy?
- T¹i sao c« gi¸o l¹i muèn nh¾c nhë HS ®iÒu g×?
4. Thi ®äc truyÖn theo vai
- Tæ chøc cho HS thi ®äc theo nhãm, nhãm nµo tr×nh bµy hay nhÊt ®óng nhÊt lµ th¾ng cô«c
C. Cñng cè - dÆn dß:2'
- NhËn xÐt tiÕt häc
- DÆn dß HS nhí dÝnh vÖ sinh tr­êng líp lu«n s¹ch sÏ
 
- §äc ®o¹n 1
- MÈu giÊy vôn n»m ngay gi÷a lèi ra vµo rÊt dÔ thÊy
- §äc ®¹on 2
- C« y/c c¶ líp nghe sau ®ã nãi l¹i cho c« biÕt mÈu gi©y vôn nãi g×
 
- V× c¸c em th¾c m¾c kh«ng nghe thÊy mÈu giÊy nãi g×
- Mét b¹n g¸i ®· ®øng lªn nhÆt mÈu giÊy bá vµo thïng r¸c
 
- B¹n g¸i nãi b¹n nghe ®­îc lêi cña mÈu giÊy vôn nãi: C¸c b¹n ¬i h·y bá t«i vµo sät r¸c
- ®ã kh«ng ph¶i lµ  lêi cña mÈu giÊy vôn
- Lêi cña b¹n g¸i
- V× b¹n g¸i hiÓu ®­îc lêi cña c« gi¸o muèn nh¾c nhë  HS h·y cho r¸c vµo thïng
 
- Thùc hµnh ®ãng theo vai
 
 

 
 
 
§¹o ®øc
Gän gµng, ng¨n n¾p  (TiÕt 2)
I. Môc tiªu :
- HS hiÓu ®­îc Ých lîi cña viÖc sèng gän gµng, ng¨n n¾p, biÕt ph©n biÖt gän gµng ng¨n n¾p vµ ch­a gän gµng ng¨n n¾p.
- HS biÕt gi÷ g×n ng¨n n¾p chç häc, chç ch¬i.
- HS yªu thÝch m«n häc.
II.§å dïng d¹y häc
   - PhiÕu th¶o luËn, dông cô diÔn kÞch.       - HS VBT…
III.  C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. æn ®Þnh tæ chøc:1'
2. KiÓm tra bµi cò:3'
- Hái: - Muèn gän gµng ng¨n n¾p em cÇn lµm g× ?
-GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng
3. Bµi míi: 34'
* H§1: Giíi thiÖu vµ ghi b¶ng.
* H§2: §ãng vai theo t×nh huèng.
- GV chia nhãm. Mçi nhãm øng xö mét t×nh huèng:…
 
 
 
 
- Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm nªu ý kiÕn.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸…
* H§3: Tù liªn hÖ.
- GV nªu lÇn l­ît c¸c c©u hái VBT, yªu cÇu HS gi¬ tay thÓ hiÖn th¸i ®é ®ång ý…
+ Th­êng xuyªn tù xÕp gän chç häc chç ch¬i.?
+ ChØ cÇn lµm khi ®­îc nh¾c nhë.?
+ Th­êng nhê ng­êi kh¸c lµm hé.?
- NhËn xÐt chèt ý kiÕn ®óng…
4. Cñng cè, dÆn dß:2'
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc.
- VËn dông bµi häc vµo cuéc sèng: RÌn luyÖn thãi quen gän gµng, ng¨n n¾p.
- HDVN: ChuÈn bÞ bµi sau.
 
 
 
- 2 HS nªu… Líp nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
 
 
 
- L¾ng nghe…
 
- Th¶o luËn xö lý t×nh huèng…
N1&N3: a) Em võa ¨n c¬m xong cã b¹n ®Õn rñ ®i ch¬i. Em sÏ…
N2&N4: b) Nhµ cã kh¸ch mÑ nh¾c em quÐt nhµ khi em muèn xem ho¹t h×nh. Em sÏ…
N5&N6: c) B¹n em ®­îc ph©n c«ng gÊp chiÕu, b¹n kh«ng lµm . Em sÏ…
 
 
- HS lùa chän gi¬ tay.
 
- §äc ®ång thanh ý ®óng…
- Líp ®äc ®ång thanh vµi lÇn néi dung ghi nhí VBT…
 
 - L¾ng nghe, ghi nhí,…
 
 

 
 
 
Thø  ba ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2010
 
To¸n
47 + 5
I. Môc tiªu
- Gióp HS biÕt c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp céng cã nhí d¹ng 47 + 5.
- ¸p dông ®Ó gi¶i bµi tËp vÒ t×m tæng khi biÕt c¸c sè h¹ng, gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n, céng c¸c sè ®o ®é dµi.
- Gi¸o dôc HS lßng yªu thÝch m«n häc.
II. §å dïng d¹y
- B¶ng gµi, que tÝnh.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y-  häc:

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. æn ®Þnh tæ chøc: 1'
2. KiÓm tra bµi cò: 3'
- Gäi HS lªn b¶ng ®äc b¶ng 7 céng víi mét sè.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
3. Bµi míi: 34'
* H§1: Giíi thiÖu vµ ghi b¶ng.
* H§2: Giíi thiÖu phÐp céng 47 + 5.
- GV nªu BT “Cã 47 q.tÝnh, thªm 5 q.tÝnh n÷a. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu q.tÝnh ?”
- Cho HS ®Æt tÝnh råi tÝnh.
- GV nhËn xÐt, chÝnh x¸c ho¸.
* H§3: Thùc hµnh:
Bµi 1 (B¶ng con):
- Cho HS lµm  lÇn l­ît ra b¶ng con…
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
Bµi 3 (C¶ líp, C¸ nh©n):
- GV vÏ s¬ ®å bµi to¸n lªn b¶ng. Hái:
+ §o¹n th¼ng AB dµi bao nhiªu cm ?
+ §o¹n th¼ng CD so víi ®o¹n th¼ng AB nh­ thÕ nµo ?
+ Muèn biÕt ®o¹n th¼ng AB dµi bao nhiªu cm ta lµm nh­ thÕ nµo ?
- Cho HS tù lµm bµi vµ ®¸nh gi¸.
4. Cñng cè - dÆn dß:2'
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc.
 
 
 
- 2 HS ®äc…
 
 
 
- L¾ng nghe…
 
- HS ®äc bµi, thùc hµnh trªn que tÝnh nªu kÕt qu¶: 52 que tÝnh.
- 1 HS lªn b¶ng thùc hiÖn, líp lµm b¶ng con.
 
- 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm b¶ng con theo tæ.
 
 
-
- Quan s¸t vµ nªu ý kiÕn:
+… 17 cm.
+… dµi h¬n 8 cm
 
- Nªu ý kiÕn…
 
 
- VN: ChuÈn bÞ bµi sau.

 
KÓ chuyÖn
MÈu giÊy vôn
I . Môc tiªu:
- Dùa vµo tranh kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n c©u chuyÖn MÈu giÊy vôn
-Trau dåi h­íng thó kÓ chuyÖn cho häc sinh
 II. §å dïng d¹y häc:
- Tranh minh ho¹ c©u chuyÖn trong SGK
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 
Ho¹t ®éng d¹y
A. Bµi cò:3'
- 3 HS lªn b¶ng tiÕp nèi nhau kÓ l¹i néi dung c©u chuþªn: ChiÕc bót mùc
B. Bµi míi:35'
1. Giíi thiÖu
2. H­íng dÉn kÓ tõng ®o¹n truyÖn
* B­íc 1: KÓ trong nhãm
- Chia nhãm, dùa vµo tranh minh ho¹ kÓ l¹i tõng ®o¹n truyÖn trong nhãm cña m×nh
* B­íc 2: kÓ tr­íc líp
- y/c c¸c nhãm cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy tr­íc líp
- nhËn xÐt
* Tranh 1:
+ C« gi¸o ®ang chØ cho HS thÊy c¸i g×?
- MÈu giÊy vôn n¼m ë ®©u?
- Sau ®ã c« gi¸o nãi  g× víi HS?
 
 
 
- C« y/c c¶ líp lµm g×?
* Tranh 2:
- c¶ líp cã thÊy giÊy vôn nãi ®iÒu g× kh«ng?
- B¹n  trai ®øng lªn lµm g×?
 
- Nghe ý kiÕn cña b¹n trai c¶ líp thÕ nµo?
* Tranh 3 , 4
- ChuyÖn g× ®· x¶y ra sau ®ã?
 
- T¹i sao c¶ líp l¹i c­êi?
 
3. KÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn
C.Cñng  cè - dÆn dß:2'
- NhËn xÐt  tiÕt häc
- VÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn cho ng­êi th©n nghe
Ho¹t ®éng häc
-3 HS đọc
 
 
 
 
 
 
-Chia nhãm, mçi nhãm 4 em lÇn lù¬t tõng em kÓ l¹i tõng ®o¹n truyÖn theo gîi ý
 
- §¹i diÖn c¸c nhãm lÇn l­ît kÓ tõng ®o¹n cho ®Õn hÕt chuyÖn
- NhËn xÐt
 
- c« chØ cho HS thÊy mÈu giÊy vôn
- N»m ngay gi÷a lèi ra vµo cña líp häc
- C« nãi: Líp ta h«m nay s¹ch sÏ qu¸ thËt ®¸ng khen! Nh­ng c¸c em cã nh×n thÊy mÈu giÊy vôn ®ang n»m ngay ë gi÷a cöa kia kh«ng
- C« y/c c¶ líp nghe xem mÈu giÊy nãi g×?
- C¶ líp kh«ng ai nghe thÊy mÈu giÊy nãi g× c¶
- B¹n nãi víi c«  gi¸o lµ: Th­a c« giÊy kh«ng nãi ®­îc ®©u c« ¹
- C¶ líp ®ång t×nh h­ëng øng
 
 
- mét b¹n g¸i ®øng lªn, nhÆt mÈu giÊy bá vµo sät r¸c
- V× b¹n g¸i nãi: MÈu giÊy b¶o: "C¸c b¹n ¬i, h·y bá t«i vµo sät r¸c"
 

 
 
  

ChÝnh t¶ (tËp chÐp)
MÈu giÊy vôn
I. Môc tiªu
-ChÐp chÝnh x¸c bµi CT ,tr×nh bµy ®óng lõi nh©n vËt trong bµi
-Lµm ®­îc BT2 ( 2 trong sè 3 dßng a,b,c) BT 3a /b
 -Gi¸o dôc HS ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë.
II. §å dïng d¹y häc
- B¶ng phô ghi s½n néi dung c¸c bµi tËp chÝnh t¶
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 
Ho¹t ®éng d¹y
A. Bµi cò: 2'
- 2 HS lªn b¶ng ®äc c¸c tõ khã, c¸c tõ cÇn ph©n biÖt cña tiÕt chÝnh t¶ trø¬c cho HS viÕt
- NhËn xÐt cho ®iÓm
B. Bµi míi 35'
1. Giíi thiÖu
a) H­íng dÉn HS tËp chÐp
- GV ®äc 1 lÇn ®o¹n cÇn viÕt
 
-§o¹n v¨n trÝch trong bµi tËp ®äc nµo?
- §o¹n nµy kÓ vÒ ai?
- B¹n g¸i ®· lµm g×?
 
- B¹n nghe thÊy mÈu giÊy nãi g×?
 
b. H­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy
- §o¹n v¨n cã mÊy c©u?
- C©u ®Çu tiªn cã mÊy dÊu phÈy?
- Ngoµi dÊu phÈy trong bµi cßn cã c¸c dÊu c©u nµo?
- DÊu ngoÆc kÐp ®Æt ë ®©u?
c. h­íng dÉn viÕt tõ khã
- y/c HS ®äc c¸c tõ khã viÕt, c¸c tõ dÔ lÉn
 
 
d. ViÕt chÝnh t¶
e. So¸t lçi
g. ChÊm bµi
3. Bµi tËp
Bµi tËp 2
* C¸ch tiÕn hµnh
- Gäi 1 HS ®äc y/c cña bµi
- y/c HS tù  lµm
- ChØnh söa lçi cho HS
 
 
Bµi tËp 3 : lùa chän GV chän cho HS lµm BT 3a
-Gäi 1HS ®äc Y/C cña bµi
Y/C c¶ líp lµm vë 2,3 HS lªn lµm
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng a) xa x«i,sa xuèng, phè ,®­êng
C. Cñng cè - dÆn dß:2'
- NhËn xÐt tiÕt häc
- VÒ nhµ viÕt l¹i nh÷ng nçi cßn sai
Ho¹t ®éng häc
 
-
 
 
 
 
 
 
- HS theo dâi sau ®ã HS ®äc l¹i ®o¹n viÕt lÇn 2
- Bµi MÈu giÊy vôn
- VÒ hµnh ®éng cña b¹n g¸i
- B¹n g¸i ®· nhÆt giÊy vµ bá vµo thïng r¸c
- MÈu giÊy nãi"C¸c b¹n ¬i! H·y bá t«i vµo sät r¸c"
 
- Cã  6 c©u
- Cã 2 dÊu phÈy
- DÊu chÊm, dÊu hai chÊm, dÊu g¹ch ngang, dÊu ngoÆc kÐp
- §Æt ë ®Çu vµ cuèi lêi cña mÈu giÊy
 
- §äc c¸c tõ:bçng, ®øng dËy, mÈu giÊy.....
- 2 HS lªn b¶ng viÕt - nh÷ng HS cßn l¹i viÕt vµo nh¸p
 
 
 
 
 
- §äc y/c cña bµi
- 1 HS lªn b¶ng lµm - líp lµm vë
- Tù theo dâi vµ chØnh söa bµi m×nh cho ®óng
- §äc c¸c tõ ng÷ trong bµi
 
 
 
-HS ®äc
-HS lµm
 

 
 
 
ThÓ dôc
Baøi11: OÂn 5 ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung   
    I.Muïc tieâu.
 • .BiÕt c¸ch thùc hiÖn 5 ®éng t¸c v­¬n thë ,tay ,ch©n,l­ên ,bông cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung
 • Trß ch¬i kÐo c­a lõa xÎ : BiÕt c¸ch ch¬i vµ thùc hiÖn ®óng yªu cÇu cña trß ch¬i
 • II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
 • Địa điểm : Sân trường . 1 còi  . Tranh động tác  TD
    III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
   I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ………………..giậm
Đứng lại …………………..đứng
Khởi động
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
  II/ CƠ BẢN:
a.Ôn 5 động tác TD đã học:vươn thở,tay,chân,lườn,
   bụng của bài thể dục phát triển chung
 Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
b.Trò chơi:Nhanh lên bạn ơi

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
 
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát
Hệ thống lại bài học
- Yêu cầu nội dung về nhà
4phút
 
 
 
 
 
 
 
 
26phút
16phút
3-4 lần
 
 
     10phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5phút
 
 
 
 
 
Đội Hình
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
              GV
 
 
 
 
 
 
Đội hình học mới động tác TD
*     *     *     *     *     *     * 
    *     *     *     *     *     *     * 
*     *     *     *     *     *     * 
    *     *     *     *     *     *     * 
GV
 
 
 
 
 
 
Đội Hình xuống lớp
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
              GV

 
 
Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010
47 + 25
I-Môc tiªu :
Giuùp HS  :
       -BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100, d¹ng 47 + 25
       -BiÕt gi¶i vµ tr×nh bµy bµi gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp tÝnh
           II- §å dïng d¹y häc :
    Que tính, baûng gaøi .
           III-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Kieåm tra baøi cuõ  : 3'
- Goïi 2 HS leân baûng thöïc hieän caùc yeâu caàu sau :
  + HS 1 : Tính nhaåm 47 + 5 + 2 ; 67 + 7 + 3; 37 + 7 + 6 .
  + HS 2 : Ñaët tính roài tính : 37 + 9 ; 57 + 8
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS .
2. Daïy – hoïc baøi môùi :35'
2.1 Giôùi thieäu baøi :
          GV giôùi thieäu ngaén goïn teân baøi vaø ghi ñeà baøi leân baûng .
2.2 Giôùi thieäu pheùp coäng 47 + 25  :         
Böôùc 1 : Giôùi thieäu                           
- Neâu baøi toaùn : Coù 47 que tính, theâm  25 que tính . Hoûi taát caû coù bao nhieâu que tính ?
- Hoûi : Muoán bieát coù taát caû bao nhieâu que tính ta phaûi laøm nhö theá naøo ?
Böôùc 2 : Ñi tìm keát quaû
- Yeâu caàu HS söû duïng que tính ñeå tìm keát quaû .
-  Hoûi : 47 que tính , theâm 25 que tính laø bao nhieâu que tính ?
- Yeâu caàu HS neâu caùch laøm cuûa mình
Böôùc 3 : Ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính
 • Yeâu caàu 1 HS leân baûng ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính .Caùc HS khaùc laøm vaøo vôû baûi taäp .
 • Hoûi : con ñaët tính nhö theá naøo ?
 •  
 
 -Thöïc hieän töø ñaâu sang ñaâu ?Haõy nhaåm to keát quaû cuûa töøng böôùc tính .
 
 
- Yeâu caàu HS khaùc nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính .
 
 
- Nghe vaø phaân tích ñeà toaùn .
 
 
- Thöïc hieän pheùp coäng  47 + 25  .
 
 
- Thao taùc treân que tính ñeå tìm keát quaû ( ñeám ) .
- 47que tính theâm 25que tính laø 72 que tính .
 
- Neâu caùch ñeám .
 
- Ñaët tính :
 
 
- Vieát 47 roài vieát 25 döôùi 47 sao cho 5 thaúng coät vôùi 7, 2 thaúng haøng vôùi 4 . Vieát daáu +vaø keû vaïch ngang
.- Thöïc hieän tính töø phaûi sang traùi . 7 coäng 5 baèng 12 , vieát 2 nhôù 1 , 4 coäng 2 baèng 6, 6 theâm 1 laø 7, vieát 7. Vaäy 47 coäng 25 baèng 72.
3-LuyÖn tËp
Bµi 1
Yeâu caàu HS  töï laøm baøi .
 
 
 
 
- Yeâu caàu HS neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính 17 + 24 ; 77 + 3 ; 67 + 29
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm .
Bµi 2
Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi .
- Hoûi : Moät pheùp tính laøm ñuùng laø pheùp tính nhö theá naøo ?(Ñaët tính ra sao , keát quaû theá naøo ).
- Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû baøi taäp , 1HS leân baûng .
- Goïi 1 HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn treân baûng .
- Hoûi : taïi sao laïi ñieàn sai vaøo pheùp tính b ?
 
 
 
 
- Taïi sao yù c , e laïi ghi laø S (sai )? Sai ôû choã naøo ?
- Yeâu caàu HS söûa laïi caùc pheùp tính ghi S
Bµi 3
Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi sau ñoù töï laøm baøi vaøo vôû baøi taäp .
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hoûi taïi sao laïi laáy 27 + 18 ?
 
 
 
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm .
 
-HS laøm baøi vaøo vôû baøi taäp .
- HS noái tieáp nhau baùo caùo keát quaû cuûa töøng pheùp tính theo daõy hoaëc toå . - Moãi HS chæ ñoïc keát quaû moät pheùp tính .
Traû lôøi .
 
 
 
 
Ñuùng ghi ñuùng , sai ghi sai .
- Laø pheùp tính ñaët tính ñuùng (thaúng coät ), keát quaû tính cuõng phaûi ñuùng .
 
- HS laøm baøi .
 
 • Baïn laøm ñuùng / sai .
 
 • Vì pheùp tính ñaët tính sai , 5 phaûi ñaët tính thaúng coät ñôn vò nhöng trong baøi laïi ñaët thaúng coät chuïc. Keát quaû cuûa pheùp tính do ñaët tính nhaàm neân cuõng sai . 
 
 • Vì 2 pheùp tính naøy ñeàu sai keát quaû do khoâng nhôù 1 chuïc töø haøng ñôn vò sang haøng chuïc .
Söûa laïi vaøo giaáy nhaùp .
 
 
Ghi toùm taét vaø trình baøy baøi giaûi .
            Toùm taét
     Nöõ     : 27 ngöôøi
     Nam   : 18 ngöôøi
  Caû ñoäi    :…...  ngöôøi ?
          Baøi giaûi
Soá ngöôøi ñoäi ñoù coù laø :
27 + 18 = 45 (ngöôøi )
                Ñaùp soá : 45 ngöôøi .
- Vì ñoäi coù 27 nöõ , 18 nam . Muoán tính soá ngöôøi caû ñoäi phaûi goäp caû soá nam vaø nöõ laïi neân ta thöïc hieän pheùp tính coäng 27 + 18 = 45
.4 Cuûng coá , daën doø :2'
             - Yeâu caàu HS neâu laïi caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính 47 + 25 .
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Daën doø HS veà nhaø luyeän taäp theâm veà pheùp coäng daïng 47 + 25 .
 

 
 
  

TËp ®äc
Ng«i tr­êng míi
I. Môc tiªu
- BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u ;b­íc®Çu biÕt ®äc bµi v¨n víi giäng nhÑ nhµng ,chËm r·i
-HiÓu néi dung c©u chuyÖn : Ng«i tr­êng míi rÊt ®Ñp ,c¸c b¹n HS tù hµo vÒ ng«i tr­êng vµ yªu quý thÇy c«, bạn bè ( trả lời được câu hỏi 1,2)
 -Gi¸o dôc HS yªu tr­êng líp, thÇy c«, b¹n bÌ.
II. §å dïng d¹y häc
- Tranh minh ho¹
- b¶ng phô ghi s½n néi dung tõ ng÷ c©u cÇn ghi s½n
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 
Hoạt động dạy
A. Bµi cò:3'
-2 HS lên bảng đọc bài : Mẩu giấy vụn và trả lời câu hỏi
-GV nhận xét cho điểm
B. Bµi míi 35'
1. giíi thiÖu
2. LuyÖn ®äc
a. §äc mÉu
- GV ®äc mÉu 1 lÇn, giäng ®äc tha thiÕt t×nh c¶m
b. H­íng dÉn luþªn ph¸t ©m tõ khã
- TiÕn hµnh nh­ ë c¸c tiÕt tr­íc
c. H­íng dÉn ng¾t giäng
- y/c HS ®äc chó gi¶i
- y/c t×m c¸ch ®äc vµ luyÖn ®äc c©u dµi c©u khã ng¾t giäng
d. §äc tõng ®o¹n
- y/c ®äc nèi tiÕp nhau theo ®o¹n cho ®Õn hÕt bµi
- Chia nhãm vµ y/c ®äc trong nhãm
 
 
 
 
e. Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm
-Gv tæ chøc cho HS thi ®äc
-Gv nhËn xÐt tuyªn d­¬ng
3. T×m hiÓu bµi
- y/c HS ®äc thÇm c¶ bµi
- §o¹n v¨n nµo trong bµi t¶ tr­êng tõ x­a
- Ng«i tr­êng míi x©y cã g× ®Ñp?
 
- §o¹n v¨n nµo trong bµi t¶ líp häc
- C¶m xóc cña b¹n HS d­íi m¸i tr­êng míi ®­îc thÓ hiÖn qua ®o¹n v¨n nµo?
-D­íi m¸i tr­êng míi, b¹n HS c¶m thÊy cã nh÷ng g× míi?
- Theo em b¹n HS cã yªu ng«i tr­êng cña m×nh kh«ng? V× sao em biÕt ®iÒu ®ã?
4-LuyÖn ®äc l¹i.
- Cho HS ®äc trong nhãm vµ ®äc tr­íc líp
- NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸….
C. Cñng cè - dÆn dß:2'
- NhËn xÐt tiÕt häc
Hoạt động học
 
-2 HS thực hiện
 
 
 
 
-
 
 Theo dâi GV ®äc vµ ®äc thÇm
 
 tiÕp nèi nhau ®äc tõng c©u
- LuyÖn ®äc c¸c tõ khã dÔ lÉn
 
 
- ®äc chó gi¶i trong SGK
- T×m c¸ch ®äc vµ luþªn ®äc c¸c c©u
 
 
- §äc nèi tiÕp
+ §o¹n 1: Tr­êng míi.......... lÊp lã trong
c©y
§o¹n 2: em b­íc vµo líp................... mïa thu
+ §o¹n 3: Duíi m¸i tr­êng.................... ®¸ng yªu ®Õn thÕ
 
-C¸c nhãm thi ®äc
 
 
- §äc thÇm
- ®o¹n 1
 
- Nh÷ng m¶ng t­êng vµng ngãi ®á nh­ nh÷ng ®o¸ hoa lÊp  lã trong c©y
- §o¹n 2
- §o¹n cuèi
 
 
 
 
 
 
 
Thi ®äc l¹i bµi theo nhãm.
- NhiÒu HS ®äc…
 
 
 

 
 
 
 
   LuyÖn tõ vµ c©u
Câu kiểu Ai là gì ? .Khẳng định phủ định. Từ ngữ về đồ dùng học tập
I. Môc tiªu
-Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận câu đã xác định BT1 đặt được câu phủ định theo mẫu BT2
-Tìm được một số từ ngữ chỉ đồ dùng học tập ản trong tranh và cho biết đồ dùng để làm gì BT3
- Giaùo duïc HS yeâu thích Tieáng Vieät.
II. §å dïng d¹y häc
- Tranh minh  ho¹
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 
Hoạt động dạy
A. Bµi cò: 3'
- 2 HS lªn b¶ng
- 1 HS ®Æt c©u theo mÉu: Ai (c¸i g×, con g×) lµ g×?
-GV nhận xét cho điểm
B. Bµi míi:35'
1. Giíi thiÖu
2. Bµi tËp
* Bµi 1:
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi
 
- y/cHS ®äc c©u a
- bé phËn nµo ®­îc in ®Ëm?
- TiÕn hµnh t­¬ng tù víi c¸c c©u cßn l¹i
* Bµi 2:
- Gäi 1 HS ®äc y/c cña bµi
- y/c HS ®äc c©u a
- y/c HS ®äc mÉu
- c¸c c©u nµy cã nghÜa phñ ®Þnh hay kh¼ng ®Þnh?
* Bµi 3
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi
- y/c HS quan s¸t tranh vµ viÕt tªn tÊt c¶ c¸c ®å dïng em t×m ®­îc ra 1 tê giÊy
- Gäi 1 sè cÆp HS lªn tr×nh bµy
 
C. Cñng cè - dÆn dß 2'
- NhËn xÐt tiÕt häc
Hoạt động học
 
-2 HS thực hiện
 
 
 
 
 
 
 
- §Æt c©u hái cho bé phËn c©u ®­îc in ®Ëm
- em lµ HS líp2
- Em
 
 
 
- MÈu giÊy kh«ng biÕt nãi
- ®äc mÉu trong SGK
- NghÜa phñ ®Þnh
 
 
- §äc ®Ò
- 2 HS ngåi c¹nh nhau cïng quan s¸t t×m ®å vËt vµ viÕt tªn
 
- Tõng cÆp HS lªn b¶ng
- C¶ líp nghe bæ sung nÕu cßn thiÕu
 

 
 
 
Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10  n¨m 2010
To¸n
LuyÖn tËp
I. Môc tiªu
Gióp HS cñng cè vÒ:
-Thuéc b¶ng céng 7 céng víi mét sè
- §Æt tÝnh vµ tùc hiÖn c¸c phÐp céng d¹ng: 7 + 5 ;    47 + 5 ;   47 + 25
- Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng mét phÐp céng.
- . Giaùo duïc HS tính chính xaùc, caån thaän.
II. §å dïng d¹y häc    
- B¶ng phô, phÊn mµu…
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc :
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. KiÓm ta bµi cò 3'
- YC HS ®Æt tÝnh vµ tÝnh :
47 + 25          67 + 14       9  + 87
- NhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
2. D¹y häc bµi míi : 35'
a)  Giíi thiÖu bµi vµ ghi tªn bµi häc
b) H­íng dÉn lµm bµi tËp
Bµi 1 (MiÖng)
+ Bµi yªu cÇu lµm g×?
- YC HS lµm bµi
- Ch÷a bµi vµ cho ®iÓm.
+ Nªu c¸ch céng nhÈm 7 víi mét sè?
- Cho HS thi ®äc b¶ng céng 7
Bµi 2 (C¸ nh©n)
+ Bµi yªu cÇu lµm g×?
+Nªu c¸ch ®Æt tÝnh,céng theo thø tù nµo?
- YC HS lµm bµi.
- GV ch÷a bµi vµ nhËn xÐt.
Bµi 3 (C¸ nh©n)
- Gäi HS ®äc YC cña bµi.
- YC HS ®äc phÇn tãm t¾t, bµi to¸n...
+ Bµi to¸n hái g×? Cho biÕt g×?
- Cho HS  lµm bµi. Ch÷a bµi vµ nhËn xÐt.
Bµi 4 (Nhãm ®«i)
+ Bµi yªu cÇu lµm g×?
+ Muèn ®iÒn dÊu ®óng ta lµm thÕ nµo?
- YC HS lµm bµi.
Ch÷a bµi vµ nhËn xÐt
3. Cñng cè - dÆn dß 2'
 - NhËn xÐt giê häc.
 
- 3 HS lµm bµi.
- Líp nhËn xÐt…
 
 
- L¾ng nghe…
 
 
- 1 HS nªu: TÝnh nhÈm
- HS tù lµm bµi. Nªu nèi tiÕp kÕt qu¶…
 
- 4 HS thi ®äc b¶ng céng 7
 
- 1 HS nªu: §Æt tÝnh, tÝnh
- 2 HS nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸ch céng…
- HS tù lµm bµi vµo vë. 4 HS lµm b¶ng phô, g¾n b¶ng líp nhËn xÐt, ch÷a bµi
 
- 1 HS nªu: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t
- 1 HS ®äc. 2 HS lËp ®Ò to¸n
- 2 HS nªu. HS lµm bµi vµo vë.
- 1 HS lµm b¶ng phô, líp NX…
 
 
- 1 HS nªu: §iÒn dÊu <;  = ; >
+ …cÇn tÝnh kÕt qu¶ cña 2 vÕ...
- HS thùc hiÖn lµm bµi vµo vë, 2 HS lµm b¶ng phô. Líp nhËn xÐt…
 
 
- VN «n laih b¶ng céng 7, 8, 9.
                                                   

 
 
 
TËp viÕt
Ch÷ hoa : §
I. Môc  tiªu
-Viết đúng chữ hoa Đ 1 dòng cỡ vừa ,1 dòng cỡ nhỏ: chữ và câu ứng dụng
Đẹp 1 dòng cỡ vừa ,1 dòng cỡ nhỏ ) Đẹp trường đẹp lớp 3 lần
- Giaùo duïc HS tính caån thaän, oùc thaåm myõ. Coù yù thöùc reøn chöõ
II. §å dïng d¹y häc
- B¶ng phô kÎ s½n khung ch÷
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động dạy
A. Bµi cò 3'
- KiÓm tra vë viÕt ë nhµ cña HS
KiÓm tra  viÕt b¶ng ch÷ D ch÷ D©n
- NhËn xÐt - cho ®iÓm
B. Bµi míi 35'
1. Giíi thiÖu
2.H­íng dÉn viÕt ch÷ hoa §
a. Quan s¸t ch÷ mÉu vµ quy tr×nh viÕt
- Treo mÉu ch÷ vµ hái: Ch÷ D hoa gÇn gièng ch÷ nµo ®· häc
- y/c HS nªu l¹i c¸ch lµm vµ quy tr×nh viÕt ch÷ D hoa
b. ViÕt b¶ng
- y/c HS viÕt ch÷ § hoa vµo trong kh«ng trung vµ viÕt b¶ng con
- NhËn xÐt chØnh söa lçi cho HS
3. H­íng dÉn viÕt côm tõ øng dông
a. Giíi thiÖu côm tõ øng dông
- y/c HS më Vë tËp viÕt ®äc côm tõ  øng dông
- §Ñp tr­êng ®Ñp líp cã mang l¹i t¸c dông g×?
b. Quan s¸t vµ nhËn xÐt c¸ch viÕt
- y/c HS nhËn xÐt vÒ ®é cao cña c¸c ch÷ c¸i
 
- Khi viÕt ch÷ ®Ñp ta nèi ch÷ § víi ch÷ e nh­ thÕ nµo?
c. viÕt b¶ng
- y/c HS viÕt b¶ng ch÷ ®Ñp vµ chØnh söa lçi cho HS
4. H­íng dÉn viÕt vµo vë tËp viÕt
- y/c HS viÕt
C. Cñng cè - dÆn dß 2'
- NhËn xÐt giê häc
- DÆn HS hoµn thµnh nèt bµi tËp viÕt
Hoạt động học
 
 
 
 
 
 
 
 
- GÇn gièng ch÷ D ®· häc nh­ng kh¸c ch÷ § hoa cã thªm 1 nÐt ngang
 
 
 
- ViÕt b¶ng con
 
 
 
 
- ®äc: §Ñp tr­êng ®Ñp líp
 
- Tr¶ lêi
 
 
- C¸c ch÷ §,l cao 5 li, c¸c ch÷ ®,p cao 2 li; ch÷ t cao1,5 li; c¸c ch÷ cßn l¹i cao 1 li
 
- ViÕt sao cho nÐt khuyÕt ch÷ e ch¹m vµo nÐt cong ph¶i cña ch÷ §
 
- ViÕt b¶ng
 
 
 
- ViÕt bµi
 
 

 
 
 
ChÝnh t¶
Ng«i tr­êng míi
I. Môc tiªu
- Chép chính xác bài chính tả bài CT ,trình bày đúng các dấu câu trong bài
-Làm được bài tập 2,BT3 a/b
-  Giaùo duïc HS tính caån thaän, reøn chöõ giöõ vôû.
II. §å dïng d¹y häc
- B¶ng ghi s½n néi dung bµi tËp chÝnh t¶
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. æn ®Þnh tæ chøc:1'
2. KiÓm tra bµi cò:3'
+ T×m vµ viÕt 2 tõ cã vÇn ai, ay?
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
3. Bµi míi: 34'
* H§1: Giíi thiÖu vµ ghi b¶ng.
* H§2: H­íng dÉn t×m hiÓu bµi
- GV ®äc ®o¹n viÕt.
- Gäi HS ®äc l¹i.
+ D­íi m¸i tr­êng míi, b¹n HS thÊy cã g×?
+ Trong bµi cã nh÷ng dÊu c©u nµo ?
+ Ch÷ ®Çu ®o¹n ta viÕt nh­ thÕ nµo, ch÷ ®Çu c©u ta viÕt thÕ nµo?
- HD viÕt b¶ng con tiÕng dÔ lÉn: m¸i tr­êng, rung ®éng, trang nghiªm,…
- GV ®äc cho HS viÕt bµi.
- §äc l¹i vµ cho HS tù so¸t lçi
- ChÊm ®iÓm mét sè bµi­aNX, ch÷a …
* H§3: H­íng dÉn lµm bµi tËp.
Bµi 2 (Nhãm):
- Gäi HS nªu YC bµi tËp
- YC häc sinh lµm bµi
- Tæ chøc cho thi t×m nhanh c¸c tiÕng cã vÇn ai/ ay theo nhãm 4…
-Ch÷a bµi,NX tuyªn bè nhãm th¾ng cuéc
Bµi 3 (C¸ nh©n):
- Gäi HS nªu YC. HD c¸ch lµm bµi…
-YC häc sinh lµm bµi
- Ch÷a bµi –NX
4. Cñng cè - dÆn dß: 2'
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc…
- H¸t tËp thÓ…
 
 
- 2 HS t×m råi viÕt b¶ng…
 
 
 
- L¾ng nghe…
 
- L¾ng nghe…
- 2 HS ®äc l¹i.
- HS tr¶ lêi theo néi dung bµi .
 
+… DÊu ph¶y, dÊu chÊm than .
 
- HS nªu nèi tiÕp…
- 2 HS lªn b¶ng viÕt – C¶ líp viÕt b¶ng con
- HS viÕt  bµi.
- So¸t bµi viÕt…
 
 
 
- 1 HS nªu…
- Líp tù lµm bµi. Ch¬i theo HD cña GV
- HS lÇn l­ît nªu.
 
 
 
- HS lµm viÖc theo nhãm vµ ch¬i trß ch¬i tiÕp søc:
+N1: sÎ, s¸o, sß, sung, si, s«ng, sao...
+N2: x«i, xµo, xem, xinh, xanh, xa, ...
 
- VN «n l¹i bµi vµ CBBS…
 
 

 
 
 
Tù nhiªn x· héi
 tiªu ho¸ THøC ¡N
 I -Mục tiêu:
-Nói sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở miệng , dạ dày ,ruột non, ruột già
-Có ý thức ăn chậm nhai kĩ
- Gi¸o dôc HS cã ý thøc b¶o vÖ c¬ quan tiªu ho¸.
. II./  ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 • Tranh veõ cô quan tieâu phoùng to.
 • Moät vaøi baép ngoâ luoäc hoaëc baùnh mì.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. æn ®Þnh tæ chøc:
2. KiÓm tra bµi cò: Hái:
+ ChØ vµ nãi c¸c bé phËn, ®­êng ®i cña c¬ quan tiªu ho¸ ?
- GV nhËn xÐt, chÝnh x¸c ho¸
3. Bµi míi:
* H§1: Giíi thiÖu vµ ghi b¶ng.
* H§2: Ho¹t ®éng nhãm ®«i.
- Cho mét sè HS thùc hµnh nhai kÑo. Hái:
+ Khi ta ¨n r¨ng, l­ìi, vµ n­íc bät cã nhiÖm vô g× ?
+ Vµo ®Õn d¹ dµy, thøc ¨n ®­îc tiªu ho¸ nh­ thÕ nµo?
- NhËn xÐt, kÕt luËn…
* H§3: Sù tiªu ho¸ thøc ¨n ë ruét non vµ ruét giµ
- Cho HS quan s¸t H1 (SGK-15). Hái:
+ ChØ vÞ trÝ cña ruét non vµ ruét giµ ?
+ Vµo ®Õn ruét non T¡ biÕn ®æi thµnh g× ?
+ PhÇn chÊt bæ cã trong T¡ ®­îc ®­a ®i..?
+ PhÇn chÊt b· ®­îc ®­a ®i ®©u ?
- NhËn xÐt, kÕt luËn…
* H§4: Liªn hÖ thùc tÕ.
- Cho HS th¶o luËn nhãm, nªu:
+ T¹i sao chóng ta cÇn ¨n chËm nhai kü?
+ T¹i sao chóng ta kh«ng nªn ch¹y nh¶y n« ®ïa khi ¨n no?
+ T¹i sao cÇn ®i ®¹i tiÖn hµng ngµy ?
* H§5: Trß ch¬i: "Nªn - kh«ng nªn”
- GV h­íng dÉn HS c¸ch ch¬i.
4. Cñng cè- dÆn dß :
- NhËn xÐt tiÕt häc…
 
 
- 2 HS  lªn b¶ng chØ ®­êng ®i, bé phËn  cña c¬ quan tiªu ho¸.
 
 
- L¾ng nghe…
 
- HS thùc hµnh nhai kÑo.
- Th¶o luËn nhãm ®«i.
 
 
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
 
 
 
- HS quan s¸t .
- 2 HS lªn chØ .
+ … biÕn ®æi thµnh chÊt bæ d­ìng.
+…thÊm qua thµnh ruét non vµo m¸u…
+… biÕn thµnh ph©n ®­a ra ngoµi
 
 
- HS th¶o luËn nhãm ®«i .
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy
 
 
- NhËn xÐt bæ sung.
 
- HS tham gia ch¬i.
 
- VN: ChuÈn bÞ bµi sau…
 
 
THEÅ DUÏC
 
Baøi12: Kieåm tra 5 ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung.
I.Muïc tieâu:
- Kieåm tra 5 ñoäng taùc: vöôn thôû, tay, chaân, löôøn, buïng. – Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc ñuùng tö theá.
II. Ñòa ñieåm  vaø phöông tieän.
-Veä sinh an toaøn saân tröôøng.
III. Noäi dung vaø Phöông phaùp leân lôùp.
Noäi dung Thôøi löôïng Caùch toå chöùc
A.Phaàn môû ñaàu:
-Taäp hôïp lôùp phoå bieán noäi dung baøi hoïc.
-Giaäm chaân taïi choã ñeám theo nhòp.
-Khôûi ñoäng xuay caùc khôùp.
-OÂn 5 ñoäng taùc.
B.Phaàn cô baûn.
1)Kieåm tra 5 ñoäng taùc.
-Moãi HS laàn löôït thöïc hieän 5 ñoäng taùc.
-Toå chöùc vaø phöông phaùp kieåm tra cuûa GV.
-Moãi HS chæ kieåm tra moät laàn –HS naøo chöa hoaøn thaønh thì kieåm tra laïi.
-Möùc ñaùnh giaù tuyø theo töøng möùc ñoä hoaøn thaønh cuûa HS.
+Hoaøn thaønh toát: Hoaøn thaønh 5 ñoäng taùc.
+Hoaøn thaønh: Thöïc hieän töông ñoái chính xaùc 5 ñoäng taùc.
-Chöa hoaøn thaønh: Queân 2 – 3 ñoäng taùc.
C.Phaàn keát thuùc.
-Ñi ñeàu theo 4 haøng doïc haùt.
-Troø chôi laøm theo hieäu leänh.
-Cuøng HS nhaän xeùt – ñaùnh giaù.
-Coâng boá keát quaû kieåm tra cho HS.
-Nhaéc veà oân 5 ñoäng taùc.
1’
2’
 
 
 
 
25’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – 6’
 
 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
 
 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
      ´ ´ ´ ´ ´
 
´    ´     ´     ´
 
 
 
 
 
 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
 

 
 
 
Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010
Toán
Bài toán về ít hơn
I -Mục tiêu:
Biết giải và trình bày bài giả bài toán về ít hơn
-- Giaùo duïc HS tính chính xaùc, caån thaän.
II Đồ dùng dạy học:
12 quaû cam, coù gaén nam chaâm  hoaëc baêng dính coù theå gaén leân baûng.
II-CAÙC  HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU :
 • Giôùi thieäu baøi : 2'
Trong baøi hoïc hoâm nay caùc em seõ ñöôïc laøm quen vôùi moät daïng toaùn coù lôøi vaên môùi . Ñoù laø baøi toaùn veà ít hôn .
 • Daïy – hoïc baøi môùi :36'
 • 2.1 Giôùi thieäu baøi toaùn veà ít hôn:
- Neâu baøi toaùn : Caønh treân coù 7 quaû cam ( gaén 7 quaû cam leân baûng ), caønh döôùi coù ít hôn caønh treân 2 quaû cam ( gaén 5 quaû cam leân baûng ). Hoûi caønh döôùi coù bao nhieâu quaû cam ?
- Goïi  HS neâu laïi baøi toaùn  .
 
 
- Caønh döôùi ít hôn 2 quaû, nghóa laø theá naøo ?
- Môøi 1 HS leân baûng toùm taét ( neáu HS khoâng toùm taét ñöôïc GV coù theå ñaët caâu hoûi gôïi yù cho HS toùm taét töøng caâu trong baøi. Chaúng haïn : Caønh treân coù bao nhieâu quaû cam ? Khi toùm taét caâu naøy ta phaûi vieát theá naøo ? ... ) .
- Löu yù : Cuõng coù theå höôùng daãn toùm taét baèng sô ñoà theo trình töï nhö sau :
- Hoûi : 7 quaû cam laø soá cam cuûa caønh naøo ?
-Vaäy coâ vieát : Caønh treân vaø bieåu dieãn soá cam caønh treân baèng moät ñoaïn thaúng nhö sau :
 Caønh treân :
- Soá cam caønh döôùi nhö theá naøo so vôùi caønh treân ?
- Muoán bieåu dieãn soá cam caønh döôùi con phaûi veõ ñoaïn thaúng nhö theá naøo ?
- Ñoaïn thaúng hôn ñoù töông öùng vôùi bao nhieâu quaû cam ?
- Môøi 1 HS leân veõ ñoaïn thaúng bieåu dieãn soá cam caønh döôùi  .
 
 
 
 
- Baøi toaùn hoûi gì ?
- Môøi 1 HS leân baûng bieåu dieãn caâu hoûi cuûa baøi toaùn treân sô ñoà .
- Höôùng daãn giaûi .
- Muoán tính soá cam caønh döôùi ta laøm nhö theá naøo ?
- Taïi sao ?
 
 
 
- Yeâu caàu HS ñoïc caâu traû lôøi .
 
- Yeâu caàu 1 HS leân baûng trình baøy lôøi giaûi ñaày ñuû cuûa baøi toaùn. HS khaùc laøm ra giaáy .
 
* H§2: H­íng dÉn lµm bµi tËp.
Bµi 1 (C¸ nh©n)
- Gäi HS ®äc®Ò bµi. Hái:
+ Bµi to¸n hái g×? Bµi to¸n cho biÕt g×?
- YC HS tãm t¾t bµi vµ gi¶i
 
- Ch÷a bµi vµ cho ®iÓm
Bµi 2 (C¸ nh©n)
- H­­íng dÉn t­¬ng tù bµi 1. Hái:
+ ThÊp h¬n cã nghÜa lµ g×?
+ §Ó nãi vÒ Ýt h¬n ta hay dïng tõ nµo?
4. Cñng cè - dÆn dß:2'
- NhËn xÐt giê häc,…
 
 
 
 
 
- Caønh treân coù 7 quaû cam, caønh döôùi coù ít hôn 2 quaû cam. Hoûi caønh döôùi coù bao nhieâu quaû cam ?
- Laø caønh treân nhieàu hôn 2 quaû .
 
Toùm taét
Caønh treân                            : 7 quaû
Caønh döôùi ít hôn caønh treân : 2 quaû
Caønh döôùi                            : ... quaû ?
 
 
 
 
- Laø soá cam cuûa caønh treân .
 
 
 
 
 
- Ít hôn caønh treân 2 quaû .
 
- Ñoaïn thaúng ngaén hôn ñoaïn thaúng caønh treân moät chuùt  .
- Töông öùng vôùi 2 quaû cam .
                        7 quaû
caønh treân 
                                  
caønh döôùi
 
                      ? quaû
 
- Hoûi soá cam caønh döôùi .
 
 
 
- Thöïc hieän pheùp tính 7 – 2 .
 
- Vì caønh treân coù 7 quaû, caønh döôùi ít hôn caønh treân 2 quaû, neân muoán tìm soá cam caønh döôùi phaûi laáy 7 tröø ñi (bôùt ñi) 2 quaû .
- Soá quaû cam caønh döôùi coù laø / caønh döôùi coù soá quaû cam laø :
Baøi giaûi
Soá quaû cam caønh döôùi coù laø :
7 – 2 = 5 ( quaû )
                      Ñaùp soá : 5 quaû .
 
- 2 HS ®äc l¹i …
- 2 HS nªu ý kiÕn…
- HS th¶o luËn nhãm ®«i lµm bµi
Bµi gi¶i:       Sè cam ë hµng d­­íi lµ
                            7 –  2 = 5 (qu¶)
                               §¸p sè : 5 qu¶ cam
 
- HS tãm t¾t vµ gi¶i bµi
+…Cã nghÜa lµ Ýt h¬n
+… “bÐ h¬n”,“nhÑ h¬n”, “ng¾n h¬n”…
 
- VN «n l¹i bµi vµ CBBS…

 

 

Tập làm văn

       Khẳng định phủ định . Luyện tập về mục lục sách

I -Mục tiêu :
-Biết trả lời và đặt câu hỏi theo mẫu khẳng định ,phủ định ( BT1,BT2)
-Biết đọc ghi lại được thông tin từ mục lục sách
-HS thích hoïc moân Tieáng Vieät.

II. ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC

 • Baûng phuï vieát caùc caâu maãu cuûa baøi taäp 1, 2.
 • Moãi HS chuaån bò 1 taäp truyeän thieáu nhi
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. æn ®Þnh tæ chøc:1'
2. KiÓm tra bµi cò: 3'
- Gäi HS ®äc môc lôc s¸ch tuÇn 6
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
3. Bµi míi: 24'
* H§1: Giíi thiÖu vµ ghi b¶ng.
* H§2: H­íng dÉn t×m hiÓu bµi
Bµi 1 (Nhãm):
- Gäi HS nªu YC
- HD: Mçi c©u hái tr¶ lêi b»ng 2 c©u kh¸c nhau: 1c©u kh¼ng ®Þnh,1 c©u phñ ®Þnh.
- Gäi HS ®äc c©u mÉu. Hái:
+ C©u kh¼ng ®Þnh (K§) cã tõ g×?
+ C©u phñ ®Þnh (P§) cã tõ g×?
- YCHS  th¶o luËn nhãm 4…
- Gäi HS nªu hái ®¸p.
 
 
+ C©u tr¶ lêi nµo thÓ hiÖn sù  ®ång ý?
+ C©u tr¶ lêi nµo thÓ hiÖn sù ko ®ång ý?
GV nhËn xÐt , ch÷a chung.
Bµi 2 (C¸ nh©n):
- Yªu cÇu HS nèi tiÕp ®Æt c©u.
 
 
 
- GV nhËn xÐt, ch÷a chung.
Bµi 3 (Trß ch¬i): Gäi HS nªu YC
- Tæ chøc cho HS ch¬i TC: "§è t×m nhanh môc lôc s¸ch".
- GV nhËn xÐt, tæng kÕt.
4. Cñng cè, dÆn dß: 2'
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc…
 
 
 
- 1 HS ®äc. Líp nhËn xÐt, ®¸nh gi¸…
 
 
 
- L¾ng nghe vµ nh¾c l¹i tªn bµi…
 
 
 
- 1 HS ®äc, líp theo dâi
- L¾ng nghe
 
 
+ …cã
+ … kh«ng
- Tr¶ lêi, thèng nhÊt trong nhãm 4
-  §¹i diÖn 3 HS thùc hµnh hái ®¸p:
. HS 1: Em cã ®i xem phim kh«ng?
. HS 2: Cã, em (m×nh, t¬) rÊt thÝch ®i….
. HS3: Kh«ng, em (m×nh, tí) ko thÝch ®i…
- Nªu ý kiÕn…
 
 
- HS ®Æt c©u theo mÉu:
+ QuyÓn truyÖn nµy kh«ng hay ®©u.
+ ChiÕc vßng cña em cã míi ®©u.
+ Em ®©u cã ®i ch¬i.
 
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
 
- HS ch¬i theo HD cña GV...
 
 
- VN «n l¹i bµi vµ CBBS…
 
 

 
 
 
Thñ c«ng
gÊp m¸y bay ®u«i rêi (tiÕt 2)
 
 I -Mục tiêu :
- Häc sinh biÕt c¸ch gÊp m¸y bay ®u«i rêi, gÊp ®­îc m¸y bay ®u«i rêi.
- Gi¸o dôc HS yªu thÝch m«n gÊp h×nh.
II. C«ng viÖc chuÈn bÞ :
- Tranh quy tr×nh, giÊy mµu, mÉu.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y-  häc:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. æn ®Þnh tæ chøc:1'
2. KiÓm tra bµi cò:3'
3. Bµi míi:34'
* H§1: Giíi thiÖu vµ ghi b¶ng.
* H§2: Quan s¸t, nhËn xÐt.
- Cho HS quan s¸t mÉu, nhËn xÐt.
 
* H§3: H­íng dÉn mÉu theo tõng b­íc.
- GV ®­a quy tr×nh vµ gÊp mÉu theo...
+ B1: C¾t tê giÊy h×nh ch÷ nhËt thµnh mét h×nh vu«ng vµ mét h×nh ch÷ nhËt .
+ B2: GÊp ®Çu vµ c¸nh.
+ B3: Lµm th©n vµ ®u«i m¸y bay.
+B4: L¾p m¸y bay hoµn chØnh vµ sö dông.
- Cho HS  nªu l¹i c¸c b­íc tiÕn hµnh gÊp.
- Cho HS thùc hµnh gÊp theo nhãm ®«i.
- Quan s¸t, h­íng dÉn thªm cho HS cßn lóng tóng…
- Tæ chøc cho HS tr­ng bµy vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm…
4. Cñng cè, dÆn dß:2'
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc.
 
- KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh.
 
 
 
- HS nhËn xÐt h×nh d¸ng, ®Çu, c¸nh, th©n, ®u«i ...
 
- HS  quan s¸t vµ chó ý tõng thao t¸c cña GV lµm mÉu…
 
 
 
 
- HS nªu l¹i c¸c b­íc.
- Thùc hµnh gÊp tõng b­íc…
 
- HS nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸.
 
 
 
- VN: ChuÈn bÞ bµi sau.

 
Sinh ho¹t
Tæng kÕt tuÇn 6
I -Mục tiêu :
- Häc sinh n¾m ®­îc ­u, khuyÕt ®iÓm trong tuÇ 6.
- §Ò ra ph­¬ng h­íng phÊn ®Êu trong tuÇn 7
II. C«ng viÖc chuÈn bÞ:
 - Néi dung cuéc häp…
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. æn ®Þnh tæ chøc.
2. GV nªu yªu cÇu vµ nhiÖm vô tiÕt häc
3. KiÓm ®iÓm nÒ nÕp trong tuÇn 6
* ¦u ®iÓm:
 - §i häc ®óng giê, hiÖn t­îng ®i häc muén gi¶m
- Chó ý nghe gi¶ng, tÝch cùc trong häc tËp
- S¸ch vë, ®å dïng häc tËp t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ
 * Tån t¹i:
- Mét sè em cßn ®i häc muén ®Çu giê
- Mét sè em cßn hay mÊt trËt tù, ch­a ch¨m häc, viÕt ch÷ xÊu vµ bÈn.
 - Ch­a cã ý thøc gi÷ vÖ sinh chung trong s©n tr­êng.
4. §­a ra ph­¬ng h­íng phÊn ®Êu trong tuÇn 7
- Ph¸t huy ­u ®iÓm, kh¾c phôc nh­îc ®iÓm.
- Thi ®ua giµnh nhiÒu ®iÓm tèt chµo mõng ngµy 20 th¸ng 10.
- Gi÷ VS chung
5. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung.
 
 
 
 
 
- Vµi HS nªu
- HS nhËn xÐt, bæ sung
 
 - HS tù kiÓm ®iÓm
- NX, bæ sung
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS th¶o luËn, thèng nhÊt thùc hiÖn.
 
 
 
 
 
- VÒ nhµ «n vµ chuÈn bÞ bµi tuÇn sau tèt.
 
 

 
 
 
Tuần 7
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010
Toán
Luyện tập
I -Mục tiêu:
-Biết giải bài toán về nhiều hơn và ít hơn
-HS cã ý thøc cÈn thËn khi tr×nh bµy bµi to¸n cã lêi v¨n.
II- Đồ dùng dạy học:
SGK toán 2
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu :
 
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
1.æn ®Þnh tæ chøc:1'1'
– KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò:3'
-2 Hs lªn b¶ng lµm bµi tËp 2, 1 em lµm bµi tËp 3 (VBT/32)
- Gv nhËn xÐt, cho ®iÓm.
3.  Bµi míi: 34'
 a) Giíi thiÖu bµi:
b) Ho¹t ®éng 1: Nªu yªu cÇu bµi häc
- Gäi 1 HS nªu yªu cÇu cña bµi häc vµ nªu yªu cÇu cña tõng bµi.
c) Ho¹t ®éng2: H­íng dÉn HS thùc hµnh:
Bµi 2: Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi.
-Yªu cÇu HS tù lµm vµo vë.
*Cñng cè: Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? (L­u ý “kÐm h¬n” lµ “Ýt h¬n”)=>Gi¶i to¸n d¹ng Ýt h¬n.
 
Bµi 3: Gäi HS ®äc yªu cÇu.
 
-NhËn xÐt bµi lµm cña HS.
+Nªu nhËn xÐt cña em vÒ bµi tËp 3 vµ bµi 4. C¸ch gi¶i cña 2 bµi tËp nµy. Nªu mèi liªn quan gi÷a nhiÒu h¬n vµ Ýt h¬n.
Bµi 4: Cho HS tù lµm.
-GV chÊm bµi cña HS.
-NhËn xÐt.
4. Cñng cè -DÆn dß:2'
- NhËn xÐt giê häc.
- TiÕp tôc tù xem l¹i c¸c d¹ng bµi ®· häc
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS më SGK/31, theo dâi vµ nªu.
 
 
 
-D­íi líp theo dâi.
-1 HS lªn b¶ng tãm t¾t.
-Sau ®ã 1 HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i:                Tuæi em lµ: 
                        16-5=11(tuæi)
                           §¸p sè 11 tuæi
-D­íi líp tù gi¶i vµo vë. 1 HS lªn b¶ng tãm t¾t vµ gi¶i.
 
 
 
 
-HS tr×nh bµy bµi vµo vë.
-1 HS lªn b¶ng tãm t¾t.
 

 
 
 
Tập đọc
Người thầy cũ
I- Mục tiêu:
-Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu ; biết đọc rõ lời các nhân vật trong bài .-Hiểu nội dung :Người thầy thật đáng kính trọng, tình cảm thầy trò thậy đẹp đẽ ( trả lời được các câu hỏi trong SGK
-Gi¸o dôc HS yªu kÝnh thÇy c« gi¸o.
II §å dïng d¹y häc
- Tranh minh ho¹
- B¶ng phô cã ghi s½n c¸c c©u cÇn luyÖn ®äc
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 
Hoạt động dạy
A. Bµi cò: 3'
- Gäi HS ®äc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ néi dung bµi Mua kÝnh
- NhËn xÐt - cho ®iÓm
B. Bµi míi : 35'
1. Giíi thiÖu
2. LuyÖn ®äc ®o¹n 1,2
a. §äc mÉu:
- GV ®äc mÉu toµn bµi 1, 2
- chó ý giäng ®äc to, râ rµng, ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt
b.H­íng dÉn ph¸t ©m tõ khã, dÔ lÉn
- tiÕn hµnh t­¬ng tù  nh­ c¸c tiÕt tËp ®äc tr­íc
 
 
c. h­íng dÉn ng¾t giäng
d. §äc tõng ®o¹n
- y/c HS tiÕp nèi nhau ®äc ®o¹n 1,2
- Chia nhãm vµ y/c ®äc trong nhãm
e. thi ®äc gi÷a c¸c nhãm
g. ®äc ®ång thanh
3. T×m hiÓu bµi
- Gäi HS ®äc ®o¹n 1 vµ hái:
+ bè Dòng ®Õn tr­êng lµm g×?
- Gi¶i nghÜa tõ lÔ phÐp
- Gäi 2 HS ®äc ®o¹n 2 vµ hái
+ Khi gÆp thÇy gi¸o cò bè cña Dòng ®· thÓ hiÖn sù kÝnh träng ®èi víi thÇy nh­ thÕ nµo?
- Bè Dòng nhí nhÊt kû niÖm g× vÒ thÇy gi¸p?
- ThÇy gi¸o ®· nãi g× víi cËu häc trß qua cöa sæ?
Hoạt động học
 
- 1 HS ®äc 2 c©u ®Çu vµ tr¶ lêi c©u hái:
V× sao cËu bÐ kh«ng biÕt ch÷?
 
 
 
 
 
- 1 HS kh¸ ®äc mÉu ®o¹n 1,2 . C¶ líp theo dâi
 
 
- tiÕp nèi nhau ®äc tõng c©u. §äc tõ ®Çu cho ®Õn hÕt ®o¹n 2
- LuyÖn ®äc c¸c tõ: Cæng tr­êng, xuÊt hiÖn, lÔ phÐp........
- T×m c¸ch ®äc vµ luyÖn ®äc c¸c c©u
 
- §äc nèi tiÕp ®o¹n 1,2 tr­íc líp
- thùc hiÖn y/c cña GV
 
 
 
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng c¶ líp ®äc thÇm
- T×m gÆp l¹i thÇy gi¸o cò
 
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng . C¶ líp ®äc to
- Bè Dòng bá mò lÔ phÐp chµo thÇy
 
 
- bè Dòng ®·  trÌo qua cöa sæ nh­ng thÇy chØ b¶o ban  mµ kh«ng ph¹t
- ThÇy nãi: Tr­íc khi lµm viÖc g×, cÇn ph¶i nghÜ chø! Th«i em vÒ ®i, thÇy kh«ng ph¹t em ®©u
 
TiÕt 2
 
4. LuyÖn ®äc ®o¹n 3
- TiÕn hµnh theo c¸c b­íc ®· giíi thiÖu ë trªn
 
 
 
 
5. T×m hiÓu ®o¹n 3
- Gäi 1 HS ®äc bµi vµ y/c tr¶ lêi c©u hái
- T×nh c¶m cña Dòng nh­ thÕ nµo khi bè ra vÒ?
- Xóc ®éng cã nghÜa lµg×?
- V× sao Dòng xóc ®éng khi bè ravÒ?
 
- Dòng nghÜ g× khi bè ra vÒ
 
 
- h×nh ph¹t cã nghÜa lµ g×?
6. LuyÖn ®äc l¹i chuyÖn
- Gäi HS ®äc,chó ý nh¾c HS ®äc diÔn c¶m theo c¸c vai
- nhËn xÐt - cho ®iÓm
C. Cñng cè - dÆn dß:2'
- NhËn xÐt tiÕt häc
- VÒ nhµ ®äc l¹i vµ chuÈn bÞ bµi sau
 
C¸c tõ ng÷ cÇn luyÖn ph¸t ©m: Xóc ®éng, m¾c lçi, h×nh ph¹t
- C¸c c©u cÇn luyÖn ng¾t giäng: Bè còng cã lÇn m¾c lçi, thÇy kh«ng ph¹t, nh­ng bè nhËn ®ã lµ h×nh ph¹t/vµ nhí m·i
 
- 1 HS ®äc  thµnh  tiÕng c¶ líp ®äc thÇm
- Dòng rÊt xóc ®éng
 
- Cã c¶m xóc m¹nh
- V× bè rÊt xóc ®éng vµ yªu quý thÇy gi¸o
- Bè còng cã lÇn m¾c lçi, thÇy kh«ng ph¹t nh­ng bè nhËn ®ã lµ h×nh ph¹t vµ ghi nhí kh«ng bao giê m¾c l¹i n÷a
- Lµ h×nh thøc ph¹t ng­êi cã lçi
 
- HS ®äc theo vai
 
 

Moân: ÑAÏO ÑÖÙC
Baøi: Chaêm laøm vieäc nhaø.(t1)
I.MUÏC TIEÂU:
-Biết : trẻ em có bổn phận tham gia làm những việc nhà phù hợp với khả năng để giúp đỡ ông bà ,cha mẹ
-Tham gia một số việc làm phù hợp với khả năng
- Học sinh có thái độ không đồng tình với hành vi chưa chăm làm việc nhà.
II-Đồ dùng dạy học:
 • Baøi thô: Khi meï vaéng nhaø.
 • Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc.
III. ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
1.æn ®Þnh tæ chøc:1'
– KiÓm tra sÜ sè
2. KiÓm tra bµi cò 3'
- Gọi học sinh lên trả lời câu hỏi: Em đã làm gì để lớp mình gọn gàng, ngăn nắp ?
- Giáo viên nhận xét và ghi điểm.
3. Bài mới: 34'
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài
* Hoạt động 2: Tìm hiểu bài thơ.
- Giáo viên đọc diễn cảm bài thơ.
- Học sinh thảo luận theo câu hỏi.
- Kết luận: Bạn nhỏ làm các công việc nhà vì bạn thương mẹ, muốn chia sẻ nỗi vất vả với mẹ.
* Hoạt động 3: Bạn đang làm gì ?
- Giáo viên chia nhóm phát cho mỗi nhóm 1 bộ tranh và yêu cầu các nhóm nêu tên việc nhà mà các bạn nhỏ trong mỗi tranh đang làm.
- Kết luận: Chúng ta nên làm những công việc nhà phù hợp với khả năng.
* Hoạt động 4: Bày tỏ ý kiến.
- Giáo viên lần lượt nêu từng ý kiến, yêu cầu học sinh giơ thẻ màu theo qui ước.
- Kết luận: Các ý kiến b, d, đ là đúng. Các ý kiến a, c là sai.
4. Củng cố.dặn dò.
Ch¨m lµm viÖc nhµ lµ nh­ thÕ nµo ?
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Học sinh về nhà học bài.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Học sinh thảo luận nhóm.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- Nhắc lại kết luận.
 
- Học sinh thảo luận nhóm 4.
- Đại diện các nhóm lên báo cáo.
- Cả lớp cùng nhận xét.
 
 
 
 
- Học sinh tán thành giơ thẻ đỏ.
- Học sinh không tán thành giơ thẻ màu xanh.
- Không biết giơ thẻ màu trắng.
 
 
- Lµ biÕt lµm viÖc nhµ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh.
 
 
Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010
Toán
KILOÂGAM
 
I-Môc tiªu
Giuùp HS :
-Biết nặng hơn, nhẹ hơn giữa hai vật thông thường .
-Biết ki -lô-gam là đơn vị đo khối lượng ; đọc ,viết tên kí hiệu của nó
-Biết dụng cụ cân đĩa ,thực hành cân một số đồ vật quen thuộc .
-Biết thực hiện phép cộng ,phép trừ có kèm đơn vị đo kg
-HS yêu thích học toán.
II. Đồ dùng dạy học:
  -1 chiếc cân đĩa. Các quả cân 1kg, 2 kg, 5 kg.
  - Một cố đồ dùng: túi gạo 1 kg, cặp sách, dưa leo, cà chua..

III. Các hoạt động dạy học:

 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 3'
- GV yêu cầu HS lên sửa bài 2 / 31.
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: 35'
*Giới thiệu bài
*Hoạt động 1: Giới thiệu quả cân và đĩa cân
- GV đưa ra 1 quả cân (1kg) và 1 quyển vở. Yêu cầu HS dùng một tay lần lượt nhấc 2 vật lên và trả lời vật nào nhẹ hơn, vật nào nặng hơn.
- Cho HS làm tương tự với 3 cặp đồ vật khác nhau và nhận xét “vật nặng – vật nhẹ’.
- Cho HS xem chiếc cân đĩa. Nhận xét về hình dạng của cân.
- Cho HS xem các quả cân 1kg, 2kg, 5kg và đọc các số đo ghi trên quả cân.
*Hoạt động 2: Giới thiệu cách cân và thực hành cân
- Đặt 1 bao gạo (1kg) lên 1 đĩa cân, phía bên kia là quả cân 1 kg (vừa nói vừa làm).
- H: Vị trí 2 đĩa cân thế nào?
- Nhận xét vị trí của kim thăng bằng?
- Muốn biết vật đó nặng hay nhẹ hơn 1 kg thì ta đặt vật đó lên quả cân.
*Hoạt động 3:  Luyện tập
Bài 1:
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GV theo dõi, nhận xét.
* Bài 2:
- Viết lên bảng: 1kg + 2kg = 3kg. Hỏi: Tại sao 1kg cộng 2kg lại bằng 3kg.
- Gọi HS nêu cách cộng số đo khiến khối lượng có đơn vị kilôgam.
- Yêu cầu HS làm vào vở.
3.Củng cố- Dặn dò: 2'
Cho HS đọc số đo của 1 số quả cân.
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS chuẩn bị bài: Luyện tập.
 
- 1 HS lên sửa bài.
 
 
- Lắng nghe.
- Quả cân nặng hơn quyển vở.
- HS thực hành.
 
 
 
 
- HS quan sát.
 
 
 
 
 
 
- 2 Đĩa cân ngang bằng nhau.
- Kim chỉ đúng giữa (đúng vạch thăng bằng).
 
 
 
 
- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Tự làm vào vở.
 
- 1 HS đọc đề.
- Vì 1 cộng 2 bằng 3.
 
- HS nêu.
 
- HS làm bài.
 
- HS đọc.
 
 
 

 
 
 
KÓ chuyÖn
Ng­êi thÇy cò
I. Môc tiªu
-Xác định được 3 nhân vật trong câu chuyện ( BT1)
-Kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện ( BT2)
-Giáo dục HS luôn nhớ ơn, kính trọng và yêu quý thầy cô.
 I. §å dïng d¹y häc
- Tranh minh ho¹
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động dạy
A. Bµi cò: 3'
- Gäi HS kÓ l¹i truyÖn MÈu giÊy vôn
- NhËn xÐt - cho ®iÓm
B. Bµi míi : 35'
1. Giíi thiÖu
2. H­íng dÉn kÓ tõng ®o¹n
- Bøc tranh vÏ c¶nh g×? ë ®©u?
 
- C©u chuyÖn ng­êi thÇy cò cã nh÷ng nh©n vËt nµo?
- Ai lµ nh©n vËt chÝnh?
- Chó bé ®éi xuÊt hiÖn trong hoµn c¶nh nµo?
- Chó bé ®éi lµ ai? §Õn líp lµm g×?
 
- Gäi 1 - 3 HS kÓ l¹i ®o¹n 1
- Khi gÆp l¹i thÇy gi¸o chó ®· lµm g× ®Ó thÓ hiÖn sù kÝnh träng ®èi víi thÇy?
- Chó ®· giíi thiÖu m×nh víi thÇy thÕ nµo?
 
- Th¸i ®é cña thÇy gi¸o ra sao khi gÆp l¹i cËu häc trß n¨m x­a?
 
- ThÇy ®· nãi g× víi bè Dòng?
 
- Nghe thÇy nãi vËy chó bè ®éi ®· tr¶ lêi thÇy ra sao?
 
 
- 3 - 5 HS kÓ l¹i ®o¹n 2
- T×nh c¶m cña Dòng nh­ thÕ nµo khi bè ra vÒ?
-Em Dòng ®· nghÜ g×?
 
 
 
3. KÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn
- 3 HS tiÕp nèi nhau kÓ l¹i c©u chuyÖn theo nhãm
- Gäi 1 HS kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn
- NhËn xÐt - cho ®iÓm
4. Dùng l¹i c©u chuyÖn theo vai
- Cho c¸c nhãm HS  thi ®ãng vai. Mçi nhãm cö 3 HS
- Gäi HS diÔn trªn líp
- NhËn xÐt , tuyªn d­¬ng
C. Cñng cè - dÆn dß :2'
- NhËn xÐt tiÕt häc
- VÒ nhµ kÓ l¹i chuyÖn cho gia ®×nh nghe
Hoạt động học
 
- 4 HS kÓ nèi tiÕp - mçi HS  kÓ 1 ®o¹n
- 4 HS kÓ theo vai
 
 
 
- Bøc tranh vÏ c¶nh ba ng­êi ®ang chuþªn tr­íc cöa líp
- Dòng, chó bé ®éi tªn lµ Kh¸nh(bè cña Dòng), thÇy gi¸o vµ ng­êi kÓ chuyÖn
- Chó bé ®éi
- Gi÷a c¶nh nhén nhÞp cña s©n tr­êng trong giê ra ch¬i
- Chó bé ®éi lµ bè cña Dòng chó ®Õn tr­êng ®Ó t×m gÆp thÇy gi¸o
- HS kÓ
- Bá mò lÔ phÐp chµo thÇy
 
- Th­a thÇy em lµ Kh¸nh, ®øa häc trß n¨m nµo trÌo cöa sæ  líp bÞ thÇy ph¹t ®Êy ¹
- Lóc ®Çu th× ng¹c nhiªn sau th× c­êi vui vÎ
 
- µ Kh¸nh. ThÇy nhí ra råi. Nh­ng ..... h×nh nh­ h«m Êy thÇy cã ph¹t em ®©u
- V©ng, thÇy kh«ng ph¹t: Nh­ng thÇy buån. Lóc Êy thÇy b¶o: Trø¬c khi lµm viÖc g× cÇn ph¶i nghÜ chø! Th«i em vÒ ®i thÇy kh«ng ph¹t em ®©u
- 3 HS kÓ l¹i ®o¹n 2
- RÊt xóc ®éng
 
- Dòng nghÜ: bè còng cã lÇn m¾c lçi thÇy kh«ng ph¹t, nh­ng bè nhËn ®ã lµ h×nh ph¹t vµ nhí m·i. Nhí ®Ó kh«ng bao giê m¾c l¹i n÷a
 
 
 
 
 - 1 HS kÓ - líp theo dâi vµ nhËn xÐt
 
 
 

 
 
 
ChÝnh t¶
Ng­êi thÇy cò
I.Môc tiªu
- Chép chính xác bài Ct ,trình bày đúng đoạn văn xuôi .
-Làm được BT 2; BT3 a/b
-Hs thích viết chữ đẹp , cã ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë
II. §å dïng d¹y häc
- B¶ng cã ghi s½n ®o¹n v¨n cÇn chÐp vµ c¸c bµi tËp chÝnh t¶
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 3'Ngôi trường mới
- Yêu cầu HS viết bảng con những từ HS hay mắc lỗi ở tiết trước.
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: 35'
*Giới thiệu bài
*Hoạt động 1: Hướng dẫn HS trình bày
- GV treo bảng phụ chép đoạn văn và đọc.
- H: Đoạn chép này kể về ai?
- H:Dũng nghĩ gì khi bố ra về?
 
- Bài viết có mấy câu?
- Nêu những chữ, từ khó? (GV gạch chân)
- Bài có những chữ nào cần viết hoa?
- Đọc lại câu văn có cả dấu phẩy và hai dấu chấm (:)
- GV đọc cho HS ghi từ khó vào bảng con.
 
- Nhận xét.
 
- Yêu cầu HS nhìn bảng chép bài.
- GV đi quan sát giúp HS yếu chép toàn bộ bài.
- GV đọc lại toàn bài.
 
- Chấm 10 vở đầu tiên và nhận xét.
*Hoạt động 2: Làm bài tập
Bài tập 2b:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV hướng dẫn, yêu cầu HS làm vào bảng con.
- Nhận xét, chữa bài.
 Bài tập 3a:
- GV nêu luật chơi tiếp sức, cả lớp hát bài hát khi các bạn lần lượt lên điền vần, â vào chỗ trống.
- Tuyên dương đội thắng.
3. Củng cố – Dặn dò:2'
- Nhận xét tiết học,
- Dặn HS về nhà sửa lỗi và chuẩn bị bài chính tả: “Cô giáo lớp em”.
 
- HS viết vào bảng con.
 
 
 
 
 
- HS lắng nghe.
- Về Dũng.
- Dũng nghĩ bố cũng có lần mắc lỗi và bố không bao giờ mắc lại nữa.
- 4 câu.
- HS nêu: xúc động, mắc lỗi…
- Chữ đầu câu và tên riêng.
- Em nghĩ: Bố cũng … … nhớ mãi.
- HS viết bảng con: cũ, Dũng, mắc lỗi, xúc động.
 
- Nêu tư thế ngồi viết.
- Nhìn bảng phụ chép vào vở.
 
- HS soát lại.
- Đổi vở, sửa lỗi
 
 
 
 
- 1 HS đọc.
- Bụi phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy
 
 
 
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS thực hiện 4 bạn / dãy.
 
 
 
 
 

 
 
 
Theå duïc
Baøi13:Ñoäng taùc toaøn thaân
I.Muïc tieâu.
 • Hoïc ñoäng taùc toaøn thaân – Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng.
 • Ôn 5 ĐT tác đã học của bài TD phát triển chung
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
 • Địa điểm : Sân trường . 1 còi  . Tranh động tác  TD
  III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
   I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Khởi động
HS chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thường….bước         Thôi
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
a.Ôn 5 động tác TD đã học:vươn thở,tay,chân,lườn,
   bụng của bài thể dục phát triển chung
 Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
b.Học động tác toàn thân

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
 Nhận xét
*Ôn 6 động tác TD đã học
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
 
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng:
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn 6 động tác TD đã học
4phút
 
 
 
 
 
 
 
 
26phút
8phút
1-2 lần
 
 
   18phút
 
 
 
 
 
 
 
 
     2-3 lần
 
 
 
     5phút
 
 
 
 
 
Đội Hình
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
              GV
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Đội hình học mới động tác TD
*     *     *     *     *     *     * 
    *     *     *     *     *     *     * 
*     *     *     *     *     *     * 
    *     *     *     *     *     *     * 
GV
 
 
 
Đội Hình xuống lớp
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
              GV

 
Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010
Toán
Luyện tập
I- Mục tiêu:
-Biết dụng cụ đo khối lượng : cân đĩa ,cân đồng hồ (cân bàn)
-Biết làm tính cộng ,trừ và giải với các số kèm đơn vị kg
-Yêu thích môn toán.
II. Đồ dùng dạy học:
 2 Cái cân đồng hồ, 1 túi gạo, đường, chồng sách vở.

III. Các hoạt động dạy học:

 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 3' Kilôgam  
- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:
-Kể tên đơn vị đo khối lượng vừa học?
-Nêu cách viết tắt của kilôgam?
-GV đọc HS viết bảng con các số đo: 1kg, 9 kg,10 kg.
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: 35'
*Giới thiệu bài
*Luyện tập:
Bài 1: Giới thiệu cân đồng hồ.
- Cho HS xem chiếc cân đồng hồ. Hỏi: cân có mấy đĩa cân?
- Nêu: Cân đồng hồ chỉ có 1 đĩa cân. Khi cân chúng ta đặt vật cần cân lên đĩa. Phía dưới đĩa cân có mặt đồng hồ có 1 chiếc kim quay được và trên đó ghi các số tương ứng với các vạch chia. Khi đĩa cân chưa có vật gì kim chỉ số 0.
- Cách cân: Đặt vật vần cân lên trên đĩa cân, khi đó kim sẽ quay. Kim dừng lại tại vạch nào thì số tương ứng với vật ấy cho biết bấy hiêu kilôgam.
- Thực hành cân:
-Gọi 3 HS lần lượt lên bảng thực hành.
-Sau mỗi lần cân GV cho cả lớp đọc số chỉ trên mặt kim đồng hồ.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: ( cột 2)
- Yêu cầu HS nhắc lại và ghi ngay kết quả
 
- Yêu cầu HS nhắc lại cách cộng, trừ số đo khối lượng.
Bài 4: Gọi 1 HS đọc đề toán.
- Đặt câu hỏi, yêu cầu HS phân tích rồi yêu cầu các em tự giải
- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm.
- Nhận xét, sửa bài.
 
 
3. Củng cố – Dặn dò:2'
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị : 6 cộng với 1 số: 6 + 5.
 
- HS trả lời câu hỏi của GV.
 
 
 
 
- Lắng nghe.
 
 
 
 
- Có 1 đĩa cân.
 
- HS quan sát, lắng nghe.
 
 
 
 
- Theo dõi.
 
 
 
- 3 HS lên bảng thực hành cân.
 
 
 
 
- HS làm bài.
- Đọc bài sửa HS khác nhận xét.
- HS nêu.
 
- HS đọc yc bài toán
 
 
- HS giải bài toán
Giải:
Gạo nếp mua :
26 -16 = 10 (kg)
                             Đáp số: 10 kg
 
 
 
 
TËp ®äc
Thêi kho¸ biÓu
I. Môc tiªu
- Đọc rõ ràng ,dứt khoát thời khóa biểu ;biết nghỉ hơi sau từng cột, từng dòng .
-Hiểu được tác dụng của thời khóa biểu ( trả lời được các câu hỏi 1,2,4)
-Thực hiện tốt theo thời khoá biểu và yêu thích việc học tập.
II. §å dïng d¹y häc
- ViÕt thêi kho¸ biÓu cña líp m×nh ra b¶ng phô

III. Các hoạt động dạy học:

 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 3' Người thầy cũ .
- Gọi HS thực hành đọc trong mục lục rồi tra tìm trong sách.
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: 32'
*Giới thiệu bài
*Hoạt động 1:  Hướng dẫn HS luyện đọc.
- GV đọc mẫu TKB
- Gọi 1 HS khá giỏi đọc mẫu ngày thứ 2 theo 1 cách.
- Giới thiệu các từ cần luyện đọc
- Yc HS nối tiếp nhau đọc bài tập 1 theo: thứ – buổi – tiết.
- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm (bàn).
- Mời các nhóm thi đọc, mỗi nhóm 3 em.
- GV nhận xét.
- Yc HS nối tiếp nhau đọc bài tập 2 theo: buổi – thứ – tiết.
*Hoạt động 3: Tìm hiểu bài.
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu BT3.
- Yêu cầu HS đọc thầm và đếm số tiết của từng môn học.
 
 • Màu hồng: số tiết chính
 • Màu vàng, tự chọn.
 • Màu xanh: số tiết bổ sung.
- Gọi HS đọc, nhận xét.
 
 
- Em cần thời khóa biểu để làm gì?
 
3.Củng cố -Dặn dò:5'
- Gọi HS đọc TKB của lớp.
- Tổ chức cho HS thi tìm những môn học chính bằng việc tô màu.
- GV nêu luật chơi.
- Nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài “Người mẹ hiền”.
 
- 2 HS thực hiện.
 
 
- Lắng nghe.
 
- Đọc thầm theo.
- 1 HS đọc mẫu lần 2 theo yêu cầu của GV.
- 3 HS đọc sau đó cả lớp đọc đồng thanh.
- Nối tiếp nhau đọc, mỗi HS đọc 1 câu
- Thực hiện theo yêu cầu của GV.
- 3 nhóm thi đọc. Các em khác theo dõi, nx.
 
- Thực hiện các thao tác giống bài 1
 
 
- 1 HS đọc.
- Tiếng Việt, toán, đạo đức, TNXH, thủ công, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Vi tính, Anh văn.
- Màu hồng: 23 tiết. 
- Màu vàng 3 tiết.
- Màu xanh: 9 tiết
- Để biết lịch học, chuẩn bị bào ở nhà, mang sách vở và đồ dùng học tập.
 
- 2 HS đọc TKB
- Mỗi đội cử 3 bạn.
 
- Lắng nghe.
- Thực hiện chơi.
 

 
Luyện từ và câu
Từ ngữ về môn học từ chỉ hoạt động
 
I. Môc tiªu
- Tìm được một số từ ngữ về các môn học và hoạt động của người ( BT1,Bt2); Kể được nội dung mỗi tranh (SGK) bằng 1 câu BT3
-Chọn được từ chỉ hoạt động thích hợp để điền vào hỗ trống trong câu Bt4
-Yêu thích môn Tiếng Việt.
II. Đå dïng d¹y häc :
- C¸c bøc tranh trong bµi 2
- B¶ng gµi, thÎ tõ
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Hoạt động dạy
A. Bµi cò :2'
- 4HS lªn b¶ng lµm bµi tËp - líp lµm vë
- NhËn xÐt - cho ®iÓm
B. Bµi míi : 35'
1. Giíi thiÖu
2. Bµi tËp
* Bµi 1
- Treo thêi kho¸ biÓu cña líp vµ y/c HS ®äc
-KÓ tªn c¸c m«n häc chÝnh thøc cña líp m×nh
- KÓ tªn c¸c m«n tù häc cña líp m×nh
* Bµi 2
- Gäi HS ®äc y/c
- Treo hoÆc cho HS  quan s¸t tranh vµ hái:
+ Tranh vÏ b¹n nhá ®ang lµm g×?
- Tõ chØ ho¹t ®éng cña b¹n nhá lµ tõ nµo?
- tiÕn hµnh t­¬ng tù víi c¸c bøc tranh 2,3,4
ViÕt nhanh c¸c tõ võa t×m ®­îc lªn b¶ng
* Bµi 3
- Kể lại nội dung mỗi tranh bằng 1 câu.
- Giúp HS nắm vững yêu cầu. Lưu ý khi kể nội dung mỗi tranh phải dùng các từ chỉ hoạt động mà em vừa tìm được.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Nhận xét.
* Bài 4: Chọn từ chỉ hoạt động để điền.
- Giúp HS nắm vững yêu cầu.
- Ghi bảng câu điền đúng.
 • Cô Tuyết Mai dạy môn Tiếng việt.
 • giảng bài rất dễ hiểu.
 • khuyên chúng em chăm học.
- Sau mỗi câu GV cho vài em đọc lại.
C. Cñng cè dÆn dß : 2'
- NhËn xÐt  tiÕt häc
- VÒ nhµ t×m c©u cã tõ chØ ho¹t ®éng
Hoạt động học
 
 
 
 
 
 
 
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng c¶ líp ®äc thÇm
- tiÕng viÖt, to¸n, ®¹o ®øc, TNXH, vµ nghÖ thuËt
 
 
 
- ®äc ®Ò bµi
- Quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái
 
- B¹n ®ang ®äc bµi
- §äc
 
 
 
 
 
 
- Nêu yêu cầu.
 
- 1 em lên bảng làm, lớp làm vào VBT.
- Nhìn bảng sửa các câu của bạn.
 
 
 
 
 
- Nêu yêu cầu.
- Lần lượt 1 em đọc từng câu, 1 em khác trả lời, lên điền.
 
 
- 1, 2 em đọc cả 3 câu.
 

 
Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010
Toán
6 cộng với một số ; 6+5
I- Môc tiªu
-Biết cách thực hiện phép cộng dạng 6+ 5 , lập được bảng 6 cộng với một số
-Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng .
-Dựa vào bảng 6 cộng với một số để tìm được số thích hợp điÒn vào ô trống
II. Đồ dùng dạy học: 
20 Que tính. que tính và vở bài tập toán.

III. Các hoạt động dạy học:

 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 3'
- 2 HS lên bảng làm.
      3kg + 6kg – 4kg =            8kg – 4kg + 9kg =
     15kg –10kg + 7kg =        16kg + 2kg – 5kg =
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: 35'
GV giới thiệu bài
*Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 6 + 5
- GV nêu bài toán.
- Để biết có tất cả bao nhiêu que tính ta làm sao ?
- 6 que tính, thêm 5 que tính là bao nhiêu que tính?
- Yêu cầu HS nêu cách làm.
- GV rút ra cách làm thuận tiện nhất: Lấy 4 que tính từ 5 que tính gộp với 6 que tính được 10 que tính, thêm 1 que tính lẻ, được 11 que tính. (GV vừa nói vừa làm)
Þ Chốt: 6 + 5 = 11.
- Yêu cầu HS lên bảng đặt tính
- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính.
- Kết luận về cách thực hiện phép cộng 6 + 5.
*Hoạt động 2: Lập bảng cộng
- GV treo bìa cứng ghi các phép tính còn lại trong bảng 6 cộng với một số: 6 + 5.
- Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả các phép tính sau đó điền vào bảng.
- Xoá dần bảng các công thức cho HS học thuộc lòng.
*Hoạt động 3: Thực hành
Bài 1
- Yêu cầu HS tự làm bài.
Bài 2
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài
- Nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính: 6 + 4; 6 + 5.
- Sửa bài 2 và nhận xét.
Bài 3
- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?
- Số nào có thể điền vào ô trống?
- Yc HS làm bài 3 vào vở bài tập toán
- Nhận xét, chữa bài.
3. Củng cố – Dặn dò:2'
 - Nhận xét tiết học.
- Dặn HS học thuộc bảng 6 cộng với một số.
 
- 2 HS làm bảng lớp.
 
 
 
 
- Lắng nghe.
 
 
- Lấy 6 que tính cộng với 5 que tính.
- HS thao tác trên que tính để tìm kết quả và trả lời: 11 que tính.
- HS nêu các cách làm khác nhau ra.
- HS quan sát.
       
- 5 – 6 HS nhắc lại.
- HS thực hiện đặt tính.
- HS nêu.
- 5 – 7 HS nhắc lại.
 
 
 
- Thao tác trên que tính, ghi kết quả tìm được của từng phép tính.
- HTL bảng công thức 6 cộng với 1 số.
 
 
 
- HS sửa bài 1, nhận xét.
 
- Lớp làm vào vở.
- HS tự nêu.
 
 
- Điền số thích hợp vào ô trống.
- Điền 6 vào ô trống vì 6 + 6 =12
- HS làm bài.
 
 
 

 
 
  

TËp viÕt
Chữ hoa E ,Ê
I. Môc tiªu
-Viết đúng hai chữ hoa E,Ê ( 1 dòng cỡ vừa ,1 dòng cỡ nhỏ - E hoặc Ê ) chữ và câu ứng dụng ; Em ( 1 dòng cỡ vừa ,1 dòng cỡ nhỏ ) Em yêu trường em 3 lần
-Giáo dục HS yêu trường lớp vì trường lớp là nơi hàng ngày em đến học tập và vui chơi
II. Đồ dùng dạy học:
 Mẫu chữ E, Ê (cỡ vừa), phấn màu. Bảng phụ hoặc giấy khổ to.Mẫu chữ Em (cỡ vừa) và câu Em yêu trường em (cỡ nhỏ).

III. Các hoạt động dạy học:

 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:3'  Chữ hoa : Đ
- Cho HS viết chữ Đ, Đẹp.
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: 35' GV giới thiệu bài
*Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét
- GV treo mẫu chữ E, Ê.
- Chữ E, Ê cao mấy li? Gồm có mấy nét?
- GV viết mẫu chữ E, Ê. (Cỡ vừa và cỡ nhỏ).
- GV vừa viết vừa nhắc lại từng nét để HS theo dõi.
 
 
- GV theo dõi, uốn nắn.
*Hoạt động 2: Luyện viết câu ứng dụng
- Đọc câu ứng dụng: Em yêu trường em.
- Giảng nghĩa câu ứng dụng
- Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.
- Câu hỏi:
 • Những chữ nào cao 2,5 li?
 • Những chữ cái m, ê, u, ư, ơ, n, e cao mấy li?
 • Riêng chữ t cao mấy li?
 • Chữ r cao mấy li?
 • Cách đặt dấu thanh ở đâu?
à GV lưu ý: nét móc chữ m nối liền với thân chữ E.
- GV viết mẫu chữ Em.
- Luyện viết chữ bạn ở bảng con.
- GV theo dõi, uốn nắn.
- Nhận xét.
*Hoạt động 3: Luyện viết
- Nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút.
- Lưu ý HS quan sát các dòng kẻ trên vở rồi đặt bút viết.
- Hướng dẫn viết vào vở.
 
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu, chậm.
 - GV chấm một số vở.
3. Nhận xét – Dặn dò: 2'
- Nhận xét, tuyên dương.
- Về hoàn thành bài viết.
- Chuẩn bị: Chữ hoa G.
 
- Viết bảng con.
 
- 1 HS nhắc lại.
 
- HS quan sát.
- Cao 5 li và 3 nét cơ bản.
- HS quan sát và nhận xét và so sánh 2 cỡ chữ.
- Viết bảng con chữ E, Ê (cỡ vừa và cỡ nhỏ).
 
 
- HS đọc câu ứng dụng.
- Lắng nghe.
 
 
- Chữ E, y, g.
- Cao 1 li.
- Cao 1,5 li.
- Cao 1,25 li.
- Dấu huyền trên chữ ơ.
 
- HS quan sát.
- HS viết bảng con chữ Em (2 – 3 lần).
 
 
 
- HS nêu.
 
- HS viết bài trên vở theo yêu cầu của GV.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Tự nhiên và xã hội
Bài 7 : Ăn uống đầy
.I- Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết ăn đủ chất, uống đủ nước sẽ giúp cơ thể chóng lớn và khoẻ mạnh.
2. Kĩ năng: Biết được buổi sáng nên ăn nhiều, buổi tối ăn ít, không nên bỏ bữa ăn.
3. Thái độ: GD học sinh biết tại sao phải ăn uống sạch sẽ và cách thực hiện ăn sạch.
II. Đồ dùng dạy học:
 Tranh ảnh trong SGK (phóng to). Phiếu học tập.

III. Các hoạt động dạy học:

 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 4, Tiêu hóa thức ăn
- Tại sao chúng ta nên ăn thức ăn chậm, nhai kĩ?
- Tại sao chúng ta không nên chạy nhảy, nô đùa sau khi ăn no?
- Nhận xét
2. Bài mới: 34'
*Giới thiệu bài
*Hoạt động 1: Các bữa ăn hàng ngày
- GV yêu cầu HS quan sát tranh 1, 2, 3, 4 trong SGK
- H:Bạn Hoa đang làm gì?
- H: Vậy một ngày Hoa ăn mấy bữa và ăn những gì?
- H: Ngoài ăn ra bạn Hoa còn làm gì?
- Vậy thế nào là ăn uống đầy đủ?
*Hoạt động 2: Liên hệ thực tế bản thân
Bước 1: Làm việc theo cặp.
- Yêu cầu HS kể với bạn bên cạnh về các bữa ăn hằng ngày của mình
- Ycầu HS tự kể về việc ăn uống hằng ngày của mình.
- GV hướng dẫn nhận xét
- Trước và sau bữa ăn chúng ta nên làm gì?
 
*Hoạt động 3: Phiếu học tập
- Phát phiếu cho HS làm việc cá nhân. Phiếu có nội dung như sau: 1.Đánh dấu X vào ô £ thích hợp.
         £  a) Thành chất bổ.
         £  b) Không biến đổi.
         £  c) Thành chất thải.
     2. Chất bổ thu được từ thức ăn được đưa đi đâu? Làm gì?    
 £  a) Đưa đến các bộ phận của cơ thể, nuôi dưỡng cơ thể.      
 £  b) Đưa ra ngoài qua đường đại tiện, tiểu tiện.
    3. Rút ra kết luận về lợi ích của việc ăn uống đầy đủ.
 
- GV theo dõi nhận xét
3. Củng cố – Dặn dò: 2'
  Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài: “Ăn uống sạch sẽ”.
 
- 1 HS nêu.
- 1 HS nêu.
 
 
 
- Lắng nghe.
 
- HS quan sát tranh và trả lời
 
- Một ngày Hoa ăn 3 bữa (Kể tên thức ăn).
- Uống đủ nước.
- Ăn 3 bữa, đủ thịt, trứng, cơm, canh, rau, hoa quả và uống nước.
 
- Hỏi đáp theo cặp. 2 HS ngồi cạnh nhau trao đổi với nhau.
- 5 HS tự kể về bữa ăn của mình.
- Lớp nhận xét theo hướng dẫn của GV.
- Cần rửa tay sạch bằng xà phòng và phải súc miệng và uống nước cho sạch sẽ.
 
-HS nhận phiếu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Một vài HS báo cáo kết quả.
 
 
 

 
TiÕt 5:THEÅ DUÏC
Baøi14: Ñoäng taùc nhaûy – troø chôi: Bòt maét baét deâ.
I.Muïc tieâu:
-Biết cách thực hiện các động tác vươn thở ,tay , chân ,lườn ,bụng
-Bước đầu biết thực hiện ĐT toàn thân ,nhảy của bài TD phát triển chung
-Trò chơi : Bịt mắt bắt dê ; bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường . 1 còi  . Tranh động tác  TD.    Khăn bịt mắt
  III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
   I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Khởi động
HS chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thường….bước         Thôi
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
   II/ CƠ BẢN:
a.Ôn 6 động tác TD đã học:vươn thở,tay,chân,lườn,
   bụng,toàn thân của bài thể dục phát triển chung
 Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
b.Học động tác nhảy

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
 Nhận xét
*Ôn 7 động tác TD đã học
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
c.Trò chơi:Bịt mắt bắt dê.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng:
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn 7 động tác TD đã học
4phút
 
 
 
 
 
 
 
26phút
5phút
1-2 lần
 
 
12phút
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 lần
 
9phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 phút
Đội Hình
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
              GV

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đội hình học mới động tác TD
*     *     *     *     *     *     * 
    *     *     *     *     *     *     * 
*     *     *     *     *     *     * 
    *     *     *     *     *     *     * 
GV
 
 
 
 
 
 
Đội Hình xuống lớp
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
              GV
 

 
 
  

Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010
Toán
26 + 5
 
 1. MUÏC TIEÂU :
-Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 5\
-Biết giải bài toán về nhiều hơn
-Biết thực hiện đo độ dài đoạn thẳng
 
3. Thái độ: Rèn HS tính cẩn thận, tính nhẩm nhanh trong khi làm toán.
II. Đồ dùng dạy học:
Que tính.

III. Các hoạt động dạy học:

 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:  3'6 cộng với một số : 6 + 5
- 1 HS đọc thuộc lòng công thức 6 cộng với 1 số.
- Tính nhẩm:        6 + 5 + 3     6 + 9 + 2     6 + 7 + 4
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: 35'
GV giới thiệu bài
*Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 26 + 5
Bước 1: Giới thiệu.
- GV nêu: có 26 que tính, thêm 5 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?
- Để biết có tất cả bao nhiêu que tính ta làm như thế nào
Bước 2: Đi tìm kết quả.
- Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả.
Bước 3: Đặt tính và thực hiện phép tính.
- 1 HS lên bảng đặt tính.
- Em đặt tính như thế nào?
- Em thực hiện phép tính như thế nào?
*Hoạt động 2: Thực hành
Bài 1 :
- Gọi 1 HS tự làm bài 1.
- 1 HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính 26 + 6.
- GV theo dõi, chữa bài.
Bài 3 :
- 1 HS làm bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
 
 
 
- Nhận xét.
Bài 4:
- HD học sinh làm bài
 
- GV nhận xét
3. Củng cố – Dặn dò:2'
- Yc HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính: 26 + 5.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị : 36 + 15.
 
- 1 HS đọc.
- 3 HS tính và nêu miệng.
 
- 1 HS nhắc lại.
 
 
 
 
- HS nghe và phân tích.
 
- Thực hiện phép cộng 26 + 5.
 
- Thao tác trên que tính và báo kết quả có tất cả 31 que tính.
- HS tự nêu.
- HS nêu.
- Từ trên xuống dưới, từ phải sang trái.
 
- 1 HS nêu yêu cầu bài.
- Làm bài cá nhân.
- HS tự nêu.
 
- Đọc đề bài.
 
- HS trả lời theo yc của gv và giải bài toán
Giải:
Số điểm mười trong tháng này là
16 +5 = 21 (điểm)
                  Đáp số: 21điểm
 
- Hs theo dõi trả lời
- Làm bài vào vở.
 
 
 
 
.
 
TËp lµm v¨n
Kể ngắn theo tranh . Luyện tập về thời khóa biểu
I. Môc tiªu
-Dựa vào 4 tranh minh họa ,kể được câu chuyện ngắn có tên : Bút của cô giáo ( BT1)
-Dựa vào thời khóa biểu hôm sau của lớp để trả lời các câu hỏi của BT 3
-HS yêu thích Tiếng Việt.
II -Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh ho¹
- C¸c ®å dïng häc tËp: bót s¸ch
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động dạy
A. Bµi cò : 3'
- 2 HS lªn b¶ng trả lời câu hỏi BT1,BT2 tuần 6
- NhËn xÐt
B. Bµi míi : 35'
1. Giíi thiÖu
2. H­íng dÉn lµm bµi tËp
* Bµi 1:
- Gäi HS ®äc y/c
- Treo 4 bøc tranh
tranh 1:
- bøc tranh vÏ c¶nh ë ®©u?
- Hai b¹n HS ®ang lµm g×?
- B¹n trai nãi g×?
- B¹n g¸i tr¶ lêi ra sao?
- Gäi HS kÓ néi dung
- gäi HS nhËn xÐt b¹n
Tranh 2:
- Bøc tranh cã thªm hai nh©n vËt nµo?
- C« gi¸o ®· lµm g×?
- B¹n trai ®· nãi g× víi c« gi¸o?
Tranh 3:
- Hai b¹n nhá ®ang lµm g×?
Tranh 4:
- Bøc tranh vÏ c¶nh ë ®©u?
- B¹n trai ®ang nãi chuyÖn víi ai?
- b¹n trai nãi g× vµ lµm g× víi mÑ
?
 
- MÑ b¹n cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo?
- Gäi HS kÓ l¹i c©u chuyÖn
*Bµi 2
- Gäi HS ®äc y/c
- y/c HS tù lµm
- Theo dâi vµ nhËn xÐt bµi lµm cña HS
* bµi 3:
- Gäi HS ®äc y/c
 
C. Cñng cè - dÆn dß :2'
- NhËn xÐt tiÕt häc
- VÒ nhµ tËp kÓ l¹i vµ biÕt viÕt thêi kho¸ biÓu cña m×nh
Hoạt động học
 
-2HS trả lời
 
 
 
 
 
 
- ®äc ®Ò bµi
 
 
- Trong líp häc
- TËp viÕt/chÐp chÝnh t¶
- Tí quªn kh«ng mang bót
- Tí chØ cã 1 c¸i bót
- 2 HS kÓ l¹i
 
 
- C« gi¸o
- Cho b¹n trai mù¬n bót
- Em c¶m ¬n c« ¹!
 
- TËp viÕt
 
- ë nhµ b¹n trai
- MÑ cña b¹n
- Nhê cã c« gi¸o cho m­în bót, con viÕt bµi ®­îc 10 ®iÓm  vµ gi¬ bµi lªn cho mÑ xem
 - MØm c­êi vµ nãi: MÑ rÊt vui
 
 
- ®äc ®Ò bµi
- LËp thêi kho¸ biÓu
 
 
- ®äc ®Ò bµi
- 1 HS ®äc - 1 HS tr¶ lêi
 

 
 
 
Moân: THUÛ COÂNG.
Baøi: Gaáp maùy bay ñuoâi rôøi(T3)
I Muïc tieâu.
 -Gấp đươc l máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn đơn giản ,phù hợp . Các nếp gấp tương đối thẳng ,phẳng
-HS cã høng thó gÊp h×nh
II Chuaån bò.
 • Quy trình gaáp maùy bay ñuoâi rôøi, vaät maãu, giaáu maøu.
 • Giaáy nhaùp, giaáy thuû coâng, keùo, buùt …
III Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu.
ND – TL Giaùo vieân Hoïc sinh
1.Kieåm tra.
        5 – 7’
 
 
 
 
 
2.Baøi môùi.30'
-HD HS thöïc haønh gaáp maùy bay ñuoâi rôøi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Nhaän xeùt daën doø: 2’
-yeâu caàu HS gaäp laïi caùc  böùôc cuûa maùy bay ñuoâi rôøi.
 
 
 
 
-Nhaän xeùt –ñaùnh giaù.
-Giôùi thieäu.
-Treo quy trình gaápmaùy bay ñuoâi rôøi.
-Nhaéc laïi caùc böôùc gaáp vaø gaáp maãu.
-Yeâu caàu nhìn quy trình vaø töï gaáp.
-Theo doõi uoán naén giuùp ñôõ HS yeáu.
-HD HS caùch trang trí saûn phaåm.
 
 
 
-Nhaän xeùt chung.
-HD caùch söû duïng.
-Nhaéc HS thöïc hieän an toaøn, veä sinh.
-Daën doø:
-2HS gaáp vaø neâu.
+B1: Caét tôø giaáy hình chöõ nhaät.
+B2: Gaáp ñaàu, caùnh maùy bay.
+B3:Laøm thaân vaø ñuoâi.
+B4: laép maùy bay hoaøn chænh vaø söû duïng.
 
 
-Quan saùt.
 
-Quan saùt theo doõi –laøm theo.
-Nhaéc laïi 4 böôùc gaáp.
-Caù nhaân töï gaáp –nhìn theo quy trình gaáp.
 
 
-Trang trí saûn phaåm theo yù thích
-Trung baøy saûn phaåm theo toå.
-Choïn saûn phaåm ñeïp vaø töï ñaùnh giaù.
-Phoùng maùy bay.
 
 
 
 
-Chuaån bò ñoà duøng cho tieát sau.
 
 
 

SINH HOẠT
 
I.Mục tiêu:
- HS biết được những ưu điểm, những hạn chế về các mặt trong tuần 7.
- Biết đưa ra biện pháp khắc phục những hạn chế  của bản thân.
- Giáo dục HS thái độ học tập đúng đắn, biết nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện bản thân.
II. Đánh giá tình hình tuần qua:20'
     * Nề nếp: - Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trật tự nghe giảng, khá hăng hái.
    * Học tập:
- Dạy-học đúng PPCT và TKB, có học bài và làm bài trước khi đến lớp.
- Thi đua hoa điểm 10  : khá tốt.
-  HS yếu  tiến bộ chậm, chưa tích cực chuẩn bị bài và  tự học .
    * Văn thể mĩ:
- Thực hiện hát đầu giờ, giữa giờ và cuối giờ nghiêm túc.
- Thực hiện vệ sinh hàng ngày trong các buổi học.
- Vệ sinh thân thể,: tốt ;    
III. Kế hoạch tuần 8: 10'
   * Nề nếp:
- Tiếp tục duy trì SS, nề nếp ra vào lớp đúng quy định.
- Nhắc nhở HS đi học đều, nghỉ học phải xin phép.
  * Học tập:
- Tiếp tục thi đua học tập tốt chào mừng các ngày nhµ gi¸o ViÖt Nam 20- 11
- Tiếp tục dạy và học theo đúng PPCT – TKB tuần 8
- Tích cực tự ôn tập kiến thức.
- Tổ trực duy trì theo dõi nề nếp học tập và sinh hoạt của lớp.
- Thi đua hoa điểm 10 trong lớp, trong trường.
       * Vệ sinh:
- Thực hiện VS trong và ngoài lớp.
- Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống.
       * Hoạt động khác:
- Nhắc nhở HS tham gia Kế hoạch nhỏ và tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
IV- KÕt thóc : 5-7'
 Gv cho HS h¸t mét sè bµi h¸t tËp thÓ
 

 
 
  

Tuần 8
Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010
Toán
36 + 15
I- Mục tiêu:
-Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 ,dạng 36 + 15
-Biết giải bài toán theo hình vẽ bằng một phép tính cộng có nhớ trong pgamj vi 100
Giáo dục cho học sinh tính caån thaän, ham hoïc to¸n .
* Caùc BT caàn laøm: Baøi 1 ( doøng 1), 2 ( a,b), 3.
II- Đồ dùng dạy học;
-4 boù que tính + 11 que tính rôøi

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DY HC :

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

1.n ®nh lp:(1’)
2.Baøi cuõ : (4’) 1HS ñoïc baûng coäng 6
 • GV gọi 2 HS leân baûng laøm
 • Gv nhận xÐt
3. Baøi môùi :(25’)

Giôùi thieäu bµi

v Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu pheùp coäng 36 +15
-GV neâu ñeà toaùn: Coù 36 que tính, theâm 10 que tính nöõa. Vaäy coù taát caû bao nhieâu que tính?
GV nêu: 6 que tính rôøi, coäng 5 que tính baèng 1 boù (10 que tính) vaø 1 que tính rôøi.Vy 36 que tính thêm 15 que tính  ñöôïc 51 que tính.Vy 36 + 15 = 51
Ta còn cách tính nào nữa:
 
 
 
 
GV yeâu caàu HS neâu caùch đặt tính và thực hiện
 
 
 
 
Vậy 36 cộng 15 bằng bao nhiêu ?
v Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Baøi 1: Tính
 
 
 
Gv quan sát giúp đỡ
 
 
 
 
-GV nhận xét tuyên dương
-Baøi 2: Ñaët pheùp coäng roài tính toång, bieát caùc soá haïng,
 GV löu yù caùch ñaët tính
 
 
 
Gv sửa chữa bổ sung
Baøi 3: GV cho HS ñaët ñeà toaùn theo toùm taét
-Bài toán cho biết gì?
 
-Bài toán hỏi gì?
 
 
 
 
-   GV sửa chữa bổ sung
5. Daën  doø:2'
Nhận xét tiết học
 
-2 HS lên bảng
Ñaët tính roài tính:
16 + 4               56 +6
36 + 8               66 + 5
 
-HS nhắc lại
 
 
-HS thao taùc treân que tính vaø neâu keát quaû
Cã  tất cả  51 que tính
 
-HS nhắc lại
 
-Đặt tính rồi tính
-HS leân  ®ặt tính rồi tính:
              + 
                  51
 -Đặt tính:  Viết 36 trước  rồi viết 15 sao cho hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị  .Viết dấu cộng giữa 2 số  sau đó kẻ vạch ngang .
-Thực hiện: 6 cộng 5 bằng 11 viết 1 nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4 thêm 1 bằng 5 viết 5
-36 + 15 = 51
 
HS đọc yêu cầu bài.
-HS tự làm vào vở .5 em lên bảng .
+       +      +        +       +
  45          64         83          82          81
 
+      +       +        +       +
  81         94         55           60         33
-HS nhận xét
 
-HS đọc yêu cầu bài
a)36 vaø18    b)24 vaø19    c)  35 và 26
     +           +              +
       54             43                 61
-HS nhận xét
-HS đặt đề toán
-Bao Gạo nặng 46 kg. Bao Ngô nặng 27 kg .Hỏi cả 2 bao nặng bao nhiêu kg ?
-Bao Gạo nặng 46 kg. Bao Ngô nặng 27 kg
-Cả 2 bao nặng bao nhiêu kg ?               -1 HS lên bảng giải- Lớp làm vở
                  Bài giải:
        Cả 2 bao có số kg là:
              46 + 27 = 73 ( kg)
                      Đáp số:  73 kg        
- HSnhận xét 
 
-HS nêu lại cách  thực hiện 36 + 15
 
 

 
 
 
TËp ®äc
Ng­êi mÑ hiÒn
I. Môc tiªu
-Biết ngắt ,nghỉ hơi đúng ; bước đầu biết đọc rõ lời  các nhân vật trong bài.
-Hiểu nội dung : cô giáo như người mẹ hiền , vừa yêu thương ,vừa nghiêm khắc dạy bảo các em HS nên người. ( trả lời được các câu hỏi trong SGK)
-Gd häc sinh biÕt ¬n vµ kÝnh träng thÇy c« gi¸o
II. Đồ dùng dạy học :
- Tranh minh ho¹
- B¶ng ghi s½n c¸c néi dung cÇn luþªn ®äc
III.  C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động dạy
A. Bµi cò:3'
- 2 HS lªn b¶ng
- NhËn xÐt - cho ®iÓm
B. Bµi míi 35'
1. Gi¬Ý thiÖu
2. LuyÖn ®äc
a. ®äc mÉu
- GV ®äc mÉu toµn bµi 1 lÇn, chó ý giäng ®äc
b. H­íng dÉn luyÖn ph¸t ©m
- Giíi thiÖu c¸c tõ cÇn luþªn ph¸t ©m vµ y/c HS ®äc
y/c ®äc  tõng c©u. Theo dâi vµ nhËn xÐt chØnh söa lçi cho HS
c. H­íng dÉn ng¾t giäng
- Gäi HS ®äc chó gi¶i
- y/c HS tiÕp nèi nhau ®äc theo ®o¹n
- nghe vµ chØnh söa lçi cho HS
- y/c HS ®äc tõng ®o¹n trong nhãm
d. Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm
e. ®äc ®ång thanh
 
Hoạt động học
 
 
 
 
 
 
- 1 HS ®äc c¶ bµi lÇn 2
- líp theo dâi vµ ®äc thÇm theo
 
- ®äc mét sè tõ khã dÔ lÉn
 
- TiÕp nèi nhau ®äc tõng c©u, mçi HS chØ ®äc 1 c©u
 
- ®äc chó gi¶i
-tiÕp nèi nhau ®äc ®o¹n 1,2
 
TiÕt 2
3. T×m hiÓu bµi
- y/c HS ®äc ®o¹n 1
- Giê ra ch¬i Minh rñ Nam ®i ®©u?
- Hai b¹n ®Þnh ra ngoµi b»ng c¸ch nµo?
- gäi HS ®äc ®o¹n 2,3
+ Ai ®· ph¸t hiÖn ra Nam vµ Minh ®ang chui qua chç t­êng thñng
- Khi Nam bÞ b¸c b¶o vÖ gi÷ l¹i c« gi¸o ®· lµm g×?
+ C« gi¸o lµm g× khi Nam khãc
+ Nh÷ng viÖc lµm cña c« gi¸o cho em thÊyc« gi¸o lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?
+ ng­êi mÑ hiÒn trong bµi lµ ai?
4. Thi ®äc truyÖn
- Tæ ch­c cho c¸c nhãm thi ®äc truyÖn theo vai
C. Cñng cè - dÆn dß 2'
- NhËn xÐt tiÕt häc
 
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng c¶ líp ®äc thÇm
- Minh rñ Nam ra ngoµi xem xiÕc
- Hai b¹n chui qua  mét chç t­êng thñng
- ®äc bµi
- B¸c b¶o vÖ
 
- C« xin b¸c b¶o vÖ nhÑ tay ®Ó Nam khái bÞ ®au
- c« xoa ®Çu vµ an ñi Nam
- C« rÊt dÞu dµng vµ yªu th­¬ng häc trß
 
- Lµ c« gi¸o
@&?
Đạo đức
Baøi: Chaêm laøm vieäc nhaø ( t2)
I Mục tiêu :
-Biết trẻ em có bổn phận tham gia làm những việc nhà phù hợp với khả năng để giúp đỡ ông bà ,cha mẹ.
-Tham gia một số việc nhà phù hợp với khả năng.
-Giáo dục cho học sinh yeâu thích tham gia laøm vieäc nhaø, pheâ phaùn haønh vi löôøi nhaùc làm  vieäc nhaø.
II - Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
A- KTBC: 3'
-Chăm làm việc nhà là làm những việc gì?
-GV nhận xét cho điểm
B- Dạy bài mới :35'
1-GTB : Ghi tên bài lên bảng
Hoạt động 1 : Tự liên hệ :
 
Hoạt động học
 
-2 HS trả lời
 
--ÔÛ nhaø em ñaõ tham gia nhöõng vieäc gì?
-Nhöõng coâng vieäc ñoù do boá meï em phaân coâng hay em töï giaùc?
-Saép tôùi em seõ laøm nhöõng coâng vieäc gì?
KL: Haõy laøm nhöõng vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình.
Hoạt động 2 : Đóng vai
-Chia lôùp thaønh caùc nhoùm giao nhieäm vuï.
TH 1:Hoaø ñang queùt nhaø thì 1 baïn ñeán ruû ñi chôi. Hoaø noùi …
TH2: Anh chò cuûa Hoaø nhôø Hoaø ñi gaùnh nöôùc. Hoøa noùi  …
-Khen caùc nhoùm thöïc hieän toát.
Hoạt động 3 : Trò chơi "nếu ......thì"
-Chia nhoùm neâu nhieäm vuï.
-Neâu luaät chôi Gôïi yù HS töï cöû troïng taøi.
-Phaùt phieáu cho caùc nhoùm.
a-Neáu meï ñi laøm veà 2 tay xaùch tuùi naëng  thì …
b-Neáu em beù muoán uoáng nöôùc thì …
c-Neáu nhaø cöûa böøa boän sau khi lieân hoan thì …
C- Củng cố dặn dò :2'
-Nhận xét tiết học
-Về nhà các em học bài
-
-.-Trình baøy.
-Cuøng GV nhaän xeùt – boå xung.
 
-Laøm vaøo vôû BT baøi soá 6.
 
 
 
-Nhoùm theo baøn thaûo luaän.
-Ñaïi dieän caùc nhoùm leân ñoùng vai: Sau moãi tình huoáng caùc nhoùm ra caâu hoûi.
+theo baïn coù nhaän xeùt gì?
+Neáu laø baïn baïn seõ laøm gì?
-Nhaän xeùt boå xung.
 
 
-2Nhoùm: nhoùm chaêm, nhoùm ngoan.
-Nhoùm chaêm neâu thì nhoùm ngoan traû lôøi vaø ngöôïc laïi.
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010
Toán
LUYEÄN TAÄP
I -Mục tiêu:
-Thuộc bảng cộng 6,7,8,9 cộng với một số .
-Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
-Biết giải bài toán về nhiều hơn cho dưới dạng sơ đồ
-Biết nhận dạng hình tam giác
     -Giáo dục cho học sinh tính caån thaän, ham hoïc.
II. Đồ dùng học tập:
- Giáo viên: Bảng phụ.
- Học sinh: Vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:
1. Kiểm tra bài cũ: 3'
- Gọi một số học sinh lên bảng làm bài 3/ 36
- Giáo viên nhận xét và ghi điểm.
2. Bài mới: 35'
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1: Giáo viên yêu cầu học sinh tính nhẩm rồi điền ngay kết quả.
Bài 2: Yêu cầu học sinh làm bài vào vở.
 
 
 
 
 
Bài 4: Học sinh tự nêu đề toán theo tóm tắt rồi giải.
 
 
Bài 5: Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hình ( c©u a )
.
 
 
 * Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò.2'
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Học sinh về nhà học bài và làm bài.
 
 
 
 
- Học sinh làm miệng rồi lên điền kết quả.
 
- Học sinh làm vào vở.
Số hạng 26 17 38 26
Số hạng   5 36 16   9
Tổng 31 51 54 35
 
- Cả lớp cùng nhận xét.
- Học sinh nêu đề toán rồi giải.
Số cây đội hai trồng được là:
46 + 5 = 51 (Cây):
Đáp số: 51 cây
- Học sinh quan sát hình trong sách giáo khoa rồi trả lời. .
+ Có 3 hình tam giác.
 
 

 
 
 
Kể chuyện
Ng­êi mÑ hiÒn
I. Môc tiªu
-Dựa theo tranh minh họa ,kể lại được từng đoạn của câu chuyện Người mẹ hiền.
-Gi¸o dôc häc sinh kÝnh träng vµ biÕt ¬n thÇy c« gi¸o , yªu thÝch m«n kÓ chuyÖn
II. §å dïng d¹y häc
- Tranh minh ho¹
- b¶ng phô viÕt s½n lêi gîi ý néi dung tõng tranh
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động dạy
A. Bµi cò 3'
- 3 HS lªn b¶ng tiÕp nèi nhau kÓ l¹i c©u chuyÖn Ng­êi thÇy cò
- NhËn xÐt - cho ®iÓm
B. bµi míi 35'
1. Giíi thiÖu
2.H­íng dÉn kÓ tõng ®o¹n truyÖn
 b­íc 1: KÓ trong nhãm
- GV y/c HS chia nhãm, dùa vµo tranh minh ho¹ kÓ l¹i ®­îc toµn bé c©u chuyÖn
B­íc 2: KÓ tr­íc líp
- y/c c¸c nhãm cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy tr­íc líp
- NhËn xÐt
Tranh 1:
+ Minh ®ang th× thÇm víi Nam ®iÒu g×?
+ Nghe Minh rñ Nam c¶m thÊy thÕ nµo?
+ Hai b¹n  quyÕt ®Þnh ra ngoµi b»ng c¸ch nµo? V× sao?
Tranh 2:
+ Khi hai b¹n ®ang chui qua lç thñng th× ai xuÊt hiÖn?
+ B¸c ®· lµm g×, nãi g×?
 
+ BÞ b¸c b¶o vÖ b¾t l¹i, Nam lµm g×?
Tranh 3:
+ C« gi¸o lµm g× khi b¸c b¶o vÖ b¾t ®­îc qña tang hai b¹n trèn häc
 
 
Tranh 4:
+ C« gi¸o nãi g× víi Minh vµ Nam?
 
+ Hai b¹n høa g× víi c«?
 
3. KÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn:
- y/c kÓ ph©n vai
C. Cñng cè - dÆn dß:2'
- NhËn xÐt  tiÕt häc
- VÒ nhµ kÓ l¹i cho ng­êi th©n nghe c©u chuyÖn nµy
Hoạt động học
 
-3 HS thực hiện
 
 
 
 
 
 
- Mçi nhãm 3 HS lÇn l­ît tõng em kÓ l¹i tõng ®o¹n truyÖn theo tranh
 
-®¹i diÖn c¸c nhãm  lªn tr×nh bµy, tiÕp nèi nhau kÓ tõng ®o¹n cho ®Õn hÕt truyÖn
- NhËn xÐt
 
- Minh rñ Nam ra ngoµi phè xem xiÕc
- Nam rÊt tß mß muèn ®i xem
- V× cæng tr­êng ®ãng nªn hai b¹n quyÕt ®Þnh chui qua mét lç t­êng thñng
 
- b¸c b¶o vÖ
 
- b¸c tóm chÆt ch©n Nam vµ nãi: CËu nµo ®©y, ®Þnh trèn häc h¶?
- Nam sî qóa khãc to¸ng lªn
 
- C« xin b¸c nhÑ tay khái Nam ®au. C« nhÑ nhµng kÐo Nam l¹i, ®ì cËu dËy, phñi hÕt ®Êt c¸t trªn ng­êi Nam vµ ®­a cËu vÒ líp
 
- Tõ nay c¸c em cã trèn häc ®i ch¬i n÷a kh«ng
- Hai b¹n høa sÏ kh«ng trèn häc n÷a vµ xin c« tha lçi
 
- Thùc hµnh kÓ theo vai
 
 

 
 
 
ChÝnh t¶
Ng­êi mÑ hiÒn
I. Môc tiªu
-Chép lại chính xác bài CT ,trình bày đúng lời nhân vật trong bài
-Làm được BT2, BT 3 a/b hoặc bt do Gv so¹n
-Gd häc sinh cã ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë
II. Đå dïng d¹y häc
- B¶ng chÐp s½n néi dung ®o¹n chÐp
- B¶ng phô ghi néi dung c¸c bµi tËp chÝnh t¶
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động dạy
A. Bµi cò 3'
- 2 HS lªn b¶ng ®äc c¸c tõ khã- líp lµm nh¸p
- NhËn xÐt - cho ®iÓm
B. bµi míi:35'
1. Giíi thiÖu
2. H­íng dÉn tËp chÐp
a. Ghi nhí néi dung ®o¹n chÐp
- Treo b¶ng phô vµ y/c HS ®äc ®o¹n  v¨n tËp chÐp
- §o¹n v¨n trÝch trong bµi tËp ®äc nµo?
- v× sao Nam khãc?
- C« gi¸o nghiªm giäng hái hai b¹n thÕ nµo?
- Hai b¹n tr¶ lêi c« ra sao?
b. H­íng dÉn tr×nh bµy
- Trong bµi cã nh÷ng dÊu  c©u nµo?
 
- DÊu g¹ch ngang ®Æt ë ®©u?
 
- DÊu chÊm hái ®Æt ë ®©u?
c.H­íng dÉn viÕt tõ khã
- y/c HS ®äc c¸c tõ khã dÔ lÉn
- y/c HS viÕt c¸c tõ võa t×m ®­îc
d. TËp chÐp
e. So¸t lçi
g. ChÊm bµi
3. Bµi tËp
Bài 2
a. C¸ch tiÕn hµnh
- gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi
- 1 HS lªn b¶ng lµm bµi- líp lµm vë
- NhËn xÐt
- ®­a ra kÕt luËn vÒ bµi lµm
- y/c HS ®äc c¸c  tõ võa t×m ®­îc
BT 3:Gọi HS nêu y/c
 
 
-GV nhận xét tuyên dương
4-Củng cố dặn dò:2'
-Nhận xét tiết học
-Dặn HS về nhà làm bài
 
Hoạt động học
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2 HS ®äc thµnh tiÕng - líp theo dâi
 
- Bµi ng­êi mÑ hiÒn
- V× Nam thÊy ®au vµ xÊu hæ
- Tõ nay c¸c em cã trèn häc ®i ch¬i n÷a kh«ng
- Th­a c«, kh«ng ¹. Chóng em xin lçi c«
 
- DÊu chÊm, dÊu phÈy, dÊu hai chÊm, dÊu g¹ch ngang ®Çu dßng, dÊu chÊm hái
- §Æt ë tr­íc lêi nãi cña c« gi¸o, cña Nam vµ Minh
- ë cuèi c©u  hái cña c« gi¸o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Hs đọc
 
 
 
-HS nêu
-HS làm bài trên bảng con
-5,7 HS đọc kết quả
 

 
 
 
Theå duïc
Baøi15:Ñoäng taùc nhaûy – ñieàu hoaø.
Troø chôi: Bòt maét baét deâ.
I.Muïc tieâu.
-Bước đầu biết thực hiên động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung
-Biết cách chơi và tham gia chơi được
II.Chuaån bò
 • Ñòa ñieåm: saân tröôøng
 • Phöông tieän: Coøi, saùch theå duïc GV lôùp 2, boán khaên ñeå bòt maét.
            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
   I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
HS chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thường….bước         Thôi
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
   II/ CƠ BẢN:
 a.Học động tác điều hoà:

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
 Nhận xét
*.Ôn bàTD  phát triển chung.
 Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp  -    Nhận xét
b.Trò chơi:Bịt mắt bắt dê.

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng:
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn 7 động tác TD đã học
4phút
 
 
 
 
 
 
     26phút
17phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    9phút
 
 
 
 
 
 
 
 
   5 phút
Đội Hình
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
              GV
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Đội hình học mới động tác TD
*     *     *     *     *     *     * 
    *     *     *     *     *     *     * 
*     *     *     *     *     *     * 
    *     *     *     *     *     *     * 
GV
 
 
 
 
 
 
Đội Hình xuống lớp
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
              GV
 

 
 
  

Thứ tư ngày 27 háng 10 năm 2010
Toán
BAÛNG COÄNG
 
 1. MUÏC TIEÂU :
Thuộc bảng cộng đã học
-Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
-Biết -giải Bt về nhiều hơn
-Gi¸o dôc häc sinh tÝnh chÝnh x¸c cÈn thËn
 1. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC :
Hình veõ baøi taäp 4 .
 1. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU :
  1. Giôùi thieäu baøi :1'
GV giôùi thieäu ngaén goïn teân baøi roài ghi leân baûng .
 1. Daïy – hoïc baøi môùi :35'
Bµi 1:
Yeâu caàu HS töï nhaåm vaø ghi nhanh keát quaû caùc pheùp tính trong phaàn baøi hoïc .
- Yeâu caàu HS baùo caùo keát quaû .
 
- Yeâu caàu caû lôùp ñoïc ñoàng thanh baûng coäng .
- GV hoûi keát quaû cuûa 1 vaøi pheùp tính baát kyø .
- Yeâu caàu caùc em töï laøm baøi .
 
Bµi 2 :
Yeâu caàu HS tính vaø neâu caùch tính, caùch thöïc hieän pheùp tính trong baøi .
Bµi 3 ;
Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi .
- Baøi toaùn cho bieát nhöõng gì ?
 
- Baøi toaùn hoûi gì ?.
- Baøi toaùn thuoäc daïng gì ? Vì sao ?
 
- Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp, 1 HS leân baûng laøm baøi .
 
 
 
 
 
 
 
C- Củng cố dặn dò 2'
-Nhận xét tiết học
-Dặn HS về nhà học bài
 
- Nhaåm vaø ghi keát quaû  .
 
- HS noái tieáp nhau ( theo baøn hoaëc theo toå ) baùo caùo keát quaû cuûa töøng pheùp tính .
- Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh .
 
- HS traû lôøi .
 
- HS laøm baøi, neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính  .
 
- HS laøm baøi, neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính 
 
Hs ñoïc ñeà baøi .
- Hoa caân naëng 28 kg. Mai caân naëng hôn Hoa 3 kg .
- Mai caân naëng bao nhieâu kiloâgam ?
- Thuoäc daïng baøi toaùn veà nhieàu hôn. Vì ‘ naëng hôn ’ nghóa laø ‘nhieàu hôn’.
Toùm taét
 Hoa naëng                 : 28 kg
 Mai naëng hôn Hoa     :  3 kg
 Mai naëng               : ...... kg ?
Baøi giaûi
Baïn Mai caân naëng laø :
28 + 3 = 31 ( kg ) .
Ñaùp soá : 31 kg .
 
 

 
 
 
Tập đọc
Bµn tay dÞu dµng
I. Môc tiªu
-Ngắt ,nghỉ hơi đúng chỗ ; bước đầu biết đọc lời nhân vật phù hợp với nội dung.
-Hiểu nội dung ; Thái độ ân cần của thầy giáo đã giúp An v­ît qua nỗi buồn mất bà và động viên bạn học tập tốt hơn ,không phụ lòng tin yêu của mọi người ( trả lời được các câu hỏi trong SGK)
-Gi¸o dôc häc sinh biÕt ¬n vµ kÝnh träng thÇy c« gi¸o
II. §å dïng d¹y häc
- Tranh minh ho¹
- B¶ng ghi s½n néi dung cÇn luyÖn ®äc
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động dạy
A. Bµi cò 3'
- gäi 2 HS lªn b¶ng kiÓm tra
- NhËn xÐt cho ®iÓm
B. Bµi míi 35'
1. Giíi thiÖu
2. LuyÖn ®äc
a. ®äc mÉu
- GV ®äc mÉu 1 lÇn giäng thong th¶ nhÑ nhµng t×nh c¶m
b. H­íng dÉn luþªn ph¸t ©m
- y/c HS ®äc c¸c tõ c©n luyÖn  ph¸t ©m  ®· viÕt trªn b¶ng
- y/ cHS tiÕp nèi nhau ®äc tõng c©u trong bµi
c. h­íng dÉn ng¾t giäng
d. §äc c¶ ®o¹n
e. Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm
g. ®äc ®ång thanh
3. T×m hiÓu bµi
- y/c HS ®äc thÇm bµi
- ChuyÖn g× x¶y ra víi An vµ gia ®×nh?
- Tõ ng÷ nµo cho ta thÊy An rÊt buån khi bµ míi mÊt
 
- Khi biÕt An ch­a lµm bµi tËp, th¸i ®é cña thÇy gi¸o thÕ nµo?
 
- Theo em v× sao thÇy gi¸o cã th¸i ®é nh­ thÕ?
- V× sao An l¹i høa víi thÇy s¸ng mai em lµm bµi tËp
 
- Nh÷ng tõ nµo thÓ hiÖn t×nh c¶m ThÇy ®èi víi An?
 
- C¸c em thÊy thÇy gi¸o cña b¹n An  lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?
4. Thi ®äc theo vai
- Nªu y/c ho¹t ®éng sau ®ã chia nhãm cho HS ®äc
- NhËn xÐt - cho ®iÓm
C. cñng cè - dÆn dß:2'
- NhËn xÐt tiÕt häc
Hoạt động học
 
 
 
 
 
 
 
- 1 HS kh¸ ®äc mÉu lÇn 2
- líp theo dâi
 
 
 
- Mçi HS ®äc 1 c©u  tõ ®Çu cho ®Õn hÕt bµi
 
 
 
 
 
 
- Bµ cña An míi mÊt
- Lßng nÆng trÜu nçi buån ch¼ng bao giê nhí bµ, An ngåi lÆng lÏ, th× thµo, buån b·
- ThÇy kh«ng tr¸ch An, thÇy chØ dïng ®«i bµn tay nhÑ nhµng tr×u mÕn xoa lªn ®Çu An
- V× thÇy rÊt th«ng c¶m víi nçi buån cña An, víi tÊm lßng quý mÕn bµ cña An
- V× An c¶m nhËn ®­îc t×nh yªu vµ lßng tin t­ëng cña thÇy ®èi víi em
- ThÇy nhÑ nhµng xoa ®Çu An, bµn tay thÇy dÞu dµng, tr×u mÕn, th­¬ng yªu thÇy khen An "Tèt l¾m"
- ThÇy lµ ng­êi rÊt yªu th­¬ng quý mÕn HS
 
 

 
 
 
LuyÖn tõ vµ c©u
Từ chỉ hoạt đông trạng thái dấu phẩy
I. Môc tiªu
-Nhận biết và bước đầu biết dùng một số từ chỉ hoạt động ,trạng thái của loài vật và sự vật trong câu ( BT1, BT2 )
-Biết đặt dấu phảy vào chỗ thích hợp trong câu BT3
- Giáo dục HS coù thoùi quen duøng ñuùng töø , noùi vieát thaønh caâu
II. §å dïng d¹y häc
- B¶ng phô ghi néi dung kiÓm tra bµi cò, néi dung bµi tËp  2,3
III.  C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động dạy
A. Bµi cò 3'
-Gọi 2 Hs lên bảng làm Bt 4 SGK
-Nhận xét cho điểm
B. Bµi míi 35'
1. Giíi thiÖu
2. Bµi tËp
* Bµi 1:
Gäi 1 HS ®äc y/c cña bµi
- Treo b¶ng phô y/c HS ®äc c©u a
- Con tr©u ®ang lµm g×?
- Y/C HS tù suy nghÜ vµ lµm tiÕp c©u b,c
Baøi 2 : Chọn từ trong ngoặc đ®ơn thích hợp với mỗi chỗ trống: ( giơ ,đuổi, nhe, chy, lun).
 
 
 
 
 
 
Baøi 3: Ñaët daáu phaåy vaøo ñuùng choã trong moãi caâu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV nhận xét bổ sung
-Muốn tách rõ 2 từ chỉ hoạt động trong câu ta nên đặt dấu phẩy ở đâu?
C. Cñng cè - dÆn dß:2'
- NhËn xÐt tiÕt häc
Hoạt động học
 
-HS làm
 
 
 
 
 
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng
 
- ¨n cá
- Lµm bµi
 
-HS nêu yêu cầu bài
HS laøm caù nhaân điền từ chỉ hoạt động thích hợp.
Con mèo ,con mèo
Đui theo con chut
Giơ vut nhe nanh
Con chut chy quanh
Lun hang ,lun hc.
                           Đồng dao
 
-HS nêu yêu cầu bài
-3 em lên bảng điền
a)Lôùp em hoïc taäp toát , lao ñoäng toát .
b)Coâ giaùo chuùng em yeâu thöông , quí meán hc sinh .
c)Chuùng em luoân kính troïng , bieát ôn caùc thaày giaùo , coâ giaùo .
-HS nhận xét
 
 
-Ta đặt dấu phẩy sau từ chỉ hoạt động thứ nhất 
 
 
 

 
 
  

Thöù  năm  ngaøy 28  thaùng 10  naêm 2010
Tieát 39        : TOAÙN
Baøi: LUYEÄN TAÄP

I. MUÏC TIEÂU : Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà

-  Ghi nhôù vaø taùi hieän nhanh baûng coäng  trong phaïm vi 20 ñeå tính nhaåm ; coäng coù nhôù trong phaïm vi 100.
- Bieát giaûi baøi toaùn coù moät pheùp coäng.
-Giáo dục cho học sinh tính caån thaän, ham hoïc.
* Caùc BT caàn laøm: Baøi 1,3,4.

II. CHUAÅN BÒ

 • GV: Baûng phuï ghi bài tập
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
GV
 A-Kieåm tra baøi cuõ  : 3'
-  Goïi 2 HS leân baûng kieåm tra hoïc thuoäc loøng baûng coäng .
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS .
B- D aïy hoïc baøi môùi :35'
2.1 Giôùi thieäu baøi :
  GV giôùi thieäu ngaén goïn teân baøi vaø ghi ñaàu baøi leân baûng .
2.2 Luyeän taäp :
               Baøi 1 : 
Yeâu caàu HS töï laøm baøi .
 
 
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS   
Bµi 3 :
Yeâu caàu HS ñaët tính vaø laøm baøi .
 
- Yeâu caàu HS neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính 35 + 47; 69 + 8 .
Bµi 4
Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi .
- Yeâu caàu HS töï toùm taét vaø laøm baøi .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hoûi : Tai sao em laïi laøm pheùp coäng
38 + 16 ?
 
 
 
2.3 Cuûng coá , daën doø :2'
- Yeâu caàu HS neâu laïi caùch ñaët tính, thöïc hieän pheùp tính 32 + 17 .
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
HS
 
 
-HS thùc hiÖn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laøm baøi. Hai HS ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi nhau. Moät HS ñoïc chöõa baøi .
 
 
- HS laøm baøi, 1 HS chöõa baøi treân baûng lôùp .
- Traû lôøi .
 
 
- HS ñoïc ñeà vaø phaân tích ñeà .
- Laøm baøi .
Toùm taét
  Meï haùi               : 38 quaû böôûi .
  Chò haùi              : 16 quaû böôûi .
  Meï vaø chò haùi      : ...... quaû böôûi ?
Baøi giaûi
Soá  quaû böôûi meï vaø chò haùi laø :
38 + 16 = 54 ( quaû )
Ñaùp soá : 54 quaû böôûi .
- Vì ñaõ bieát soá quaû böôûi cuûa meï haùi laø 38, chò haùi laø 16. Muoán bieát caû hai ngöôøi haùi bao nhieâu quaû ta phaûi goäp vaøo ( coäng vaøo ) .
 
TËp viÕt
Ch hoa G
I.Môc tiªu
- Viêt đúng chữ hoa G( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ) ; chữ và câu ứng dụng; Góp ( 1 dòng cỡ vừa ,1 dòng cỡ nhỏ ) Góp sức chung tay 3 lần
-Ý thức rèn chữ, giữ vở. Giaùo duïc HS yeâu quyù ngoâi tröôøng cuûa mình.
II. ®å dïng d¹y häc
- MÉu ch÷ G hoa,côm tõ øng dông:Gãp søc chung tay
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 
Hoạt động dạy
A. Bµi cò 3'
- KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña mét sè HS
- 2 HS lªn b¶ng viÕt ch÷ E,£ côm tõ øng dông: Em yªu tr­êng em
- NhËn xÐt - cho ®iÓm
B.Bµi míi:35'
1. Giíi thiÖu
2. H­íng dÉn viÕt ch÷ hoa
a. Quan s¸t cÊu t¹o vµ  quy tr×nh viÕt ch÷ G hoa
- Treo mÉu ch÷ trong khung ch÷ cho HS quan s¸t
- Ch÷ G cao mÊy li réng mÊy li?
- Ch÷ G ®­îc viÕt bëi mÊy nÐt
b. ViÕt b¶ng
- GV cho  HS viÕt vµo trong kh«ng trung ch÷ G hoa
- y/c HS viÕt b¶ng con
3.H­íng dÉn viÕt côm tõ øng dông
a. Giíi thiÖu côm tõ øng dông
- y/c HS më vë vµ ®äc côm tõ øngdông
b. H­íng dÉn HS quan s¸t vµ nhËn xÐt
- HS nhËn xÐt vÒ sè ch÷ trong côm tõ Gãp søc chung tay
- NhËn xÐt vÒ chiÒu cao c¸c ch÷ trong côm tõ øng dông
- Nªu k/c gi÷a c¸c ch÷
c. ViÕt b¶ng
- y/cHS viÕt b¶ng con
- C. Cñng cè - dÆn dß2'
- NhËn xÐt tiÕt häc
 
Hoạt động học
 
 
 
 
 
 
 
 
- Quan s¸t
 
- cao 8 li réng 5 li
- 3 nÐt
 
- Quan s¸t
- ViÕt vµo kh«ng trung
- ViÕt b¶ng
 
 
 
 
- cã 4 ch÷ ghÐp l¹i
 
 
 
 
 
- ViÕt b¶ng
 
 
ChÝnh t¶
Bµn tay dÞu dµng
I.Môc tiªu
-Chép chính xác bài chính tả ,trình bày đúng đoạn văn xuôi ;biết ghi đúng các dấu câu trong bài
-Làm được BT 2 ,BT3 a/b
Giáo dục học sinh tính caån thaän, chaêm chæ, cã ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë
II. Đồ dùng dạy học
- b¶ng ghi c¸c bµi tËp chÝnh t¶
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động dạy
A. Bµi cò 3'
- 2 HS lªn b¶ng ®äc cho HS viÕt c¸c tõ khã c¸c tõ dÔ lÉn
- nhËn xÐt - cho ®iÓm
B. bµi míi 35'
1. Giíi thiÖu
2. H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶
a.  Ghi nhí néi dung ®o¹n trÝch
- GV ®äc ®o¹n trÝch
+ ®o¹n trÝch nµy ë bµi tËp ®äc nµo?
+ An ®· nãi g× khi thÇy kiÓm tra bµi tËp?
 
+ Lóc ®ã thÇy cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo?
 
b. H­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy
- T×m nh÷ng ch÷ ph¶i viÕt hoa trong bµi
- nh÷ng ch÷ nµo trong bµi ph¶i viÕt hoa
c. h­íng dÉn viÕt tõ khã
- y/c HS ®äc c¸c tõ khã dÔ lÉn, sau ®ã viÕt b¶ng con
d. ViÕt chÝnht¶ - so¸t lçi
- GV ®äc - HS viÕt
e.ChÊm bµi
3. H­íng dÉn  lµm bµi tËp chÝnh t¶
a. C¸ch tiÕn hµnh
- TiÕn hµnh nh­ tiÕt h­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶ ë tiÕt chÝnh t¶ bµi Ng­êi mÑ hiÒn
b. Lêi gi¶i
* Bµi 2:ao c¸, g¸o dõa, h¹t g¹o, nãi l¸o.........
* bµi 3
- Da dÎ cËu Êy thËt hång hµo/. Hång ®· ra ngoµi tõ sím
C.Cñng cè - dÆn dß:2'
- NhËn xÐt tiÕt häc
- VÒ nhµ viÕt l¹i c¸c lçi chÝnh t¶ trong bµi
Hoạt động học
 
 
 
 
 
 
 
- 1 HS ®äc l¹i
- Bµi Bµn tay dÞu dµng
- An buån b· nãi: Th­a thÇy h«m nay em ch­a lµm bµi tËp
- ThÇy chØ nhÑ nhµng xoa ®Çu An mµ kh«ng  tr¸ch g× An
 
- An, ThÇy, Th­a, Bµn
- Ch÷ c¸i ®Çu c©u vµ tªn riªng
 
 

 
 
 
Tự nhiên và xã hội
Ăn ,uống sạch sẽ
 
I.MUÏC TIEÂU
Nêu được một số việc cần làm để giữ vệ sinh ăn uống như ; ăn chậm nhai kĩ ,không uống nước lã , rửa tay thật sạch trước khi ăn và sau khi đi đại ,tiểu tiện.
II./  ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 • Hình veõ saùch giaùo khoa trang 18, 19.
III./  CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1.  Khôûi ñoäng :         1’
 1. Baøi cuõ :  4’
 • Aên uoáng ñaày ñuû coù ích lôïi gì ?
 1. Baøi môùi :33'
             
Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø
     1.  Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi, ghi ñeà.
   2.  Hoïat ñoäng 2 : Laøm vieäc vôùi saùch giaùo khoa vaø thaûo luaän laøm gì ñeå aên saïch.
Muïc tieâu :  Bieát ñöôïc nhöõng vieäc caàn laøm ñeå ñaûm baûo aên saïch.
Caùch tieán haønh :
+  Böôùc 1: Ñoäng naõo.
-   GV hoûi: ñeå aên uoáng saïch seõ chuùng ta caàn phaûi laøm nhöõng vieäc gì ?
GV choát laïi.
+   Böôùc 2: Laøm vieäc vôùi SGK theo nhoùm.
-   Cho hoïc sinh quan saùt caùc hình veõ trong SGK trang 18 taäp ñaët caâu hoûi.
+   Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp.
 
-   GV cho caû lôùp thaûo luaän caâu hoûi toång quaùt trong SGK “Ñeå aên saïch baïn phaûi laøm gì”.
GV keát luaän chung.
    3.  Hoïat ñoäng 3 :  Laøm vieäc vôùi SGK vaø thaûo luaän phaûi laøm gì ñeå uoáng saïch ?
Muïc tieâu :  Bieát ñöôïc nhöõng vieäc caàn laøm ñeå baûo ñaûm uoáng saïch.
Caùch tieán haønh :
+  Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm.
 
+  Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp.
-   GV nhaän xeùt loaïi ñoà uoáng naøo neân duøng, loaïi naøo khoâng neân duøng.
+  Böôùc 3: Laøm vieäc vôùi SGK.
-   Cho HS quan saùt hình veõ 6, 7, 8 trong SGK.  Nhaän xeùt baïn naøo uoáng hôïp veä sinh – Giaûi thích vì sao ?
GV choát laïi yù chính.
  4.  Hoïat ñoäng 4 :  Thaûo luaän veà ích lôïi cuûa vieäc aên uoáng saïch seõ.
Muïc tieâu : Hoïc sinh phaûi giaûi thích ñöôïc taïi sao aên uoáng saïch seõ.
Caùch tieán haønh :
+  Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm.
-   Yeâu caàu HS thaûo luaän caâu hoûi cuoái baøi trong saùch giaùo khoa.
+  Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp.
GV nhaän xeùt keát luaän.
   5.  Hoïat ñoäng 5 :  Cuûng coá – daën doø 2'
      -   Taïi sao phaûi aên uoáng saïch seõ ?
-   Nhaän xeùt giôø hoïc.
-  Hoïc sinh nhaéc laïi ñeà.
 
 
 
 
 
 
 
-  Moãi hoïc sinh  ñöa ra yù kieán.
 
 
 
 
-  HS quan saùt hình veõ taäp ñaët caâu hoûi.
-  Ñaïi dieän moät soá nhoùm trình baøy keát quaû quan saùt vaø phaân tích tranh.
-  Hoïc sinh traû lôøi.
 
 
 
 
 
 
 
-  Töøng nhoùm trao ñoåi vaø neâu ra nhöõng ñoà uoáng maø mình thöôøng uoáng trong ngaøy.
-  Ñaïi dieän moät soá nhoùm phaùt bieåu yù kieán.
 
-  Hoïc sinh phaùt bieåu yù kieán.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm theo caâu hoûi.
-  Ñaïi dieän nhoùm phaùt bieåu yù kieán.
 
 
 
 

 
 
  

TiÕt 5: THEÅ DUÏC
Baøi16: OÂn taäp baøi phaùt trieån chung – Ñi ñeàu.
I.Muïc tieâu:
 • OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung Yeâu caàu hs bieát vaø thöïc hieän töông ñoái chính xaùc töøng ñoäng taùc.
 • OÂn ñi ñeàu.
II. Ñòa ñieåm  vaø phöông tieän.
-Veä sinh an toaøn saân tröôøng.
-Khaên bòt maét.
III. Noäi dung vaø Phöông phaùp leân lôùp.
Noäi dung Thôøi löôïng Caùch toå chöùc
A.Phaàn môû ñaàu:
-Taäp hôïp lôùp phoå bieán noäi dung baøi hoïc.
-Ñöùng voã tay haùt “Muùa vui”
-Chaïy treân ñòahình töï nhieân.
-Ñi voøng troøn hít thôû saâu.
B.Phaàn cô baûn.
1)Neâu teân ñoäng taùc –HS taäp theo maãu cuûa GV
-Caùn söï lôùp ñieàu khieån GV theo doõi chung.
-Chia toå cho HS luyeän taäp.
-Ñaïi dieän 2 toå leân theå hieän.
2)Troø chôi: Bòt maét baét deâ. – Choïn 4HS laøm ngöôøi ñi baét deâ vaø cho HS chôi.
3)Ñi ñeàu: GV ñieàu khieån cho HS ñi ñeàu.
-Theo doõinhaän xeùt chung.
C.Phaàn keát thuùc.
-Cuùi ngöôøi nhaûy thaû loûng.
-Heä thoáng baøi hoïc,
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën HS veà oân laïi baøi theå duïc phaùt trieån chung.
 
1-2’
1-2’
60-80m
4-5laàn
 
2x8nhòp
 
2x 8 nhòp
 
6-8’
 
2-3laàn
 
2-3laàn
 
 
5-6laàn
1’
 
1’
 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
 
 
 
 
 
 
 
 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
 
 
 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
 
 
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Toán
PHEÙP COÄNG COÙ TOÅNG  BAÈNG 100

MUÏC TIEÂU:

- Kieán thöùc: Bieát thöïc hieän pheùp coäng coù toång baèng 100.
- Bieát coäng nhaåm caùc soá troøn chuïc.
- Bieát giaûi baøi toaùn vôùi moät pheùp coäng coù toång baèng 100
- Kyõ naêng: Vaän duïng pheùp coäng coù toång baèng 100 khi laøm tính hoaëc giaûi toaùn
- Thaùi ñoä:   Giáo dục cho học sinh tính caån thaän , chính xaùc

* Caùc BT caàn laøm: Baøi 1,2,4.

II. CHUAÅN BÒ

 • GV: Baûng phuï ghi bài tập

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DẠY HỌC:

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

1. n định lp:(1’)
2.Baøi cuõ:  (4’)
-Goïi  2 HS leân baûng tính nhaåm
    
 
 
Nhaän xeùt vaø ghi  ñieåm
3. Baøi môùi:(25’)

Giôùi thieäu và ghi đề bài

v Hoaït ñoäng 1:
 Giôùi thieäu pheùp coäng 83 + 17
-Neâu baøi toaùn : Coù 83 que tính , theâm 17 que tính nöõa. Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tính ?
Ngoài cách đếm que tính ta còn cách nào nữa?
 
 
 
Em hãy nêu cách  ñaët tính  và thực  hiện ?
 
 
 
 
 
 
 
v Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp
Baøi 1: Tính: 
 
 
 
 
 
Yeâu caàu HS neâu caùch ñaët tính và  thöïc hieän pheùp tính:
      99 + 1  và   64 + 36
-Baøi 2:Tính nhaåm :
GV hướng dẫn mẫu:

         Mu:         60    +   40  =   ?
    Nhm: 6 chục  +  4 chục  = 10 chục
                  10 chc    =    100
           Vy   60 + 40 = 100
 
- Hướng dẫn nhẩm
   60 là mấy chục
   40 là mấy chục
   6 chục + 4 chục là mấy?
   10 chục là bằng bao nhiêu?
Vậy 60 cộng 40 bằng bao nhiêu?
- Yêu cầu học sinh nhẩm
- Học sinh làm tương tự với các phép tính còn lại.
* Theo dõi hướng dẫn HS yếu .
Baøi 4:
 
Gv ghi tóm tắt lên bảng:
-Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn gì?
Toùm taét:
-Saùng baùn                             : 85   kg
-Chieàu baùn nhieàu hôn saùng : 15   kg
-Chieàu baùn                            : . .  . kg ?
 
GV sửa chữa bổ sung
4. Cuûng coá :(4’)
-Yeâu caàu HS neâu laïi caùch tính , thöïc hieän pheùp tính  83 + 17
5. Daën doø: ( 1’) Chuaån bò baøi sau : “ Lít”
Nhận xét tiết học
 
 
40 + 30 + 10
50 + 10 + 30
10 + 30 + 40
     42 + 7 + 4
 
 
-HS nhắc lại
 
 
- Nghe vaø phaân tích ñeà toaùn
 
- Có tất  cả 100 que tính         
-Đặt tính rồi tính -Thực hiện 83 + 17
 1 HS leân baûng . Caû lôùp laøm bảng con 
                 + 
                 100
Đặt  tính:-Viết số 83 trước rồi viết số 17 sao cho thẳng cột với nhau hàng chục thẳng hàng chục,  hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị .Viết dấu cộng ở giữa rồi kẻ vạch ngang .
* Khi thực hiện tính ta lấy 3 cộng 7 bằng 10 viết 0 nhớ 1 . 8 cộng 1 bằng 9 thêm 1 bằng 10  viết 10.
Vậy 83 + 17 = 100
- Vài HS nhắc lại
 
-HS đọc yêu cầu bài
- 4 em lên bảng .Lớp làm  vở
  +     +      +      +
  100      100      100       100
 2 HS nêu
 
 
- Yeâu caàu HS ñoïc ñeà. HS nhẩm theo nhóm .
- Vài học sinh  đọc nhẩm  lại toàn bài.
 
 
 
 
 
 
- 6 chục
- 4 chục
- 10 chục
- 100
Vậy 60 + 40 = 100
- 6 chục cộng 4 chục bằng 10 chục
- 10 chục bằng 100
Vậy 60 + 40 = 100
 
 

- 2 HS ñoïc ñeà
- Baøi toaùn veà nhieàu hôn
-1 HS laøm baøi  bảng . Lớp làm vở
                   Bài giải:
Số  kg đường buổi chiều bán được là:
         85 + 15 = 100( kg)
                       Đáp số:  100 kg đường
HS nhận xét  
 
 
 
 
 
 

TAÄP LAØM VAÊN
Mời ,nhờ yêu cầu ,đề nghị .Kể ngắn theo câu hỏi
I. MUÏC TIEÂU
-Biết nói lời y/c ,đề nghị phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản ( Bt1 )
-Trả lời được câu hỏi về thầy giáo ( cô giáo ) lớp một của em BT2 ;viết được khoảng 4,5 câu nói về cô giáo ( thầy giáo lớp 1)
Giáo dục cho HS tình yêu văn học.
II. CHUAÅN BÒ    
  Tranh. Bảng phụ ghi các tình huống

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG D Y HC

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

1.Ổn định lớp:(1’)
2. Baøi cuõ :(4’)
-Kieåm tra HS viết thời khóa biểu thứ sáu của lớp mình
2 em kể lại  chuyện theo tranh
-GV nhận xét ghi điểm
3. Baøi môùi :(25’)

Giôùi thieäu ghi đề bài

v Hoaït ñoäng 1: Làm  miệng
Baøi 1GV treo bảng phụ ghi các tình huống
a) Bạn đến thăm nhà em .Em mở cửa mời bạn vào nhà chơi.
 
-Em thích một bài hát mà  bạn đã thuộc .Em nhờ  bạn chép lại cho mình
 
Bài tập  2:Trả lời câu hỏi :
Gv phát phiếu cho HS thảo luận nhóm
 
 
 
-GV khuyến khích HS trả lời hồn nhiên ,chân thực về thầy cô giáo của mình . Khi trả lời nhìn vào người hỏi ,nói to, rõ,tự nhiên.
 
 
 
-GV nhận xét khen ngợi những ý kiến hay ,có sáng tạo .
Bài tập 3:
Viết đoạn văn khoảng 3 -5 câu nói về cô giáo cũ của em.
 
 
 
 
-GV quan sát giúp đỡ
 
 
 
 
 
4.Củng cố:(4’)
Giáo dục –Liên hệ thực tế
5.Dặn dò: (1’)Về nhà học bài.Chuẩn bị: “Ôn tập”
Nhận xét tiết học
 
 
 
 
-2 HS lên bảng kể theo tranh  
 
 
 
-HS nhắc lại
 
-HS nêu  yêu cầu  bài
-HS thảo luận theo nhóm đôi .Sau đó lên bảng từng cặp 2 em
-HS 1: -Chào cậu! Nhà cậu đẹp  quá .
-HS 2:  -Ôi ! Cậu đấy à! Vào nhà mình đi.
-HS 1: -Làm ơn chép hộ mình bài hát này nhé!
-HS 2: -Ừ ! để  tớ chép cho.
 
-HS nêu  lại yêu cầu  bài
-HS thảo luận nhóm
-Đại diện các cặp HS lên trình bày 1 em hỏi 1 em trả lời
HS 1: -Cô giáo lớp 1 của em tên là gì?
 HS 2: -Cô giáo dạy lớp 1 của em tên
là cô : Nguyễn Thị  Mai
HS 1: -Tình cảm của cô  đối với học sinh như thế nào ?
-Vài HS trả lời theo suy nghĩ của mình
HS 1: -Em nhớ nhất điều gì ở cô ?
-Vài HS nêu 
 
 
-HS nhắc lại yêu cầu  bài
-1HS viết bảng lớp- Lớp viết vào vở
  Bài mẫu: Cô giáo lớp  1 của em tên là Nguyễn Thị Mai. Cô rất yêu thương học sinh và chăm lo cho chúng em . Em nhớ nhất là bàn tay dịu dàng của cô uốn nắn cho em viết đẹp từng nét chữ.Những lúc em làm sai điều  gì ,cô liền dịu dàng  nhắc nhở  khuyên em đừng nên tái phạm nữa  . Em rất quý mến cô và luôn nhớ đến cô.
-HS nhận xét bổ sung  
 

 
 
  

THUÛ COÂNG.
Gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui.(t1)
I Muïc tieâu.
-Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui
-Gấp được thuyền phẳng đáy không mui . các nếp gấp tương đối phẳng
-Häc sinh cã høng thó gÊp h×nh
II Chuaån bò.
 • Quy trình gaáp thuyeàn, vaät maãu, giaáu maøu.
 • Giaáy nhaùp, giaáy thuû coâng, keùo, buùt …
III Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu.
ND – TL Giaùo vieân Hoïc sinh
1.Kieåm tra.  2’
 
2.Baøi môùi.
a-Gtb.
b-Giaûng baøi.
HÑ 1: Quan saùt nhaän xeùt.
    7’
 
 
HÑ 2:HD thao taùc maãu.
   15 – 20’
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Cuûng coá daën doø.  2’
-Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS.
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
-Daãn daét – ghi teân baøi.
 
-Thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui coù hai beân maïn thuyeàn, ñaùy thuyeàn, muõi thuyeàn.
-Trong thöïc teá thuyeàn ñöôïc laøm gì?
-Thuyeàn duøng laøm gì?
-Môû thuyeàn ñaõ gaáp cho veà ban ñaàu.
-Muoán gaáp thuyeàn ta caàn giaáy hình gì?
-Böôùc 1: Gaápcaùc neáp caùch ñeàu nhau.
Böôùc 2: Taïo thaân vaø muõi thuyeàn.
Böôùc 3: Taïo  thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui.
-Laøm maãu chaäm HD töøng böôùc.
-Laàm 2 treo quy trình HD laïi caùc böôùc – moãi thao taùc GV ñöa leân quy trình cho HS quan saùt.
-Toå chöùc thöïc haønh nhaùp.
 
-Theo doõi – giuùp ñôõ.
-Nhaän xeùt –giôø hoïc.
-Daën hs.
-Ñeå ñoà duøng leân baøn vaø boå xung.
 
-Nhaéc laïi teân baøi hoïc,
 
-Quan saùt theo doõi.
 
-Goã, tre, nöùa, toân, …
-Chôû khaùch, chôû haøng.
-Quan saùt.
-Giaáy hình chöõ nhaät.
 
-Theo doõi vaø quan saùt.
 
 
-Theo doõi.
 
 
 
-2- 3 HS thöïc haønh laïi
-Thöïc haønh gaáp theo baøn.
 
-Taäp gaáp laïi thuyeàn.
 

 
 
 
SINH HOẠT CUỐI TUẦN
 
    I. MỤC TIÊU :
- Học sinh nắm được những sai sót  tuần qua để sửa chữa   Nắm được kế hoạch tuần tới mà thực hiện
 -Reøn kó naêng töï quaûn.
-Giaùo duïc tinh thaàn laøm chuû taäp theå.
II. SINH HOT:
              1.   Caùc toå tröôûng toång keát tình hình tổ mình
              2.   Lôùp trưởng toång keát :
A. Ưu điểm:
               * Đạo đức:  Các em ngoan ,lễ phép với thầy cô giáo và người lớn  tuổi.
             *Hoïc taäp: Tieáp thu baøi toát, phaùt bieåu xaây döïng baøi tích cöïc, hoïc baøi vaø laøm baøi ñaày ñuû. Reøn chöõ giöõ vôû. Ñem ñaày ñuû taäp vôû hoïc trong ngaøy theo thôøi khoaù bieåu.Trong lớp hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài,thi đua học tốt . . .
               *N nếp hc tp:-Xeáp haøng thaúng, nhanh, ngay ngaén.  Nề nếp  töï quaûn toát. Haùt vaên ngheä raát soâi noåi, vui töôi.Veä sinh caù nhaân toát, Lôùp saïch seõ, goïn gaøng
Tuyên dương
    B.Tn ti:- Giờ học còn một số bạn nói chuyện riêng .
Phê bình:  
 III.K HOCH TUN 9
 • Thực hiện nghiêm túc kế hoạch của nhà trường đề ra.
 • Khaéc phuïc haïn cheá tuaàn qua. Thöïc hieän thi ñua giöõa caùc toå.
 • ¤n tËp tèt ®Ó chuÈn bÞ thi gi÷a ki 1
 • Sinh hoaït sao Nhi Ñoàng haøng tuaàn đ®ầy đủ .
 • Thực  hiện tốt an toaøn giao thoâng.
 • Tập 1 tiết mục văn nghệ chào mừng 20 - 11
    

 
 
  

Tuần 9
Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2010
Toán
Lít
I- Mục tiêu ;
-Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1lits để dong ,đo nước ,dầu...
-Biết ca 1 lít ,chai 1 lít . Biết lít là đơn vị đo dung tích. Biết đọc biết viết tên gọi và kí hiệu của lít
- Biết thực hiện phép cộng ,trừ các số đo theo đơn vị lít , giải toán có liên quan đến đơn vị lít
 
II -Đồ dùng dạy học
 • Moät soá vaät ñöïng : coác , can, bình nöôùc, xoâ .
 • Can ñöïng nöôùc coù vaïch chia (18l , 20l ).
 • Neáu khoâng coù vaät thaät thì veõ tranh baøi taäp 3.
III -Các hoạt động dạy học
 1. Kieûm tra baøi cuû :3'
- Goïi 2 HS leân baûng laøm baøi .
   + HS 1 laøm baøi : Ñaët tính roài tính : 37 + 63 ; 18 + 82 ; 45 + 55.
   + HS 2 tính nhaåm 10 + 90 ; 30 + 70 ; 60 + 40
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS
 1. Daïy – hoïc baøi môùi :35'
2.1 Giôùi thieäu baøi
2.2 Gioùi thieäu nhieàu hôn ( nöôùc ) vaø ít hôn ( nöôùc ) :                      
- Cho HS quan saùt 1 coác nöôùc vaø 1 bình nöôùc ;moät can nöôùc vaø 1 ca nöôùc yeâu caàu nhaän xeùt veà möùc nöôùc .
ñoïc soá ño ghi treân quaû caân .
 - Coác nöôùc coù ít hôn bình nöôùc , bình nöôùc coù nhieàu hôn coác nöôùc .
 - Can ñöïng ñöôïc nhieàu nöôùc hôn ca .
Ca döïng ñöôïc ít nöôùc hôn can .
2.3 Giôùi thieäu lít ( l )
- Ñeå bieát trong coác ca , can coù bao nhieâu nöôùc ; coác ít hôn ca bao nhieâu nöôùc ...ta duøng ñôn vò ño laø lít –vieát taét laø l.
- GV vieát leân baûng: lít– l vaø yeâu caàu HS ñoïc
- Ñöa ra 1 tuùi söõa ( 1l )   yeâu caàu HS ñoïc soá ghi treân bao bì ñeå traû lôøi trong tuùi coù bao nhieâu söõa .       
- Ñöa ra 1 chieác ca  (ñöïng ñöôïc 1l )ñoå söõa trong tuùi vaøo ca vaø hoûi ca chöùa döôïc maáy lít  ( söõa ).
- Ñöa ra 1 chieác can coù vaïch chia . Roùt nöôùc vaøo can daàn theo töøng vaïch vaø yeâu caàu HS ñoïc möùc nöôùc coù trong can .
- Quan saùt .
 
 
-  Lít .
 
- Trong tuùi coù 1 lít söõa .
 
 
- Ca ñöïng 1 lít söõa . Ruùt ra keát luaän soá lít ñöïng ñöôïc cuûa ca vaø tuùi nhö nhau .
- 1 lít , 2 lít ...
………
 
2.4 Luyeän taäp – thöïc haønh :
Baøi 1 :
- Yeâu caàu  HS töï laøm baøi . - HS töï kaøm baøi, 2HS ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra laãn nhau .
Baøi 2 :
- Hoûi baøi toaùn yeâu caàu laøm gì ?
- - Yeâu caàu HS töï laøm baøi .
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS .
- Tính .
- HS laøm baøi ,1 HS ñoïc chöõa baøi .
Baøi 4
- Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi.
- Muoán bieát caû hai laàn baùn ñöôïc bao nhieâu lít nöôùc maém ta laøm nhö theá naøo ?
- Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp , 1HS leân baûng laøm baøi .
 
 
 
 
 
 
 
-Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS .
- Ñoïc baøi .
- Thöïc hieän pheùp tính 12l + 15l
 
-Laøm baøi taäp .
Toùm taét
Laàn ñaàu         12l
Laàn sau        15l
Caû 2 laàn       ... l ?
 Baøi giaûi
Caû 2 laàn cöûa haøng baùn laø :
12 + 15  =  27 (l )
                  Ñaùp soá :     27l
2.5 Cuûng coá , daën doø :2'
- Daën doø HS ghi nhôù teân goïi , kyù hieäu ñôn vò lít (l ) .

 
 
  


 
TËp ®äcOÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KYØ I
I.  MUÏC TIEÂU
-§äc ®óng ,râ rµng c¸c ®o¹n ( bµi ) tËp ®äc ®· häc trong 8 tuÇn ®Çu ( ph¸t ©m râ ,tèc ®é kho¶ng 35 tiÕng /phót ) .HiÓu ND chÝnh cña tõng ®o¹n ,néi dung cña c¶ bµi ; tr¶ lêi ®­îc c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc .Thuéc kho¶ng 2 ®o¹n ( hoÆc bµi ) th¬ ®· häc
-B­íc ®Çu thuéc b¶ng ch÷ c¸i ( BT2 ) .NhËn biÕt vµ t×m ®­îc mét sè tõ chØ sù vËt (BT3) (BT4)

II.  ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC

 • Phieáu ghi teân saün caùc baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc.
 • Buùt daï vaø 3, 4 tôø giaáy khoå to ghi Baøi taäp 3, 4.

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU

            Hoaït ñoäng daïy               Hoaït ñoäng hoïc
1. GIÔÙI THIEÄU BAØI
Neâu muïc tieâu tieát hoïc vaø ghi teân baøi leân baûng.
 
2. OÂN LUYEÄN TAÄP ÑOÏC VAØ HOÏC THUOÄC LOØNG
- Cho HS leân baûng gaép thaêm baøi ñoïc..
- Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc..
- Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc.
- Cho ñieåm tröïc tieáp töøng HS
-Laàn löôït töøng HS gaép thaêm baøi, veà choã chuaån bò.
- Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi .
- Theo doõi vaø nhaän xeùt.
 
3. ÑOÏC THUOÄC LOØNG BAÛNG CHÖÕ CAÙI
- Goïi 1HS khaù ñoïc thuoäc.
- Cho ñieåm HS.
- Yeâu caàu HS noái tieáp nhau ñoïc baûng chöõ caùi.
- Goïi 2HS ñoïc laïi.
- Ñoïc baûng chöõ caùi, caû lôùp theo doõi.
 
- 3 HS ñoïc noái tieáp töø ñaàu ñeán heát baûng chöõ caùi.
- 2 HS ñoïc.
4. OÂN TAÄP VEÀ TÖØ CHÆ NGÖÔØI, CHÆ VAÄT, CHÆ CAÂY COÁI, CHÆ CON VAÄT

Baøi 3

-Goïi 1 HS ñoïcyeâu caàu.
-Goïi 4 HS leân baûng laøm baøi vaø yeâu caàu caû lôùp laøm giaáy nhaùp.
- Chöõa baøi, nhaãn xeùt cho ñieåm.

Baøi 4

- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
- Chia nhoùm vaø phaùt giaáy coù saün baûng nhö BT3 cho töøng nhoùm.
 
-Tuyeân döông nhöõng nhoùm hoaït ñoäng tích cöïc.
 
- Ñoïc yeâu caàu.
- Laøm baøi.
 
 
 
- Ñoïc yeâu caàu.
- 4 nhoùm cuøng hoaït ñoäng, tìm theâm caùc töø chæ ngöôøi, ñoà vaät, con vaät, caây coái vaøo ñuùng coät.
.
 
            Chæ con vaät.                   Chæ caây coái
Thoû, meøo,choù, lôïn, gaø    Chuoái, soaøi, na, mít, nhaõn…..       
 IV. CUÛNG COÁ, DAËN DOØ
- Daën HS veà nhaø luyeän ñoïc caùc baøi taäp ñoïc Tuaàn 7 vaø Tuaàn 8, traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi.
 
 
 
  

TIEÁT 2
I. MUÏC TIEÂU
BiÕt ®Æt c©u theo mÉu Ai lµ g× ? ( BT2) . BiÕt xÕp tªn riªng theo thø tù b¶ng ch÷ c¸i ( BT3
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY –HOÏC
 • Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc.
 • Baûng phuï keû saünbaûng ôû BT2.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU
               Hoaït ñoäng daïy             Hoaït ñoäng hoïc
1. GIÔÙI THIEÄU BAØI
2. OÂN LUYEÄN TAÄP ÑOÏC VAØ HOÏC THUOÄC LOØNG
Tieán haønh töông töï tieát 1.
3. OÂN LUYEÄN ÑAËT CAÂU THEO MAÃU AI (CAÙI GÌ, CON GÌ )LAØ GÌ?
- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 3.
- Treo baûng phuï ghi saün BT 2.
- Goïi 2HS khaù ñaët caâu theo maãu.
- Goïi 5 ñeán 7 HS döôùi lôùp noùi caâu mình. Chænh söûa cho caùc em.
 
- Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ñaët 2 caâu theo maãu Ai (caùi gì, con gì) laø gì ?
- Ñoïc baûng phuï.
Ñoïc baøi: Baïn Lan laø hoïc sinh gioûi.
- Thöïc hieän yeâu caàu.
- Thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV.
                                                                    
4. OÂN LUYEÄN VEÀ XEÁP TEÂN NGÖÔØI THEO BAÛNG CHÖÕ CAÙI
- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 4.
- Chia lôùp thaønh 2 nhoùm, yeâu caàu nhoùm 1 tìm caùc nhaân vaät trong caùc baøi taäp ñoïc cuûa tuaàn 7, nhoùm 2 tìm caùc nhaân vaät trong caùc baøi taäp ñoïc cuûa tuaàn 8.
- Yeâu caàu töøng nhoùm ñoïc teân caùc nhaân vaät vöøa tìm ñöôïc, khi caùc nhoùm ñoïc, GV ghi leân baûng.
- Toå chöùc cho HS thi xeáp teân theo thöù töï baûng chöõ caùi.
- Yeâu caàu caû lôùp ñoïc ñoàng thanh ñaùp aùn.
 
- Ñoïc yeâu caàu.
- Thöïc hieän yeâu caàu.
- Nhoùm 1: Duõng, Khaùnh.
- Nhoùm 2: Minh, Nam, An.
- Hai nhoùm thi ñua vôùi nhau, sau 3 phuùt GV vaø caùc thö kí thu keát quaû, nhoùm naøo coù nhieàu baïn laøm ñuùng hôn laø nhoùm thaéng cuoäc.
- An- Duõng- Khaùnh- Minh- Nam.
IV. CUÛNG COÁ  – DAËN DOØ
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Daën HS veà nhaø hoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau.

 
 
  

Moân: ÑAÏO ÑÖÙC
Baøi: Chaêm chæ hoïc taäp
I.MUÏC TIEÂU:
-Nªu ®­îc mét sè biÓu hiÖn cña ch¨m chØ häc tËp
-BiÕt ®­îc lîi Ých cña viÖc ch¨m chØ häc tËp
-Biªt ®­îc ch¨m chØ häc tËp lµ nhiÖm vô cña HS
-Thùc hiÖn ch¨m chØ häc tËp h»ng n
+gµy-
II.Taøi lieäu vaø phöông tieän.
-Vôû baøi taäp vaø phieáu baøi taäp.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU.
 

ND – TL

Giaùo vieân

Hoïc sinh

HÑ1: Xöû lí tình huoáng.
    8-10’
 
 
 
 
 
 
HÑ2: Thaûo luaän nhoùm 10-15’
 
 
 
 
 
 
 
 
HÑ3:Lieân heä thöïc teá   6-7’.
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Cuûng coá, daïn doø. 2’
-Tranh veõ gì?
 
-Neáu laø em em seõ laøm gì?
 
 
 
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
-KL:Ñang hoïc baøi, laøm baøi caàn laøm xong môùi ñi chôi.
BaØi taäp 2.
-Baøi taäp yeâu caàu gì?
 
-Phaùt phieáu neâu yeâu caàu thaûo luaän.
 
-Chaêm chæ hoïc taäp laø laøm gì?
 
 
 
 
Baøi taäp3.
-Chaêm chæ hoïc taäp mang laïi lôi ích gì?
 
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
-Yeâu caàu töï lieân heä veà baûn thaân.
-Em ñaõ chaêm chæ hoïc taäp chöa?
Haõy keå caùc vieäc laøm cuï theå.
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
-Nhaéc HS:
-Quan saùt ñaët teân cho 2 baïn.
-Veõ 2 baïn – baïn Haø ñang hoïc baøi, baïn Nam ñeán ruû ñi chôi.
-Thaûo luaän caëp ñoâi.
-Taäp ñoùng vai xöû lí tình huoáng.
-3 caëp leân theå hieän.
-Nhaän xeùt caùch xöû lí.
 
 
-2 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
-Ñaùnh daáu vaøo oâ troáng tröôùc yù kieán ñuùng.
-Thaûo luaän nhoùm.
-Baùo caùo keát quaû vaø giaûi thích.
-Nhaän xeùt boå sung.
-Coá gaéng töï hoaøn thaønh baøi taäp.
+Tích cöïc tham gia.
+Töï giaùc hoïc baøi.
+Töï söûa chöõa sai soùt…
-Vaøi HS cho yù kieán.
+Keát quaû hoïc taäp toát.
-Thaày coâ, baïn beø quyù meán.
-Boá meï haøi loøng.
 
-Töï lieân heä.
 
-6-8 HS neâu.
-Nhaän xeùt.
 
-3-4 HS ñoïc baøi.
-Thöïc hieän theo baøi hoïc.
 

 
 
  

Thø ba ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2009
To¸n
LUYEÄN TAÄP
 
 1. MUÏC TIEÂU :
-BiÕt thùc hiÖn phÐp tÝnh vµ gi¶i to¸n víi c¸c sè ®o theo ®¬n vÞ lÝt
-BiÕt sö dông chai 1 lÝt hoÆc ca 1 lÝt ®Ó ®ong ,®o n­íc ,dÇu...
-BiÕt gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ lÝt
 1. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC :
 • Tranh baøi taäp 2 ( hoaëc vaät thaät )
 • Chuaån bò 2 coác (loaïi 0,5l ); 4 coác (loaïi 0,25l ).
 1. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU :
  1. Kieûm tra baøi cuû :3'
- Goïi 2 HS leân baûng thöïc hieän caùc yeâu caàu sau :
   + HS 1: Ñoïc vieát caùc soá ño theå tích coù ñôn vò lít (l)
   + HS 2: tính : 7l + 8l =                                 3l + 7l + 4l =
                    12l + 9l =                                7l + 12l + 2l =
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS
 1. Daïy – hoïc baøi môùi :35'
2.1 Giôùi thieäu baøi
2.2 Luyeän taäp :
Baøi 1                    
- Yeâu caàu HS neâu ñeà baøi .
- Goïi 3 HS leân baûng laøm baøi; HS caû lôùp laøm baøi trong Vôû baøi taäp .
- Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn treân baûng.
- Yeâu caàu neâu caùch tính 35l  -  12l
 
 - Tính
 - Laøm baøi .
 
- Baïn laøm ñuùng / sai .
- 35 tröø 12 baèng 23 .Vaäy 35l tröø 12l baèng 23l .
 Baøi 2
- Treo tranh phaàn a .
- Coù maáy coác nöôùc . Ñoïc soá ño ghi treân coác .
- Baøi yeâu caàu ta laøm gì ?
- Ta phaûi laøm theá naøo ñeå bieát soá nöôùc trong caû 3 coác ?
- Keát quaû laø bao nhieâu ?
-Tieán haønh töông töï vôùi phaàn b vaø c.
   +Yeâu caàu nhìn tranh neâu baøi toaùn töông öùng roài neâu pheùp tính .
 
- Coù 3 coác ñöïng laàn löôït 1l, 2l, 3l  .
- Tính soá nöôùc cuûa 3 coác .
- Thöïc hieän pheùp tính 1l + 2l + 3l
 
- 1l + 2l + 3l = 6l
 
b)  Can thöù nhaát ñöïng 3l nöôùc , can thöù hai ñöïng 5l nöôùc . Caû hai can döïng bao nhieâu lít ?(3l + 5l = 8l )
c) Coù 2 can nöôùc (daàu ...) can thöù nhaát ñöïng 10l , can thöù hai ñöïng 20l. Hoûi caû hai can ñöïng bao nhieâu lít ?
             10l + 20l = 30l
Baøi3 :
- Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi, xaùc ñònh daïng baøivaø öï giaûi . - Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn ít hôn.
Baøi giaûi
Soá lít daàu thuøng thöù hai coù laø :
16 – 2 = 14 (l)
               Ñaùp soá : 14l .
2.3 Cuûng coá , daën doø :2'
-NhËn xÐt tiÕt häc
 
KÓ chuyÖn
¤n tËp gi÷a häc k× I

TIEÁT 3

I. MUÏC TIEÂU
BiÕt t×m tõ chØ ho¹t ®éng cña vËt ,cña ng­êi vµ ®Æt c©u nãi vÒ sù vËt Bt2, Bt3

II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC

 • Baûng phuï cheùp saün baøi taäp ñoïc Laøm vieät thaät laø vui.
 • Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc.

IIICAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU

 1. GIÔÙI THIEÄU BAØI
   - Neâu muïc tieâu tieát hoïc vaø ghi teân baøi leân baûng.
2.  OÂN LUYEÄN TAÄP ÑOÏC VAØ HOÏC THUOÄC LOØNG
       Tieán haønh nhö tieát 1.
3. OÂN LUYEÄN VEÀ TÖØ CHÆ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NGÖÔØI VAØ VAÄT
               Hoaït ñoäng daïy             Hoaït ñoäng hoïc
- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu Baøi 3.
 
 
- Treo baûng phuï coù cheùp saün baøi
  Laøm vieät thaät laø vui.
- Yeâu caàu HS laøm baøi trong vôû baøi taäp.
- Tìm nhöõng töø ngöõ chæ hoaït ñoäng cuûa moãi vaät, moãi ngöôøi trong baøi laøm vieäc thaät laø vui.
- 2 HS ñoïc baøi thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm.
- Goïi 2 HS leân baûng laøm baøi, HS döôùi lôùp laøm vaøo Vôû baøi taäp.
 
- Goïi HS nhaän xeùt.
 
- Nhaän xeùt, cho ñieåm HS.
- Nhaän xeùt baøi treân baûng, ñoái chieáu vôùi baøi laøm cuûa mình.
4. OÂN TAÄP VEÀ ÑAËT CAÂU KEÅ VEÀ MOÄT CON VAÄT, ÑOÀ VAÄT, CAÂY COÁI
- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu Baøi 3.
- Yeâu caàu HS ñoäc laäp laøm baøi.
- Goïi HS laàn löôït noùi caâu cuûa mình. HS noái tieáp nhau trình baøy baøi laøm.
 
- Ñoïc yeâu caàu.
- Laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
- Ví duï: HS 1: Con choù nhaø em troâng nhaø raát toát./ HS 2: Boùng ñeøn chieáu saùng suoùt ñeâm./ HS 3: Caây mít ñang nôû hoa./ Boâng hoa cuùc baét ñaàu taøn./…
5. CUÛNG COÁ, DAËN DOØ
- Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông nhöõng em hoïc toát noùi toát, ñoc toát .
- Nhaéc HS veà nhaø chuaån bò tieát 4
 
 
ChÝnh t¶
¤n tiÕt 4
I. MUÏC TIEÂU
Nghe viÕt chÝnh x¸c ,tr×nh bµy ®óng bµi Ct C©n voi BT2 ;tèc ®é viÕt kho¶ng 35 ch÷ /15'

II. ÑOÀ DUØNG DAÏY –HOÏC

 • Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc.
 • Baûng phuï cheùp saün doaïn vaên Caân voi.

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC CHUÛ YEÁU

  1. GIÔÙI THIEÄU BAØI

         - Neâu  muïc  tieâu vaø ghi teân baøi leân baûng
  2. OÂN LUYEÄN TAÄP ÑOÏC VAØ HOC THUOÄC LOØNG.
         - Tieán  haønh  nhö  tieát 1.
  3. REØN KÓ NAÊNG CHÍNH TAÛ
               Hoaït ñoäng daïy             Hoaït ñoäng hoïc
a) Ghi nhôù noäi dung
- Treo baûng phuï ghi saün ñoaïn vaên caàn cheùp vaø yeâu caàu HS ñoïc.
- Ñoaïn vaên keå veà ai?
- Löông Theá Vinh ñaõ laøm gì?
b) Höôùng daãn caùch trình baøy
- Ñoaïn vaên coù maáy caâu?
- Nhöõng töø naøo ñöôïc vieát hoa? Vì sao phaûi vieát hoa?
 
 
c) Höôùng daãn vieát töø khoù
- Goïi HS tìm töø khoù vieát vaø yeâu caàu caùc em vieát caùc töø naày
- Goïi HS leân baûng vieát
 
d) Vieát chính taû
e) Soaùt loåi
4. CUÛNG COÁ – DAËN DOØ
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Daën HS veà nhaø chuaån bò Tieát 5
 
- 3 HS ñoïc ñoaïn vaên.
 
- Traïng nguyeân Löông Theá Vinh.
- Duøng trí thoâng minh ñeå caân voi.
 
- 4 caâu.
- Caùc töø: Moät, Sau, Khi vieát hoa vì laø chöõ ñaàu caâu. Löông Theá Vinh, Trung Hoa vieát hoa vì laø teân rieâng.
 
- Ñoïc vaø vieát caùc töø: Trung Hoa, Löông, xuoáng thuyeàn naëng, möùc
- 2 HS leân baûng vieát, HS döôùi lôùp vieát vaøo nhaùp.
 
 
 
 
 
Thể dục.
Bài : 17   *Ôn bài thể dục phát triển chung
*Điểm số 1-2,1-2,theo đội hình hàng dọc
 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Giáo án Lớp 2 (Tuần 5 - 10)
Phiên bản:
Năm 2012
Tác giả:
Đỗ Thị Hòe (hoedt-c1canhuu@quocoai.edu.vn)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Giáo án điện tử
Gửi lên:
16/01/2015 09:43
Cập nhật:
16/01/2015 09:43
Người gửi:
thcanhuu
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
1.24 MB
Xem:
293
Tải về:
0
  Tải về
Từ site TRƯỜNG TIỂU HỌC CẤN HỮU:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Văn bản mới

ĐTKH

Một số SKKN năm 2019

Thời gian đăng: 20/05/2019

lượt xem: 61 | lượt tải:0

KH- THCH

KẾ HOẠCH THI ĐỊNH KÌ

Thời gian đăng: 03/05/2019

lượt xem: 67 | lượt tải:67

QĐ/ THCH

Các quyết định thi định kì và danh sách phân công làm thi học kì II - 2018-2019

Thời gian đăng: 03/05/2019

lượt xem: 88 | lượt tải:63

Số 292/CV-PGDDT

Hội thi giai điệu tuổi hồng Cấp Huyện năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 18/10/2018

lượt xem: 108 | lượt tải:82

QD số 3913/QD-UBND

Quy định tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với công chức, viên chức

Thời gian đăng: 18/10/2018

lượt xem: 166 | lượt tải:85

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 194 | lượt tải:48
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Video
Thống kê
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay1,019
 • Tháng hiện tại84,212
 • Tổng lượt truy cập1,226,549
Liên kết website
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây