Giáo án buổi 2 (Tuần 18-tuân20)

Thứ tư ngày 4 tháng 1 năm 2012
Luyện toán
Ôn : Luyện tập chung
I- Mục tiêu :
BiÕt t×m mét thµnh phÇn ch­a biÕt cña phÐp céng hoÆc phÐp trõ
-BiÕt gi¶i BT vÒ nhiÒu h¬n mét sè ®¬n vÞ
-Häc sinh cã ý thøc häc tËp, tÝnh to¸n chÝnh x¸c.
II. §å dïng d¹y häc:
VBt
- III-CAÙC  HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU
1-Ổn định : 1'
2 Giôùi thieäu baøi : 2'
   GV giôùi thieäu ngaén goïn teân baøi vaø ghi ñaàu baøi leân baûng .
3 OÂân taäp 35

Ho¹t ®éng d¹y
Bµi 1
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi  . 
 
 
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS 
Bµi 2
- Baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta laøm gì ?
- Vieát leân baûng : 14 – 8 + 9 vaø yeâu caàu HS neâu caùch tính .
- Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp .
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS .
Bµi 3
- Cho HS neâu caùch tìm toång, tìm soá haïng trong pheùp coäng vaø laøm phaàn a. 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp .
- Tieáp tuïc cho HS neâu caùch tìm soá bò tröø, soá tröø, hieäu trong pheùp tröø. Sau ñoù yeâu caàu laøm tieáp phaàn b  .
- Goïi 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp .
 
Bµi 4
- Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi .
- Muoán veõ 1 ñoaïn thaúng coù ñoä daøi 5 cm ta laøm nhö theá naøo  ?
 
 
 
 
- Yeâu caàu HS thöïc haønh veõ  .
- Yeâu caàu HS thaûo luaän tìm caùch keùo daøi ñoaïn thaúng ñeå ñöôïc ñoaïn thaúng 1 dm
 
 
 
 
3- Cñng cè dÆn dß :2'
-NhËn xÐt tiÕt häc
-DÆn dß häc sinh.
Ho¹t ®éng häc
 
- Töï laøm baøi vaø chöõa mieäng .
- 2 HS ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi nhau
 
 
- Tính .
- Tính töø traùi sang phaûi 14 tröø 8 baèng 6, 6 coäng 9 baèng 15.
- Laøm baøi. Sau ñoù 1 HS ñoïc chöõa baøi. Caùc HS khaùc töï kieåm tra baøi mình
 
 
-Hs nêu
 
 
-Hs nêu
 
 
-Hs làm
 
 
- Ñoïc ñeà baøi  .
- Chaán 1 ñieåm treân giaáy veõ, ñaët vaïch 0 cuûa thöôùc truøng vôùi ñieåm vöøa chaám. Tìm ñoä daøi 5cm treân thöôùc vaø chaám ñieåm thöù hai ôû vaïch chæ 5cm treân thöôùc. Noái hai ñieåm ta ñöôïc ñoaïn thaúng caàn veõ .
- Veõ hình       
- Muoán coù ñoaïn thaúng 10 cm ta phaûi veõ theâm 5cm nöõa vaøo ñoaïn thaúng vöøa veõ .
- Coù nhieàu caùch veõ theâm nhöng tröôùc heát phaûi keùo daøi AB thaønh ñöôøng thaúng AB sau ñoù môùi xaùc ñònh ñoä daøi theo yeâu caàu .
 

 
 
 
Hướng dẫn học
A- Luyện từ và câu
¤n tiÕt 6
I- Môc tiªu
-Møc ®é y/c vÒ kÜ n¨ng ®äc nh­ tiÕt 1
-Dùa vµo tranh ®Ó kÓ l¹i ®­îc c©u chuyÖn ng¾n kho¶ng 5 c©u vµ ®Æt ®­îc tªn cho c©u chuyÖn BT2 ;viÕt ®­îc tin nh¾n theo t×nh huèng cô thÓ BT3
-Gi¸o dôc HS  cã ý thøc tù gi¸c vµ tÝch cùc häc tËp ,«n tËp
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC

 • Phieáu ghi teân caùc baøi hoïc thuoäc loøng trong chöông trình hoïc kyø I.
 • Tranh minh hoaï baøi taäp 2.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU
1. OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng.15'

 • Tieán haønh töông töï nhö vôùi kieåm tra ñoïc thaønh tieáng.
2. Keå chuyeân theo tranh vaø ñaët teân cho truyeän : 23'
Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc
Bµi 1:
 • Goïi 1 HS ñoïc yeâu caâu cuûa baøi
Yeâu caàu HS quan saùt tranh 1.
 • Hoûi: treân ñöôøng phoá, moïi ngöôøi vaø xe coä ñi laïi nhö theá naøo?
 • Ai ñang döùng treân leà ñöôøng?
 
 • Baø cuï ñònh laøm gì? Baø ñaõ laøm ñöôïc vieäc vieäc baø muoán chöa?
 • Yeâu caàu keå laïi toaøn boä noäi dung tranh 1.
Yeâu caàu quan saùt tranh 2.
 • Hoûi: luùc ñoù ai xuaát hieän?
 • Theo em, caäu beù seõ laøm gì, noùi gì vôùi baø cuï. Haõy noùi lôøi cuûa caäu beù.
 
 
 

 • Khi ñoù baø cuï seõ noùi gì? Haõy  noùi laïi lôøi baø cuï.
 
 • Yeâu caàu quan saùt tranh 3 vaø neâu noäi dung tranh.
 • Yeâu caàu keå laïi toaøn boä caâu chuyeän.
 
 

 • Yeâu caàu HS ñaët teân cho truyeän. Höôùng daãn: ñaët teân caàn saùt noäi dung cuûa truyeän hoaëc neâu nhaân vaät coù trong truyeän…
3.VIEÁT TIN NHAÉN
 • Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
 • Vì sao em phaûi vieát tin nhaén?
 • Noäi dung tin nhaén caàn nhöõng gì ñeå baïn coù theå ñi döï Teát Trung thu?
 • Yeâu caàu HS laøm baøi. 2  HS leân baûng vieát.
 • Nhaän xeùt hai tin nhaén cuûa 2 HS leân baûng. Goïi moät soù em trình baøy tin nhaén, nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
 
 
 • 1 HS ñoïc thaønh tieáng. Caû lôùp ñoïc thaàm theo.
 • Treân ñöôøng phoá ngöôøi vaø xe ñi laïi taáp naäp.
 • Coù moät baø cuï giaø ñang ñöùng beân leà ñöôøng.
 • Baø cuï ñònh sang ñöôøng nhöng  maõi vaãn chöa sang ñöôïc.
 • Thöïc haønh keå chuyeän  theo tranh1.
 
 

 • Luùc ñoù moät caäu beù xuaát hieän .
 • Caäu beù hoûi: Baø ôi, chaùu coù giuùp ñöôïc baø ñieàu  gì  khoâng?/ Baø ôi, baø muoán sang ñöôøng phaûi khoâng, ñeå chaùu giuùp baø nheù!/Baø ôi, baø ñöùng ñaây laøm gì?…
 • Baø muoán sang beân kia ñöôøng nhöng xe coä ñi qua laïi ñoâng quaù, baø khoâng sang ñöôïc.
 • Caäu beù ñöa baø cuï qua ñöôøng/ Caäu beù daét tay baø cuï qua ñöôøng…
 • Keå noùi tieáp theo noäi dung töøng tranh. Sau ñoù  2 HS keå laïi caû noäi dung cuûa truyeän.
 • Nhieàu  HS phaùt bieåu. Ví duï: Baø cuï vaø caäu beù/ Caäu beù ngoan/ Qua ñöôøng/Giuùp ñôõ ngöôøi yeâu…
 
 

 • Ñoïc yeâu caàu.
 • Vì caû nhaø baïn ñi vaéng.
 • Caàn ghi roõ thôøi gian, ñòa ñieåm toå chöùc.
 
 

 • Laøm baøi caù nhaân.
 
Ví duï:
Lan thaân meán!
Tôù ñeán nhöng caû nhaø ñi vaéng. Ngaøy mai, 7 giôø toá, caäu ñeán Nhaø vaên hoaù döï Teát Trung thu nheù!
                                                                                      Chaøo caäu: Hoàng Haø.
4-Cñng cè dÆn dß : 2'
-NhËn xÐt tiÕt häc
-DÆn dß häc sinh
 


 
 
 
B- Luyện thể dục :
Bài : 35  * Trò chơi  Vòng tròn
           * Trò chơi Nhanh lên bạn ơi
            I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
                     -Ôn 2 trò chơi:Vòng tròn vàNhanh lên bạn ơi.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối
                           chủ động,đúng luật.
             II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

 • Địa điểm : Sân trường . 1 còi 
            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
                         NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
   I/ MỞ ĐẦU
GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thường….bước        Thôi
HS vừa đi vừa hít thở sâu
Ôn bài thể dục phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
  II/ CƠ BẢN:
a.Trò chơi : Vòng tròn

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
b.Trò chơi : Nhanh lên bạn ơi

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
  III/ KẾT THÚC:
Đi đều….bước        Đứng lại…..đứng
HS vừa đi vừa hát theo nhịp
Thả lỏng :
Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn 8 động tác TD đã học
4phút
 
 
 
 
 
     1lần   
  
 
  26phút
  13phút
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 13phút
    
 
 
  
 
 
 
   5phút
Đội Hình
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
              GV
 
 
 
 
 
 
 
 
Đội hình học mới động tác TD
*     *     *     *     *     *     * 
    *     *     *     *     *     *     * 
*     *     *     *     *     *     * 
    *     *     *     *     *     *     * 
GV
 
 
 
 
 
 
 
Đội Hình xuống lớp
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
              GV
 

 
 
 
Hoạt động tập thể
Trò chơi dân gian :
I. Mục tiêu:
                    -Giúp cho HS biÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i d©n gian
                    - HS tham gia tÝch cùc vµo ho¹t ®éng tËp thÓ
                     - Gióp HS biÕt yªu c¸c trß ch¬i d©n gian                                
II. Đồ dùng dạy học:
                         - cßi.
III. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
A æn ®Þnh  tæ chøc :1’
B . Bµi míi: 37’
1.Giíi thiÖu trß ch¬i:         
2.Bài mới: 
a. Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i.
b. Tæ chø ch¬i trß ch¬i.
  -  GV tæ chøc cho HS ch¬i thö.
  -  HS ch¬i trß ch¬i                
+ Trong qu¶ tr×nh HS ch¬i GV quan s¸t uèn n¾n thªm (nÕu HS cßn lóng tóng)
c. NhËn xÐt , ®¸nh gi¸.
GV cïng HS nhËn xÐt .
- GV tuyªn d­¬ng nh÷ng em ngoan , tÝch cùc tham gia trß ch¬i.
3.Cũng cố, dÆn dß:2’
- GV cñng cè bµi, dÆn dß HS.
 
 

 • Hát
 
.-HS lắng nghe
 
 
 - HS tham gia ch¬i trß ch¬i.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Thứ sáu ngày 6 tháng 1 năm 2012
( Hs nghỉ GV chấm thi học kì I )
 


 
 
 
Thứ bảy ngày 7 tháng 1 năm 2012
( Dạy chương trình buổi thứ nhất )
 


 
 
  
 

Tuần 19
Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2012
( Hs nghỉ Gv làm hồ sư sổ sách )


 
 
  

Thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2012
( Dạy chương trình sáng thứ ba )
 


 
 
 
Thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2012
Luyện toán
Luyện : Thừa số - tích

. Muïc tieâu

-BiÕt thõa sè tÝch
-BiÕt viÕt tæng c¸c sè h¹ng b»ng nhau d­íi d¹ng tÝch vµ ng­îc l¹i
-BiÕt c¸ch tÝnh kÕt qu¶ cña phÐp nh©n dùa vµo phÐp céng
-T§:Häc sinh cã ý thøc häc tËp, tÝnh to¸n chÝnh x¸c.
II. Chuaån bò

 •  
Thöøa sèsoá 
VBt
 • III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ    (3’) Pheùp nhaân

 • 4 + 4 =         ;  4 x 2 =           ; 6 + 6 =        ;  6 x 2 =
 • Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi 34'
 
Thöïc haønh.
Bµi 1
- GV höôùng daãn HS chuyeån toång thaønh tích roài tính tích baèng caùch tính toång töông öùng .
GV vieát leân baûng : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = , cho HS ñoïc roài vieát thaønh tích ( 3 ñöôïc laáy 5 laàn neân vieát 3 x 5 sau daáu = ) .
 GV vieát baûng : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5  ; 3 x 5 = 15
Phaàn a , b , c laøm töông töï
Baøi 2:  GV höôùng daãn HS chuyeån tích thaønh toång caùc soá haïng baèng nhau roài tính tích ñoù theo maãu
6 x 2 = 6 + 6 = 12 vaäy 6 x 2 = 12
Löu yù : Trong quaù trình chöõa baøi neân cho HS ñoïc pheùp nhaân vaø neâu teân goïi töøng thaønh phaàn ( thöøa soá ) vaø keát quaû ( tích ) cuûa pheùp nhaân
Baøi 3:
- Troø chôi: Ai nhanh seõ thaéng.
- GV höôùng daãn  HS laøm baøi roài chöõa baøi .
- Nhaän xeùt – Tuyeân döông.
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)

 • Nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Chuaån bò: Baûng nhaân 2.
- Haùt
 
- Hoïc sinh thöïc hieän. Baïn nhaän xeùt.
 
 
 
 
 
- HS töï tính tích 3 x 5 . Muoán tính tích 3 x 5  ta laáy 3  + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 , vaäy 3 x 5 = 15
 
 
- HS laøm baøi . Söûa baøi
- HS laøm baøi . Söûa baøi
- HS tính nhaåm caùc toång töông öùng
 
 
 
 
 
- Chia 2 daõy thi ñua.
 
Hướng dẫn học
A- Ôn Luyện từ và câu
 MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: TÖØ NGÖÕ VEÀ CAÙC MUØA.
ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI KHI NAØO?

I. Muïc tieâu

-BiÕt gäi tªn c¸c th¸ng trong n¨m Bt1 .
-BiÕt ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái cã côm tõ khi nµo
-T§:Häc sinh t­ duy , s¸ng t¹o khi lµm bµi.
II. Chuaån bò

 • HS: Vôû baøi taäp.

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) OÂn taäp hoïc kì I.
3. Baøi môùi 34'
v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp.

 • GV  höôùng daãn HS laøm baøi taäp 1.
 • Sau yù kieán cuûa moãi em, GV höôùng daãn caû lôùp nhaän xeùt. GV ghi teân thaùng treân baûng lôùp theo 4 coät doïc.
Thaùng gieâng   Thaùng tö       Thaùng baûy    Thaùng möôøi
Thaùng hai       Thaùng naêm   Thaùng taùm    Thaùng möôøi moät
Thaùng ba           Thaùng saùu    Thaùng chín      Thaùng möôøi hai

 • Chuù yù: Khoâng goïi thaùng gieâng laø thaùng 1 vì thaùng 1 laø thaùng 11 aâm lòch. Khoâng goïi thaùng tö laø thaùng boán. Khoâng goïi thaùng baûy laø thaùng baåy. Thaùng 12 coøn goïi laø thaùng chaïp.
 • GV ghi teân muøa leân phía treân töøng coät teân thaùng.
 • GV che baûng HS seõ ñoïc laïi.
 • Caùch chia muøa nhö treân chæ laø caùch chia theo lòch. Treân thöïc teá, thôøi tieát moãi vuøng 1 khaùc. VD: ôû mieàn Nam nöôùc ta chæ coù 2 muøa laø muøa möa (töø thaùng 5 à thaùng 10) vaø muøa khoâ (töø thaùng 11 à thaùng 4 naêm sau).
 • Bµi 2
  • GV nhaéc HS: Moãi yù a, b, c, d, e noùi veà ñieàu hay cuûa moãi muøa. Caùc em haõy đặt câu cho đúng ,mỗi câu nói về đặc điểm của một mùa
  • GV nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
  • Bµi 3
 • GV cho töøng caëp HS thöïc haønh hoûi – ñaùp: 1 em neâu caâu hoûi – em kia traû lôøi.
 • GV khuyeán khích HS traû lôøi chính xaùc, theo nhieàu caùch khaùc nhau.
 • GV nhaän xeùt.
 
4. Cuûng coá – Daën  doø 2'

 • Nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Chuaån bò: Môû roäng voán töø: töø ngöõ veà thôøi tieát. Ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi Khi naøo?
- Haùt
- HS neâu caùc baøi ñaõ hoïc.
 
 
- HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
- HS trao ñoåi trong nhoùm, thöïc hieän yeâu caàu cuûa baøi taäp.
 
- Ñaïi dieän caùc nhoùm noùi tröôùc lôùp teân ba thaùng lieân tieáp nhau theo thöù töï trong naêm.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm noùi tröôùc lôùp teân thaùng baét ñaàu vaø keát thuùc cuûa moãi muøa trong naêm, laàn löôït ñuû 4 muøa xuaân, haï, thu, ñoâng.
- 1, 2 HS nhìn baûng noùi teân caùc thaùng vaø thaùng baét ñaàu, keát thuùc töøng muøa.
 
 
- HS xung phong noùi laïi.
 
 
 
 
 
 
 
- 1 HS ñoïc thaønh tieáng baøi taäp 2. Caû lôùp ñoïc thaàm laïi.
 
 
- 3, 4 HS laøm baøi. Caû lôùp laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp.
1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi vaø caùc caâu hoûi
 
 
 

 
 
 
B- Luyện thể dục
                   Bài : 37  *Trò chơi :Bịt mắt bắt dê và Nhanh lên bạn ơi
            I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
                     -Ôn 2 trò chơi : Bịt mắt bắt dê và Nhanh lên bạn ơi.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
-Hs yªu thÝch tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao
             II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

 • Địa điểm : Sân trường . 1 còi  , dụng cụ trò chơi
            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
                         NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
   I/ MỞ ĐẦU
GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Khởi động
Tập bài TD phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Kiểm tra bài cũ : 4 HS
Nhận xét
 
  II/ CƠ BẢN:
a.Trò chơi : Bịt mắt bắt dê.

G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
b.Trò chơi : Nhanh lên bạo ơi

G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
Nhận xét
  III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Thả lỏng :Cúi người …nhảy thả lỏng
Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn 8 động tác TD đã học
7p
 
 
 
 
1lần
  
 
    28p
    14p
 
 
  
 
    
 
 
 
 
   14p
    
 
 
  
 
 
 
    5p
Đội Hình
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
              GV
 
 
 
 


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đội Hình xuống lớp
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
              GV
 

 
 
  

Hoạt động tập thể
Trò chơi dân gian : Chơi chuyền
I. Mục tiêu:
                    -Giúp HS biÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i d©n gian chơi chuyền
                    - HS tham gia tÝch cùc vµo ho¹t ®éng tËp thÓ
                     - Gióp HS biÕt yªu c¸c trß ch¬i d©n gian                                
II. Đồ dùng dạy học:
                         - cßi.
III. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
A æn ®Þnh  tæ chøc :1’
B . Bµi míi: 37’
1.Giíi thiÖu trß ch¬i:         
2.Bài mới: 
a. Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i.
b. Tæ chø ch¬i trß ch¬i.
  -  GV tæ chøc cho HS ch¬i thö.
  -  HS ch¬i trß ch¬i                
+ Trong qu¶ tr×nh HS ch¬i GV quan s¸t uèn n¾n thªm (nÕu HS cßn lóng tóng)
c. NhËn xÐt , ®¸nh gi¸.
GV cïng HS nhËn xÐt .
- GV tuyªn d­¬ng nh÷ng em ngoan , tÝch cùc tham gia trß ch¬i.
3.Cũng cố, dÆn dß:2’
- GV cñng cè bµi, dÆn dß HS.
 
 

 • Hát
 
.-HS lắng nghe
 
 
 - HS tham gia ch¬i trß ch¬i.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2012
Luyện toán
Luyện : bảng nhân 2

.IMuïc tieâu

-LËp ®­îc b¶ng nh©n 2
-Nhí ®­îc b¶ng nh©n 2
-BiÕt gi¶i BT cã mét phÐp nh©n ( trong b¶ng nh©n 2 )
-BiÕt ®Õm thªm 2
-T§:Häc sinh cã ý thøc häc tËp, tÝnh to¸n chÝnh x¸c.
II. Chuaån bò

 • GV: Caùc taám bìa , moãi taám coù 2 chaám troøn ( nhö SGK )  .
 • HS: Vôû baøi taäp. Baûng con.

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Thöøa soá – Tích.

 • Chuyeån toång thaønh tích roài tính tích ñoù:
 • 6 + 6     ,      8 + 8     ,    3 + 3    ,       4 + 4
 • 3 x 5: Neâu teân goïi töøng thaønh phaàn cuûa pheùp nhaân?
          Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi 34'
v Hoaït ñoäng 1: Ôn bảng nhân 2
- v Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh nhaân, giaûi baøi toaùn vaø ñeám theâm 2
Baøi 1:
- Ghi nhôù caùc coâng thöùc trong baûng . Neâu ñöôïc ngay pheùp tính 2 x 6 = 12
Baøi 2: 
- Löu yù : vieát pheùp tính giaûi baøi toaùn nhö sau : Baøi 3:
- GV cho HS ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng ñeå coù 2 , 4 , 6 ,8, 10 , 12 ,14 , 16 , 18 , 20 .
 
 
 
 
 
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)

 • Nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Chuaån bò: Luyeän taäp.
- Haùt
 
- HS thöïc hieän. Baïn nhaän xeùt.
 
- HS neâu.
 
 
 
 
 
 
 
- HS laøm baøi . Tính nhaåm
 
 
- HS ñoïc ñeà, laøm baøi, söûa baøi. 
 
- HS nhaän xeùt ñaëc ñieåm cuûa daõy soá naøy . Moãi soá ñeàu baèng soá ñöùng ngay tröôùc noù coäng vôùi 2
- HS ñoïc daõy soá töø 2 ñeán 20 vaø töø 20 ñeán 2 ( Khi ñoïc töø 2 ñeán 20 thì goïi laø “ ñeám theâm 2 ” khi ñoïc töø 20 ñeán 2 thì goïi laø “ ñeám bôùt 2 ”
 
 
 
 
Luyện tiếng việt
Luyện : Tập làm văn tuần 19
ÔN: TẬP LÀM VĂN
CHIA BUỒN, AN ỦI
 
I/ Mục tiêu:
- Biết nói lời chia buồn, an ủi, động viên thầy cô  trong tình hương cụ thể.
- Viết đoạn văn ngắn thể hiện tình cảm của em đối với thầy cô giáo , đối với bạn bè
- Biết nhận xét bạn.
II/ Đồ dùng dạy học:
VBt
III/ Hoạt động dạy học:
 

Hoạt động dạy Hoạt động học
1- Ổn định : 1'
2. kiểm tra bài cũ: 3’
- Gọi 2 em lên đọc lại bài làm trước.
- Nhẫn xét, cho điểm
3. Bài mới:33’
a.Giới thiệu bài:
- Nêu mục tiêu bài học, tên bài học.
b. Hư­ớng dẫn làm bài tập:
Bài 1:
- Yêu cầu học sinh làm vào vở bài tập
-Gv gọi Hs đọc bài của mình
-Nhận xét cho điểm
Bài 2 :
 - Viết lời đáp của Bình khi có khách đến nhà theo các tình huống dưới đây
--Cho Hs làm VBt
- Giáo viên yêu cầu viết câu ngắn gọn ( 2-3 câu)
4. Củng cố, dặn dò: 3’
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Dặn dò học sinh giờ sau.
 
- 2 em lên bảng.
 
 
 
 
- Lắng nghe và đọc tên bài.
 
 
- Làm bài vào vở
-Đọc bài
 
 
-Đọc yêu cầu
-Làm VBt
 
- Làm bài vào vở.
- Đọc bài.
 
 
 
 
 
 
 
 
Đọc sách tại thư viện
 
 


 
 
 
Hoạt động tập thể
chủ điểm tháng 1 : Hoạt động 2
Kể chuyện phong tục ngày tết quê em
I- Mục tiêu hoạt động :
-Hs biết được một số phong tục trong ngày tết của địa phương nói riêng và hiể biết thêm một số phong tục trong ngày tết ở các địa phương khác trong cả nước
-Hs hiểu mỗi phong tuch đều mang ý nghĩa văn hóa , giáo dục con người luôn nhớ về tổ tiên
II- Quy mô hoạt động :
Tổ chức theo lớp
III Tài liệu phương tiện ;
-Tìm hiểu phong tục têt ở địa phương
- IV Các bước tiến hành :

Gv
A- Ổn định tổ chức : 1'
B- GBt : 1'
C- Nội dung : 31'
Bước 1 : Chuẩn bị
-Gv phổ biến cho Hs trước một 1tuần
Bước 2 : Tìm hiểu phomh tục ngày tết quê em
-Gv nêu một số phong tục ngày tết
-Tiễn ông táo về trời
-Tục xông đất
-Tục chúc tết
-Tục mừng tuổi
Bước 3 : Nhận xét đánh giá  : 2'
-Gv nhận xét tuyên dương
-Nhận xét tiết học
HS
 
 
 
 
-Lắng nghe
 
 
-Hs lắng nghe
 
 
 
 
 


 
 
 
Thứ bảy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Luyện toán
Luyện tập

I. Muïc tieâu:

-Thuéc b¶ng nh©n 2
-BiÕt vËn dông b¶ng nh©n 2 ®Ó thùc hiÖn phÐp tÝnh nh©n sè cã kÌm ®¬n vÞ ®o víi mét sè
-BiÕt gi¶i BT cã mét phÐp nh©n ( trong b¶ng nh©n 2 )
-BiÕt thõa sè , tÝch
-T§:Häc sinh cã ý thøc häc tËp, tÝnh to¸n chÝnh x¸c tr×nh bµy khoa häc

II. Chuaån bò

 • GV: Baûng phuï töøng chaëng
                  -     HS: Vôû baøi taäp
III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. OÅn ñònh (1’)
2. Baøi cuõ (4’) Baûng nhaân 2.
Tính nhaåm:

 • 2 x 3                    2 x 8
 • 2 x 6                    2 x 10
Giaûi baøi 3
 • GV nhaän xeùt.
3. Baøi môùi : 33'+ Giôùi thieäu:
   Giôùi thieäu ngaén goïn roài ghi töïa baøi leân baûng.
+ Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Cuûng coá vieäc ghi nhôù baûng nhaân 2 qua thöïc haønh tính.
Ÿ Phöông phaùp: Tröïc quan, thöïc haønh.
 * ÑDDH: Boä thöïc haønh Toaùn.
         GV höôùng daãn HS laøm baøi
Baøi 1 : HS neâu caùch laøm :
                                                                   
- GV nhaän xeùt .
Baøi 2 :
- GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi.
- GV höôùng daãn HS laøm baøi theo maãu:
    2cm x 4 =
    -  GV nhaän xeùt
Baøi 3 :
- Ñeà baøi cho gì?
- Ñeà baøi hoûi gì?
 
Baøi 5 : Ñieàn soá ( tích ) vaøo oâ troáng
- GV cho Hs tự làm sau đó chữa bài
 
 
 
- GV nhaän xeùt – Tuyeân döông.
4. Cuûng coá - Daën  doø: 2'
     - Nhaän xeùt tieát hoïc.
     - Chuaån bò: Baûng nhaân 3.
- Haùt
 
- HS nhaåm roài ñoïc keát quaû. Baïn nhaän xeùt.
 
- 2 HS leân giaûi baøi 3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS neâu :
- HS laøm baøi trong vôû 
 
 
- HS ñoïc.
- HS vieát vaøo vôû roài tính theo maãu 
 
 
- HS ñoïc thaàm ñeà toaùn , neâu toùm taét baèng lôøi roài giaûi baøi toaùn
- HS thi ñua thöïc hieän theo maãu:
 
 
 


 
 
 
Luyện tiếng việt
Luyện viết bài 19 Chữ hoa P

I. Muïc tieâu:

-ViÕt ®óng ch÷ P hoa ( 1 dßng cì võa , 1 dßng cì nhá ) ; ch÷ vµ c©u øng dông : Phong ( 1 dßng cì võa , 1 dßng cì nhá ) Phong c¶nh hÊp dÉn 3 lÇn
-T§: Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c rÌn luyÖn ch÷ viÕt, ngåi ngay ng¾n ®óng thÕ

II. Chuaån bò:

 • GV: Chöõ maãu P . Baûng phuï vieát chöõ côõ nhoû.
 • HS: Baûng, vôû

III. Caùc hoaït ñoäng:

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’)

 • Kieåm tra vôû vieát.
 • Yeâu caàu vieát: OÂ , Ô
 • Haõy nhaéc laïi caâu öùng duïng.
 • Vieát : Ôn saâu nghóa naëng.   
 • GV nhaän xeùt, cho ñieåm.
3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’)GV neâu muïc ñích vaø yeâu caàu.
v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chöõ caùi hoa

 1. Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt.
* Gaén maãu chöõ  P
 • Chöõ P Â cao maáy li?
 • Goàm maáy ñöôøng keû ngang?
 • Vieát bôûi maáy neùt?
 • GV chæ vaøo chöõ P vaø mieâu taû:
+ Goàm 2 neùt – neùt 1 gioáng neùt 1 cuûa chöõ B, neùt 2 laø neùt cong treân coù 2 ñaàu uoán vaøo trong khoâng ñeàu nhau.
 • GV vieát baûng lôùp.
 • GV höôùng daãn caùch vieát:
 • Neùt 1: Ñaët buùt treân ñöôøng keõ 6, vieát neùt moùc ngöôïc traùi. Döøng buùt treân ñöôøng keõ 2.
 • Neùt 2: töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 1, lia buùt leân  ñöôøng keõ 5, vieát neùt cong treân coù 2 ñaàu uoán vaøo trong , döøng buùt ôû giöõa ñöôøng keõ 4 vaø ñöôøng keõ 5.
 • GV vieát maãu keát hôïp nhaéc laïi caùch vieát.
 1. HS vieát baûng con.
 • GV yeâu caàu HS vieát 2, 3 löôït.
 • GV nhaän xeùt uoán naén.
v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát caâu öùng duïng.
 1. Giôùi thieäu caâu:  Phong caûnh haáp daãn.
 2. Quan saùt vaø nhaän xeùt:
 • Neâu ñoä cao caùc chöõ caùi.
 
 
 

 • Caùch ñaët daáu thanh ôû caùc chöõ.
 
 

 • Caùc chöõ vieát caùch nhau khoaûng chöøng naøo?
 • GV vieát maãu chöõ: Phong löu yù noái neùt Ph  vaø ong.
 1. HS vieát baûng con
* Vieát: :  Phong  
- GV nhaän xeùt vaø uoán naén.
3: Vieát vôû

 • GV neâu yeâu caàu vieát.
 • GV theo doõi, giuùp ñôõ HS yeáu keùm.
 • Chaám, chöõa baøi.
 • GV nhaän xeùt chung.
4. Cuûng coá – Daën  doø (3’)
 • GV cho 2 daõy thi ñua vieát chöõ ñeïp.
-    GV nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Nhaéc HS hoaøn thaønh noát baøi vieát.
- Haùt
 
 
- HS vieát baûng con.
- HS neâu caâu öùng duïng.
- 3 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con.
 
 
 
 
- HS quan saùt
- 5 li
- 6 ñöôøng keû ngang.
- 2 neùt
- HS quan saùt
 
- Chieác noùn uùp.
 
- HS quan saùt.
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS taäp vieát treân baûng con
 
 
 
 
- HS ñoïc caâu
 
- P: 5 li
- g, h : 2,5 li
- p, d : 2 li
- o, n, c, a : 1 li
- Daáu hoûi (?) treân a.
- Daáu saéc (/) treân aâ
- Daáu ngaõ (~)  treân aâ
- Khoaûng chöõ caùi o
 
 
 
- HS vieát baûng con
 
- Vôû Taäp vieát
 
 
- HS vieát vôû
 
 
 
 
 
- Moãi ñoäi 3 HS thi ñua vieát chöõ ñeïp treân baûng lôùp.
 

 
 
 
Hướng dẫn tự học
Luyện các bài tập đọc trong tuần 19
I- Mục tiêu :
-Rèn kĩ năng đọc thành tiếng
-Đọc trơn toàn bài với tốc độ  nhanh . Đọc đúng các từ ngữ khó trong bài
-Biết ngắt nghỉ sau các dấu chấm dấu phẩy
-Giáo dục Hs biết yêu thương và kính trọng các thầy cô giáo
II- Đồ dùng dạy học
SGK
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu :

GV
1-ổn định tổ chức : 1'
2-GTB : 1'
3-Nội dung : 76'
*Hướng dẫn HS đọc bài : Chuyện bốn mùa
-Gọi 1 Hs đọc tốt đọc
-Cho Hs đọc từng câu
 
-Cho HS đọc trong nhóm
-Gv nhận xét nhóm đọc tốt
-CHo Hs đọc cả bài
-GV nhận xét tuyên dương
-Gv nêu câu hỏi cho Hs trả lời miệng
-Gv nhận xét tuyên dương
* Hướng dẫn Hs đọc bài : Thư Trung thu
Gọi 1 Hs đọc tốt đọc
-Cho Hs đọc từng câu
 
 
-Cho HS đọc trong nhóm
-Gv nhận xét nhóm đọc tốt
-CHo Hs đọc cả bài
-GV nhận xét tuyên dương
-Gv nêu câu hỏi cho Hs trả lời miệng
-Gv nhận xét tuyên dương
3-Củng cố dặn dò : 2'
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò HS
HS
 
 
 
 
 
-HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài
-Các nhóm lần lượt đọc từng đoạn
-Thi đọc từng đoạn giữa các nhóm
 
2 Hs đọc cả bài
-Hs thi đọc cả bài
-HS trả lời
 
 
 
-Hs đọc
-HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài
-Các nhóm lần lượt đọc từng đoạn
-Thi đọc từng đoạn giữa các nhóm
-2 Hs đọc cả bài
-Hs thi đọc cả bài
-HS trả lời
 
 
 
Tuần 20
Thứ hai ngày 30 tháng 1 năm 2012
Luyện toán
Luyện : Bảng nhân 3
I. Mục tiêu:
- Vận dụng  bảng nhân 3.
- Nhớ đư­ợc bảng nhân 3.
- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 3).
- Biết đếm thêm 3.
II. Chuẩn bị:
- Vở BT Toán
III. Hoạt động dạy học:

Hoạt động dạy Hoạt động học
1-Ổn định tổ chức : 1;
2. Giới thiệu bài :2’
3. Thực hành:33’
Bài 1: (VBT/ 8) Tính nhẩm
- 1 em đọc yêu cầu của bài
- Học sinh nêu kết quả của phép tính
  3  x 2 = 6              3 x 1 = 3
  3  x 5 = 15            3 x 3 = 9
  3  x 8 = 24            3 x 7 = 21
Bài 2: (VBT/ 8) Hư­ớng dẫn TT & giải bài toán
- HS đọc đề bài.
     Tóm tắt:
Mỗi can: 3 lít
9 can     :…lít ?
- Gọi 1 HS lên làm bài
 
Bài 3: (VBT/ 8)  Bài tập yêu cầu gì?
- 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống
Bài 4: (VBT/ 8) Số?
- 1 HS nêu yêu cầu của bài
 2x 3 = 3 x 2
3.  Củng cố dặn dò:3’
- Nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh thuộc bảng nhân 3
 
- Lắng nghe
 
 
- Đọc yêu cầu bài
- lần lượt nêu kết quả
 
 
 
 
 
- Đọc yêu cầu
- 1 em lên giải
Bài giải
Số lít trong 9 can là:

 1. x 9 = 27 ( lít )
Đáp số: 27 lít
 
- Nêu yêu cầu
 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 
- Đọc yêu cầu
- làm bài
 
- Lắng nghe
Luyện tiếng việt
Luyện đọc: ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ
I. Muïc tieâu
- Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ; Đọc rõ lời nhân vật trong bài
II. Chuaån bò : 
- Baûng phuï  vieát caùc caâu vaên caàn höôùng daãn luyeän ñoïc
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc  :

        Hoaït ñoäng dạy        Hoaït ñoäng học    
1-Ổn định tổ chức : 1'
2.Kieåm tra baøi cuõ:3’
- Gọi 1 HS lên đọc bài
 3.Baøi môùi : 33’      
a) Giôùi thieäu :
b) H­íng dÉn luyÖn ®äc
H§1/Ñoïc maãu           
- GV ñoïc maãu :
- Yeâu caàu ñoïc töøng caâu .
H§2/ Ñoïc töøng ñoaïn :
-Yeâu caàu tieáp noái ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp.
- Laéng nghe vaø chænh söûa cho hoïc sinh  .
- Höôùng daãn ngaét gioïng :
- Yeâu caàu ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm .
- Höôùng daãn caùc em nhaän xeùt baïn ñoïc .
H§3/ Thi ñoïc
- Môøi caùc nhoùm thi ñua ñoïc .
- Yeâu caàu caùc nhoùm thi ñoïc
- Laéng nghe nhaän xeùt vaø ghi ñieåm  .
H§4/ Luyeän ñoïc laïi  :
- Theo doõi luyeän ñoïc trong nhoùm .
- Yeâu caàu laàn löôït caùc nhoùm thi ñoïc .
- Nhaän xeùt chænh söûa cho hoïc sinh  .
  3) Cuûng coá  daën doø:2’
- Nhận xét tiết học
- Yêu cầu về đọc bài và chuẩn bị bài mới
 
 
- 1 em đọc
 
-Vaøi em nhaéc laïi teân baøi
 
 
- Lôùp laéng nghe ñoïc maãu .
- Laàn löôït noái tieáp ñoïc töøng caâu  cho heát baøi.
- Töøng em  noái tieáp ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp .
- Naêm em ñoïc töøng ñoaïn trong baøi .
 
- Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm (5em )
 
 
- Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän xeùt baïn ñoïc .
 
- Caùc nhoùm thi ñua ñoïc baøi
- HS Luyeän ñoïc
 
 
 
- lắng nghe
   
 

 
 
 
luyện âm nhạc
Ôn bài : Trên con đường đến trường
MỤC TIÊU:  Giúp HS:
-Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.
-Hát kết hợp múa phụ hoạ một số động tác đơn giản.
-HS yêu thích ca hát.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Nhạc cụ quen dùng.
-Một vài động tác phụ hoạ đơn giản.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

              Hoạt động dạy                 Hoạt động học
 1-Ổn định tổ chức ; 1'
 2.Kiểm tra bài cũ :3'
  -Gọi 1-2 HS lên hát lại bài hát “Trên con đường đến trường”
   -Nhận xét ,tuyên dương.
  3.Bài mới:34'
  a.Giới thiệu bài:
  b.Hoạt động 1:Ôn tập bài hát “Trên con đường đến trường”
  -GV bắt cho cả lớp hát lại toàn bài:
  +Lần 1 hát không vỗ tay;
  +Lần 2 hát kết hợp vỗ tay theo nhịp.
  -Tổ chức cho HS hát nối tiếp theo nhóm, tổ.
  -Hát kết hợp gõ đệm.
  +Cả lớp hát cả bài 1 lượt;
  +Các tổ thi nhau hát và vổ tay theo nhịp.                      +HS tự nhận xét phần trình bày của nhau.
  c.Hoạt động 2:Hát kết hợp với múa đơn giản.
  -GV vừa hát vừa thực hiện mẫu một vài động tác múa phụ hoạ đơn giản.
  -Yêu cầu cả lớp đứng dậy và tập từng động tác theo sự hướng dẫn của GV.
  -Yêu cầu cả lớp tự hát và tự biểu diễn.
   -GV theo dõi, nhận xét.
  -Gọi một số nhóm và cá nhân lên biểu diễn.
   -Sau mỗi lần nhóm, cá nhân lên biểu diễn, gọi HS dưới lớp nhận xét.
  -GV nhận xét ,tuyên dương.
 3.Củng cố,dặn dò: 2'
 -Về nhà ôn lại bài hát và biểu diễn cho người thân xem.
  -Nhận xét tiết học
 
 
 
  -1-2 HS lên trình bày.
 
 
 
 
 
 
 
  -Cả lớp hát 2 lượt theo sự hướng dẫn của GV.
  -HS hát nối tiếp theo nhóm,tổ.
  -HS hát kết hợp vỗ tay.
 
  -HS thi hát theo tổ và nhận xét lẫn nhau.
 
 
 
 -HS theo dõi.
 
  -Cả lớp thực hiện theo GV.
 
  -Cả lớp tự thực hiện
 
  -HS lần lượt lên biểu diễn :nhóm, cá nhân.
  -HS nhận xét lẫn nhau.
 
 
 
  -Lắng nghe.
     
   


 
 
  
 

Thứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2012
Luyện toán
Luyện tập
I- Môc tiªu
-Thuéc b¶ng nh©n 3
- BiÕt gi¶i Bt cã mét phÐp nh©n ( trong b¶ng nh©n 3 )
-Th¸i ®é : häc sinh cã ý thøc häc tËp tÝnh to¸n chÝnh x¸c

II. Chuaån bò

 • HS: Vôû.

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’)

 • Goïi 2 HS leân baûng ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 3. Hoûi HS veà keát quaû cuûa moät pheùp nhaân baát kì trong baûng.
 • Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu:

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp, thöïc haønh.
Baøi 1:

 • Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
 • Vieát leân baûng:

       
  Oval: 3
   
 
 
                             x 3
 

 • Hoûi: Chuùng ta ñieàn maáy vaøo oâ troáng? Vì sao?
 • Vieát 9 vaøo oâ troáng treân baûng vaø yeâu caàu HS ñoïc pheùp tính sau khi ñaõ ñieàn soá. Yeâu caàu HS töï laøm tieáp baøi taäp, sau ñoù goïi 1 HS ñoïc chöõa baøi.
 • Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 3:
 • Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi toaùn.
 
 • Yeâu caàu HS caû lôùp töï  laøm baøi vaøo vôû baøi taäp, 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp.
 
 

 • Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
 
Baøi 4:

 • Tieán haønh töông töï nhö vôùi baøi taäp 3.
4. Cuûng coá – Daën  doø (2')
 • Toå chöùc cho HS thi ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 3
 • Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông nhöõng HS toát, thuoäc baûng nhaân. Nhaéc nhôû  HS coøn chöa chuù yù hoïc baøi, chöa hoïc thuoäc baûng nhaân.
 • Daën doø HS hoïc thuoäc baûng nhaân 2, 3
 • Haùt
 
 • 2 HS leân baûng traû lôøi caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt xem hai baïn ñaõ hoïc thuoäc loøng baûng nhaân chöa.
 
 
 
 
 
 

 • Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng.
 
 

 • Ñieàn 9 vaøo oâ troáng vì 3 nhaân 3 baèng 9.
 • Laøm baøi vaø chöõa baøi.
 
 
 
 
 

 • 1 HS ñoïc baøi, caû lôùp theo doõi vaø phaân tích ñeà baøi.
 • Laøm baøi theo yeâu caàu:
 
      -    HS laøm baøi. Söûa baøi.
 
HS thi ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 3
 
 
 

 
 
  

Luyện chính tả
Ông mạnh thắng thần gió
-Môc tiªu
-Nghe viÕt chÝnh x¸c bµi CT; biÕt tr×nh bµy ®óng vào VBT
-Lµm ®­îc BT2  BT3
-Gi¸o dôc häc sinh viÕt ch÷ ®Ñp cã ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë
II. Chuaån bò
VBt

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Thö Trung thu

 • Yeâu caàu HS vieát caùc töø sau: chieác laù, quaû na, caùi noùn, laëng leõ, no neâ,… (MB): caùi tuû, khuùc goã, cöûa soå, muoãi,… (MN).
 
 • GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu:

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chính taû
a) Ghi nhôù noäi dung ñoaïn vieát

 • Goïi 3 HS laàn löôït ñoïc
 • Đoạn viết nói lên điều gì ?
 
b) Höôùng daãn caùch trình baøy
-Đoạn viết có máy câu ?
-Những chữ nào phải viết hoa ?
c) Höôùng daãn vieát töø khoù
d) Vieát baøi

 • GV ñoïc baøi, ñoïc thong thaû, moãi caâu thô ñoïc 3 laàn.
e) Soaùt loãi
 • GV ñoïc laïi baøi, döøng laïi phaân tích caùc chöõ khoù cho HS soaùt loãi.
g) Chaám baøi
 • Thu vaø chaám moät soá baøi. Soá baøi coøn laïi ñeå chaám sau.
v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû
 • Baøi 2
 • Goïi HS ñoïc ñeà baøi, sau ñoù toå chöùc cho HS thi laøm baøi nhanh. 5 em laøm xong ñaàu tieân ñöôïc tuyeân döông.
 • Baøi 3
 • Gọi Hs nêu yêu cầu
 • Gọi Hs lên làm bài
 • -Nhận xét cho điểm
4. Cuûng coá – Daën  doø (2')
 • Nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Yeâu caàu caùc em vieát sai 3 loãi chính taû trôû leân veà nhaø vieát laïi baøi cho ñuùng.
 • Haùt
 
 • 4 HS leân baûng vieát baøi, caû lôùp vieát vaøo giaáy nhaùp.
 • HS döôùi lôùp nhaän xeùt baøi cuûa caùc baïn treân baûng.
 
 
 
 
 
 
 

 • 3 HS laàn löôït ñoïc baøi.
-HS trả lời
 
 
-Hs TL
-HSTL
 
 
 
-HS viết  bài
 
 

 • Soaùt loãi, söûa loãi sai vaø ghi toång soá loãi ra leà vôû.
 
 
 
 
 
 

 • 2 HS laøm baøi treân baûng lôùp. Caû lôùp laøm baøi vaøo Vôû Baøi taäp.
 
 
-Nêu đề bài
-Làm bài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn học
Gv cho HS hoàn thiện các bài tập trong VBt toán và tiếng việt
 


 
 
 
Thứ tư ngày 2 tháng 2 năm 2012
Luyện toán
Luyện : Bảng nhân 4
I- Môc tiªu
--Thuéc b¶ng nh©n 4
-Nhí ®­îc b¶ng nh©n 4
-BiÕt gi¶i BT cã mét phÐp nh©n ( trong b¶ng nh©n 4 )
-BiÕt ®Õm thªm 4
-Häc sinh cã ý thøc häc tËp tÝnh to¸n chÝnh x¸c

II. Chuaån bò

 • GV: 10 taám bìa, moãi taám coù gaén 4 chaám troøn hoaëc 4 hình tam giaùc, 4 hình vuoâng, . . . KÎ saün noäi dung baøi taäp 3 leân baûng.
 • HS: Vôû

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Luyeän taäp.

 • Goïi 1 HS leân  baûng laøm baøi taäp sau:
 • Tính toång vaø vieát pheùp nhaân töông öùng vôùi moãi toång sau:
4 + 4 + 4 + 4
5 + 5 + 5 + 5

 • nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
 • Goïi HS khaùc leân baûng ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 3.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

v Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp, thöïc haønh.
Baøi 1:

 • Hoûi: Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
 • Yeâu caàu HS töï laøm baøi, sau ñoù 2 HS ngoài caïnh nhau ñoåi vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau.
Baøi 2:
 • Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
 • Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp, 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp.
 • Chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 3:
 • Hoûi: Baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
 
 • Soá ñaàu tieân trong daõy soá naøy laø soá naøo?
 • Tieáp sau soá 4 laø soá naøo?
 • 4 coäng theâm maáy thì baèng 8?
 • Tieáp sau soá 8 laø soá naøo?
 • 8 coäng theâm maáy thì baèng 12?
 • Hoûi: Trong daõy soá naøy, moãi soá ñöùng sau hôn soá ñöùng tröôùc noù maáy ñôn vò?
 • Yeâu caàu HS töï laøm tieáp baøi, sau ñoù chöõa baøi roài cho HS ñoïc xuoâi, ñoïc ngöôïc daõy soá vöøa tìm ñöôïc.
4. Cuûng coá – Daën  doø (2')
 • Yeâu caàu HS ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 4 vöøa hoïc.
 • Nhaän xeùt tieát hoïc, yeâu caàu HS veà nhaø hoïc cho thaät thuoäc baûng nhaân 4
 • Haùt
 
 • 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû nhaùp:
  
   4 + 4 + 4 + 4 = 4 x 4 = 16
   5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 4 = 20
 
 
 
 

 • Nghe giôùi thieäu.
 
 
-Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta tính nhaåm.

 • Laøm baøi vaø kieåm tra baøi cuûa baïn.
 
 

 • Ñoïc:
-Hs làm
 
 
 
 

 • Baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta ñeám theâm 4 roài vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng.
 • Soá ñaàu tieân trong daõy soá naøy laø soá 4.
 • Tieáp theo 4 laø soá 8.
 • 4 coäng theâm 4 baèng 8.
 • Tieáp theo 8 laø soá 12.
 • 8 coäng theâm 4 baèng 12.
 • Moãi soá ñöùng sau hôn moãi soá ñöùng ngay tröôùc noù 4 ñôn vò.
 • Laøm baøi taäp.
 
 
 

 • Moät soá HS ñoïc thuoäc loøng theo yeâu caàu.
 
 
 
 

 
 
 
Hướng dẫn học
A- Ôn Luyện từ và câu
TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO?DẤU CHẤM, DẤU CHẤM THAN.
 
I. Mục tiêu :
- Nhận biết được một số từ ngữ chỉ thời tiết 4 mùa (BT1).
- Biết dùng các cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ thay do cụm từ khi nào để hỏi về thời điểm (BT2); điền đúng dấu câu vào đoạn văn ( BT3).
II. Chuẩn bị:
- Vở BT Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy học :

Hoạt động dạy Hoạt động học
1-Ổn định tổ chức 1'
2. Kiểm tra bài cũ:3’
- ở tr­ường em vui nhất khi nào?
- Mẹ khen em khi nào ?
3. Bài mới:33’
a. Giới  thiệu bài
- Giáo viên nêu mục đích yêu cầu của giờ học.
2. H­ướng dẫn làm bài tập:
Bài tập 1 :
- Chọn những từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để chỉ thời tiết của từng mùa.
Bài tập 2:
- HD cách làm bài, đọc từng câu văn, lần lượt thay cụm từ khi nào trong câu văn đó bằng các cụm từ: Bao giờ, lúc nào tháng mấy, mấy giờ kết thúc xem tổng hợp từ nào thay đ­ược.    
Bài tập 3:
- Hoạt động cách ghi dấu câu vào ô trống
4-Củng cố dặn dò.3’
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò học sinh.
 
 
 
- Trả lời
 
 
 
- Lắng nghe
 
 
 
- HS làm bài vào trong vở bài tập
 
 
- Chú ý và làm bài tập
 
 
 
 
 
- Ghi những dấu câu thích hợp vào ô trống
 
- Lắng nghe
B-Luyện tự nhiên và xã hội
An toµn khi ®i c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng
I- Môc tiªu
-NhËn biÕt mét sè t×nh huèng nguy hiÓm cã thÓ x¶y ra khi ®i c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng
-Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh khi ®i c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng
* Gi¸o dôc häc sinh kÜ n¨ng sèng :
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì khi đi các phương tiện giao thông
-Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán những hành vi sai quy định khi đi các phương tiện giao thông.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định khi đi các phương tiện giao thông
* Th¸i ®é : HS Chaáp haønh nhöõng quy ñònh veà traät töï an toaøn giao thoâng.

II. Chuaån bò

 • GV: Tranh aûnh trong SGK trang 42, 43. Chuaån bò moät soá tình huoáng cuï theå xaûy ra khi ñi caùc phöông tieän giao thoâng ôû ñòa phöông mình.
 • HS: SGK.

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Ñöôøng giao thoâng.

 • Coù maáy loaïi ñöôøng giao thoâng?
 
 • Keå teân caùc phöông tieän giao thoâng ñi treân töøng loaïi ñöôøng giao thoâng?
 • GV nhaän xeùt.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

 • Baøi tröôùc chuùng ta ñöôïc hoïc veà gì?
 • Neâu moät soá phöông tieän giao thoâng vaø caùc loaïi ñöôøng giao thoâng töông öùng.
 • Khi ñi caùc phöông tieän giao thoâng chuùng ta caàn löu yù ñieåm gì?
 • Ñoù cuõng chính laø noäi dung cuûa baøi hoïc ngaøy hoâm nay: “An toaøn khi ñi caùc phöông tieän giao thoâng”. Duøng phaán maøu ghi teân baøi.
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Nhaän bieát moät soá tình huoáng nguy hieåm coù theå xaûy ra khi ñi caùc phöông tieän giao thoâng.

 • Treo tranh trang 42.
 • Chia nhoùm (öùng vôùi soá tranh).
Gôïi yù thaûo luaän:
 • Tranh veõ gì?
 • Ñieàu gì coù theå xaûy ra?
 • Ñaõ coù khi naøo em coù nhöõng haønh ñoäng nhö trong tình huoáng ñoù khoâng?
 • Em seõ khuyeân caùc baïn trong tình huoáng ñoù ntn?
 • Keát luaän: Ñeå ñaûm baûo an toaøn, khi ngoài sau xe ñaïp, xe maùy phaûi baùm chaéc ngöôøi ngoài phía tröôùc. Khoâng ñi laïi, noâ ñuøa khi ñi treân oâ toâ, taøu hoûa, thuyeàn beø. Khoâng baùm ôû cöûa ra vaøo, khoâng thoø ñaàu, thoø tay ra ngoaøi,… khi taøu xe ñang chaïy.
v Hoaït ñoäng 2: Bieát moät soá quy ñònh khi ñi caùc phöông tieän giao thoâng
 • Treo aûnh trang 43.
 • Höôùng daãn HS quan saùt aûnh vaø ñaët caâu hoûi.
 • Böùc aûnh 1: Haønh khaùch ñang laøm gì? ÔÛ ñaâu? Hoï ñöùng gaàn hay xa meùp ñöôøng?
 • Böùc aûnh thöù 2: Haønh khaùch ñang laøm gì? Hoï leân xe oâ toâ khi naøo?
 • Böùc aûnh thöù 3: Haønh khaùch ñang laøm gì? Theo baïn haønh khaùch phaûi ntn khi ôû treân xe oâ toâ?
 
 

 • Böùc aûnh 4: Haønh khaùch ñang laøm gì? Hoï xuoáng xe ôû cöûa beân phaûi hay cöûa beân traùi cuûa xe?
 
 

 • Keát luaän: Khi ñi xe buyùt, chôø xe ôû beán vaø khoâng ñöùng saùt meùp ñöôøng. Ñôïi xe döøng haún môùi leân xe. Khoâng ñi laïi, thoø ñaàu, thoø tay ra ngoaøi trong khi xe ñang chaïy. Khi xe döøng haún môùi xuoáng vaø xuoáng ôû phía cöûa phaûi cuûa xe.
v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá kieán thöùc
 • HS veõ moät phöông tieän giao thoâng.
 • 2 HS ngoài caïnh nhau cho nhau xem tranh vaø noùi vôùi nhau veà:
+ Teân phöông tieän giao thoâng maø mình veõ.
+ Phöông tieän ñoù ñi treân loaïi ñöôøng giao thoâng naøo?
+ Nhöõng ñieàu löu yù khi caàn ñi phöông tieän giao thoâng ñoù.

 • GV ñaùnh giaù.
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)
 • Nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Chuaån bò: Cuoäc soáng xung quanh.
 • Haùt
 
 • Coù 4 loaïi ñöôøng giao thoâng: Ñöôøng boä, ñöôøng saét, ñöôøng thuyû vaø ñöôøng haøng khoâng.
 • HS traû lôøi. Baïn nhaän xeùt.
 
 
 
 

 • Veà ñöôøng giao thoâng.
 • HS neâu.
 
 • Ñi caån thaän ñeå traùnh xaûy ra tai naïn.
 
 
 
 
 
 

 • Quan saùt tranh.
 • Thaûo luaän nhoùm veà tình huoáng ñöôïc veõ trong tranh.
 
 
 

 • Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.
 • Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Laøm vieäc theo caëp.
 • Quan saùt aûnh. TLCH vôùi baïn:
 • Ñöùng ôû ñieåm ñôïi xe buyùt. Xa meùp ñöôøng.
 
 • Haønh khaùch ñang leân xe oâ toâ khi oâ toâ döøng haún.
 • Haønh khaùch ñang ngoài ngay ngaén treân xe. Khi ôû treân xe oâ toâ khoâng neân ñi laïi, noâ ñuøa, khoâng thoø ñaàu, thoø tay qua cöûa soå.
 • Ñang xuoáng xe. Xuoáng ôû cöûa beân phaûi.
 • Laøm vieäc caû lôùp.
 • Moät soá HS neâu moät soá ñieåm caàn löu yù khi ñi xe buyùt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Moät soá HS trình baøy tröôùc lôùp.
 • HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.
 
 
 


 
 
 
Hoạt động tập thể
Trò chơi dân gian : Mười hai con giáp
I. Mục tiêu:
                    -Giúp HS biÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i d©n gian chơi chuyền
                    - HS tham gia tÝch cùc vµo ho¹t ®éng tËp thÓ
                     - Gióp HS biÕt yªu c¸c trß ch¬i d©n gian                                
II. Đồ dùng dạy học:
                         - cßi.
III. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
A æn ®Þnh  tæ chøc :1’
B . Bµi míi: 37’
1.Giíi thiÖu trß ch¬i:         
2.Bài mới: 
a. Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i.
b. Tæ chø ch¬i trß ch¬i.
  -  GV tæ chøc cho HS ch¬i thö.
  -  HS ch¬i trß ch¬i                
+ Trong qu¶ tr×nh HS ch¬i GV quan s¸t uèn n¾n thªm (nÕu HS cßn lóng tóng)
c. NhËn xÐt , ®¸nh gi¸.
GV cïng HS nhËn xÐt .
- GV tuyªn d­¬ng nh÷ng em ngoan , tÝch cùc tham gia trß ch¬i.
3.Cũng cố, dÆn dß:2’
- GV cñng cè bµi, dÆn dß HS.
 
 

 • Hát
 
.-HS lắng nghe
 
 
 - HS tham gia ch¬i trß ch¬i.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ sáu ngày 4 tháng 2 năm 2012
Luyện toán
LuyÖn tËp
I- Môc tiªu
--Thuéc b¶ng nh©n 4
BiÕt tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sè cã hai dÊu phÐp tÝnh nh©n vµ céng trong tr­êng hîp ®¬n gi¶n
-BiÕt gi¶i BT cã mét phÐp nh©n ( trong b¶ng nh©n 4 )
-Gi¸o dôc häc sinh tÝnh to¸n nhanh chÝnh x¸c
II. Chuaån bò

 • GV: Vieát saün noäi dung baøi taäp 2 leân baûng.
 • HS: SGK.

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Baûng nhaân 4

 • Goïi 2 HS leân baûng ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 4. Hoûi HS veà keát quaû cuûa moät pheùp nhaân baát kì trong baûng.
 • Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp, thöïc haønh.
Baøi 1:

 • Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
 • Yeâu caàu HS töï laøm baøi, sau ñoù yeâu caàu 1 HS ñoïc baøi laøm cuûa mình.
 
 

 • Yeâu caàu: Haõy so saùnh keát quaû cuûa 2 x 3 & 3 x 2
 • Vaäy khi ta ñoåi choã caùc thöøa soá thì tích coù thay ñoåi khoâng?
 • Haõy giaûi thích taïi sao 2 x 4 & 4 x 2 coù keát quaû baèng nhau.
 • Nhaän xeùt vaø ñieåm HS.
Baøi 2:
 • Vieát leân baûng: 2 x 3 + 4 =
 • Yeâu caàu HS suy nghó ñeå tìm keát quaû cuûa bieåu thöùc treân
 • Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng vaø cho ñieåm HS.
Baøi 3:
 • Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
 
 

 • Yeâu caàu HS töï toùm taét vaø laøm baøi.
4. Cuûng coá – Daën  doø (2')
 • Yeâu caàu HS oân laïi baûng nhaân 4.
 • Toång keát tieát hoïc.
 • Haùt
 
 • 2 HS leân baûng traû lôøi, caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt xem 2 baïn ñaõ hoïc thuoäc loøng baûng nhaân chöa.
 
 
 
 
 
 

 • Tính nhaåm.
 • Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. 1 HS ñoïc chöõa baøi, caùc em coøn laïi theo doõi vaø nhaän xeùt baøi cuûa baïn.
 • 2 x 3 & 3 x 2 ñeàu coù keát quaû laø 6
 • Khi ñoåi choã caùc thöøa soá thì tích khoâng thay ñoåi.
 • Vì khi thay ñoåi vò trí caùc thöøa soá thì tích khoâng thay ñoåi.
 
 • Theo doõi.
 • Laøm baøi. HS coù theå tính ra keát quaû nhö sau:
 
 
 

 • Moãi HS
 • 1 HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
 • Laøm baøi:
 
 

 
 
 
Luyện tiếng việt
Luyện tập làm văn tuần 20
T¶ ng¾n vÒ bèn mïa
I- Môc tiªu
-§äc vµ tr¶ lêi ®óng c©u hái vÒ néi dung bµi v¨n ng¾n BT1
-Dùa vµo gîi ý , viÕt ®­îc ®o¹n v¨n ng¾n ( tõ 3 ®Õn 5 c©u ) vÒ mïa hÌ BT2
-Gi¸o dôc häc sinh cã t­ duy s¸ng t¹o , biÕt dïng tõ ®Æt c©u ®óng

II. Chuaån bò

 • GV: Caâu hoûi gôïi yù baøi taäp 2 treân baûng phuï. Baøi taäp 1 vieát treân baûng lôùp.
 • HS: SGK. Vôû baøi taäp.

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Ñaùp lôøi chaøo, lôøi töï giôùi thieäu.

 • Goïi HS ñoùng vai xöû lyù caùc tình huoáng trong baøi taäp 2 sgk trang 12.
 • Nhaän xeùt, cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp
Baøi 1

 • Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
 
 • GV ñoïc ñoaïn vaên laàn 1.
 • Goïi 3 – 5 HS ñoïc laïi ñoaïn vaên.
 • Baøi vaên mieâu taû caûnh gì?
 • Tìm nhöõng daáu hieäu cho con bieát muøa xuaân ñeán?
 
 
 
 

 • Muøa xuaân ñeán, caûnh vaät thay ñoåi ntn?
 
 • Taùc giaû ñaõ quan saùt muøa xuaân baèng caùch naøo?
 • Goïi 1 HS ñoïc laïi ñoaïn vaên.
v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát ñöôïc moät ñoaïn vaên coù töø 3 ñeán 5 caâu noùi veà muøa heø.
Baøi 2

 • Qua baøi taäp 1, caùc con ñaõ ñöôïc tìm hieåu moät ñoaïn vaên mieâu taû veà muøa xuaân. Trong baøi taäp 2, caùc con seõ ñöôïc luyeän vieát nhöõng ñieàu mình bieát veà muøa heø.
 • GV hoûi ñeå HS traû lôøi thaønh caâu vaên.
 • Muøa heø baét ñaàu töø thaùng naøo trong naêm?
 
 • Maët trôøi muøa heø ntn?
 
 • Khi muøa heø ñeán caây traùi trong vöôøn ntn?
 
 

 • Muøa heø thöôøng coù hoa gì? Hoa ñoù ñeïp ntn?
 
 • Con thöôøng laøm gì vaøo dòp nghæ heø?
 
 • Con coù mong öôùc muøa heø ñeán khoâng?
 • Muøa heø con seõ laøm gì?
 • Yeâu caàu HS vieát ñoaïn vaên vaøo nhaùp.
 • Goïi HS ñoïc vaø goïi HS nhaän xeùt ñoaïn vaên cuûa baïn.
 • GV chöõa baøi cho töøng HS. Chuù yù nhöõng loãi veà caâu töø
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)
 • Nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Daën HS veà nhaø vieát ñoaïn vaên vaøo Vôû.
 • Chuaån bò: Taû ngaén veà loaøi chim.
 • Haùt
 • Thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Ñoïc ñoaïn vaên sau vaø traû lôøi caâu hoûi.
 • Theo doõi.
 • Ñoïc.
 • Muøa xuaân ñeán.
 • Muøi hoa hoàng, hoa hueä thôm nöùc, khoâng khí aám aùp. Treân caùc caønh caây ñeàu laám taám loäc non. Xoan saép ra hoa, raâm buït cuõng saép coù nuï.
 • Nhieàu HS nhaéc laïi.
 • Trôøi aám aùp, hoa, caây coái xanh toát vaø toûa ngaùt höông thôm.
 • Nhìn vaø ngöûi.
      -     HS ñoïc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Muøa heø baét ñaàu töø thaùng 6 trong naêm.
 • Maët trôøi chieáu nhöõng aùnh naéng vaøng röïc rôõ.
 • Caây cam chín vaøng, caây xoaøi thôm phöùc, muøi nhaõn loàng ngoït lòm…
 • Hoa phöôïng nôû ñoû röïc moät goùc trôøi.
 • Chuùng con ñöôïc nghæ heø, ñöôïc ñi nghæ maùt, vui chôi…
 • Traû lôøi.
 • Traû lôøi.
 • Vieát trong 5 ñeán 7 phuùt.
 • Nhieàu HS ñöôïc ñoïc vaø chöõa baøi.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Đọc sách tại thư viện
 
 


 
 
 
Hoạt động tập thể
chủ điểm tháng 1 : Hoạt động 3
Nặn các con vật
I- Mục tiêu hoạt động :
-Hs hiểu : tò he là đồ chơi dân gian độc đáo dành cho tẻ em
-Hs biết nặn các con vật theo trí tưởng tượng của mình
II- Quy mô hoạt động :
Tổ chức theo lớp
III Tài liệu phương tiện ;
-Hình ảnh về tò he
-Đất nặn , bột màu ,bút vẽ ...
- - IV Các bước tiến hành :

Gv
A- Ổn định tổ chức : 1'
B- GBt : 1'
C- Nội dung : 31'
Bước 1 : Chuẩn bị
-Gv phổ biến cho Hs trước một 1tuần
Bước 2 : Nặn các con vật
-Gv giới thiệu về tò he 
-Gv cho Hs ngồi theo nhóm , nặn các con vật theo ý thích
Bước 3 : Nhận xét đánh giá  : 2'
-Gv nhận xét tuyên dương
-Nhận xét tiết học
HS
 
 
 
 
-Lắng nghe
 
-Hs lắng nghe
 
 
 
 
 


 
 
 
Thứ bảy ngày 5 tháng 2 năm 2012
Luyện toán
B¶ng nh©n 5
I- Môc tiªu
-LËp ®­îc b¶ng nh©n 5
-Nhí ®­îc b¶ng nh©n 5
-BiÕt gi¶i BT cã mét phÐp nh©n (trong b¶ng nh©n 5 )
-BiÕt ®Õm thªm 5
-Gi¸o dôc häc sinh tÝnh to¸n nhanh chÝnh x¸c

II. Chuaån bò

 • GV: 10 taám bìa, moãi taám coù gaén 5 chaám troøn hoaëc 5 hình tam giaùc, 5 hình vuoâng, . . . Keõ saün noäi dung baøi taäp 3 leân baûng.
 • HS: Vôû

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Luyeän taäp.

 • Goïi 1 HS leân  baûng laøm baøi taäp sau:
 • Tính toång vaø vieát pheùp nhaân töông öùng vôùi moãi toång sau:
3 + 3 + 3 + 3
5 + 5 + 5 + 5

 • Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
 • Goïi HS khaùc leân baûng ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 3.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

v Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp, thöïc haønh.
Baøi 1:

 • Hoûi: Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
 
 • Yeâu caàu HS töï laøm baøi, sau ñoù 2 HS ngoài caïnh nhau ñoåi vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau.
Baøi 2:
 • Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
 • Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo vôû, 1 HS laøm baøi treân baûng.
 • Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp, 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp.
 • Chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 3:
 • Hoûi: Baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
 
 • Soá ñaàu tieân trong daõy soá naøy laø soá naøo?
 
 • Tieáp sau soá 5 laø soá naøo?
 • 5 coäng theâm maáy thì baèng 10?
 • Tieáp sau soá 10 laø soá naøo?
 • 10 coäng theâm maáy thì baèng 15?
 • Hoûi: Trong daõy soá naøy, moãi soá ñöùng sau hôn soá ñöùng tröôùc noù maáy ñôn vò?
 • Yeâu caàu HS töï laøm tieáp baøi, sau ñoù chöõa baøi roài cho HS ñoïc xuoâi, ñoïc ngöôïc daõy soá vöøa tìm ñöôïc.
5. Cuûng coá – Daën  doø (2’)
 • Yeâu caàu HS ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 5 vöøa hoïc.
 • Nhaän xeùt tieát hoïc, yeâu caàu HS veà nhaø hoïc cho thaät thuoäc baûng nhaân 5.
 • Chuaån bò: Luyeän taäp.
 • Haùt
 
 • 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû nhaùp:
  

 
 
 
 

 • Nghe giôùi thieäu.
 
 
 

 • Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta tính nhaåm.
 • Laøm baøi vaø kieåm tra baøi cuûa baïn.
 
 
 

 • Ñoïc
 
 

 • Laøm baøi:
 
 
 
 

 • Baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta ñeám theâm 5 roài vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng.
 • Soá ñaàu tieân trong daõy soá naøy laø soá 5.
 • Tieáp theo 5 laø soá 10.
 • 5 coäng theâm 5 baèng 10.
 • Tieáp theo 10 laø soá 15.
 • 10 coäng theâm 5 baèng 15.
 • Moãi soá ñöùng sau hôn moãi soá ñöùng ngay tröôùc noù 5 ñôn vò.
 • Laøm baøi taäp.
 
 
 
 
 

 • Moät soá HS ñoïc thuoäc loøng theo yeâu caàu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luyện viết bài 20
Ch÷ hoa Q
I- Môc tiªu
-ViÕt ®óng ch÷ hoa Q ( 1 dßng cì võa , 1 dßng cì nhá ) ;ch÷ vµ c©u øng dông : Quª ( 1 dßng cì võa , 1 dßng cì nhá )
-Gi¸o dôc häc sinh viÕt ch÷ ®Ñp cã ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë

II. Chuaån bò:

 • GV: Chöõ maãu Q . Baûng phuï vieát chöõ côõ nhoû.
 • HS: Baûng, vôû

III. Caùc hoaït ñoäng:

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’)

 • Kieåm tra vôû vieát.
 • Yeâu caàu vieát:P
 • GV nhaän xeùt, cho ñieåm.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)           

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chöõ caùi hoa
*Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt.
* Gaén maãu chöõ  Q

 • Chöõ Q cao maáy li?
 • Goàm maáy ñöôøng keû ngang?
 • Vieát bôûi maáy neùt?
 • GV chæ vaøo chöõ Q  vaø mieâu taû:
+ Goàm 2 neùt – neùt 1 gioáng neùt 1 cuûa chöõ O, neùt 2 laø neùt cong döôùi coù 2 ñaàu uoán ra ngoaøi  khoâng ñeàu nhau.
 • GV vieát baûng lôùp.
 • GV höôùng daãn caùch vieát:
 • Neùt 1: Ñaët buùt treân ñöôøng keõ 6, vieát neùt moùc ngöôïc traùi. Döøng buùt treân ñöôøng keõ 4.
 • Neùt 2: töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 1, lia buùt xuoáng   ñöôøng keõ 2, vieát neùt cong treân coù 2 ñaàu uoán ra ngoaøi , döøng buùt ôû giöõa ñöôøng keõ 2 vaø ñöôøng keõ 3.
 • GV vieát maãu keát hôïp nhaéc laïi caùch vieát.
 1. HS vieát baûng con.
 • GV yeâu caàu HS vieát 2, 3 löôït.
 • GV nhaän xeùt uoán naén.
v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát caâu öùng duïng.
* Treo baûng phuï

 1. Giôùi thieäu caâu:  Queâ höông töôi ñeïp.
 2. Quan saùt vaø nhaän xeùt:
 • Neâu ñoä cao caùc chöõ caùi.
 
 
 

 • Caùch ñaët daáu thanh ôû caùc chöõ.
 • Caùc chöõ vieát caùch nhau khoaûng chöøng naøo?
 • GV vieát maãu chöõ: Queâ löu yù noái neùt Q  vaø ueâ.
 1. HS vieát baûng con
 2. * Vieát: :  Queâ   
- GV nhaän xeùt vaø uoán naén.
v Hoaït ñoäng 3: Vieát vôû

 • GV neâu yeâu caàu vieát.
 • GV theo doõi, giuùp ñôõ HS yeáu keùm.
 • Chaám, chöõa baøi.
 • GV nhaän xeùt chung.
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)
 • GV cho 2 daõy thi ñua vieát chöõ ñeïp.
-    GV nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Nhaéc HS hoaøn thaønh noát baøi vieát.
- Haùt
 
 
- HS vieát baûng con.
- 3 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con.
 
 
 
 
 
- HS quan saùt
- 5 li
- 6 ñöôøng keû ngang.
- 2 neùt
- HS quan saùt
- Chieác noùn uùp.
 
 
- HS quan saùt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS taäp vieát treân baûng con
 
 
- HS ñoïc caâu
 
 
- Q : 5 li
- g, h : 2,5 li
- t, ñ, p : 2 li
- u, e, ö, ô, n, i : 1 li
- Daáu naëng (.)  döôùi e
- Khoaûng chöõ caùi o
 
 
 
 
- HS vieát baûng con
 
 
- HS vieát vôû
 
 
 
 
- Moãi ñoäi 3 HS thi ñua vieát chöõ ñeïp treân baûng lôùp.
 
 

 
 
 
Hướng dẫn tự học
Luyện các bài tập đọc trong tuần 20
I- Mục tiêu :
-Rèn kĩ năng đọc thành tiếng
-Đọc trơn toàn bài với tốc độ  nhanh . Đọc đúng các từ ngữ khó trong bài
-Biết ngắt nghỉ sau các dấu chấm dấu phẩy
-Giáo dục Hs biết yêu thương và kính trọng các thầy cô giáo
II- Đồ dùng dạy học
SGK
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu :

GV
1-ổn định tổ chức : 1'
2-GTB : 1'
3-Nội dung : 76'
*Hướng dẫn HS đọc bài : Ôn mạnh thắng thần gió
-Gọi 1 Hs đọc tốt đọc
-Cho Hs đọc từng câu
 
-Cho HS đọc trong nhóm
-Gv nhận xét nhóm đọc tốt
-CHo Hs đọc cả bài
-GV nhận xét tuyên dương
-Gv nêu câu hỏi cho Hs trả lời miệng
-Gv nhận xét tuyên dương
* Hướng dẫn Hs đọc bài : Mùa xuân đến
Gọi 1 Hs đọc tốt đọc
-Cho Hs đọc từng câu
 
 
-Cho HS đọc trong nhóm
-Gv nhận xét nhóm đọc tốt
-CHo Hs đọc cả bài
-GV nhận xét tuyên dương
-Gv nêu câu hỏi cho Hs trả lời miệng
-Gv nhận xét tuyên dương
3-Củng cố dặn dò : 2'
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò HS
HS
 
 
 
 
 
-HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài
-Các nhóm lần lượt đọc từng đoạn
-Thi đọc từng đoạn giữa các nhóm
 
2 Hs đọc cả bài
-Hs thi đọc cả bài
-HS trả lời
 
 
 
-Hs đọc
-HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài
-Các nhóm lần lượt đọc từng đoạn
-Thi đọc từng đoạn giữa các nhóm
-2 Hs đọc cả bài
-Hs thi đọc cả bài
-HS trả lời
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 21
Thứ hai ngày 7 tháng 2 năm 2012
Luyện toán
LUYEÄN TAÄP

I. Muïc tieâu

-Thuéc b¶ng nh©n
-BiÕt tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sè cã hai dÊu phÐp tÝnh nh©n vµ trõ trong tr­êng hîp ®¬n gi¶n
-BiÕt gi¶i BT cã mét phÐp nh©n (trong b¶ng nh©n 5 )
-NhËn biÕt ®­îc ®Æc ®iÓm cña d·y sè ®Ó viÕt sè cßn thiÕu cña d·y sè ®ã
-Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc häc to¸n

II. Chuaån bò

 • GV: Baûng phuï. Boä thöïc haønh Toaùn.
 • HS: Vôû.

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Baûng nhaân 5.

 • Goïi 2 HS leân baûng laøm baøi taäp 2
 • Nhaän xeùt cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
          Baøi 1:
          - HS töï laøm baøi roài chöõa baøi. Neân kieåm tra vieäc ghi nhôù baûng nhaân 5 cuûa HS.
 
          Baøi 2:
Cho HS laøm baøi taäp vaøo vôû vaø trình baøy theo maãu.
          Chaúng haïn: 5 x 4 – 9     = 20 – 9
                                                 = 11
                             5 x 7 – 15 = 35 – 15
                                         = 20
 
 
 
            Baøi 3: Cho HS töï ñoïc thaàm roài neâu toùm taét baøi toaùn (baèng lôøi hoaëc vieát) vaø giaûi baøi toaùn.
 
 
 
 
 
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)
- HS ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 5.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Haùt
 
- 2 HS laøm baøi treân baûng
 
 
 
       -  Nghe giôùi thieäu
 
 
- HS töï laøm baøi roài chöõa baøi.
- HS ñoïc pheùp nhaân 5.
 
 
 
- HS quan saùt maãu vaø thöïc haønh
 
- HS laøm baøi.
 
 
- HS söûa baøi.
 
- Caû lôùp ñoïc thaàm roài neâu toùm taét baøi toaùn vaø giaûi vaøo vôû.
 
- 2 HS leân baûng laøm baøi.
- HS töï laøm baøi roài chöõa baøi.
 
 
 

 
 
 
Luyện tiếng việt
Luyện đọc

CHIM SÔN CA VAØ BOÂNG CUÙC TRAÉNG

I. Muïc tieâu

-BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng chç ; ®äc rµnh m¹ch ®­îc toµn bµi
-HiÓu lêi khuyªn tõ c©u chuyÖn : H·y ®Ó cho chim ®­îc tù do ca h¸t , bay l­în ; ®Ó cho hoa ®­îc tù do t¾m n¾ng mÆt trêi ( tr¶ lêi ®­îc c©u hái 1,2,4,5 )
* Gi¸o dôc häc sinh kÜ n¨ng sèng :
Xác định giá trị
-Thể hiện sự cảm thông
-Tư duy phê phán
* Th¸i ®é :Häc sinh biÕt yªu quý vµ b¶o vÖ loµi vËt

II. Chuaån bò

 • GV: Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc. Baûng ghi saün noäi dung caàn höôùng daãn luyeän ñoïc.
 • HS: SGK.

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Muøa nöôùc noåi.

 • Goïi 3 HS leân baûng kieåm tra baøi Muøa nöôùc noåi.
3. Baøi môùi : 74'

Giôùi thieäu: (1’)

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
a) Ñoïc maãu

 • GV ñoïc maãu laàn 1. Chuù yù phaân bieät gioïng cuûa chim noùi vôùi boâng cuùc vui veû vaø ngöôõng moä. Caùc phaàn coøn laïi ñoïc vôùi gioïng tha thieát, thöông xoùt.
b) Luyeän phaùt aâm
 • Ñoïc maãu sau ñoù yeâu caàu ñoïc caùc töø caàn luyeän phaùt aâm ñaõ ghi treân baûng phuï, taäp trung vaøo nhöõng HS maéc loãi phaùt aâm.
 • Yeâu caàu HS ñoïc töøng caâu, nghe vaø boå sung caùc töø caàn luyeän phaùt aâm leân baûng ngoaøi caùc töø ñaõ döï kieán. Chuù yù theo doõi caùc loãi ngaét gioïng.
c) Luyeän ñoïc theo ñoaïn
 • Goïi HS ñoïc chuù giaûi.
Goïi HS khaùc ñoïc laïi ñoaïn 1, sau ñoù höôùng daãn HS ñoïc ñoaïn 2.
 • Goïi HS ñoïc ñoaïn 2.
 • Goïi HS ñoïc ñoaïn 3.
 • Goïi HS ñoïc laïi ñoaïn 3.
 • Goïi HS ñoïc ñoaïn 4.
 • Höôùng daãn HS ngaét gioïng.
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Ñoïc caû baøi

 • Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn.
 
 

 • Chia nhoùm HS, moãi nhoùm coù 4 HS vaø yeâu caàu ñoïc baøi trong nhoùm. Theo doõi HS ñoïc baøi theo nhoùm.
v Hoaït ñoäng2: Thi ñua ñoïc baøi.
e) Thi ñoïc

 • Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñoïc caù nhaân vaø ñoïc ñoàng thanh.
 • Tuyeân döông caùc nhoùm ñoïc baøi toát.
 
g) Ñoïc ñoàng thanh
 • Haùt
 
 • 3 HS laàn löôït leân baûng:
 
 
 
 
 
 
 

 • Môû sgk, trang 23.
 
 
 
 

 • 1 HS khaù ñoïc maãu laàn 2. Caû lôùp theo doõi vaø ñoïc thaàm theo.
 
 • HS noái tieáp nhau ñoïc. Moãi HS chæ ñoïc moät caâu trong baøi, ñoïc töø ñaàu cho ñeán heát baøi.
 
 • 1 HS ñoïc, .
 • 1 HS khaù ñoïc baøi.
 
 • Moät soá HS ñoïc laïi ñoaïn 2,3
 
 
 

 • Duøng buùt chì vaïch vaøo caùc choã caàn ngaét gioïng trong caâu:
Toäi nghieäp con chim!// Khi noù coøn soáng vaø ca haùt,/ caùc caäu ñeå maëc noù cheát vì ñoùi khaùt.// Coøn boâng hoa,/ giaù caùc caäu ñöøng ngaét noù/ thì hoâm nay/ chaéc noù vaãn ñang taém naéng maët trôøi.//
 • 4 HS noái tieáp nhau ñoïc baøi. Moãi HS ñoïc moät ñoaïn.
 • Laàn löôït töøng HS ñoïc baøi trong nhoùm cuûa mình, caùc HS trong cuøng moät nhoùm nghe vaø chænh söûa loãi cho nhau.
 • Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän thi ñoïc caù nhaân hoaëc moät HS baát kì ñoïc theo yeâu caàu cuûa GV,
 • Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh ñoaïn 3, 4.

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

Tìm hieåu baøi
 • Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 1 cuûa baøi.
 
 • Chim sôn ca noùi veà boâng cuùc ntn?
 
 • Khi ñöôïc sôn ca khen ngôïi, cuùc ñaõ caûm thaáy theá naøo?
 • Sung söôùng khoân taû coù nghóa laø gì?
 
 • Taùc giaû ñaõ duøng töø gì ñeå mieâu taû tieáng hoùt cuûa sôn ca?
 • Qua nhöõng ñieàu ñaõ tìm hieåu, baïn naøo cho bieát tröôùc khi bò baét boû vaøo loàng, cuoäc soáng cuûa sôn ca vaø boâng cuùc ntn?
 • Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 2, 3, 4.
 •  
 • Hoûi: Vì sao tieáng hoùt cuûa sôn ca trôû neân raát buoàn thaûm?
 • Ai laø ngöôøi ñaõ nhoát sôn ca vaøo loàng?
 
 • Chi tieát naøo cho thaáy hai chuù beù ñaõ raát voâ taâm ñoái vôùi sôn ca?
 
 

 • Cuoái cuøng thì chuyeän gì ñaõ xaûy ra vôùi chim sôn ca vaø boâng cuùc traéng?
 
 • Hai caäu beù ñaõ laøm gì khi sôn ca cheát?
 
 
 

 • Theo con, vieäc laøm cuûa caùc caäu beù ñuùng hay sai?
 • Caâu chuyeän khuyeân con ñieàu gì?
 
v Hoaït ñoäng 2: Luyeän ñoïc laïi baøi

 • Yeâu caàu ñoïc baøi caù nhaân.
 • Theo doõi HS ñoïc baøi, chaám ñieåm cho HS.
4. Cuûng coá – Daën  doø (2')
 • Nhaän xeùt tieát hoïc, yeâu caàu HS veà nhaø luyeän ñoïc laïi baøi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi.
 
 • 1 HS khaù ñoïc baøi thaønh tieáng
 • Chim sôn ca noùi: Cuùc ôi! Cuùc môùi xinh xaén laøm sao!
 • Cuùc caûm thaáy sung söôùng khoân taû.
 • Nghóa laø khoâng theå taû heát nieàm sung söôùng ñoù.
 • Chim sôn ca hoùt veùo von.
 
 • Chim sôn ca vaø cuùc traéng soáng raát vui veû vaø haïnh phuùc.
 • 1 HS ñoïc baøi thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm theo.
 • Vì sôn ca bò nhoát vaøo loàng?
 
 • Coù hai chuù beù ñaõ nhoát sôn ca vaøo loàng.
 • Hai chuù beù khoâng nhöõng ñaõ nhoát chim sôn ca vaøo loàng maø coøn khoâng cho sôn ca moät gioït nöôùc naøo.
 • Chim sôn ca cheát khaùt, coøn boâng cuùc traéng thì heùo laû ñi vì thöông xoùt.
 • Hai caäu beù ñaõ ñaët sôn ca vaøo moät chieác hoäp thaät ñeïp vaø choân caát thaät long troïng..
 • Caäu beù laøm nhö vaäy laø sai.
Chuùng ta caàn ñoái xöû toát vôùi caùc con vaät vaø caùc loaøi caây, loaøi hoa.
 • HS luyeän ñoïc caû baøi. Chuù yù taäp caùch ñoïc theå hieän tình caûm.
 
 
 
 

LuyÖn NghÖ thuËt
LuyÖn thñ c«ng : GÊp c¾t d¸n thiÕp chóc mõng
I./  MUÏC TIEÂU:
-BiÕt c¸ch c¾t gÊp , trang trÝ thiÕp chóc mõng
-C¾t , gÊp vµ trang trÝ ®­îc thiÕp chóc mõng . Cã thÓ gÊp , c¾t d¸n thiÕp chóc mõng theo kÝch th­íc tïy chän . Néi dung vµ h×nh thøc trang trÝ cã thÓ ®¬n gi¶n.
-Gi¸o dôc HS biÕt yªu lao ®éng vµ c¸c s¶n phÈm m×nh lµm ra.
II. CHUAÅN BÒ :
GV : Qui trình laøm thieáp, maãu.
HS : ÑDHT.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuøa Troø

1.Khôûi ñoäng :(1’) Haùt
2.Baøi cuõ : (2’) Kieåm tra ñoà duøng hoÏc taäp cuûa HS.
3.Bµi míi:
a.Giôùi thieäu : (1’) Ghi baûng.
b. H­íng dÉn thùc hµnh:(28’)
Hoaït ñoäng 1 : ¤n laïi qui trình laøm thieáp chuùc möøng.
+MT : Giuùp H S naém laïi qui trình laøm thieáp.
+PP : Tröïc quan, ñaøm thoaïi.
GV treo qui trình.

 • Muoán laøm thieáp chuùc möøng ta tieán haønh maáy böôùc ?
 • Ñoù laø nhöõng böôùc naøo ?
à GV nhaän xeùt choát yù.
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh.
+MT : Giuùp HS laøm vaø trang trí thieäp chuùc möøng.
+PP : Thöïc haønh.
GV toå chöùc cho HS thöïc haønh, höôùng daãn giuùp ñôõ nhöõng em laøm chaäm.
HS laøm xong choïn nhöõng saûn phaåm ñeå nhaän xeùt ñaùnh giaù.
5.Cuûng coá – daën doø. (3’)    
-     GV nhaän xeùt tieát hoïc.

 • Veà nhaø laøm thieáp chuùc möøng.
 • Chuaån bò : Laøm phong bì.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.
 
 • 2 böôùc.
 
 • Caét, gaáp thieäp chuùc möøng, trang trí thieáp chuùc möøng.
 
 
 
 

 • Hoaït ñoäng caù nhaân , nhoùm.
 
 
- HS laøm vaø trình baøy saûn phaåm.
 

 
 
 
Thø ba ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2012
LuyÖn to¸n
§­êng gÊp khóc ®é dµi ®­êng gÊp khóc
 
§­êng gÊp khóc .§é dµi ®­êng gÊp khóc
. Muïc tieâu
-NhËn d¹ng ®­îc vµ gäi ®óng tªn ®­êng gÊp khóc
-NhËn biÕt ®é dµi ®­êng gÊp khóc
-BiÕt tÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc khi biÕt ®é dµi mçi ®o¹n th¼ng cña nã
-Giãa dôc häc sinh tÝnh to¸n nhanh, chÝnh x¸c
II. Chuaån bò

 • GV: Moâ hình ñöôøng gaáp khuùc goàm 3 ñoïan (coù theå gheùp kín ñöôïc thaønh hình tam giaùc)
 • HS: Vôû.

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Luyeän taäp.

 • Goïi 2 HS leân baûng ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 5. Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

2/ Thöïc haønh
Baøi 1: HS coù theå noùi theo caùc caùch khaùc nhau, vôùi moãi caùch coù moät ñöôøng gaáp khaùc. Chaúng haïn:
Ñöôøng gaáp khuùc BC      Ñöôøng gaáp khuùc BAC  Ñöôøng gaáp khuùc ACB
Baøi 2: HS döïa vaøo maãu ôû phaàn a) (SGK) ñeå laøm phaàn b).
 
Baøi 3: Cho HS töï ñoïc ñeà baøi roài töï laøm baøi.
hoaëc            4cm x 3                = 12cm

 • Trình baøy baøi laøm (nhö giaûi toaùn), chaúng haïn:
Baøi giaûi
Ñoä daøi ñoïan daây ñoàng laø:
                    3+ 4 + 4 + 5 = 16 (cm)
Ñaùp soá: 16cm
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)

 • Toå chöùc cho HS thi ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 5
 • Haùt
 
 • 2 HS leân baûng
 
 
 
 
 

 • Töï laøm baøi vaøo vôû baøi taäp, sau ñoù 1 HS ñoïc chöõa baøi, caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt.
 
 

 • HS ñoïc baøi, caû lôùp theo doõi vaø phaân tích ñeà baøi.
 • Laøm baøi theo yeâu caàu
      -    HS laøm baøi. Söûa baøi.
 

 • HS laøm baøi. Söûa baøi.
 • 2 HS laøm baøi treân baûng lôùp. Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
 
 
 
 
HS thi ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 5
 
 
 
 
LuyÖn tiÕng viÖt
LuyÖn chÝnh t¶ : Chim s¬n ca vµ b«ng cóc tr¾ng

I. Muïc tieâu

-ChÐp chÝnh x¸c bµi CT , tr×nh bµy ®óng ®o¹n v¨n xu«i cã lêi nãi cña nh©n vËt
-Lµm ®­îc BT2 a/b
-Gi¸o dôc häc sinh viÕt ch÷ ®Ñp cã ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë

II. Chuaån bò

 • GV: Baûng ghi saün noäi dung ñoaïn cheùp vaø caùc baøi taäp chính taû.
 • HS: SGK.

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Möa boùng maây.

 • Goïi 3 HS leân baûng, sau ñoù ñoïc cho HS vieát caùc töø sau: söông muø, caây xöông roàng, ñaát phuø sa,
 • GV nhaän xeùt.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

 • Chim sôn ca vaø boâng cuùc traéng.
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chính taû
a) Ghi nhôù noäi dung ñoaïn cheùp

 • GV treo baûng phuï, ñoïc ñoaïn vaên caàn cheùp moät löôït, sau ñoù yeâu caàu HS ñoïc laïi.
 • Ñoaïn vaên trích trong baøi taäp ñoïc naøo?
 •  
 
b) Höôùng daãn caùch trình baøy

 • Ñoaïn vaên coù maáy caâu?
 • Lôøi cuûa sôn ca noùi vôùi cuùc ñöôïc vieát sau caùc daáu caâu naøo?
 • Trong baøi coøn coù caùc daáu caâu naøo nöõa?
 
 • Khi chaám xuoáng doøng, chöõ ñaàu caâu vieát theá naøo?
c) Höôùng daãn vieát töø khoù
 • Yeâu caàu HS tìm trong ñoaïn cheùp caùc chöõ baét ñaàu baèng d, r, tr,s Yeâu caàu HS vieát caùc töø naøy vaøo baûng con, goïi 2 HS leân baûng vieát.
 • Nhaän xeùt vaø söûa laïi caùc töø HS vieát sai.
d) Vieát chính taû
 • GV treo baûng phuï vaø yeâu caàu HS nhìn baûng cheùp.
e) Soaùt loãi
 • GV ñoïc laïi baøi, döøng laïi vaø phaân tích caùc töø khoù cho HS soaùt loãi.
g) Chaám baøi
 • Thu vaø chaám moät soá baøi.
v Hoaït ñoäng 2: Troø chôi thi tìm töø
 • Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 2.
 • Chia lôùp thaønh 4 ñoäi, phaùt cho moãi ñoäi moät baûng ghi töø vaø toå chöùc cho caùc ñoäi thi tìm töø theo yeâu caàu cuûa baøi taäp 2, trong thôøi gian 5 phuùt ñoäi naøo tìm ñöôïc nhieàu töø hôn laø ñoäi thaéng cuoäc
 • Yeâu caàu caùc ñoäi daùn baûng töø cuûa ñoäi mình leân baûng khi ñaõ heát thôøi gian.
 
 • Nhaän xeùt vaø trao phaàn thöôûng cho ñoäi thaéng cuoäc.
 • Yeâu caàu caû lôùp ñoïc ñoàng thanh caùc töø vöøa tìm ñöôïc.
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)
 • Nhaân xeùt tieát hoïc.
 • Chuaån bò: Saân chim.
 • Haùt
 
 • HS leân baûng vieát caùc töø GV neâu. Baïn nhaän xeùt.
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 • 2 HS ñoïc laïi ñoaïn vaên, caû lôùp theo doõi baøi treân baûng.
 
 • Baøi Chim sôn ca vaø boâng cuùc traéng.
 
 

 • Ñoaïn vaên coù 5 caâu.
 • Vieát sau daáu hai chaám vaø daáu gaïch ñaàu doøng.
 • Daáu chaám, daáu phaåy, daáu chaám than.
 • Vieát luøi vaøo moät oâ li vuoâng, vieát hoa chöõ caùi ñaàu tieân.
-Tìm vaø neâu caùc chöõ: raøo, daïi traéng, sôn ca, saø, sung söôùng; maõi, trôøi, thaúm.
 

 • Vieát caùc töø khoù ñaõ tìm ñöôïc ôû treân.
 • Nhìn baûng cheùp baøi.
 
 

 • Soaùt loãi theo lôøi ñoïc cuûa GV.
 
 
 

 • 1 HS ñoïc baøi.
Caùc ñoäi tìm töø vaø ghi vaøo baûng töø.
 
 
 
 

 • Caùc ñoäi daùn baûng töø, ñoäi tröôûng cuûa töøng ñoäi ñoïc töøng töø cho caû lôùp ñeám ñeå kieåm tra soá töø.
 • Ñoïc töø theo chæ daãn cuûa GV.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H­íng dÉn häc
H­íng dÉn häc sinh häc to¸n
I-Môc tiªu
-Cñng cè l¹i c¸c b¶ng nh©n ®· häc
-¸p dông ®Ó gi¶i to¸n cã lêi v¨n
-Gi¸o dôc häc sinh tÝnh chÝnh x¸c cÈn thËn
II- §å dïng d¹y häc
III- Néi dung
1- Gv tæ chø cho HS ®äc thuéc c¸c b¶ng nh©n tõ b¶ng 2-5 d­íi h×nh thøc h¸i hoa d©n chñ
-NhËn xÐt tuyªn d­¬ng
2- Gv cho HS lµm mét sè Bt øng dông
3- Cñng cè dÆn dß
-NhËn xÐt tiÕt häc
-DÆn dß HS
 


 
 
 
H­íng dÉn häc tiÕng viÖt
Cho HS hoµn thiÖn vë luyÖn viÕt


 
 
  

Thø t­ ngµy 8 th¸ng 2 n¨m 2012
LuyÖn to¸n
LuyÖn tËp
- Môc tiªu
BiÕt tÝnh ®é ®µi ®­êng gÊp khóc
-Häc sinh biÕt tÝnh to¸n nhanh , chÝnh x¸c

II. Chuaån bò

 • GV: Baûng phuï.
 • HS: Vôû

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’)
Goïi 1 HS leân  baûng laøm baøi taäp sau:
Tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCD:
3 cm+ 3cm + 3cm + 3 cm

 • Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
Baøi 1: GV cho HS töï laøm baøi roài chöõa baøi,
Khi chöõa baøi coù theå cho HS ghi chöõ roài ñoïc teân moãi ñöôøng gaáp khuùc.
          Baøi 2: Yeâu caàu HS töï ñoïc ñeà baøi, roài vieát baøi giaûi, chaúng haïn:
Baøi giaûi
Con oác seân phaûi boø ñoïan ñöôøng daøi laø:
5 + 2 + 7     = 14 (cm)
                   Ñaùp soá: 14 (dm)
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)

 • Nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Chuaån bò: Luyeän taäp chung.
 • Haùt
 
 • 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû nhaùp
 • Baïn nhaän xeùt.
 
 
 
 

 • HS töï laøm baøi roài chöõa baøi.
 
 
 

 • HS ghi chöõ roài ñoïc teân moãi ñöôøng gaáp khuùc.
 
 
 

 • HS töï laøm baøi roài chöõa baøi
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
H­íng dÉn häc
A- H­íng dÉn häc luyÖn tõ vµ c©u

CHIM CHOÙC – ÑAËT CAÂU HOÛI TRAÛ LÔØI : ÔÛ ÑAÂU ?

I. Muïc tieâu

-XÕp ®­îc tªn mét sè loµi chim theo nhãm thÝch hîp BT1
-BiÕt ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái cã côm tõ ë ®©u Bt2 ,BT3
-Gi¸o dôc häc sinh cã t­ duy s¸ng t¹o biÕt dïng tõ ®Æt c©u ®óng

II. Chuaån bò

 • GV: Baûng thoáng keâ töø cuûa baøi taäp 1 nhö Vôû Baøi taäp
 • HS: Vôû.Bt

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Töø ngöõ veà thôøi tieát…

 • Goïi 3 HS leân baûng kieåm tra.
 
 

 • Theo doõi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp
Baøi 1

 • Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi 1.
 
 • Yeâu caàu HS lµm
 • Yeâu caàu HS suy nghó vaø laøm baøi caù nhaân. Goïi 1 HS leân baûng laøm baøi.
Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi baïn, neáu sai
 • Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
 • Bµi 2 : Lµm miÖng
 • Baøi 3
 • Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi baøi 2.
 
 • Yeâu caàu HS thöïc haønh theo caëp, moät HS hoûi, HS kia traû lôøi sau ñoù laïi ñoåi laïi.
 • Goïi moät soá caëp HS thöïc haønh hoûi ñaùp tröôùc lôùp.
Hoûi: Khi muoán bieát ñòa ñieåm cuûa ai ñoù, cuûa vieäc gì ñoù,… ta duøng töø gì ñeå hoûi?
 • Haõy hoûi baïn beân caïnh moät caâu hoûi coù duøng töø ôû ñaâu?
 
 • Yeâu caàu HS leân trình baøy tröôùc lôùp.
 
 • Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
 • Baøi 3
 • Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 3.
 
 • Yeâu caàu 2 HS thöïc haønh theo caâu maãu.
 • Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp.
 • Nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS.
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)
 • Nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Haùt
 
 • HS 3 laøm baøi taäp: Tìm töø chæ ñaëc ñieåm cuûa caùc muøa trong naêm.
 
 
 
 
 

 • Môû VBT.
 
 

 • Ghi teân caùc loaøi chim mµ em biÕt
 • Laøm baøi theo yeâu caàu.
 
 • Baøi baïn laøm baøi ñuùng/ sai.
 
 
 

 • 1 HS ñoïc baøi thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm theo.
 • Laøm baøi theo caëp.
 
 

 • Moät soá caëp leân baûng thöïc haønh:
 • Ta duøng töø “ôû ñaâu?”
 
 • Hai HS caïnh nhau cuøng thöïc haønh hoûi ñaùp theo maãu caâu ôû ñaâu?
 • Moät soá caëp HS trình baøy tröôùc lôùp.
 
 

 • 1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm theo.
 • 2 HS thöïc haønh:
- HS laøm baøi sau ñoù ñoïc chöõa baøi.
 
 
 
 

 
 
  

B- LuyÖn thÓ dôc
            ThÓ dôc :®i th­êng theo v¹ch kÎ th¼ng
I.Môc tiªu
  -  ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung- ®éng t¸c:®øng 2 ch©n réng b»ng vai_hai tay ra trø¬c sang ngang, lªn cao chÕch ch÷ V. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c chÝnh x¸c
  - Häc ®i th­êng theo v¹ch kÎ th¼ng. Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng
  - Ch¬i trß ch¬i” ch¹y ®æi chç, vç tay nhau“.Yªu cÇu häc sinh biÕt c¸ch ch¬i
-Häc sinh yªu thÝch tËp luyÖn thÓ dôc thÓ th
II. §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn

 • §Þa ®iÓm : Trªn s©n tr­êng
 • Ph­¬ng tiÖn : Cßi , kÎ s©n cho trß ch¬i
III. Ph­¬ng ph¸p lªn líp
 PhÇn Néi dung TG KL Ph­¬ng ph¸p tæ chøc
Më ®Çu - æn ®Þnh tæ chøc líp
- GV nhËn líp kiÓm tra sÜ sè
- Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc
 
 
- Ch¹y nhÑ nhµng khëi ®éng
- Cho häc sinh khëi ®éng c¸c khíp
 
2’
2’
2-3’
 
 
 
3- 5’
 
 
 
 
 
 
200m
2x8n
§éi h×nh nhËn líp ( 1 )
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
                           
GV
§éi h×nh khëi ®éng( 2 )
x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
x  x   x  x  x  x  x  x  x
x  x   x  x  x  x  x  x  x  x
                         
GV
C¬ b¶n - ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung
- ¤n ®éng t¸c ®øng 2 ch©n réng b»ng vai
 - ¤n hai tay ra trø¬c sang ngang, lªn cao chÕch ch÷ V
- Häc ®i th­êng theo v¹ch kÎ th¼ng
**********************
**********************
- Trß ch¬i”ch¹y ®æi chç , vç tay nhau”
 
4-5’
 
3’
 
3’
 
3’
 
 
 
4-6’
  - GV chia tæ luyÖn tËp theo khu vùc(CSL ®iÒu khiÓn) 
- Tæ chøc cho häc sinh luyÖn tËp
 
 
 
- GV lµm mÉu gi¶i thÝch c¸ch tËp
- GV quan s¸t ®¸nh gi¸ chung, rót kinh nghiÖm
- Chia tæ cho häc sinh ch¬i trß ch¬i
 
KÕt thóc - GV cho häc sinh th¶ láng
- HÖ thèng bµi
- NhËn xÐt giê häc
2’
2’
1’
  - Th¶ láng tÝch cùc
- Gäi 1-2 em lªn cñng cè
§éi h×nh xuèng líp nh­ ( 1)
 

 
 
  

Ho¹t ®éng tËp thÓ
Gi¸o dôc nÕp sèng thanh lÞch v¨n minh
Bài 1:  Ý KIẾN CỦA EM
 
I. MỤC TIÊU :
1. Học sinh nhận thấy cần mạnh dạn nêu ý kiến trong giờ học, giờ chơi hay trong sinh hoạt hàng ngày.
2. Học sinh có kĩ năng :
- Biết cách xin phép người nghe để nêu ý kiến.
- Khi nêu ý kiến, đứng hoặc ngồi ngay ngắn, nói rõ ràng, ngắn gọn.
- Biết nhắc nhở chân thành những điều sai của bạn.
3. Học sinh có thái độ tự tin khi nêu ý kiến.
 
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ trong sách HS.
- Video clip có nội dung bài học (nếu có).
- Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
 
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (5’)
* Mục tiêu : Giúp HS định hướng về nội dung sẽ học trong tiết dạy.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV nêu câu hỏi bất kì, yêu cầu 1 HS trả lời. Cả lớp nhận xét cách trả lời của bạn theo tiêu chí “Bạn trả lời đã đủ cả câu chưa ?”
     GV nhắc lại kiến thức đã học trong bài “Em hỏi và trả lời” ở lớp 1 (Hỏi và trả lời phải đủ cả câu. Không hỏi và trả lời trống không).
Bước 2 :  GV dẫn vào bài mới, ghi tên bài “Ý kiến của em”.
Hoạt động 2 : Nhận xét hành vi (15’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận thấy cần mạnh dạn nêu ý kiến trong giờ học; Khi nêu ý kiến, đứng hoặc ngồi ngay ngắn, nói rõ ràng, ngắn gọn.
* Các bước tiến hành :
- Bước 1 :  Giáo viên tổ chức cho HS thực hiện phần Xem tranh, SHS trang 5, 6, 7.
- Bước 2 : HS trình bày kết quả.
                GV kết luận nội dung từng tranh :
+ Tranh 1 : Các bạn  giơ tay xin phát biểu như vậy cô giáo có thể gọi lần lượt HS phát biểu.
+ Tranh 2 : Các bạn tranh nhau nói khi chưa được cô giáo cho phép làm lớp ồn, cô giáo không gọi được HS phát biểu, nói trước câu trả lời của mình,...
+ Tranh 3 : Nam chưa mạnh dạn nêu ý kiến như vậy thầy, cô giáo sẽ không biết khả năng học tập của Nam để giúp Nam học tập tốt hơn.
+ Tranh 4 : Mai  Anh đứng ngay ngắn, trả lời câu hỏi rõ ràng như vậy thầy, cô giáo sẽ biết khả năng học tập của Mai Anh và giúp bạn học tập tốt hơn.
+ Tranh 5 : Các bạn tranh nhau nói nên  nhóm trưởng không tập hợp được ý kiến như vậy hoạt động nhóm sẽ không có hiệu quả.
+ Tranh 6 : Các bạn lần lượt nêu ý kiến như vậy giúp cho hoạt động nhóm hiệu quả.
Bước 3 : GV hướng dẫn HS rút ra ý 1, ý 2 của lời khuyên, SHS trang 8.
Bước 4 :  GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.
Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến (7’)
* Mục tiêu : Giúp HS  bày tỏ ý kiến trước những hành vi đúng và hành vi sai và nhận thấy nên nhắc nhở chân thành những điều sai của bạn.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 1, SHS trang 8.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
   GV kết luận theo từng hành vi:
a) Liên đã mạnh dạn góp ý khi thấy Nam sai như vậy sẽ giúp cho bạn Nam tập trung và học tốt môn Toán > tán thành.
b) Tuấn góp ý với bạn như vậy giúp cho các bạn ngồi sau xem được phim,… > tán thành.
c) Mai nhìn thấy bạn làm sai nhưng không góp ý như vậy bạn sẽ không ý thức về việc làm sai của mình,… > không tán thành.
Bước 3 :  GV gợi mở để HS rút ra ý 3 của lời khuyên, SHS trang 8.
Bước 4 :  GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.
Hoạt động 4 : Trao đổi, thực hành (10’)
* Mục tiêu : Giúp HS thực hành kĩ năng nhắc nhở chân thành những điều sai của bạn.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 2, SHS trang 8.
Bước 2 :  HS trình bày trước lớp.
              GV phân tích, kết luận cách ứng xử đúng và hay.
Bước 3 :  GV liên hệ với thực tế của HS.
Hoạt động 5 : Tổng kết bài (3’)
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời khuyên (không yêu cầu HS đọc đồng thanh) và hướng dẫn để HS mong muốn, chủ động, tự giác thực hiện nội dung lời khuyên.
- Chuẩn bị bài 2 “Tôn trọng người nghe”.
 


 
 
  

Thø s¸u ngµy 10 th¸ng 2 n¨m 2012
LuyÖn to¸n
LuyÖn tËp chung
I- Môc tiªu
-Thuéc b¶ng nh©n 2,3,4,5 ®Ó tÝnh nhÈm
-BiÕt tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sè cã 2 dÊu phÐp tÝnh nh©n vµ céng hoÆc trõ trong tr­êng hîp ®¬n gi¶n
-BiÕt gi¶i BT cã mét phÐp nh©n
-BiÕt tÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc

II. Chuaån bò

 • GV: Baûng phuï.
 • HS: SGK.

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Luyeän taäp.
       -    Goïi 2 HS leân baûng ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 2, nhaân 3, nhaân 4, nhaân 5Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi

Giôùi thieäu: (1’)

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
Baøi 1:  Cho HS laøm baøi roài chöõa baøi.
Bµi 2 : Gäi Hs ®äc ®Ò bµi
-Cho HS lµm vµo b¶ng con
-NhËn xÐt söa sai
Baøi 3: Cho HS laøm baøi
 
Baøi 4: Cho HS töï laøm baøi roài chöõa baøi. Khi chöõa baøi, GV gôïi yù ñeå HS nhôù laïi: Moät con gµ coù 2 ch©n.
     Baøi 5: Cho HS neâu caùch tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc (tính toång ñoä daøi cuûa caùc ñoïan taïo thaønh ñöôøng gaáp khuùc) roài töï laøm baøi vaø chöõa baøi. Chaúng haïn:
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)

 • Toång keát tieát hoïc.
 • Chuaån bò: Luyeän taäp chung.
 • Haùt
 
 • 2 HS leân baûng traû lôøi
 
 
 
 
 
 

 • HS laøm baøi roài chöõa baøi.
 • §äc yªu cÇu
 • Lµm b¶ng con
 • HS laøm baøi theo maãu roài chöõa baøi.
 • HS laøm baøi roài chöõa baøi.
 
 

 • HS neâu caùch tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc
 • 2 HS lªn b¶ng lµm
 
 
 

 
 
 
LuyÖn tiÕng viÖt
LuyÖn tËp lµm v¨n
§¸p lêi c¶m ¬n . T¶ ng¾n vÒ loµi chim
I-Môc tiªu
-BiÕt ®¸p l¹i lêi c¸m ¬n trong t×nh huèng giao tiÕp ®¬n gi¶n BT1 ,BT2
-Thùc hiÖn ®­îc yªu cÇu cña bµi 3 ( t×m c©u v¨n miªu t¶ trong bµi , viÕt 2, 3 c©u vÒ mét loµi chim)
* Gi¸o dôc häc sinh kÜ n¨ng sèng
Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Tự nhận thức
* Th¸i ®é : Häc sinh cã t­ duy s¸ng t¹o biÕt dïng tõ ®Æt c©u ®óng

II. Chuaån bò

 • GV: Tranh minh hoïa baøi taäp 1, neáu coù. Cheùp saün ñoaïn vaên baøi taäp 3 leân baûng. Moãi HS chuaån bò tranh aûnh veà loaøi chim maø con yeâu thích.
 • HS: SGK.

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Taû ngaén veà boán muøa.

 • Goïi 2, 3 HS leân baûng, yeâu caàu ñoïc ñoaïn vaên vieát veà muøa heø.
 
 • Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp
Baøi 1

 • Treo tranh minh hoïa vaø yeâu caàu HS ñoïc lôøi cuûa caùc nhaân vaät trong tranh.
 • Hoûi: Khi ñöôïc cuï giaø caûm ôn, baïn HS ñaõ noùi gì?
 • Theo con, taïi sao baïn HS laïi noùi vaäy? Khi noùi nhö vaäy vôùi baø cuï, baïn nhoû ñaõ theå hieän thaùi ñoä ntn?
 
 • Baïn naøo coù theå tìm ñöôïc caâu noùi khaùc thay cho lôøi ñaùp laïi cuûa baïn HS.
 
 • Cho moät soá HS ñoùng laïi tình huoáng.
 
Baøi 2

 • Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
 • Yeâu caàu 2 HS ngoài caïnh nhau, cuøng ñoùng vai theå hieän laïi töøng tình huoáng trong baøi. Chuù yù HS coù theå theâm lôøi thoaïi (neáu muoán).
 • Goïi 1 caëp HS ñoùng laïi tình huoáng 1.
 • Yeâu caàu caû lôùp nhaän xeùt vaø ñöa ra lôøi ñaùp khaùc.
 • Tieán haønh töông töï vôùi caùc tình huoáng coøn laïi.
 
v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS vieát 2 ñeán 3 caâu taû ngaén veà loaøi chim.
Baøi 3

 • Treo baûng phuï vaø yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn vaên Chim chích boâng.
 • Nhöõng caâu vaên naøo taû hình daùng cuûa chích boâng?
 • Nhöõng caâu vaên naøo taû hoaït ñoäng cuûa chim chích boâng?
 • Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu c.
 • Ñeå laøm toát baøi taäp naøy, khi vieát caùc con caàn chuù yù moät soá ñieàu sau, chaúng haïn:
 • Goïi 1 soá HS ñoïc baøi laøm cuûa mình. Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
4. Cuûng coá – Daën  doø  (2’)
 • Nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Daën doø HS thöïc haønh ñaùp laïi lôøi caûm ôn cuûa ngöôøi khaùc trong cuoäc soáng haøng ngaøy.
 • Haùt
 
 • 2 HS thöïc hieän ñoùng vai, dieãn laïi tình huoáng trong baøi. HS caû lôùp theo doõi.
 
 
 
 
 
 
 

 • Baïn HS noùi: Khoâng coù gì aï.
 • Vì giuùp caùc cuï giaø qua ñöôøng chæ laø moät vieäc nhoû maø taát caû chuùng ta ñeàu coù theå laøm ñöôïc. Noùi nhö vaäy ñeå theå hieän söï khieâm toán, leã ñoä.
 • Ví duï: Coù gì ñaâu haû baø, baø vui vôùi chaùu cuøng qua ñöôøng seõ vui hôn maø.
 • Moät soá caëp HS thöïc haønh tröôùc lôùp.
 
 • 1 HS ñoïc yeâu caàu. Caû lôùp cuøng suy nghó.
 • HS laøm vieäc theo caëp.
+ Tuaán ôi, tôù coù quyeån
 • HS döôùi lôùp nhaän xeùt vaø ñöa ra nhöõng lôøi ñaùp khaùc (neáu coù).
 
 • 2 HS laàn löôït ñoïc baøi.
 
 
 
 
 

 • Moät soá HS laàn löôït traû lôøi cho ñeán khi ñuû caùc caâu vaên noùi veà hình daùng cuûa chích boâng.
 • Vieát 2, 3 caâu veà moät loaøi chim con thích.
 • HS töï laøm baøi vaøo vôû Baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp hai.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
§äc s¸ch
§äc s¸ch t¹i th­ viÖn
________________________________________
Ho¹t ®éng tËp thÓ
Chue ®iÓm th¸ng 1: Ho¹t ®éng 4
Trß ch¬i d©n gian
I. Môc tiªu:
- H­íng dÉn HS ch¬i mét trß ch¬i d©n gian vui, kháe.
- HS biÕt vËn dông trß ch¬i d©n gian trong giê nghØ, trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ.
II. Quy m« vµ ho¹t ®éng
- Tæ chøc theo quy m« líp.
III. §å dïng :

 • Tµi liÖu tham kh¶o dµnh cho GV.
IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Gi¸o viªn
A. æn ®Þnh tæ chøc:1
B. KiÓm tra bµi cò: 3
GV kiÓm tra s¸ch vë , ®å dïng cña HS.
C. Bµi míi : 34
1. Giíi thiÖu bµi: Ghi ®Çu bµi.
2. TiÕn hµnh :
- Ôn định tổ chức .
- GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i  trß ch¬i : XØa c¸ mÌ.
- GV h­íng dÉn HS luËt ch¬i.
-  Tæ chøc cho HS ch¬i thö.
- Tæ chøc cho HS ch¬i thËt.
*  NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
- HÕt giê ch¬i , GV khen ngîi c¸c em tÝch cùc ch¬i.
3. Cñng cè , dÆn dß: 2
GV nhËn xÐt giê häc , khen ngîi HS. .
DÆn dß HS.
Häc sinh
HS h¸t
 
 
 
 
 
 
- HS  chó ý l¾ng nghe.
 
- HS tham gia ch¬i.
 
 
 

 
 
  

Thø b¶y ngµy 11 th¸ng 2 n¨m 2012
LuyÖn to¸n
LuyÖn tËp chung
I- Môc tiªu
-Thuéc b¶ng nh©n 2,3,4,5 ®Ó tÝnh nhÈm
-BiÕt thõa sè tÝch
-BiÕt gi¶i BT cã mét phÐp tÝnh
-Gi¸o dôc häc sinh tÝnh to¸n nhanh , chÝnh x¸c

II. Chuaån bò

 • GV: Baûng phuï
 • HS: Vôû

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Luyeän taäp chung.
Goïi 1 HS leân  baûng laøm baøi taäp 2,3

 • Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
 • Goïi HS khaùc leân baûng ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 2, nhaân 3, nhaân 4, nhaân 5.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

 • Luyeän taäp chung
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh
Tröôùc hoaëc trong quaù trình HS laøm baøi, GV coù theå kieåm tra vieäc ghi nhôù caùc baûng nhaân ñaõ hoïc.
Baøi 1: Cho HS laøm baøi roài chöõa baøi.
Baøi 2: Cho HS neâu caùch laøm baøi (chaúng haïn, muoán tìm tích ta laáy thöøa soá nhaân voùi vôùi thöøa soá) roài laøm baøi vaø chöõa baøi.
Baøi 3: Cho HS neâu caùch laøm baøi roài laøm baøi vaø chöõa baøi.
Baøi 4: Cho HS töï laøm baøi roài chöõa baøi. Chaúng haïn:

 • GV nhaän xeùt – Tuyeân döông
5. Cuûng coá – Daën  doø ( 2’)
 • Nhaän xeùt tieát hoïc
 • Chuaån bò: Pheùp chia.
 • Haùt
 
 • 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû nhaùp:
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       -     HS laøm baøi, söûa baøi
       -     HS laøm baøi, söûa baøi
 
 
 
       -     HS laøm baøi, söûa baøi
 

 • HS laøm baøi, söûa baøi
 
-2 Hs lªn b¶ng lµm
 
 
 
 

 
 
 
LuyÖn viÕt

R – Ríu rít chim ca.

I. Muïc tieâu:

ViÕt ®óng ch÷ hoa R ( 1 dßng cì võa , 1 dßng cì nhá ) ; ch÷ vµ c©u øng dông : RÝu ( 1 dßng cì võa , 1 dßng cì nhá )
-Gi¸o dôc häc sinh viÕt ch÷ ®Ñp ,ngåi häc ®óng t­ thÕ

II. Chuaån bò:

 • GV: Chöõ maãu R . Baûng phuï vieát chöõ côõ nhoû.
 • HS: Baûng, vôû

III. Caùc hoaït ñoäng:

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’)

 • Kieåm tra vôû vieát.
 • Yeâu caàu vieát: Q
 • GV nhaän xeùt, cho ñieåm.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chöõ caùi hoa

 1. Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt.
* Gaén maãu chöõ  R 
 • Chöõ R  cao maáy li?
 • Goàm maáy ñöôøng keû ngang?
 • Vieát bôûi maáy neùt?
 • GV chæ vaøo chöõ R  vaø mieâu taû:
+ Goàm 2 neùt – neùt 1 gioáng neùt 1 cuûa chöõ B vaø chöõ P, neùt 2 laø keát hôïp cuûa 2 neùt cô baûn: neùt cong treân vaø neùt moùc ngöôïc phaûi noái vaøo nhau taïo voøng xoaén giöõ thaân chöõ.
 • GV vieát baûng lôùp.
 • GV höôùng daãn caùch vieát:
 • Neùt 1: Ñaët buùt treân ñöôøng keõ 6, vieát neùt moùc ngöôïc traùi nhö neùt 1 cuûa caùc chöõ B hoaëc P. Döøng buùt treân ñöôøng keõ 2.
 • Neùt 2: töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 1, lia buùt leân   ñöôøng keõ 5, vieát tieáp neùt cong treân cuoái  neùt löôïn vaøo giöõa thaân chöõ, taïo voøng xoaén nhoû ( giöõa ñöôøng keõ 3 vaø 4) roài vieát tieáp neùt moùc ngöôïc, döøng buùt treân ñöôøng keõ 2.
 • GV vieát maãu keát hôïp nhaéc laïi caùch vieát.
 1. HS vieát baûng con.
 • GV yeâu caàu HS vieát 2, 3 löôït.
 • GV nhaän xeùt uoán naén.
v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát caâu öùng duïng.
* Treo baûng phuï

 1. Giôùi thieäu caâu:  Ríu rít chim ca.
 2. Quan saùt vaø nhaän xeùt:
 • Neâu ñoä cao caùc chöõ caùi.
 • Caùch ñaët daáu thanh ôû caùc chöõ.
 • Caùc chöõ vieát caùch nhau khoaûng chöøng naøo?
 • GV vieát maãu chöõ: Ríu löu yù noái neùt R   vaø iu.
 1. HS vieát baûng con
* Vieát: :  Ríu    
- GV nhaän xeùt vaø uoán naén.
v Hoaït ñoäng 3: Vieát vôû
*  Vôû taäp vieát:

 • GV neâu yeâu caàu vieát.
 • GV theo doõi, giuùp ñôõ HS yeáu keùm.
 • Chaám, chöõa baøi.
 • GV nhaän xeùt chung.
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)
-    GV nhaän xeùt tieát hoïc.

 • Nhaéc HS hoaøn thaønh noát baøi vieát.
- Haùt
 
 
- HS vieát baûng con.
 
 
 
 
 
 
- HS quan saùt
- 5 li
- 6 ñöôøng keû ngang.
- 2 neùt
- HS quan saùt
 
 
 
 
 
- HS quan saùt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS taäp vieát treân baûng con
 
 
 
- HS ñoïc caâu
 
 
- Daáu saét (/)  treân i
- Khoaûng chöõ caùi o
 
 
 
- HS vieát baûng con
 
- Vôû Taäp vieát
 
- HS vieát vôû
 
 
 
 
-
 
 
 


 
 
 
Hướng dẫn tự học
Luyện các bài tập đọc trong tuần 21
I- Mục tiêu :
-Rèn kĩ năng đọc thành tiếng
-Đọc trơn toàn bài với tốc độ  nhanh . Đọc đúng các từ ngữ khó trong bài
-Biết ngắt nghỉ sau các dấu chấm dấu phẩy
-Giáo dục Hs biết yêu thương vµ b¶o vÖ c¸c loµi vËt cã Ých
II- Đồ dùng dạy học
SGK
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu :

GV
1-ổn định tổ chức : 1'
2-GTB : 1'
3-Nội dung : 76'
*Hướng dẫn HS đọc bài : Chim s¬n ca vµ b«ng cóc tr¾ng
-Gọi 1 Hs đọc tốt đọc
-Cho Hs đọc từng câu
 
-Cho HS đọc trong nhóm
-Gv nhận xét nhóm đọc tốt
-CHo Hs đọc cả bài
-GV nhận xét tuyên dương
-Gv nêu câu hỏi cho Hs trả lời miệng
-Gv nhận xét tuyên dương
* Hướng dẫn Hs đọc bài : VÌ chim
Gọi 1 Hs đọc tốt đọc
-Cho Hs đọc từng câu
 
 
-Cho HS đọc trong nhóm
-Gv nhận xét nhóm đọc tốt
-CHo Hs đọc cả bài
-GV nhận xét tuyên dương
-Gv nêu câu hỏi cho Hs trả lời miệng
-Gv nhận xét tuyên dương
3-Củng cố dặn dò : 2'
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò HS
HS
 
 
 
 
 
-HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài
-Các nhóm lần lượt đọc từng đoạn
-Thi đọc từng đoạn giữa các nhóm
 
2 Hs đọc cả bài
-Hs thi đọc cả bài
-HS trả lời
 
 
-Hs đọc
-HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài
-Các nhóm lần lượt đọc từng đoạn
-Thi đọc từng đoạn giữa các nhóm
-2 Hs đọc cả bài
-Hs thi đọc cả bài
-HS trả lời
 
 
 
 
 


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuần 22
 
Thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2012
Luyện toán
Tự kiểm tra
GV cho HS làm bài tự kiểm tra tại lớp sau đó thu chấm điểm nhận xét
 


 
 
  
 
 

Luyện tiếng việt
Luyện đọc : Một trí khôn hơn trăm trí khôn
I. Muïc tieâu
-BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng chç ; ®äc râ rµng lêi nh©n vËt trong c©u chuyÖn
-HiÓu bµi häc rót ra tõ c©u chuyÖn : Khã kh¨n ,ho¹n n¹n thö th¸ch trÝ th«ng minh cña mçi ng­êi ; chí kiªu c¨ng , xem th­êng ng­êi kh¸c ( tr¶ lêi ®­îc c©u hái 1,2,3,5 )
* Gi¸o dôc häc sinh kÜ n¨ng sèng
Tư duy sáng tạo.
-Ra quyết định
-Ứng phó với căng thẳng
* Th¸i ®é : Khuyeân chuùng ta phaûi bieát khieâm toán, khoâng neân kieâu caêng, coi thöôøng ngöôøi khaùc.

II. Chuaån bò

 • GV: Tranh minh hoïa trong baøi taäp ñoïc (phoùng to, neáu coù theå). Baûng phuï ghi saün caùc töø, caâu, ñoaïn caàn luyeän ñoïc.
 • HS: SGK.
 • III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Veø chim.

 • Goïi HS ñoïc thuoäc loøng baøi Veø chim.
Nhaän xeùt, cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi : 74'

Giôùi thieäu: (1’)

 • Ghi teân baøi leân baûng.
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
a) Ñoïc maãu

 • GV ñoïc maãu caû baøi moät löôït, sau ñoù goïi 1 HS khaù ñoïc laïi baøi.
 • Chuù yù gioïng ñoïc:
+ Gioïng ngöôøi daãn chuyeän thong thaû, khoan thai.
+ Gioïng Choàn khi chöa gaëp naïn thì hôïm hónh, hueânh hoang, khi gaëp naïn thì æu xìu, buoàn baõ.
+ Gioïng Gaø Röøng khieâm toán, bình tónh, töï tin, thaân maät.
b) Luyeän phaùt aâm

 • Yeâu caàu HS tìm caùc töø khoù ñoïc trong baøi.
 
 
 
 

 • Yeâu caàu HS ñoïc töøng caâu, nghe vaø boå sung caùc töø caàn luyeän phaùt aâm leân baûng ngoaøi caùc töø ñaõ döï kieán.
 •  
c) Luyeän ñoïc theo ñoaïn
 • Goïi HS ñoïc chuù giaûi.
 
 • Neâu yeâu caàu luyeän ñoïc theo ñoaïn vaø goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 1.
 • Haõy neâu caùch ngaét gioïng caâu vaên ñaàu tieân trong baøi.
 • Yeâu caàu HS ñoïc caâu vaên treân theo ñuùng caùch ngaét gioïng.
 
 
 

 • Yeâu caàu HS ñoïc laïi caû ñoaïn 1.
 • Goïi HS ñoïc ñoaïn 2.
 • Höôùng daãn: Ñeå ñoïc toát ñoaïn vaên naøy caùc con caàn chuù yù ngaét gioïng cho ñuùng sau caùc daáu caâu, ñaëc bieät chuù yù gioïng khi ñoïc lôøi noùi cuûa Gaø vôùi Choàn hôi maát bình tónh, gioïng cuûa Choàn vôùi Gaø buoàn baõ, lo laéng. (GV ñoïc maãu hai caâu naøy)
 • Goïi HS ñoïc laïi ñoaïn 2.
 • Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 3.
 • Höôùng daãn HS ñoïc caâu noùi cuûa Choàn:
+ Choàn baûo Gaø Röøng:// “Moät trí khoân cuûa caäu coøn hôn caû traêm trí khoân cuûa mình.”// (gioïng caûm phuïc chaân thaønh)
d) Ñoïc caû baøi

 • Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn.
 
 

 • Chia nhoùm HS, moãi nhoùm coù 4 HS vaø yeâu caàu ñoïc baøi trong nhoùm. Theo doõi HS ñoïc baøi theo nhoùm.
 
 Hoaït ñoäng 2: Thi ñua ñoïc

 • Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñoïc caù nhaân vaø ñoïc ñoàng thanh.
 • Tuyeân döông caùc nhoùm ñoïc baøi toát.
 
e) Ñoïc ñoàng thanh
v Hoaït ñoäng 3: Choïn teân cho caâu chuyeän.

 • Con choïn teân naøo cho truyeän? Vì sao?
 
4. Cuûng coá – Daën  doø (2'’)

 • Goïi 2 HS ñoïc toaøn baøi vaø traû lôøi caâu hoûi: Con thích con vaät naøo trong truyeän? Vì sao?
 • Nhaän xeùt, cho ñieåm HS.
Nhaän xeùt giôø hoïc
 • Haùt
 
 • 5 HS ñoïc thuoäc loøng vaø traû lôøi caâu hoûi:
 
 
 
 
 
 
 

 • Theo doõi vaø ñoïc thaàm theo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Tìm vaø neâu caùc töø:
+ MB: laø, cuoáng quyùt, naáp, reo leân, laáy gaäy, thình lình,…
 • HS noái tieáp nhau ñoïc. Moãi HS chæ ñoïc moät caâu trong baøi, ñoïc töø ñaàu cho ñeán heát baøi.
 • 1 HS ñoïc, caû lôùp theo doõi sgk.
 
 • 1 HS khaù ñoïc baøi.
 
 • HS vöøa ñoïc baøi vöøa neâu caùch ngaét gioïng cuûa mình,
Gaø Röøng vaø Choàn laø ñoâi baïn thaân/ nhöng Choàn vaãn ngaàm coi thöôøng baïn.//
 • 5 ñeán 7 HS ñoïc baøi caù nhaân, sau ñoù caû lôùp ñoïc ñoàng thanh.
 • HS luyeän ñoïc 2 caâu:
+ Caäu coù traêm trí khoân,/ nghó keá gì ñi.// (Gioïng hôi hoaûng hoát)
+ Luùc naøy,/ trong ñaàu mình chaúng coøn moät trí khoân naøo caû.// (Gioïng buoàn baõ, thaát voïng)

 • Moät soá HS ñocï baøi.
 • 1 HS khaù ñoïc baøi.
 
 

 • 1 HS khaù ñoïc baøi.
 
 
 

 • 4 HS noái tieáp nhau ñoïc baøi. Moãi HS ñoïc moät ñoaïn.
 • Laàn löôït töøng HS ñoïc baøi trong nhoùm cuûa mình, caùc baïn trong moät nhoùm nghe vaø chænh söûa loãi cho nhau.
 
 • Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän thi ñoïc caù nhaân hoaëc moät HS baát kì ñoïc theo yeâu caàu cuûa GV,
 • Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh ñoaïn 1.
 •  
 • Gaëp naïn môùi bieát ai khoân. Choàn vaø Gaø Röøng. Gaø Röøng thoâng minh .
 
 
 
 
 

 
 
  

Luyện nghệ thuật
Luyện mĩ thuật
Luyện vẽ cái túi xách theo mẫu
I- Mục tiêu :
Hs nhận biết được đặc điểm của 1 vài loại túi xách
-biết cách vẽ túi xách
-Vẽ được cái túi xách theo mẫu
II- Chuẩn bị
mẫu túi xách thật
III -các hoạt động dạy học chủ yếu

Gv
A- Ổn định : 1'
B- KTBC : 2'
-Gv kiểm tra đồ dùng của Hs
C- Bài mới : 34'
1- GBT :
2- Hướng dẫn Hs vẽ
Hoạt động 1 : Quan sát nhận xét
-GV cho Hs quan sát một vài cái túi xách để Hs nhận xét
 
Hoạt động 2 :
Gv gợi ý để Hs nhận ra cách vẽ
-Gv gợi ý cách trang trí
Hoạt động 3 : Thực hành
-Cho Hs vẽ vào vở ô ly
Hoạt động 4 : nhận xét đánh giá
-Cho Hs trưng bày xản phẩm
-Nhận xét tuyên dương
3- Dặn dò : 2'
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò HS
Hs
-Hát
 
 
 
 
 
 
-Hs quan sát
 
 
 
Lắng nghe
 
 
-Thực hành vẽ
 
-Hs trưng bày sản phẩm
-Nhận xét bài của bạn
 
 
 
 
Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012
Luyện toán
Luyện phép chia

.I Muïc tieâu

-NhËn biÕt ®­îc phÐp chia
--BiÕt quan hÖ gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp chia, tõ phÐp nh©n viÕt thµnh 2 phÐp chia
-Gi¸o dôc häc sinh tÝnh chÝnh x¸c cÈn thËn

II. Chuaån bò

VBT

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Luyeän taäp chung
      -     GV yeâu caàu HS lµm BT4

 • Nhaän xeùt cuûa GV.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v
v Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Baøi 1: Höôùng daãn HS ñoïc vaø tìm hieåu maãu:
4 x 2 = 8
8 : 2 = 4
8 : 4 = 2
HS laøm theo maãu: Töø moät pheùp nhaân vieát hai pheùp chia töông öùng (HS quan saùt tranh veõ)
Baøi 2: HS laøm töông töï nhö baøi 1.

3 x 4  = 12
12 : 3 = 4
12 : 4 = 3
4 x 5  = 20
20 : 4 = 5
20 : 5 = 4
Bài 3 : Gọi Hs nêu yêu cầu
-Gọi Hs lên bảng làm
-Nhận xét cho điểm
 
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)

 • Nhaän xeùt tieát hoïc.Chuaån bò: Baûng chia 2.
-     Haùt
 

 • 2 HS leân baûng
 
 
 
 
 
 
 

 • HS ñoïc vaø tìm hieåu maãu
 
 
 
 

 • HS laøm theo maãu
 
 
 

 • HS laøm töông töï nhö baøi 1.
 
 
 
-Hs đọc
-Làm BT
-
 
 
 
 
 

 
 
 
Luyện chính tả
vè chim
I- Mục tiêu :
-Hs nghe viết đúng chính xác một đoạn trong bài vè chim trình bày đúng , đẹp
-Giáo dục Hs viết chữ đẹp
II- Đồ dùng dạy học
VBt
III- Các hoạt động dạy học

Gv
A- Ổn định tổ chức : 1'
B- KTBC : 3'
-GV kiểm tra đồ dùng dạy học của Hs
C-Nội dung : 34'
1-GTB:
2-Hướng dẫn HS nghe viết
-Gv đọc đoạn viết
-Gọi 2 HS đọc lại
-Hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn viết
-Cho Hs viết bảng con một số từ khó viết
-Nhận xét tuyên dương
-Gv đọc cho Hs viết bài
-Thu một số bài chấm điểm nhận xét
3- Luyện tập
Bài 2 : Gọi Hs nêu yêu cầu
-Cho Hs làm bảng con
-Nhận xét tuyên dương
Bài 3 : Gọi HS nêu yêu cầu
-Gọi 2 HS lên bảng làm
-Nhận xét cho điểm
4 -Củng cố dặn dò : 2'
-Nhận xét tiets học
-Dặn dò Hs
Hs
 
 
-Hs lấy đồ dùng
 
 
 
-Lắng nghe
-Hs đọc
 
-HS viết bảng con
 
 
-Hs viết bài
 
 
-Hs nêu
-Làm bảng con
 
-Hs nêu
-HS làm
 

 
 
  

hướng dẫn học toán

Gv hướng dẫn Hs Làm một số bài toán về
ĐƯỜNG GẤP KHÚC – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC
I.MỤC TIÊU:
-Nhận dạng được và gọi đúng tên đường gấp khúc .
-Nhận biết độ dài đường gấp khúc .
-Biết tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài mỗi đoạn thẳng của nó .
II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1-Ổn định : 1'
2- Nội dung : 35'
Bài 1: Tính độ dài đường gấp khúc
 
 
 
 
 
 
Bài 2:
- HS đọc đề cho đường gấp khúc MNPQ có độ dài như sau 2cm , 3cm, 4 cm
- 2 HS lên bảng làm bài
 
 
 
 
 
Bài 3: Tính độ dài đường gấp khúc
3-Củng cố dặn dò : 2'
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò Hs
 
 
 + đoạn thẳng AB là 2cm, đoạn thẳng BC là 4cm, đọan thẳng CD là 3cm.
- HS nhắc lại, rồi tính:
   2cm + 4cm + 3cm = 9cm
 + Độ dài đường gấp khúc ABCD là 9cm.
      Bài giải
Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:
3 + 2 + 4 = 9cm
                 Đáp số: 9cm              
                           B.
 
 
    A.                   .C
 
- HS  đọc đề bài nêu yêu cầu.
- Cả lớp theo dõi và phân tích đề bài.
- HS TLN4 giải bài vào bảng nhóm.
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- Lớp nhận xét.
                       Bài giải
            Độ dài đọan dây đồng là:
 4 + 4 + 4 =12 (cm)        
đáp số: 12cm
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn học tiếng việt
GV cho HS hoàn thiện nốt các Bt trong VBT
 


 
 
  

Thứ tư ngày 15 tháng 2 năm 2012
Luyện toán
Ôn : bảng chia 2

I. Muïc tieâu

-LËp ®­îc b¶ng chia 2
-Nhí ®­îc b¶ng chia 2
-BiÕt gi¶i Bt cã mét phÐp tÝnh chia ( trong b¶ng chia 2 )
-Gi¸o dôc häc sinh tÝnh chÝnh x¸c cÈn thËn

II. Chuaån bò

VBT

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Pheùp chia.

 • Töø moät pheùp tính nhaân vieát 2 pheùp chia töông öùng:
4 x 3 = 12                                 5 x 4 = 20
-     GV nhaän xeùt.
3. Baøi môùi ; 34'

a-Giôùi thieäu: (1’)

:b-Thöïc haønh
Bài 1: Vận dụng bảng chia Nhẩm đúng kết quả tính nhẩm
Bài 2: Giải bài toán đơn liên quan đến bảng chia 2.
 
Bài 3 :
 
 
 

 • GV nhaän xeùt - Tuyeân döông.
 • Bài 4 : số ?
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Cuûng coá – Daën  doø (2'’)

 • Nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Chuaån bò: Moät phaàn hai
 • Haùt
 
 • HS thöïc hieän. Baïn nhaän xeùt.
 
 
 
 
 
 
 
 

 • HS nhaåm chia 2.
 
Nêu yêu cầu bài tập
- Nhẩm
- Nêu kết quả nối tiếp
- 2 HS đọc đề
     – Có 8 quyển vở   : chia 2 bạn
     –       ? quyển vở   :        1 bạn
- 1 HS giải ở bảng - Lớp làm vào vở
 
 
- Nêu yêu cầu bài tập
- Nhẩm kết quả của từng phép tính để nối
- Thi theo dãy 
- Thi đọc thuộc bảng chia 2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

: 2
 

1     4            
 
-    HS nhaän xeùt.
 
 

 
 
  

Hướng dẫn học
A- Hướng dẫn học luyện từ và câu

TÖØ NGÖÕ VEÀ LOAØI CHIM DAÁU CHAÁM , DAÁU PHAÅY

I. Muïc tieâu

-NhËn biÕt ®óng tªn mét sè loµi chim vx trong tranh BT1 ; ®iÒn ®óng tªn loµi chim ®· cho vµo chç trèng trong thµnh ng÷
-§Æt ®óng dÊu phÈy , dÊu chÊm vµo chç trèng thÝch hîp trong ®o¹n v¨n
-Gi¸o dôc häc sinh biÕt t­ duy s¸ng t¹o , biÕt dïng tõ ®Æt c©u ®óng

II. Chuaån bò

VBT

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Töø ngöõ chæ chim choùc.

 • Goïi 4 HS leân baûng.
 • Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng HS.
3. Baøi môùi : 33'

Giôùi thieäu: (1’)

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi
Baøi 1: Gọi Hs nêu yeu cầu
-Cho Hs thảo luận theo nhóm 2
-Gọi Hs lên trình bày

 • Goïi HS nhaän xeùt vaø chöõa baøi.
Bài 2 : Gọi Hs nêu yêu cầu
 • -Cho Hs tự làm vào VBt
 • -Gọi một vài em đọc bài trước lớp
 • Nhận xét tuyên dương
 • bài 3 : gọi Hs nêu yêu cầu
 • cho Hs thảo luận theo nhóm 2
 • -Cho Hs tự làm vào vbt
 • -Gọi một vài em đọc bài trước lớp
 • Nhận xét cho điểm
Baøi 4
 • Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
 
 

 • Treo baûng phuï, goïi 1 HS ñoïc ñoaïn vaên.
 • Goïi 1 HS leân baûng laøm.
 • Goïi HS nhaän xeùt, chöõa baøi.
 • Yeâu caàu HS ñoïc laïi ñoaïn vaên.
4. Cuûng coá – Daën  doø (3’)
 • Troø chôi: Teân toâi laø gì?
 • GV neâu caùch chôi vaø laøm maãu.
 • 1 HS leân baûng noùi caùc ñaëc ñieåm cuûa mình. Sau ñoù caùc baïn ñoaùn teân. Ai ñoaùn ñuùng seõ nhaän ñöôïc 1 phaàn thöôûng.
 • Nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Daën doø HS veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau.
 • Haùt
 
 • Töøng caëp HS thöïc haønh hoûi nhau theo maãu caâu “ôû ñaâu?”
 
.

 • Môû sgk, trang 35.
 
 
-HS nêu
-Thảo luận theo yêu cầu .

 • Ñoïc laïi teân caùc loaøi chim.
 
-Hs nêu
-Làm vào VBt
-Đọc bài trước lớp
-HS nêu
-Thảo luạn theo yêu cầu
-Làm vào VBt
-Đọc bài trước lớp
 
 
 
 

 • Ñieàu daáu chaám, daáu phaåy vaøo oâ troáng thích hôïp, sau ñoù cheùp laïi ñoaïn vaên.
 • 1 HS ñoïc baøi thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm theo.
 • Nhaän xeùt, chöõa baøi.
 • HS ñoïc laïi baøi.
 
 
 

 • Ví duï:
HS 1: Mình tôù traéng muoát, tôù thöôøng bôi loäi, tôù bieát bay.
HS 2: Caäu laø thieân nga.
 
 

 
B- Luyện : TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI

CUOÄC SOÁNG XUNG QUANH (TT)

I. Muïc tieâu

Nªu ®­îc mét sè nghÒ nghiÖp chÝnh vµ ho¹t ®éng sinh sèng cña ng­êi d©n n¬i c­ tró
* Gi¸o dôc häc sinh kÜ n¨ng sèng :
Tìm kiếm và xử lí thông tin quan sát về nghề nghiệp của người dân ở địa phương.
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Phân tích, so sánh nghề nghiệp của người dân ở thành thị và nông thôn.
-Phát triển kĩ năng hợp tác trong quá trình thực hiện công việc.
* Th¸i ®é : HS Coù yù thöùc gaén boù vôùi queâ höông.

II. Chuaån bò

 • GV: Tranh, aûnh trong SGK trang 45 – 47. Moät soá tranh aûnh veà caùc ngheà nghieäp (HS söu taàm). Moät soá taám gaén ghi caùc ngheà nghieäp.
 • HS: Vôû.

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’)

 • Cuoäc soáng xung quanh – phaàn 1
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Keå teân moät soá ngaønh ngheà ôû thaønh phoá

 • Yeâu caàu: Haõy thaûo luaän caëp ñoâi ñeå keå teân moät soá ngaønh ngheà ôû thaønh phoá maø em bieát.
 
 

 • Töø keát quaû thaûo luaän treân, em ruùt ra ñöôïc keát luaän gì?
 •  
 • GV keát luaän: Cuõng nhö ôû caùc vuøng noâng thoân khaùc nhau ôû moïi mieàn Toå quoác, nhöõng ngöôøi daân thaønh phoá cuõng laøm nhieàu ngaønh ngheà khaùc nhau.
v Hoaït ñoäng 2: Keå vaø noùi teân moät soá ngheà cuûa ngöôøi daân thaønh phoá qua hình veõ
 • Yeâu caàu: Caùc nhoùm HS thaûo luaän theo caùc caâu hoûi sau:
 1. Moâ taû laïi nhöõng gì nhìn thaáy trong caùc hình veõ.
 2. Noùi teân ngaønh ngheà cuûa ngöôøi daân trong hình veõ ñoù.
  • GV nhaän xeùt, boå sung veà yù kieán cuûa caùc nhoùm.
v Hoaït ñoäng 3: Lieân heä thöïc teá
 • Ngöôøi daân nôi baïn soáng thöôøng laøm ngheà gì? Baïn coù theå moâ taû laïi ngaønh ngheà ñoù cho caùc baïn trong lôùp bieát ñöôïc khoâng?
 
 
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)

 • GV nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Daën doø HS chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau.
 • Haùt
 
 • HS traû lôøi theo caâu hoûi cuûa GV.
 
 
 
 

 • HS thaûo luaän caëp ñoâi vaø trình baøy keát quaû.
Chaúng haïn:
+ Ngheà coâng an.
+ Ngheà coâng nhaân…

 • ÔÛ thaønh phoá cuõng coù raát nhieàu ngaønh ngheà khaùc nhau.
 • HS nghe, ghi nhôù.
 
 
 
 
 

 • Caùc nhoùm HS thaûo luaän vaø trình baøy keát quaû.
 
 
 
 
 
 
 

 • Caù nhaân HS phaùt bieåu yù kieán.
 • Chaúng haïn:
+ Baùc haøng xoùm nhaø em laøm ngheà thôï ñieän. Coâng vieäc cuûa baùc laø söûa chöõa ñieän bò hoûng cho caùc gia ñình
 
 
 
 
 
 
Hoạt động tập thể
Nếp sống thanh lịch văn minh
Bài 2 TÔN TRỌNG NGƯỜI NGHE
I. MỤC TIÊU :
1. Học sinh nhận thấy khi nói chuyện cần thể hiện sự tôn trọng người nghe.
2. Học sinh có kĩ năng khi nói chuyên như :
- Đứng cách người nghe một khoảng vừa phải.
- Không nói quá to hay quá nhỏ.
- Luôn chú ý thái độ người nghe để có cách ứng xử thích hợp.
3. Học sinh có thái độ tôn trọng người nghe.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ trong sách HS.
- Video clip có nội dung bài học (nếu có).
- Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài ( 5’).
* Mục tiêu : Giúp HS nhớ lại kiến thức liên quan và định hướng về nội dung sẽ học.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV gợi mở cho HS nhắc lại kiến thức liên quan đến chủ đề nói, nghe (tuỳ theo mức độ kiến thức của HS, GV nêu câu hỏi gợi mở cho phù hợp).
Các bài học liên quan : 
          - Ý kiến của em (TLGDNSTL,VM lớp 2).
Bước 2:  GV giới thiệu bài học, ghi tên bài “Tôn trọng người nghe”.
Hoạt động 2 : Nhận xét hành vi (10’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận thấy khi nói chuyện cần thể hiện sự tôn trọng người nghe qua một số hành vi như giữ khoảng cách vừa phải với người nghe, không nói quá to hay quá nhỏ.
* Các bước tiến hành :
- Bước 1 :  GV tổ chức cho HS thực hiện phần Xem tranh, SHS trang 9, 10.
- Bước 2 : HS trình bày kết quả.
                GV kết luận nội dung từng tranh :
+ Tranh 1: Việt Anh đứng gần quá khiến Nam khó chịu.
+ Tranh 2: Hai bạn đứng nói chuyện, khoảng cách vừa phải.
+ Tranh 3: Tuấn nói to quá làm Nga cảm thấy khó chịu.
+ Tranh  4: Thảo nói nhỏ làm cho Tùng không nghe rõ.
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý 1, ý 2 của lời khuyên, SHS trang 12.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.
Hoạt động 3 :  Bày tỏ ý kiến (5’)
* Mục tiêu : Giúp HS  bày tỏ ý kiến với những hành vi thể hiện sự tôn trọng người nghe cũng như hành vi không tôn trọng người nghe.
* Các bước tiến hành :
- Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 1, SHS trang 12.
- Bước 2 : HS trình bày kết quả.
      GV kết luận theo từng trường hợp :

 1. Khi nói chuyện cần để ý nét mặt người nghe để có cách ứng xử thích hợp > tán thành.
b) Trong khi nói chuyện, thích điều gì thì nói mà không cần quan tâm đến thái độ của người nghe >  không tán thành vì đó là hành vi thiếu tôn trọng người nghe.
c)  Khi nói chuyện không đứng sát vào người nghe và không nói quá to hay quá nhỏ > tán thành vì đó là hành vi thể hiện sự tôn trọng người nghe.
Bước 3 :  Hướng dẫn HS rút ra ý 3 của lời khuyên, SHS trang 12.
Bước 4 :  GV liên hệ với thực tế của HS.
Hoạt động 4 : Trao đổi, thực hành (8’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận biết và thực hiện kĩ năng quan sát nét mặt người nghe để có cách ứng xử thích hợp.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 1, SHS trang 11.
Bước 2 :  HS trình bày kết quả.
              GV phân tích, kết luận cách ứng xử đúng và hay :
- Tranh 1: Nên dừng cuộc nói chuyện lại vì chị đang chuẩn bị đi học.
- Tranh 2 : Nên chuyển sang chuyện khác vì bạn được điểm không cao nên có thể bạn không thích nói chuyện đó.
Bước 3 :  GV liên hệ với thực tế của HS.
Hoạt động 5 : Trao đổi, thực hành (7’)
* Mục tiêu : Giúp HS tiếp tục thực hiện kĩ năng quan sát nét mặt người nghe để có cách ứng xử thích hợp.
* Các bước tiến hành:
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 3, SHS trang 12.
Bước 2  :  HS trình bày kết quả.
               Giáo viên phân tích, kết luận cách ứng xử đúng và hay.
Bước 3 :  GV liên hệ với thực tế của HS.
Hoạt động 6 : Tổng kết bài (3’)
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời khuyên (không yêu cầu HS đọc đồng thanh) và hướng dẫn để HS mong muốn, chủ động, tự giác thực hiện nội dung lời khuyên.
- Chuẩn bị bài 3 : Bữa ăn cùng khách.
 
 


 
 
 
Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2012
Luyện toán

MOÄT PHAÀN HAI

I. Muïc tieâu

-NhËn biÕt b»ng h×nh ¶nh trùc quan ' Mét phÇn hai ' , biÕt ®äc , viÕt 1/2
-BiÕt thùc hµnh chia mét nhãm ®å vËt thµnh 2 phÇn b»ng nhau
-Gi¸o dôc häc sinh tÝnh chÝnh x¸c cÈn thËn

II. Chuaån bò

 • GV: Caùc maûnh giaáy hoaëc bìa hình vuoâng, hình troøn, hình tam giaùc ñeàu.
 • HS: Vôû.

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Baûng chia 2.
           -Gäi HS ®äc thuéc b¶ng chia 2
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Giuùp HS nhaän bieát “Moät phaàn hai”
Giôùi thieäu “Moät phaàn hai” (1/2)
v Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Baøi 1,2: Cho Hs tô màu 1/2 vào hình
Baøi 3: Troø chôi: Ñoaùn hình nhanh.

 • Höôùng daãn HS caùch chôi.
 
 • Hình ôû phaàn b) ñaõ khoanh vaøo 1/2 soá con caù.
 • GV nhaän xeùt – Tuyeân döông.
 • Bài 4 : Gọi Hs nêu yêu cầu
 • -Bài toán cho biết gì ?
 • Bài toán hỏi gì ?
 • -Gọi Hs lên bảng tóm tắt và giải
 • -Nhận xét cho điểm
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)
 • Nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Chuaån bò: Luyeän taäp.
 • Haùt
 
 • 2 HS leân baûng laøm baøi.Baïn nhaän xeùt.
 
 
 
 
 
 
 
-Hs tự làm vào VBt

 • HS laäp laïi.
 
 
 

 • HS 2 daõy thi ñua ñoaùn hình nhanh.
 • Hs nêu
 • HSTL
 • Làm bài
 
 
 
 
 
 
Luyện tiếng việt
Luyện tập làm văn : ÑAÙP LÔØI XIN LOÃI

I. Muïc tieâu

-§¸p lêi xin lçi trong t×nh huèng giao tiÕp ®¬n gi¶n BT 1 ,BT2
-TËp x¾p xÕp c¸c c©u ®· cho thµnh ®o¹n v¨n hîp lý BT3
-Gi¸o dôc häc sinh cã t­ duy s¸ng t¹o

II. Chuaån bò

 • GV: Caùc tình huoáng vieát ra baêng giaáy. Baøi taäp 3 cheùp saün ra baûng phuï.
 • HS: Vôû

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Ñaùp lôøi caûm ôn. Taû ngaén veà loaøi chim.

 • Goïi HS ñoïc baøi taäp 3.
 
 • Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp
Baøi 1

 • GV vieát saün caùc tình huoáng vaøo baêng giaáy. Goïi 1 caëp HS leân thöïc haønh: 1 HS ñoïc yeâu caàu treân baêng giaáy vaø 1 HS thöïc hieän yeâu caàu.
 • Goïi HS döôùi lôùp boå sung neáu coù caùch noùi khaùc.
 • Ñoäng vieân HS tích cöïc noùi
 • Nhaän xeùt, tuyeân döông HS noùi toát.
 • Bài 2 : Gọi Hs nêu yêu cầu
 • Cho Hs tự làm vào Vbt
Baøi 3
 • Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
 • Treo baûng phuï.
 • Yeâu caàu HS töï laøm vaø ñoïc phaàn baøi laøm cuûa mình.
 
 
 

 • Nhaän xeùt, cho ñieåm HS.
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)
 • Nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Daën HS ghi nhôù thöïc haønh ñaùp laïi lôøi xin loãi cuûa ngöôøi khaùc trong cuoäc soáng haèng ngaøy vaø chuaån bò baøi sau.
 • Haùt
 
 

 • 5 HS ñoïc ñoaïn vaên vieát veà moät loaøi chim maø con yeâu thích.
 
 
 
 
 
 
 
-Hs đọc
-Hs thực  hành theo cặp
 
 
 
 
 
 
 
-Hs tự làm vào Vbt
 
 

 • Ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
 • HS ñoïc thaàm treân baûng phuï.
 • HS töï laøm.
 • 3 ñeán 5 HS ñoïc phaàn baøi laøm.
 • HS vieát vaøo Vôû Baøi taäp.
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
  
 

Đọc sách tại thư viện
 
 


 
 
 
Hoạt động tập thể
chủ điểm tháng 2 : Hoạt động 1
Hát về quê hương đất nước
I- Mục tiêu hoạt động :
-Hs biết sưu tầm và hát các bài hát ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước , ca ngợi đáng ,Bác Hồ  kính yêu
-Hát đúng tiết tấu giai điệu của bài hát , kết hợp một số động tác múa phụ họa
-Tự hào về quê hương đất nước ; tự tin về sự lãnh đạo của đảng
II- Quy mô hoạt động :
Tổ chức theo lớp
III Tài liệu phương tiện ;
-Sưu tầm 1 số bài hát ca ngợi vẻ đẹp cuqr quê hương đất nước và con người Việt nam
- IV Các bước tiến hành :

Gv
A- Ổn định tổ chức : 1'
B- GBt : 1'
C- Nội dung : 31'
Bước 1 : Chuẩn bị
-Gv phổ biến cho Hs trước một 1tuần
Hs cá cá nhân sưu tầm các nọi dung theo hướng dẫn của GV
Bước 2 : Trình diễn các tiết mục
-các đội tiến hành biểu diễn
-Ban giám khảo nhận xét cho điểm
Bước 3 : Nhận xét đánh giá  : 2'
-Gv nhận xét tuyên dương
-Nhận xét tiết học
HS
-Lắng nghe
 
 
 
-Hs lắng nghe
 
 
 
-HS biểu diễn
 
 
 

 
Thứ bảy ngày 118 tháng 2 năm 2012
Luyện toán

LUYEÄN TAÄP

I. Muïc tieâu

-Thuéc b¶ng chia 2
--BiÕt gi¶i BT cã mét phÐp chia ( trong b¶ng chia 2 )
-BiÕt thùc hµnh chia mét nhãm ®å vËt thµnh 2 phÇn b»ng nhau
Gi¸o dôc häc sinh tÝnh chÝnh x¸c cÈn thËn

II. Chuaån bò

 • GV: Tranh . SGK.
 • HS: Vôû

III. Caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Moät phaàn hai.

 • Hình naøo ñaõkhoanh vaøo ½ soá con caù?
 
 

 • GV nhaän xeùt
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Giuùp HS hoïc thuoäc baûng chia 2.
Baøi 1: Döïa vaøo baûng chia 2, HS tính nhaåm ñeå tìm keát quaû cuûa moãi pheùp chia.
-     GV nhaän xeùt.
Baøi 2: HS thöïc hieän moãi laàn moät caëp hai pheùp tính: nhaân 2 vaø chia 2.
 -    GV nhaän xeùt.
Baøi 3:

 • HS tính nhaåm 16 chia 2 baèng 8
 
 • HS trình baøy baøi giaûi
 • GV nhaän xeùt – Tuyeân döông.
 • Bài 4,5 : Gv hướng dẫn tương tự như bài 3
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)
 • Nhaän xeùt tieát hoïc.
 • Haùt
 
 • HS thöïc hieän: Hình b) ñaõkhoanh vaøo ½ soá con caù.
 • Baïn nhaän xeùt.
 
 
 
 
 
 
 

 • HS tính nhaåm ñeå tìm keát quaû cuûa moãi pheùp chia.Söûa baøi.
 
-HS lªn b¶ng lµm
HS nhaän xeùt
 
 

 • 2 HS ngoàicaïnh nhau tính nhaåm 16 chia 2 baèng 8. Baïn nhaän xeùt.
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Luyện viết Bài 22
Chữ hoa S

I. Muïc tieâu:

ViÕt ®óng ch÷ hoa S ( 1 dßng c÷ võa , 1 dßng c÷ nhá ) ; ch÷ vµ c©u øng dông S¸o ( 1 dßng cì võa , 1 dßng cì nhá )
_Giáo dục häc sinh viết  ch÷ ®Ñp , ngåi häc ®óng t­ thÕ

II. Chuaån bò:

 • GV: Chöõ maãu S. Baûng phuï vieát chöõ côõ nhoû.
 • HS: Baûng, vôû

III. Caùc hoaït ñoäng:

Hoaït ñoäng cuûa Thaày

Hoaït ñoäng cuûa Troø

1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’)

 • Kieåm tra vôû vieát.
 • Yeâu caàu vieát: R 
 • GV nhaän xeùt, cho ñieåm.
3. Baøi môùi : 34'

Giôùi thieäu: (1’)

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chöõ caùi hoa

 1. Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt.
* Gaén maãu chöõ  S 
 • Chöõ S  cao maáy li?
 • Goàm maáy ñöôøng keû ngang?
 • Vieát bôûi maáy neùt?
 • GV chæ vaøo chöõ S  vaø mieâu taû:
+ Goàm 1 neùt vieát lieàn, laø keát hôïp cuûa 2 neùt cô baûn: neùt cong döôùi vaø neùt moùc ngöôïc traùi noái lieàn nhau taïo voøng xoaén to ôû ñaàu chöõ ( gioáng phaàn ñaàu chöõ hoa L), cuoái neùt moùc löôïn vaøo trong.
 • GV vieát baûng lôùp.
 • GV höôùng daãn caùch vieát:
 • Neùt 1: Ñaët buùt treân ñöôøng keõ 6, vieát neùt cong döôùi,
      löôïn töø döôùi leân roài döøng buùt treân ñöôøng keõ 6.
 • Neùt 2: töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 1, ñoåi chieàu buùt, vieát tieáp neùt moùc ngöôïc traùi, cuoái  neùt moùc löôïn vaøo trong, döøng buùt treân ñöôøng keõ 2.
 • GV vieát maãu keát hôïp nhaéc laïi caùch vieát.
 1. HS vieát baûng con.
 • GV yeâu caàu HS vieát 2, 3 löôït.
 • GV nhaän xeùt uoán naén.
v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát caâu öùng duïng.
* Treo baûng phuï

 1. Giôùi thieäu caâu:  S.
 2. Quan saùt vaø nhaän xeùt:
 • Neâu ñoä cao caùc chöõ caùi
Caùch ñaët daáu thanh ôû caùc chöõ.
 • Caùc chöõ vieát caùch nhau khoaûng chöøng naøo?
 • GV vieát maãu chöõ: Saùo löu yù noái neùt S  vaø iu.
 1. HS vieát baûng con
* Vieát: :  - GV nhaän xeùt vaø uoán naén.
v Hoaït ñoäng 3: Vieát vôû
*  Vôû taäp vieát:

 • GV neâu yeâu caàu vieát.
 • GV theo doõi, giuùp ñôõ HS yeáu keùm.
 • Chaám, chöõa baøi.
 • GV nhaän xeùt chung.
4. Cuûng coá – Daën  doø (2’)
-    GV nhaän xeùt tieát hoïc.

 • Nhaéc HS hoaøn thaønh noát baøi vieát.
- Haùt
 
 
- HS vieát baûng con.
- 3 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con.
 
 
 
 
- HS quan saùt
- 5 li
- 6 ñöôøng keû ngang.
- 1 neùt
- HS quan saùt
 
 
 
 
 
- HS quan saùt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS taäp vieát treân baûng con
 
 
 
- HS ñoïc caâu
 
-
-HSTL
- Khoaûng chöõ caùi o
 
 
- HS vieát baûng con
 
 
 
- Vôû luyện viết
- HS vieát vôû
 
 
 
 
-
 
 
 

 
 
 
Hướng dẫn tự học
Luyện các bài tập đọc trong tuần 22
I- Mục tiêu :
-Rèn kĩ năng đọc thành tiếng
-Đọc trơn toàn bài với tốc độ  nhanh . Đọc đúng các từ ngữ khó trong bài
-Biết ngắt nghỉ sau các dấu chấm dấu phẩy
-Giáo dục Hs biết yêu thương vµ b¶o vÖ c¸c loµi vËt cã Ých
II- Đồ dùng dạy học
SGK
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu :

GV
1-ổn định tổ chức : 1'
2-GTB : 1'
3-Nội dung : 76'
*Hướng dẫn HS đọc bài : Một trí khôn hơn trăm trí khôn
-Gọi 1 Hs đọc tốt đọc
-Cho Hs đọc từng câu
 
-Cho HS đọc trong nhóm
-Gv nhận xét nhóm đọc tốt
-CHo Hs đọc cả bài
-GV nhận xét tuyên dương
-Gv nêu câu hỏi cho Hs trả lời miệng
-Gv nhận xét tuyên dương
* Hướng dẫn Hs đọc bài : Cò và Cuốc
Gọi 1 Hs đọc tốt đọc
-Cho Hs đọc từng câu
 
 
-Cho HS đọc trong nhóm
-Gv nhận xét nhóm đọc tốt
-CHo Hs đọc cả bài
-GV nhận xét tuyên dương
-Gv nêu câu hỏi cho Hs trả lời miệng
-Gv nhận xét tuyên dương
3-Củng cố dặn dò : 2'
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò HS
HS
 
 
 
 
 
-HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài
-Các nhóm lần lượt đọc từng đoạn
-Thi đọc từng đoạn giữa các nhóm
 
2 Hs đọc cả bài
-Hs thi đọc cả bài
-HS trả lời
 
 
-Hs đọc
-HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài
-Các nhóm lần lượt đọc từng đoạn
-Thi đọc từng đoạn giữa các nhóm
-2 Hs đọc cả bài
-Hs thi đọc cả bài
-HS trả lời
 
 
 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Giáo án buổi 2 (Tuần 18-tuân20)
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Đỗ Thị Hòe
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Giáo án điện tử
Gửi lên:
16/01/2015 09:49
Cập nhật:
16/01/2015 09:49
Người gửi:
thcanhuu
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
1.02 MB
Xem:
447
Tải về:
0
  Tải về
Từ site TRƯỜNG TIỂU HỌC CẤN HỮU:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Văn bản mới

ĐTKH

Một số SKKN năm 2019

Thời gian đăng: 20/05/2019

lượt xem: 61 | lượt tải:0

KH- THCH

KẾ HOẠCH THI ĐỊNH KÌ

Thời gian đăng: 03/05/2019

lượt xem: 67 | lượt tải:67

QĐ/ THCH

Các quyết định thi định kì và danh sách phân công làm thi học kì II - 2018-2019

Thời gian đăng: 03/05/2019

lượt xem: 88 | lượt tải:63

Số 292/CV-PGDDT

Hội thi giai điệu tuổi hồng Cấp Huyện năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 18/10/2018

lượt xem: 108 | lượt tải:82

QD số 3913/QD-UBND

Quy định tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với công chức, viên chức

Thời gian đăng: 18/10/2018

lượt xem: 166 | lượt tải:85

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 194 | lượt tải:48
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Video
Thống kê
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay1,005
 • Tháng hiện tại84,198
 • Tổng lượt truy cập1,226,535
Liên kết website
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây